Tražilica


Psalam 102. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 102,1Gospode, čuj molitvu moju, i vapaj moj neka dođe k tebi!
Psalam 102,2Ne skrivaj lica svojega preda mnom! Prigni uho svoje k meni u nevolji; usliši me brzo u dan, kad te zazovem!
Psalam 102,3Jer prolaze kao dim dani moji, i kosti su moje užarene kao ognjište.
Psalam 102,4Kao trava pokošeno je i pasahnulo srce moje, i kruh svoj zaboravih jesti.
Psalam 102,5Od glasnog uzdisanja mojega prionu mi kost moja za meso.
Psalam 102,6Ja sam kao pelikan u pustinji, ja sam kao sova na pustim zidinama.
Psalam 102,7Bdijem i tugujem osamljen kao ptica na sljemenu.
Psalam 102,8Svaki dan ruže me neprijatelji moji; koji mi se rugaju, imenuju mene, kad psuju.
Psalam 102,9Ah, jedem pepeo kao kruh i miješam piće svoje sa suzama
Psalam 102,10Radi gnjeva tvojega i srdžbe tvoje, jer si me podigao i na tlo bacio.
Psalam 102,11Dani su moji kao sjena, što bježi, i ja se sušim kao trava.
Psalam 102,12A ti, Gospode, stoluješ vječno, ime tvoje traje kroz sve naraštaje
Psalam 102,13Ti ćeš se dignuti, smilovat ćeš se Sionu: vrijeme, da mu se smiluješ, zaista, vrijeme je došlo!
Psalam 102,14Ser sluge tvoje ljube kamenje njegovo, i ruševine njegove žaloste ih.
Psalam 102,15Tada će se neznabošci bojati imena Gospodnjega, svi kraljevi zemaljski slave tvoje,
Psalam 102,16Kada Gospod opet sazida Sion i javi se u sjaju;
Psalam 102,17Kada usliši vapaj siromaha i ne prezre molitve njihove.
Psalam 102,18Neka se napiše ovo za budući naraštaj, da hvali Gospoda nanovo stvoren narod:
Psalam 102,19"On je pogledao sa svete visine svoje, Gospod je s neba pogledao na zemlju,
Psalam 102,20Da čuje uzdisanje zasužnjenih, da oslobodi djecu smrti,
Psalam 102,21Neka se navješćuje na Sionu ime Gospodnje i slava njegova u Jerusalemu,
Psalam 102,22Kad se skupe narodi ujedno i kraljevstva, da služe Gospodu."
Psalam 102,23On mi slomi nasred puta snagu moju, skrati dane moje.
Psalam 102,24Ja rekoh: "Bože moj, ne uzimaj me u polovini života, ti, čije godine daleko nadmašuju sve dobi čovječje!
Psalam 102,25Zemlja, koju si u početku postavio, i nebesa, djelo ruku tvojih,
Psalam 102,26Oni će proći, a ti ostaješ; oni svi ostare kao haljina; promijeniš ih kao odjeću, oni se raspadnu.
Psalam 102,27A ti ostaješ isti; godine tvoje nemaju kraja.
Psalam 102,28I sinovi sluga tvojih stanovat će u sigurnosti; pred tobom će opstati potomstvo njihovo.
Psalam 102,1 Molitva nevoljnika koji je klonuo pa svoju tugu izlijeva
Psalam 102,2Jahve, usliši molitvu moju, i vapaj moj k tebi da dođe!
Psalam 102,3Nemoj sakrivati lice od mene u dan moje nevolje! Prigni k meni uho svoje: kad te prizovem, brzo me usliši!
Psalam 102,4Jer moji dani nestaju poput dima, a moje kosti gore kao oganj.
Psalam 102,5Srce mi se suši kao pokošena trava i kruh svoj zaboravljam jesti.
Psalam 102,6Od snažnih jecaja mojih kosti mi uz kožu prionuše.
Psalam 102,7Sličan sam čaplji u pustinji, postah k`o ćuk na pustoj razvalini.
Psalam 102,8Ne nalazim sna i uzdišem k`o samotan vrabac na krovu.
Psalam 102,9Svagda me grde dušmani moji; mnome se proklinju što bjesne na me.
Psalam 102,10Pepeo jedem poput kruha, a piće svoje miješam sa suzama
Psalam 102,11zbog tvoje ljutine i gnjeva, jer si me digao i bacio.
Psalam 102,12Moji su dani k`o oduljena sjena, a ja se, gle, sušim poput trave.
Psalam 102,13A ti, o Jahve, ostaješ dovijeka i tvoje ime kroza sva koljena.
Psalam 102,14Ustani, smiluj se Sionu: vrijeme je da mu se smiluješ - sada je čas!
Psalam 102,15Jer milo je slugama tvojim kamenje njegovo, žale ruševine njegove.
Psalam 102,16Tad će se pogani bojati, Jahve, imena tvojega i svi kraljevi zemlje slave tvoje
Psalam 102,17kad Jahve opet sazda Sion, kad se pokaže u slavi svojoj,
Psalam 102,18kad se osvrne na prošnju ubogih i ne prezre molitve njihove.
Psalam 102,19Nek` se zapiše ovo za budući naraštaj, puk što nastane neka hvali Jahvu.
Psalam 102,20Jer Jahve gleda sa svog uzvišenog svetišta, s nebesa na zemlju gleda
Psalam 102,21da čuje jauke sužnjeva, da izbavi smrti predane,
Psalam 102,22da se na Sionu navijesti ime Jahvino i njegova hvala u Jeruzalemu
Psalam 102,23kad se narodi skupe i kraljevstva da služe Jahvi.
Psalam 102,24Putem je istrošio sile moje, skratio mi dane.
Psalam 102,25Rekoh: "Bože moj, nemoj me uzeti u sredini dana mojih! Kroza sva koljena traju godine tvoje.
Psalam 102,26U početku utemelji zemlju, i nebo je djelo ruku tvojih.
Psalam 102,27Propast će, ti ćeš ostati, sve će ostarjeti kao odjeća. Mijenjaš ih poput haljine i nestaju:
Psalam 102,28ti si uvijek isti - godinama tvojim nema kraja.
Psalam 102,29Djeca će tvojih slugu živjeti u miru i potomstvo će njihovo trajati pred tobom.
Psalam 102,1Molitva nesretnika koji je klonuo i povjerava se u jadikovanjima pred
Psalam 102,2GOSPODE, slušaj molitvu moju, nek moj krik dospije sve do tebe!
Psalam 102,3Ne skrivaj mi lica svoga u dan moje zebnje. Prigni uho k meni. U dan kad ja zovem, brzo, odgovori meni.
Psalam 102,4Jer moji su dani u dim otišli, moje su kosti spržene kao žeravica.
Psalam 102,5Kao trava pokošena, moje je srce sasušeno; ja zaboravljam svoj kruh pojesti.
Psalam 102,6Zbog jecanja, ja sam samo kost i koža.
Psalam 102,7Sličim čavkama pustinjskim, ja sam kao sovuljaga u ruševinama.
Psalam 102,8Ja ostajem budan, i evo me kao ptica usamljena na krovu.
Psalam 102,9Svakog me dana moji neprijatelji vrijeđaju, bijesni protiv mene, oni se kunu na moju glavu.
Psalam 102,10Kao kruh ja jedem pepeo, i miješam suze u piće svoje.
Psalam 102,11Tvojim gnušanjem i tvojim gnjevom ti si me podigao i odbacio.
Psalam 102,12Moji dani odlaze kao sjena, i ja se sušim kao trava.
Psalam 102,13Ali ti, GOSPODE, ti stoluješ zauvijek, i sva će se doba spominjati tebe.
Psalam 102,14Ti ćeš se podići, ljubavlju za Sion, jer vrijeme je za smilovanje: da, čas je došao!
Psalam 102,15Tvoje sluge drže i do kamenja njegovog, i njegova prašina im čini milost.
Psalam 102,16Neznabožci će se bojati imena GOSPODOVOG, i svi kraljevi zemaljski, tvoje slave,
Psalam 102,17kad GOSPOD ponovo podigne Sion i postane vidljiv u svojoj slavi,
Psalam 102,18kad se okrene prema molitvi orobljenih i prestane ih potiskivati.
Psalam 102,19Nek ovo bude pisano za slijedeće pokoljenje, i jedan oporavljeni narod hvalit će GOSPODA:
Psalam 102,20On se nagnuo odozgo iz svog svetišta; GOSPOD, s nebesa, pogledao je zemlju,
Psalam 102,21za slušati jecaje zatvorenika i osloboditi osuđene na smrt.
Psalam 102,22Objavit će se ime GOSPODOVO na Sionu i njegov hvalospjev u Jeruzalemu,
Psalam 102,23kad se ujedine pogani ikraljevstva za služiti GOSPODA.
Psalam 102,24On je smanjio moje snage u punom naponu; on je skratio moje dane.
Psalam 102,25Moj Bože, jesam li ja rekao, ne uzimaj me u sred mojih dana! Tvoje godine pokrivaju sva stoljeća
Psalam 102,26Nekada ti si utemeljio zemlju, i nebesa su djelo tvojih ruku.
Psalam 102,27Oni će propasti, a ti ćeš ostati. Oni će se izlizatti kao jedno odijelo, ti ćeš ih zamijeniti kao habit, i oni će ustupiti mjesto.
Psalam 102,28Evo tko si ti, a tvoje godine ne svršavaju se.
Psalam 102,29Sinovi tvojih slugu smjesti će se, i njihovo će potomstvo naći se pred tobom.
Psalam 102,1Gospode! čuj molitvu moju, i vika moja nek izađe preda te.
Psalam 102,2Nemoj odvratiti lica svojega od mene; u dan kad sam u nevolji prigni k meni uho svoje, u dan kad te prizivam, pohitaj, usliši me.
Psalam 102,3Jer prođoše kao dim dani moji, kosti moje kao topionica ogorješe.
Psalam 102,4Pokošeno je kao trava i posahlo srce moje, da zaboravih jesti hljeb svoj.
Psalam 102,5Od uzdisanja mojega prionu kost moja za meso moje.
Psalam 102,6Postadoh kao gem u pustinji; ja sam kao sova na zidinama.
Psalam 102,7Ne spavam, i sjedim kao ptica bez druga na krovu.
Psalam 102,8Svaki dan ruže me neprijatelji moji, i koji su se pomamili na mene, mnom se uklinju.
Psalam 102,9Jedem pepeo kao hljeb, i piće svoje rastvaram suzama.
Psalam 102,10Od gnjeva tvojega i srdnje tvoje; jer podigavši me bacio si me.
Psalam 102,11Dani su moji kao sjen, koji prolazi, i ja kao trava osuših se.
Psalam 102,12A ti, Gospode, ostaješ dovijeka, i spomen tvoj od koljena do koljena.
Psalam 102,13Ti ćeš ustati, smilovaćeš se na Sion, jer je vrijeme smilovati se na nj, jer je došlo vrijeme;
Psalam 102,14Jer slugama tvojim omilje i kamenje njegovo, i prah njegov žale.
Psalam 102,15Tada će se neznabošci bojati imena Gospodnjega, i svi carevi zemaljski slave njegove;
Psalam 102,16Jer će Gospod sazidati Sion, i javiti se u slavi svojoj;
Psalam 102,17Pogledaće na molitvu onijeh koji nemaju pomoći, i neće se oglušiti molbe njihove.
Psalam 102,18Napisaće se ovo potonjemu rodu, i narod nanovo stvoren hvaliće Gospoda.
Psalam 102,19Što je prinikao sa svete visine svoje, Gospod pogledao s neba na zemlju.
Psalam 102,20Da čuje uzdisanje sužnjevo, i odriješi sinove smrtne;
Psalam 102,21Da bi kazivali na Sionu ime Gospodnje i hvalu njegovu u Jerusalimu,
Psalam 102,22Kad se skupe narodi i carstva da služe Gospodu.
Psalam 102,23Strošio je na putu krjepost moju, skratio dane moje.
Psalam 102,24Rekoh: Bože moj! nemoj me uzeti u polovini dana mojih. Tvoje su godine od koljena do koljena.
Psalam 102,25Davno si postavio zemlju, i nebesa su djelo ruku tvojih.
Psalam 102,26To će proći, a ti ćeš ostati; sve će to kao haljina ovetšati, kao haljinu promijenićeš ih i promijeniće se.
Psalam 102,27Ali ti si taj isti i godine tvoje neće isteći.
Psalam 102,28Sinovi će sluga tvojih živjeti, i sjeme će se njihovo utvrditi pred licem tvojim.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje