Tražilica


Suci 10. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Suci 10,1Poslije Abimeleka ustade da izbavi Izraela Tola, sin Puahe, unuk Dodov, iz plemena Isakarova. On je stanovao u Šamiru na gori Efraimovoj,
Suci 10,2I bio je sudac Izraelu dvadeset i tri godine. Tada umrije i bi pokopan u Šamiru.
Suci 10,3Poslije njega ustade Jair iz Gileada i bio je sudac Izraelu dvadeset i dvije godine.
Suci 10,4On je imao trideset sinova, koji su jahali na tridesetero magaradi i imali trideset gradova, koji se zovu do današnjega dana Šatorska sela Jairova. Leže u Gileadu.
Suci 10,5Kad je umro Jair, pokopaše ga u Kamonu.
Suci 10,6Sinovi Izraelovi činili su opet, što se nije dopadalo Gospodu, i služili su baalima i aštartama, bogovima sirskim, bogovima sidonskim, bogovima moapskim, bogovima sinova Amonovih i bogovima filistejskim. A Gospoda su ostavili i nijesu mu služili.
Suci 10,7Tada se raspali gnjev Gospodnji na Izraela, i dade ih u ruke Filistejima i u ruke sinovima Amonovim.
Suci 10,8Oni su mučili i gazili sinove Izraelove u onoj godini već osamnaest godina - sve sinove Izraelove s onu stranu Jordana u zemlji amorejskoj, u Gileadu.
Suci 10,9A kad su sinovi Amonovi prešli preko Jordana, da se biju i s Judom, Benjaminom i kućom Efraimovom, i sinovi Izraelovi bili u velikoj nevolji,
Suci 10,10Tada zavapiše sinovi Izraelovi Gospodu i priznaše: "Sagriješismo tebi, jer ostavismo Boga svojega i služismo baalima."
Suci 10,11A Gospod reče sinovima Izraelovim: "Nijesu li vas pritiskivali Egipćani, Amoreji, sinovi Amonovi, Filisteji,
Suci 10,12Sidonci, Amalečani i Midjanci" Ali kad zavapiste k meni, ja sam vas izbavljao iz ruke njihove.
Suci 10,13A vi ostaviste mene i služiste drugim bogovima. Zato vas više neću izbavljati.
Suci 10,14Idite i vičite k onim bogovima, koje izabraste sebi! Neka vas oni izbave u nevolji vašoj!"
Suci 10,15Tada sinovi Izraelovi priznaše Gospodu: "Sagriješismo. Čini s nama što ti je drago! Samo nas izbavi još ovaj put!"
Suci 10,16Oni odstraniše nato tuđe bogove iz svoje sredine i stadoše opet služiti Gospodu. I njemu se sažali radi nevolje Izraelove.
Suci 10,17Kad se sinovi Amonovi podigoše i u Gileadu se utaboriše, dok se sinovi Izraelovi skupiše i tabor udariše kod Mispe,
Suci 10,18Reče narod, knezovi gileadski, jedan drugomu: "Tko će početi boj proti sinovima Amonovim? On neka bude poglavar svima stanovnicima u Gileadu!"
Suci 10,1 Poslije Abimeleka ustao je Tola, sin Pue, sina Dodova, da izbavi Izraela. On bijaše iz Jisakarova plemena, a živio je u Šamiru, u Efrajimovoj gori.
Suci 10,2Bio je sudac Izraelu dvadeset i tri godine, a kad je umro, pokopali su ga u Šamiru.
Suci 10,3Poslije njega ustao je Jair Gileađanin, koji je bio sudac Izraelu dvadeset i dvije godine.
Suci 10,4Imao je trideset sinova koji su jahali na tridesetero magaradi i imali trideset gradova što se do dana današnjega zovu Sela Jairova, a nalaze se u gileadskoj zemlji.
Suci 10,5Kad umrije Jair, pokopaše ga u Kamonu.
Suci 10,6Izraelci su opet stali činiti ono što Jahvi nije po volji. Služili su baalima i aštartama, aramejskim bogovima i sidonskim bogovima, bogovima Moabaca, bogovima Amonaca i bogovima Filistejaca. A Jahvu su napustili i nisu mu više služili.
Suci 10,7Tad planu Jahve gnjevom i predade ih u ruke Filistejcima i Amoncima.
Suci 10,8Oni su od tada osamnaest godina satirali i tlačili Izraelce - sve Izraelce koji življahu s onu stranu Jordana, u zemlji amorejskoj, koja je u Gileadu.
Suci 10,9Potom su Amonci prešli Jordan da zavojšte i na Judu, Benjamina i na Efrajima te se Izrael nađe u velikoj nevolji.
Suci 10,10Tada zavapiše Izraelci Jahvi govoreći: "Griješili smo prema tebi jer smo ostavili Jahvu, svoga Boga, da bismo služili baalima.
Suci 10,11A Jahve odgovori Izraelcima: "Nisu li vas tlačili Egipćani i Amorejci, Amonci i Filistejci,
Suci 10,12Sidonci, Amalečani i Midjanci? Ali kad ste zavapili prema meni, nisam li vas izbavio iz njihovih ruku?
Suci 10,13Ali vi ostaviste mene i uzeste služiti drugim bogovima. Zbog toga vas neću više izbavljati.
Suci 10,14Idite i vapite za pomoć onim bogovima koje ste izabrali! Neka vas oni izbave iz vaše nevolje!
Suci 10,15Izraelci odgovoriše Jahvi: "Sagriješili smo! Čini s nama što ti drago, samo nas danas izbavi!
Suci 10,16I odstraniše tuđe bogove i počeše opet služiti Jahvi. A Jahve više ne mogaše trpjeti da Izraelci pate.
Suci 10,17Kada su se Amonci sabrali i utaborili u Gileadu, skupiše se i Izraelci i utaboriše se u Mispi.
Suci 10,18Tada narod i knezovi gileadski rekoše jedni drugima: "Koji čovjek povede boj protiv Amonaca, neka bude poglavar svima koji žive u Gileadu.
Sudci 10,1Nakon Abimeleka bi Tola, sin Puahbov, sin Dodoev, čovjek Isakarov, koji se diže za spasiti Izrael; on stanovaše u Šamiru u planini Efraimovoj.
Sudci 10,2On sudiše Izraelu tijekom 23 godine; on umrije i bi sahranjen u Šamiru.
Sudci 10,3Poslije njega bi Jair, Galadit, koji se dize; on sudiše Izraelu tijekom 22 godine.
Sudci 10,4On imaše 30 sinova koji jahaše 30 magaradi i posjedovaše 30 gradova nazivanih sve do ovog dana Taborišta Jairova u zemlji Galad.
Sudci 10,5Jair umrije, i bi sahranjen u Kamonu .
Sudci 10,6Sinovi Izraelovi počeše ponovo činiti ono što je zlo u očima GOSPODOVIM. Oni služiše *Bale i *Astarte, bogove *aramske, bogove sidonske, bogove moabske, bogove amonske, i bogove filistinske. Oni napustiše GOSPODA i ne še ga više.
Sudci 10,7Gnjev GOSPODOV se razjari protiv Izraela i ona ih prodade Filistincima i sinovima Amonovim.
Sudci 10,8Ovi smrviše sinove Izraelove one godine i razbiše tijekom osamnaest godina sve sinove Izraelove koji bijahu Sone strane Jordana, u zemlji *Amorita, u Galadu.
Sudci 10,9Sinovi Amonovi pređoše Jordan da također zarate protiv Jude, Benjamina i kuće Efraimove, a užas Izraelov bijaše krajnji.
Sudci 10,10Tada sinovi Izraelovi zavapiše prema GOSPODU govoreći: ”Mi smo zgriješili protiv tebe, jer smo napustili svojeg Boga za služiti Baalima.“
Sudci 10,11GOSPOD reče sinovima Izraelovim: ” Kad su vas Egipćani, Amoriti, sinovi Amonovi, Amalekovi i Madijanovi potlačili i kad ste vi zavapili prema meni,
Sudci 10,12nisam li vas ja izbavio iz njihovih ruku?
Sudci 10,13Ali vi, vi ste me napustili, i vi ste služili drugim bogovima. Zbog tog ja neću početi iznova spašavati vas.
Sudci 10,14Hajde! Vapite prema bogovima koje ste izabrali. Nek dođu, oni, vama u pomoće u vrijeme vašeg jada!“
Sudci 10,15Sinovi Izraelovi rekoše GOSPODU: ”Mi smo zgriješili. Postupi s nama u svemu kako će se činiti dobrim u očima tvojim; ali, izbavi nas danas! “
Sudci 10,16Oni odstraniše strane bogove izsredine sebe i služiše GOSPODA koji ne mogaše podijeti patnji Izraelovih.
Sudci 10,17Sinovi Amonovi biše sazvani i utaboriše se u Galadu. Sinovi Izraelovi se prikupiše i utaboriše u Mispai .
Sudije 10,1A posle Avimeleha usta da izbavi Izrailja Tola sin Fuve sina Dodova, čovjek plemena Isaharova, koji sjeđaše u Samiru u gori Jefremovoj.
Sudije 10,2I bi sudija Izrailju dvadeset i tri godine, pa umrije i bi pogreben u Samiru.
Sudije 10,3Poslije njega usta Jair od plemena Galadova, i bi sudija Izrailju dvadeset i dvije godine;
Sudije 10,4I imaše trideset sinova, koji jahahu na tridesetoro magaradi, i imahu trideset gradova, koji se zovu sela Jairova do danas i jesu u zemlji Galadovoj.
Sudije 10,5I umrije Jair, i bi pogreben u Kamonu.
Sudije 10,6A sinovi Izrailjevi opet činiše što je zlo pred Gospodom, i služiše Valima i Astarotama, i bogovima Sirskim, i bogovima Sidonskim, i bogovima Moavskim, i bogovima sinova Amonovijeh i bogovima Filistejskim; i ostaviše Gospoda i ne služiše mu.
Sudije 10,7Zato se razgnjevi Gospod na Izrailja, te ih dade u ruke Filistejima i u ruke sinovima Amonovijem.
Sudije 10,8A oni gaziše i satiraše sinove Izrailjeve od one godine osamnaest godina, sve sinove Izrailjeve koji bijahu s onu stranu Jordana, u zemlji Amorejskoj, koja je u Galadu.
Sudije 10,9I prijeđoše sinovi Amonovi preko Jordana da se biju i s Judom i s Venijaminom i s domom Jefremovijem; i bi Izrailj u velikoj nevolji.
Sudije 10,10Tada vapiše sinovi Izrailjevi ka Gospodu govoreći: sagriješismo ti što ostavismo Boga svojega i služismo Valima.
Sudije 10,11A Gospod reče sinovima Izrailjevijem: od Misiraca i Amoreja i od sinova Amonovijeh i od Filisteja,
Sudije 10,12I od Sidonjana i od Amalika i od Amonaca, koji vas mučiše, nijesam li vas izbavljao kad vapijaste k meni?
Sudije 10,13Ali vi ostaviste mene i služiste drugim bogovima; zato vas više neću izbavljati.
Sudije 10,14Idite i vičite one bogove koje ste izabrali, neka vas oni izbave u nevolji vašoj.
Sudije 10,15A sinovi Izrailjevi rekoše Gospodu: sagriješismo; čini s nama što ti je drago, samo nas sada izbavi.
Sudije 10,16I pobacaše između sebe bogove tuđe, i stadoše služiti Gospodu; i sažali mu se radi muke sinova Izrailjevijeh.
Sudije 10,17A sinovi Amonovi skupiše se i stadoše u oko u Galadu; skupiše se i sinovi Izrailjevi i stadoše u oko u Mispi.
Sudije 10,18A narod i knezovi Galadski rekoše jedan drugomu: ko će početi boj sa sinovima Amonovijem? on neka bude poglavar svjema koji žive u Galadu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje