Tražilica


Zaharija 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Zaharija 3,1Tada mi dade da vidim velikoga svećenika Jošuu, kako stoji pred anđelom Gospodnjim, dok je s desne njegove stajao Sotona, da ga optuži.
Zaharija 3,2Gospod reče Sotoni: "Gospod neka ti naredi šutnju, Sotono! Gospod, koji je izabrao Jerusalem, neka ti naredi šutnju! Nije li ovaj glavnja istrgnuta i ognja?
Zaharija 3,3A Jošua je bio obučen u haljine prljave, kad je stajao pred anđelom.
Zaharija 3,4Ovaj progovori onima, što su stajali pred njim: "Skinite s njega te prljave haljine!" A njemu reče: "Evo, oduzimam s tebe krivnju tvoju i oblačim te u svečane haljine!"
Zaharija 3,5Onda zapovjedi. Metnite mu i čistu kapu na glavu!" Tada mu metnuše čistu kapu na glavu i obukoše mu haljine, a anđeo je tu stajao.
Zaharija 3,6I anđeo Gospodnji dade Jošui ovo obećanje:
Zaharija 3,7"Ovako veli Gospod nad vojskama: 'Ako uziđeš, mojim putovima i uzdržiš ustanovu moju, tada ćeš upravljati hramom mojim l čuvati trijemove moje, i dat ću ti slobodan pristup k ovima, što stoje ovdje.
Zaharija 3,8Čuj, Jošua, veliki svećeniče; ti i drugovi tvoji, što sjede pred tobom, ti su ljudi, koji imaju znamenje: jer evo, ja ću učiniti da dođe sluga moj, "mladica".
Zaharija 3,9Jer gle, na kamen, koji sam metnuo pred Jošuu - na taj jedan kamen upravljeno je sedam očiju - na njega ću ja urezati crtež, govori Gospod nad vojskama, i utamanit ću krivnju one zemlje u jedan dan.
Zaharija 3,10U onaj dan, govori Gospod nad vojskama, pozivat ćete jedan drugoga pod vinovu lozu i pod smokvu.
Zaharija 3,1 Potom mi pokaza Jošuu, velikog svećenika, koji stajaše pred anđelom Jahvinim, i Satana, koji mu stajaše zdesna da ga tuži.
Zaharija 3,2Anđeo Jahvin reče Satanu: "Suzbio te Jahve, Satane! Suzbio te Jahve koji izabra Jeruzalem! Nije li on glavnja iz ognja izvučena?
Zaharija 3,3A Jošua bijaše obučen u prljave haljine dok stajaše pred anđelom Jahvinim.
Zaharija 3,4Anđeo se obrati onima koji pred njim stajahu i reče im: "Skinite s njega te prljave haljine!" I reče mu: "Evo, skidam s tebe tvoju krivicu i odijevam te u dragocjenu haljinu!
Zaharija 3,5I nastavi: "Stavite mu čist povez oko glave!" Oni mu staviše čist povez oko glave i odjenuše ga u dragocjene haljine u nazočnosti anđelovoj.
Zaharija 3,6I anđeo Jahvin upozori Jošuu:
Zaharija 3,7"Ovako govori Jahve nad Vojskama: `Ako budeš mojim putovima hodio i mojih se pridržavao naredaba, ti ćeš biti upravitelj u Domu mojemu, čuvat ćeš moja predvorja i dat ću ti pristup među one koji ondje stoje.
Zaharija 3,8Poslušaj, dakle, Jošua, veliki svećeniče, ti i drugovi tvoji koji su oko tebe, jer vi ste ljudi znamenja! Evo, ja ću dovesti Izdanak, Slugu svojega, i uklonit ću opačinu ove zemlje u jedan dan.
Zaharija 3,9Jer evo kamena koji stavljam pred Jošuu: na tom je kamenu sedam očiju i u nj ću urezati natpis` - riječ je Jahve nad Vojskama.
Zaharija 3,10`U dan onaj` - riječ je Jahve nad Vojskama - `pozivat ćete jedan drugoga pod lozu i pod smokvu.`
Zaharija 3,1Potom mi GOSPOD dade vidjeti Jozuu, velikog svećenika pred *anđelom GOSPODOVIM: a *Sotona stajaše njemu s desna da ga optuži.
Zaharija 3,2Anđeo GOSPODOV reče Sotoni: ” Nek te GOSPOD ušutka, Sotono; da, nek GOSPOD te ušutka, on koji je izabrao Jeruzalem. Što se tiče tog čovjeka tamo, nije li on jedan ugarak iščupan iz vatre ? “
Zaharija 3,3Jozue, uspravljen pred anđelom nosio je svoje prljave habite.
Zaharija 3,4Anđeo preuze i reče onima koji stajahu pred njim: ” Skinite mu njegove prljave habite! “ Potom on reče Jozui: ” Gledaj, ja sam te oslobodio tvojeg grijeha i ogrnut ću te svečanim habitom.“
Zaharija 3,5A, on preuze: ” Nek mu se na glavu stavi čist turban! “ Oni mu postaviše na glavu čisti turban i staviše mu habite . A, anđeo GOSPODOV stajaše ondje.
Zaharija 3,6Tad anđeo GOSPOSOV Jozuu izjavi ovo:
Zaharija 3,7”Ovako govori GOSPOD, svemogući: Ako ti ideš mojim putovima, ako ti čuvaš moje zapovijedi, ti osobno upravljat ćeš mojom kućom, ti ćeš bdjeti također nad mojim *trijemom, a ja ću te privesti u red onih koji stoje ovdje . “
Zaharija 3,8Slušaj, Jozua, veliki svećeniče, ti i tvoji sudruzi koji sjede ispred tebe - jer ti ljudi čine jedno predskazanje: Evo, ja ću dovesti slugu svoga "Zametka" . “
Zaharija 3,9Naime, evo kamena koji ja prenosim Jozui. Ja sam urezat ću njegov natpis - proročanstvo GOSPODOVO, svemogućeg - i ja ću ukloniti grijeh iz ove zemlje u samo jedan dan.
Zaharija 3,10U onaj dan - proročanstvo GOSPODOVO, svemogućeg - vi ćete se sami uzajamno pozvati pod lozu i pod smokvu .
Zaharija 3,1Poslije mi pokaza Isusa poglavara svešteničkoga, koji stajaše pred anđelom Gospodnjim, i Sotonu, koji mu stajaše s desne strane da ga pre.
Zaharija 3,2A Gospod reče Sotoni: Gospod da te ukori, Sotono, Gospod da te ukori, koji izabra Jerusalim. Nije li on glavnja istrgnuta iz ognja?
Zaharija 3,3A Isus bijaše obučen u haljine prljave, i stajaše pred anđelom.
Zaharija 3,4A on progovori i reče onima koji stajahu pred njim: skinite s njega te prljave haljine. I reče mu: vidi, uzeh s tebe bezakonje tvoje, i obukoh ti nove haljine.
Zaharija 3,5I rekoh mu: neka mu metnu čistu kapu na glavu. I metnuše mu čistu kapu na glavu, i obukoše mu haljine; a anđeo Gospodnji stajaše.
Zaharija 3,6I anđeo Gospodnji zasvjedoči Isusu govoreći:
Zaharija 3,7Ovako veli Gospod nad vojskama: ako uzideš mojim putovima, i ako uzdržiš što sam naredio da se drži, tada ćeš ti suditi domu mojemu i čuvaćeš trijemove moje, i daću ti da hodiš među ovima što stoje.
Zaharija 3,8Čuj, Isuse poglavaru sveštenički, ti i drugovi tvoji što sjede pred tobom, jer su ti ljudi čudo; evo, ja ću dovesti slugu svojega, klicu.
Zaharija 3,9Jer gle, kamen koji metnuh pred Isusa, na tom je jednom kamenu sedam očiju; gle, ja ću ga otesati, govori Gospod nad vojskama, i uzeću bezakonje te zemlje u jedan dan.
Zaharija 3,10U taj dan, govori Gospod nad vojskama, zvaćete svaki bližnjega svojega pod vinovu lozu i pod smokvu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje