Tražilica


Psalam 106. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 106,1Aleluja! Hvalite Gospoda jer je dobar; jest, vječno traje milosrđe njegovo.
Psalam 106,2Tko može opisati velika djela Gospodnja, iskazati svu slavu njegovu?
Psalam 106,3Blagoslovljeni su oni, koji su se tvrdo drže pravde i tvore pravo svagda!
Psalam 106,4Spomeni me se, Gospode, po milosti k narodu svojemu, po svome djelu spasenja pohodi i mene!
Psalam 106,5Da mognem još doživjeti sreću izabranika tvojih, veseliti se u veselju naroda tvojega i hvaliti se još s tvojima.
Psalam 106,6Griješili smo s ocima svojim, činili smo zlodjela i počinjali bezakonje.
Psalam 106,7Već oci naši u Egiptu, oni nijesu pazili na čudesa tvoja, nije su se spominjali velikih milosti tvojih i bunili su se na moru, na Crvenome moru.
Psalam 106,8A on im pomože zbog imena svojega, da očituje jakost svoju.
Psalam 106,9Zaprijeti Crvenom moru, i presahnu, i provede ih preko morske dubine kao preko pustinje.
Psalam 106,10Tako ih spasi od ruke mrzitelja, izbavi ih iz sile neprijatelja.
Psalam 106,11Pokri voda tlačitelje njihove, ni jedan od njih ne ostade.
Psalam 106,12Tada napokon povjerovaše riječima njegovim i zapjevaše slavu njegovu.
Psalam 106,13Ali brzo zaboraviše, što je učinio; odluku njegovu nijesu čekali nikada.
Psalam 106,14Polakomiše se u pustinji, stadoše kušati Boga u pustoj zemlji.
Psalam 106,15I on im ispuni želju njihovu, ali tada posla na njih sušicu.
Psalam 106,16I pobuniše se u taboru proti Mojsiju i proti Aronu, koji je bio posvećen Gospodu.
Psalam 106,17Zemlja se rastvori, proguta Datana i zatrpa mnoštvo Abiramovo.
Psalam 106,18Posred njih buknu oganj, i plamen izgara bezbožnike.
Psalam 106,19Načiniše sebi tele na Horebu i pred livenim likom baciše se na zemlju:
Psalam 106,20Zamijeniše velikoga Boga svojega za lik vola, koji jede travu.
Psalam 106,21Zaboraviše spasitelja Boga svojega, koji učini sjajna djela u Egiptu,
Psalam 106,22Čudesa u zemlji Kamovoj, onda strahote na Crvenome moru.
Psalam 106,23Već pomisli da ih uništi, tada stupi njegov izabranik Mojsije pred njega kao posrednik, da odvrati jarost njegovu, te ih ne uništi.
Psalam 106,24Žarko žuđenu zemlju pogrdiše i ne pouzdaše se u riječi njegove.
Psalam 106,25Uzeše mrmljati u šatorima i svojim i ne htjedoše više slušati zapovijed Gospodnju.
Psalam 106,26Tada on podiže ruku svoj na njih, da ih pobije u pustinji
Psalam 106,27l da preda pleme njihovo neznabošcima i rasprši ih po zemljama.
Psalam 106,28Tada se oni posvetiše Baal-Peoru, i jeli su žrtve mrtvačke.
Psalam 106,29Tako razdražiše Gospoda djelima svojim; tada u njih udari kuga.
Psalam 106,30Ali ustade Finehas i održa sud, i tako prestade pomor.
Psalam 106,31Njemu se to primi u zaslugu kroz sve naraštaje na vijeke.
Psalam 106,32Na vodi svađe opet ga razdražiše; tada morade Mojsije trpjeti zbog njih,
Psalam 106,33Ser mu ogorčiše dušu, i pogriješi ustima svojim.
Psalam 106,34Ne istrijebiše naroda, kako im je Gospod zapovjedio.
Psalam 106,35Nego se pomiješaše s neznabošcima i primiše djela njihova
Psalam 106,36l stadoše služiti idolima njihovim; a oni su bili na propast.
Psalam 106,37Prinosili su sinove svoje i kćeri svoje kao žrtvu đavolima.
Psalam 106,38I prolijevali su nevinu krv, krv sinova svojih i kćeri svojih, koje bi prinosili za žrtvu idolima kanaanskim; tako se oskvrni zemlja krvnim djelima njihovim.
Psalam 106,39I postadoše nečisti djelima svojim i posve nevjerni postupanjem svojim.
Psalam 106,40Tada se veoma razgnjevi Gospod na narod svoj, i omrznu mu baština njegova.
Psalam 106,41Predade ih u ruke neznabošcima, i mrzitelji njihovi vladali su nad njima.
Psalam 106,42Tlačili su ih neprijatelji njihovi, i bili su pokoreni pod vlast njihovu.
Psalam 106,43Mnogo ih je puta izbavljao, ali njihovo srce ostade ipak uporno; propadali su zbog zlodjela svojih.
Psalam 106,44Onda on pogleda opet na nevolju njihovu, kad je čuo glasnu tužnjavu njihovu.
Psalam 106,45Spomenu se zavjeta svojega s njima i bi mu žao u velikoj dobroti njegovoj,
Psalam 106,46Učini, te nađoše opet milosrđe kod svih tlačitelja svojih.
Psalam 106,47Pomozi nam, Gospode, Bože naš, i pokupi nas iz neznabožaca, da mognemo slaviti sveto ime tvoje, da se dičimo slavom tvojom!
Psalam 106,48Neka je blagoslovljen Gospod, Bog Izraelov, odvijeka dovijeka! I sav narod neka kaže: Amen! Aleluja!
Psalam 106,1 Aleluja! Hvalite Jahvu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova!
Psalam 106,2Tko će izreć` djela moći Jahvine, tko li mu iskazat` sve pohvale?
Psalam 106,3Blaženi što drže naredbe njegove i čine pravo u svako doba!
Psalam 106,4Sjeti me se, Jahve, po dobroti prema svome puku, pohodi me spasenjem svojim
Psalam 106,5da uživam sreću izabranih tvojih, da se radujem radosti naroda tvoga, da tvojom se baštinom ponosim.
Psalam 106,6Zgriješismo kao oci naši, činismo bezakonje, bezbožno radismo.
Psalam 106,7Oci naši u Egiptu, nehajni za čudesa tvoja, ne spominjahu se velike ljubavi tvoje, već na Svevišnjeg digoše se na Crvenom moru.
Psalam 106,8Al` on ih izbavi rad` imena svoga da pokaže silu svoju.
Psalam 106,9Zapovjedi Crvenome moru, i presahnu ono, provede ih izmed valÄa kao kroz pustinju.
Psalam 106,10Iz ruku mrzitelja njih izbavi, oslobodi iz ruku dušmana.
Psalam 106,11I prekriše vode neprijatelje njine, ne ostade nijednoga od njih.
Psalam 106,12Vjerovahu riječima njegovim i hvale mu pjevahu.
Psalam 106,13Zaboraviše brzo djela njegova, ne uzdaše se u volju njegovu.
Psalam 106,14Pohlepi se daše u pustinji, iskušavahu Boga u samoći.
Psalam 106,15I dade im što iskahu, al` u duše njine on groznicu posla.
Psalam 106,16Zavidješe tada Mojsiju u taboru, Aronu, kog posveti Jahve.
Psalam 106,17Otvori se zemlja, Datana proždrije, Abiramovo pokri mnoštvo.
Psalam 106,18Oganj pade na sve mnoštvo njino i zlotvore plamen sažga.
Psalam 106,19Načiniše tele na Horebu, klanjahu se liku od zlata slivenu.
Psalam 106,20Zamijeniše Slavu svoju likom bika što proždire travu.
Psalam 106,21Zaboraviše Boga, koji ih izbavi u Egiptu znamenja čineći
Psalam 106,22i čudesa u Kamovoj zemlji i strahote na Crvenome moru.
Psalam 106,23Već namisli da ih satre, al` Mojsije, izabranik njegov, zauze se za njih da srdžbu mu odvrati, te ih ne uništi.
Psalam 106,24Prezreše oni zemlju željkovanu ne vjerujuć` njegovoj riječi.
Psalam 106,25Mrmljahu pod šatorima svojim, ne poslušaše glasa Jahvina.
Psalam 106,26Zakle se tada podignutom rukom: sve će ih pokosit` u pustinji,
Psalam 106,27potomstvo njino međ` narode razbacat`, njih razasut` po zemljama.
Psalam 106,28Posvetiše se Baal Peoru i jedoše žrtve bogova mrtvih.
Psalam 106,29Razjariše ga nedjelima svojim, i on na njih pošast baci.
Psalam 106,30Al` se Pinhas diže, sud izvrši i pošasti nesta tada.
Psalam 106,31U zasluge to mu uđe u sva pokoljenja dovijeka.
Psalam 106,32Razjariše ga opet kraj voda meripskih, i Mojsija zlo pogodi zbog njih,
Psalam 106,33jer mu duh već ogorčiše, nesmotrenu riječ izusti.
Psalam 106,34I ne istrijebiše naroda za koje im Jahve bješe naredio.
Psalam 106,35S poganima miješahu se, naučiše djela njina.
Psalam 106,36Štovahu likove njihove, koji im postaše zamka.
Psalam 106,37Žrtvovahu sinove svoje i svoje kćeri zlodusima.
Psalam 106,38Prolijevahu krv nevinu, krv sinova i kćeri svojih, koje žrtvovahu likovima kanaanskim. Zemlja bješe krvlju okaljana,
Psalam 106,39djelima se svojim uprljaše, učiniše preljub svojim nedjelima.
Psalam 106,40Na svoj narod Jahve srdžbom planu, zgadi mu se njegova baština.
Psalam 106,41Predade ih u ruke pogana te vladahu njima mrzitelji njini.
Psalam 106,42Mučili ih neprijatelji i tlačili rukom svojom.
Psalam 106,43Prečesto ih izbavljaše, al` ga razjariše naumima svojim: pokošeni bjehu za bezakonja svoja.
Psalam 106,44On pogleda opet na nevolju njinu kad njihove molitve začu
Psalam 106,45i sjeti se svog Saveza s njima, sažali se na njih u velikom milosrđu svome.
Psalam 106,46Učini da nađu milost u onih što ih bjehu zarobili.
Psalam 106,47Spasi nas, Jahve, Bože naš, i saberi nas od bezbožnih naroda da slavimo tvoje sveto ime, da se tvojom slavom ponosimo.
Psalam 106,48Blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, od vijeka dovijeka! I sav narod neka kaže: "Amen! Aleluja!
Psalam 106,1Aleluja! Slavite GOSPODA, jer on je dobar. Jer njegova vjernost je zauvijek.
Psalam 106,2Tko može izreći podvige GOSPODOVE i dati čuti sve njegove hvalospjeve?
Psalam 106,3Sretni oni koji paze pravo i primijenjuju pravdu u svako vrijeme!
Psalam 106,4Kad budeš sklon svom narodu, misli na mene, GOSPODE! Kad ga budeš spasio, pozabavi se mnome,
Psalam 106,5da ja mogu vidjeti sreću tvojih izabranika, radovati se radosti puka tvoga i dijeliti ponos tvojih baštinika.
Psalam 106,6Sve kao i naši očevi, mi smo griješili, mi smo skrenuli, mi bijasmo krivcima.
Psalam 106,7Naši očevi, u Egiptu, ništa nisu razumjeli od tvojih čuda. Oni su zaboravili tvoja brojna dobra, oni su se pobunili blizu mora, mora Trstika.
Psalam 106,8Ali on ih spasi zbog imena svog, za pokazati svoju moć.
Psalam 106,9On zaprijeti moru Trstika, i ono presahnu; on im dade hodati u ponorima kao u pustinji.
Psalam 106,10On ih spasi iz ruku neprijateljskih, on ih obrani protiv ruke neprijateljeve:
Psalam 106,11vode prekriše njihove protivnike, ne osta ni jedan jedini.
Psalam 106,12I oni su povjerovali u njegove riječi, oni pjevahu njegov hvalospjev.
Psalam 106,13No, veoma brzo oni zaboraviše djela njegova, oni nisu sačekali nastavak njegovog nauma:
Psalam 106,14u pustinji oni su se prepustili hlepnji, u pustinjama oni su stavili Boga na kušnju.
Psalam 106,15On im dade što su tražili, ali on posla premalo za njihovu volju .
Psalam 106,16U taboru oni su zavidjeli Mojsiju, i Aaronu čovjeku posvećenom GOSPODU.
Psalam 106,17Zemlja se otvori i proguta Datana, ona prekri bandu Abiramovu.
Psalam 106,18Jedna vatra spali njihovu bandu, jedan plamen proguta bezbožnike.
Psalam 106,19U Horebu oni su izradili jedno tele; oni su se klanjali pred kovinom,
Psalam 106,20i trampili su oni svoju Slavu ! za patvorinu jednog goveda, jednog travojeda!
Psalam 106,21Oni su zaboravili Boga, svojeg spasitelja, koji bijaše učinio velike stvari u Egiptu,
Psalam 106,22čuda u zemlji šam, strašna djela blizu mora Trstika.
Psalam 106,23On odluči istrijebiti ih, ali Mojsije njegov izabranik, stojeći na breši pred njim, odvrati njegov gnjev razorni.
Psalam 106,24Oni su prezreli jednu čudesnu zemlju, oni nisu vjerovali riječi njegovoj,
Psalam 106,25oni su optužili pod svojim šatorima i nisu se pokorili glasu GOSPODOVOJ.
Psalam 106,26Dignute ruke, on prisegnu pobiti ih u pustinji,
Psalam 106,27raspršiti njihove potomke po svim zemljama, pobiti ih kod pogana.
Psalam 106,28Po tome oni su se sparili s Baalom iz Peora, oni su jeli žrtve mrtvih,
Psalam 106,29oni su ogorčili Boga svojim postupanjima i jedna nevolja upade među njih.
Psalam 106,30Tad se Pinsah ustade, on presiječe, i nevolja bi zaustavljena.
Psalam 106,31Ti bi računano kao čin pravedan, iz vijeka u vijek, za uvijek.
Psalam 106,32Oni su razdražili Boga blizu voda Meribe a zbog nesreće Mojsijeve,
Psalam 106,33budući nepokorni u svom duhu, i što Mojsije govoriše ne promislivši.
Psalam 106,34Oni nisu uništili narode o kojima im GOSPOD bijaše govorio.
Psalam 106,35Oni su trgovali s poganima i uvodili su se u njihova ponašanja.
Psalam 106,36Oni su služili njihove idole koji postadoše jednom zamkom za njih.
Psalam 106,37Oni su žrtvovali svoje sinove i svoje kćeri demonima.
Psalam 106,38Oni su prosuli nedužnu krv, krv svojih sinova i svojih kćeri koje žrtvovaše idolima kanaanskim, i zemlja bi zaprljana valovima krvi.
Psalam 106,39Oni su se uprljali svojim postupcima i prostituirali svojim djelovanjima,
Psalam 106,40gnjev se GOSPODOV rasplamsa protiv njegovog naroda i užasnu svoju baštinu.
Psalam 106,41On ih izruči u ruke neznabošcima, i njihovi ih protivnici svladaše;
Psalam 106,42neprijatelj ih potlači, i oni se poviše pod rukom njegovom.
Psalam 106,43Mnogo puta on ih je oslobađao, ali oni se uzjoguniše u svojoj pobuni i potonuše u svoj grijeh.
Psalam 106,44On pogleda njihovu tjeskobu kad začu njihove vapaje.
Psalam 106,45On se sjeti svojeg saveza s njima, i u svojoj velikoj vjernosti on se predomisli.
Psalam 106,46On ih dade uzeti u smilovanje po svima onima koji ih bijahu izgnali.
Psalam 106,47Spasi nas, GOSPODE naš Bože: sakupi nas iz sredine neznabožaca. Tada ćemo mi slaviti tvoje sveto ime proslavljajući se hvaleći tebe.
Psalam 106,48Blagoslovljen budi GOSPOD, Bog Izraelov, oduvijek i zauvijek. I sav će narod govoriti: ” Aleluja! Aleluja !“
Psalam 106,1Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer je dovijeka milost njegova.
Psalam 106,2Ko će iskazati silu Gospodnju? ispričati svu slavu njegovu?
Psalam 106,3Blago onima koji drže istinu i tvore pravo svagda!
Psalam 106,4Opomeni me se, Gospode, po svojoj milosti k narodu svojemu; pohodi me pomoću svojom,
Psalam 106,5Da bih vidio u dobru izbrane tvoje, veselio se u veselju naroda tvojega, hvalio se zajedno s našljedstvom tvojim.
Psalam 106,6Zgriješismo s ocima svojim, postasmo krivci, bezakonici.
Psalam 106,7Oci naši u Misiru ne razumješe čudesa tvojih, ne opominjaše se velikih milosti tvojih, i vikaše kraj mora, kraj Crvenoga Mora.
Psalam 106,8Ali im on pomože imena svojega radi, da bi pokazao silu svoju.
Psalam 106,9Zaprijeti Crvenom Moru, i presahnu; i prevede ih preko bezdane kao preko pustinje;
Psalam 106,10I sačuva ih od ruke nenavidnikove, i izbavi ih iz ruke neprijateljeve.
Psalam 106,11Pokri voda neprijatelje njihove, nijedan od njih ne osta.
Psalam 106,12Tada vjerovaše riječima njegovijem, i pjevaše mu hvalu.
Psalam 106,13Ali brzo zaboraviše djela njegova, i ne počekaše volje njegove.
Psalam 106,14Polakomiše se u pustinji, i stadoše kušati Boga u zemlji gdje se ne živi.
Psalam 106,15On ispuni molbu njihovu, ali posla pogibao na dušu njihovu.
Psalam 106,16Pozavidješe Mojsiju i Aronu, kojega bješe Gospod osvetio.
Psalam 106,17Rasjede se zemlja, i proždrije Datana i zatrpa četu Avironovu.
Psalam 106,18I spali oganj četu njihovu, i plamen sažeže bezbožnike.
Psalam 106,19Načiniše tele kod Horiva, i klanjahu se kipu.
Psalam 106,20Mijenjahu slavu svoju na priliku vola, koji jede travu.
Psalam 106,21Zaboraviše Boga, spasitelja svojega, koji je učinio velika djela u Misiru,
Psalam 106,22Divna u zemlji Hamovoj, strašna na Crvenom Moru.
Psalam 106,23I šćaše ih istrijebiti, da Mojsije izbranik njegov ne stade kao u rasjelini pred njim, i ne odvrati jarost njegovu da ih ne istrijebi.
Psalam 106,24Poslije ne mariše za zemlju željenu, ne vjerovaše riječi njegovoj.
Psalam 106,25Pobuniše se u šatorima svojim, ne slušaše glasa Gospodnjega.
Psalam 106,26I on podiže ruku svoju na njih, da ih pobije u pustinji,
Psalam 106,27Da pobije pleme njihovo među narodima, i rasije ih po zemljama.
Psalam 106,28I pristaše za Velfegorom, i jedoše prineseno na žrtvu mrtvima.
Psalam 106,29I rasrdiše Boga djelima svojim, i udari u njih pogibao.
Psalam 106,30I ustade Fines, i umilostivi, i prestade pogibao.
Psalam 106,31I to mu se primi u pravdu, od koljena do koljena dovijeka.
Psalam 106,32I razgnjeviše Boga na vodi Merivi, i Mojsije postrada njih radi;
Psalam 106,33Jer dotužiše duhu njegovu, i pogriješi ustima svojima.
Psalam 106,34Ne istrijebiše naroda, za koje im je Gospod rekao;
Psalam 106,35Nego se pomiješaše s neznabošcima, i naučiše djela njihova.
Psalam 106,36Stadoše služiti idolima njihovijem, i oni im biše zamka.
Psalam 106,37Sinove svoje i kćeri svoje prinosiše na žrtvu đavolima.
Psalam 106,38Prolivaše krv pravu; krv sinova svojih i kćeri svojih, koje prinošahu na žrtvu idolima Hananskim, i oskvrni se zemlja krvnijem djelima.
Psalam 106,39Oskvrniše sebe djelima svojim, i činiše preljubu postupanjem svojim.
Psalam 106,40I planu gnjev Gospodnji na narod njegov, i omrznu mu dio njegov.
Psalam 106,41I predade ih u ruke neznabožačke, i nenavidnici njihovi stadoše gospodariti nad njima.
Psalam 106,42Dosađivaše im neprijatelji njihovi, i oni biše pokoreni pod vlast njihovu.
Psalam 106,43Mnogo ih je puta izbavljao, ali ga oni srdiše namjerama svojim, i biše poništeni za bezakonje svoje.
Psalam 106,44Ali on pogleda na nevolju njihovu, čuvši tužnjavu njihovu,
Psalam 106,45I opomenu se zavjeta svojega s njima, i pokaja se po velikoj milosti svojoj;
Psalam 106,46I učini, te ih stadoše žaliti svi koji ih behu zarobili.
Psalam 106,47Spasi nas, Gospode Bože naš, i pokupi nas iz neznabožaca, da slavimo sveto ime tvoje, da se hvalimo tvojom slavom!
Psalam 106,48Blagosloven Gospod Bog Izrailjev od vijeka i do vijeka! I sav narod neka kaže: amin! Aliluja!

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje