Tražilica


Suci 13. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Suci 13,1Kad su sinovi Izraelovi opet činili, što se nije dopadalo Gospodu, dade ih Gospod u ruke Filistejima za četrdeset godina.
Suci 13,2A živio je tada jedan čovjek iz Zorahe od plemena sinova Danovih po imenu Manoah. Žena je njegova bila nerotkinja i nije bila još rodila.
Suci 13,3Tada se javi toj ženi Anđeo Gospodnji i reče joj: "Eto, ti si nerotkinja i još nijesi rodila. Ali ćeš zatrudnjeti i rodit ćeš sina.
Suci 13,4Od sada pripazi na sebe! Ne pij ni vina ni jakoga pića i ne jedi ništa nečisto!
Suci 13,5Kad zatrudniš i rodiš sina, tada britva ne smije doći na glavu njegovu, jer već od rođenja svojega dječak mora biti nazirej Božji. On će kao prvak izbavljati Izraela iz ruku Filisteja."
Suci 13,6žena otide i dojavi mužu svojemu: "Čovjek Božji dođe k meni. Izgledao je kao Anđeo Božji, pun dostojanstva. Ja ga ne upitah, odakle je. Niti mi on reče svoje ime.
Suci 13,7On mi reče: "Eto, zatrudnjet ćeš i rodit ćeš sina. Od sada ne pij niti vina niti jakoga pića i ne jedi ništa nečisto, jer od materina krila pa do dana smrti svoje ima dječak da bude nazirej Božji."
Suci 13,8Tada upravi Manoah ovu molitvu Gospodu: "Oproštenje, Gospode, čovjek Božji, kojega si poslao, neka još jedanput dođe k nama i neka nam očituje, što ćemo činiti s dječakom, koji se ima roditi!"
Suci 13,9I Bog usliši molitvu Manoahinu. Anđeo Božji dođe još jedanput k ženi, kad je bila u polju Jer muž njezin Manoah nije bio kod nje,
Suci 13,10Otrča žena brže i javi to mužu svojemu. Ona mu pripovjedi: "Eto, javi mi se opet onaj čovjek, koji mi je onda došao."
Suci 13,11Manoah ustade i pođe za ženom svojom. Kad dođe k čovjeku, zapita ga: "Jesi li ti čovjek, koji je govorio sa ženom?" On odgovori: "Jesam."
Suci 13,12A Manoah zapita: "Ako se riječi tvoje ispune, koji su onda propisi za dječaka i kako će se činiti s njim?"
Suci 13,13Anđeo Gospodnji reče Manouhi: "Žena neka se čuva od svega, što sam joj rekao!
Suci 13,14Ne smije ništa uživati, što dolazi od vinove loze. Vina i opojnih pića ne smije piti i ništa nečisto jesti. Sve, što sam joj zapovjedio, neka drži!"
Suci 13,15Tada reče Manoah Anđelu Gospodnjemu: "Rado bismo te pozvali i preda te iznijeli jare."
Suci 13,16A Anđeo Gospodnji reče Manouhi: "Da me i pozoveš, neću ipak ništa jesti od jela tvojega. Ali ako hoćeš zgotoviti žrtvu paljenicu, prinesi je Gospodu!" Kako Manoah nije znao, da je to bio Anđeo Gospodnji,
Suci 13,17Zapita Manoah Anđela Gospodnjega: "Kako ti je ime? Htjeli bismo ti zahvaliti, ako bi se ispunilo tvoje obećanje."
Suci 13,18A Anđeo Gospodnji reče mu: "Što pitaš za ime moje, vidiš ono je: "Čudesan."
Suci 13,19Nato Manoah uze jare i prinos i žrtvova Gospodu na hridini. Tada se dogodi čudo, a Manoah i žena njegova gledali su.
Suci 13,20Kad se je naime podizao plamen sa žrtvenika k nebu, podiže se Anđeo Gospodnji u plamenu žrtvenika Kad to vidješe Manoah i žena njegova, padoše ničice na zemlju na svoje lice.
Suci 13,21I Anđeo se Gospodnji ne javi više mužu i ženi njegovoj. I spoznade Manoah, da je to bio Anđeo Gospodnji,
Suci 13,22I reče Manoah ženi svojoj: "Mi moramo sigurno umrijeti, jer vidjesmo Boga."
Suci 13,23A žena njegova odgovori mu: "Kad bi htio Bog da nas usmrti, ne bi primio od nas žrtve paljenice ni prinosa i ne bi nam dao da sve to vidimo i tako što čujemo."
Suci 13,24Kad žena rodi sina, nadjenu mu ime Samson. Dječak je odrastao, i Gospod ga je blagoslovio.
Suci 13,25Duh Gospodnji poče djelovati u njemu u Mahaneh-Danu između Zorah i Eštaola.
Suci 13,1 Izraelci su opet okrenuli da čine ono što Jahvi nije po volji i Jahve ih predade u ruke Filistejcima za čerdeset godina.
Suci 13,2A bijaše neki čovjek iz Sore, od Danova plemena, po imenu Manoah. Žena mu bila nerotkinja i nije imala djece.
Suci 13,3Toj se ženi ukaza Anđeo Jahvin i reče joj: "Ti si neplodna i nisi rađala.
Suci 13,4Ali se odsad pazi: da ne piješ ni vina ni žestoka pića i da ne jedeš ništa nečisto.
Suci 13,5Jer, zatrudnjet ćeš, evo, i rodit ćeš sina. I neka mu britva ne prijeđe po glavi, jer će od majčine utrobe dijete biti Bogu posvećeno - bit će nazirej Božji i on će početi izbavljati Izraela iz ruke Filistejaca.
Suci 13,6Žena ode i kaza mužu: "Božji čovjek došao k meni, lice mu kao u Božjeg anđela, puno dostojanstva. Nisam ga upitala odakle je došao, niti mi on kaza svog imena.
Suci 13,7Ali mi je rekao: `Ti ćeš začeti i roditi sina. Ne pij odsad ni vina ni žestoka pića i ne jedi ništa nečisto jer će ti dijete biti nazirej Božji od majčine utrobe do smrti.`
Suci 13,8Tada se Manoah pomoli Jahvi i reče: "Molim te, Gospode, neka Božji čovjek koga si jednom poslao dođe još jednom k nama i pouči nas što ćemo činiti s djetetom kad se rodi!
Suci 13,9Jahve usliši Manoaha i Anđeo Jahvin dođe opet k ženi dok je sjedila u polju. Manoah, muž njezin, ne bijaše kraj nje.
Suci 13,10Žena brzo otrča da obavijesti muža i reče mu: "Gle, ukazao mi se čovjek koji mi je došao onog dana.
Suci 13,11Manoah ustade, pođe za ženom i kada dođe k čovjeku, upita ga: "Jesi li ti onaj što je govorio s ovom ženom?" A on odgovori: "Jesam.
Suci 13,12"Kada se ispuni ono što si rekao", opet će Manoah, "po kojim propisima i kako treba postupati s djetetom?
Suci 13,13Anđeo Jahvin odgovori Manoahu: "Neka se žena čuva svega što sam joj zabranio.
Suci 13,14Neka ne uživa ništa što dolazi od vinove loze, neka ne pije ni vina ni žestoka pića, neka ne jede ništa nečisto i neka se drži svega što sam joj zapovjedio.
Suci 13,15Tada reče Manoah Anđelu Jahvinu: "Rado bismo te ustavili i pogostili jaretom.
Suci 13,16Anđeo Jahvin nato će Manoahu: "Sve da me i ustaviš, ja ne bih jeo tvoga jela; nego ako želiš žrtvovati paljenicu, prinesi je Jahvi." Manoah, ne znajući da je to Anđeo Jahvin,
Suci 13,17reče tada Anđelu Jahvinu: "Kako ti je ime, da te možemo častiti kada se ispuni što si obećao.
Suci 13,18Anđeo Jahvin odgovori mu: "Zašto pitaš za moje ime? Ono je tajanstveno.
Suci 13,19Manoah nato uze jare i prinos te ga na stijeni kao paljenicu žrtvova Jahvi koji čini tajanstvene stvari.
Suci 13,20Kada se poče dizati plamen sa žrtvenika k nebu, podiže se Anđeo Jahvin u tome plamenu. Kad to vidješe Manoah i njegova žena, padoše ničice.
Suci 13,21Anđeo Jahvin nije se više ukazivao Manoahu i njegovoj ženi. Manoah tada shvati da je to Anđeo Jahvin.
Suci 13,22"Zacijelo ćemo umrijeti", reče ženi, "jer smo vidjeli Boga.
Suci 13,23"Da nas je htio usmrtiti", odgovori mu žena, "ne bi iz naše ruke primio paljenice ni prinosa i ne bi nam dao da sve to vidimo niti da takvo što čujemo.
Suci 13,24Žena rodi sina i nadjenu mu ime Samson. Dijete odraste i Jahve ga blagoslovi.
Suci 13,25I Jahvin duh bijaše s njim u Danovu taboru, između Sore i Eštaola.
Sudci 13,1Sinovi Izraelovi ponovo počeše činiti što je zlo u očima GOSPODOVIM i GOSPOD ih izruči Filistincima tijekom 40 godina.
Sudci 13,2Bijaše jedan čovjek iz Sorea, iz klana Danita, koji se zvao Manoah. Njegova žena bijaše nerotkinja i ne imaše djece.
Sudci 13,3Anđeo GOSPODOV se prikaza toj ženi i reče joj: ”Ja znam da si ti nerotkinja, ali ti ćeš začeti i roditi jednog sina.
Sudci 13,4Od sada, uzdrži se od pijenja vina i alkoholiziranih pića, ne jedi šta *nečisto,
Sudci 13,5jer evo ti ćeš začeti i roditi jednog sina. Britva neće proći preko njegove glave, jer dječak bit će posvećen Bogu od sam utrobe majčine i on je taj koji će početi spašavati Izrael izruku Filistinaca. “
Sudci 13,6Potom se žena vrati domu svom i reče mužu: ”Jedan je Božji čovjek došao k meni, njegov izgled bijaše sličan anđelu Božjem, tako je bio strašan. Ja ga nisam pitala otkud je, a on mi nije otkrio svoje ime.
Sudci 13,7On mi je rekao: Evo, ti ćeš začeti i roditi jednog sina. Od sada, ne pij vina ni alkoholiziranog pića; ne jedi ništa nečisto, jer dječak će biti posvećen Bogu od same utrobe majčine sve do dana svoje smrti . “
Sudci 13,8Tad Manoah umoli Boga i reče mu: ” Milost, gospodine, nek čovjek Božji kojeg sti ti poslao dođe opet i nek nas pouči što to činiti za dječaka koji će biti rođen.“
Sudci 13,9Bog ču glas Manoahov i anđeo Božji dođe opet k ženi; ona je sjedila u polju a njen muž, Manoah, ne bijaše s njom.
Sudci 13,10Odmah žena otrča javiti to mužu i reče mu: ”Evo, čovjek koji je prije neki dan došao k meni prikazao mi se. “
Sudci 13,11Manoah se dize, pođe za ženom, dođe k čovjeku i reče mu: ”Jesi li ti taj čovjek koji je govorio mojoj ženi? “ A ovaj mu odgovori: ”Ja sam taj.“
Sudci 13,12Manoah mu reče: ”Sada, pošto će se tvoja riječ ostvariti, što će biti pravilo za tog dječaka? Kakvo će trebati imati držanje glede njega?“
Sudci 13,13Anđeo GOSPODOV reče Manoahu: ” Sve ono što sam ja napomenuo ovoj ženi, da se uzdrži od toga:
Sudci 13,14ona ne treba ništa jesti što potječe od ploda vinove loze; neće ona piti vina, ni alkoholiziranog pića; neće ona jesti ničeg nečistog i treba se pridržavati svega što sam joj propisao. “
Sudci 13,15Manoah reče anđelu GOSPODOVOM: ” Dopusti nam da te zadržimo i da ti pripravimo jedno jare.“
Sudci 13,16Anđeo GOSPODOV reče Manoahu: ”Čak i da me zadržiš ja neću jesti tvojeg kruha, ali ako ti hoćeš načiniti jedan holokaust, ponudi ga GOSPODU.“ - U stvari Manoah nije znao da je to anđeo GOSPODOV -.
Sudci 13,17Manoah reče anđelu GOSPODOVOM: ” Koje je tvoje ime da bismo te mi mogli štovati pošto se tvoje riječi budu ostvarile?“
Sudci 13,18Anđeo GOSPODOV odgovori: ”Zašto mi ti tražiš ime moje? Ono je otajstveno.“
Sudci 13,19Manoah uze jedno jare kao i ponudu i ponudi ju na stijeni GOSPODOVOJ, onome čije je djelo otajstveno. Manoah i njegova žena gledahu.
Sudci 13,20A, dok se plamen uzdizao s *oltara prema nebu, anđeo GOSPODOV uspe se u plamenu s oltara. Videći to, Manoah i njegova žena padoše licem prema zemlji.
Sudci 13,21Anđeo GOSPODOV ne prikaza se više Manoahu i njegovoj ženi. Tada Manoah znade da je to bio anđeo GOSPODOV.
Sudci 13,22Manoah reče svojoj ženi: ”Mi ćemo sigurno umrijeti, jer mi smo vidjeli Boga.“
Sudci 13,23Ali njegova mu žena reče: ”Da nas je GOSPOD želio usmrtiti, on ne bi prihvatio iz naše ruke ni holokausta ni ponude; on nam ne bi dao vidjeti sve ovo i ne bi nas, trenutno, pri-općio jednake upute. “
Sudci 13,24Žena porodi jednog sina i nazva ga Samson. Dječak poraste i GOSPOD ga blagoslovi.
Sudci 13,25Bilo je to u Mahane-Danu između Sorea i Ešatola da se duh GOSPODOV poče pokretati u Samsonu.
Sudije 13,1A sinovi Izrailjevi opet činiše što je zlo pred Gospodom, i Gospod ih dade u ruke Filistejima za četrdeset godina.
Sudije 13,2A bijaše jedan čovjek od Saraje od plemena sinova Danovijeh, po imenu Manoje, i žena mu bješe nerotkinja, i ne rađaše.
Sudije 13,3Toj ženi javi se anđeo Gospodnji i reče joj: gle, ti si sad nerotkinja, i nijesi rađala; ali ćeš zatrudnjeti i rodićeš sina.
Sudije 13,4Nego sada čuvaj se da ne piješ vina ni silovita pića, i da ne jedeš ništa nečisto.
Sudije 13,5Jer gle, zatrudnjećeš, i rodićeš sina, i britva da ne prijeđe po njegovoj glavi, jer će dijete biti nazirej Božji od utrobe materine, i on će početi izbavljati Izrailja iz ruku Filistejskih.
Sudije 13,6I žena dođe i reče mužu svojemu govoreći: čovjek Božji dođe k meni, i lice mu bijaše kao lice anđela Božjega, vrlo strašno; ali ga ne zapitah odakle je, niti mi on kaza svojega imena.
Sudije 13,7Nego mi reče: gle, ti ćeš zatrudnjeti, i rodićeš sina; zato sada ne pij vina ni silovita pića i ne jedi ništa nečisto; jer će dijete biti nazirej Božji od utrobe materine pa do smrti.
Sudije 13,8Tada se Manoje pomoli Gospodu i reče: o Gospode! neka opet dođe k nama čovjek Božji, kojega si slao, da nas nauči šta ćemo činiti sa djetetom, kad se rodi.
Sudije 13,9I usliši Gospod glas Manojev; i dođe opet anđeo Gospodnji k ženi kad sjeđaše u polju; a Manoje muž njezin ne bješe kod nje.
Sudije 13,10Tada žena brže otrča i javi mužu svojemu govoreći mu: evo, javi mi se onaj čovjek, koji mi je prije dolazio.
Sudije 13,11A Manoje ustavši pođe sa ženom svojom; i kad dođe k čovjeku, reče mu: jesi li ti onaj čovjek što je govorio ovoj ženi? On odgovori: jesam.
Sudije 13,12A Manoje reče: kad bude što si kazao, kako će biti pravilo za dijete i šta će činiti s njim?
Sudije 13,13A anđeo Gospodnji reče Manoju: žena neka se čuva od svega što sam joj kazao.
Sudije 13,14Neka ne jede ništa što dolazi s vinove loze, i vina ni silovita pića neka ne pije, i ništa nečisto neka ne jede. Što sam joj zapovjedio sve neka drži.
Sudije 13,15Tada reče Manoje anđelu Gospodnjemu: radi bismo te ustaviti da ti zgotovimo jare,
Sudije 13,16A anđeo Gospodnji odgovori Manoju: da me i ustaviš, neću jesti tvojega jela; nego ako hoćeš zgotovi žrtvu paljenicu, prinesi je Gospodu. Jer Manoje nije znao da je anđeo Gospodnji.
Sudije 13,17Opet reče Manoje anđelu Gospodnjemu: kako ti je ime? da ti zahvalimo kad se zbude što si rekao.
Sudije 13,18A anđeo Gospodnji odgovori mu: što pitaš za ime moje? Čudno je.
Sudije 13,19Tada Manoje uze jare i dar, i prinese Gospodu na stijeni; a anđeo učini čudo pred Manojem i ženom njegovom;
Sudije 13,20Jer kad se podiže plamen s oltara k nebu, anđeo Gospodnji podiže se u plamenu s oltara; a Manoje i žena njegova videći to padoše ničice na zemlju;
Sudije 13,21A anđeo se Gospodnji ne javi više Manoju ni ženi njegovoj. Tada Manoje razumje da je anđeo Gospodnji.
Sudije 13,22I reče Manoje ženi svojoj: zacijelo ćemo umrijeti, jer vidjesmo Boga.
Sudije 13,23A žena mu reče: kad bi htio Bog da nas ubije, ne bi primio iz naših ruku žrtve paljenice ni dara, niti bi nam pokazao svega ovoga, niti bi nam sad objavio takih stvari.
Sudije 13,24I tako ta žena rodi sina, i nadje mu ime Samson; i dete odraste, i Gospod ga blagoslovi.
Sudije 13,25I duh Gospodnji poče hoditi s njim po okolu Danovu, između Saraje i Estaola.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje