Tražilica


Zaharija 6. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Zaharija 6,1Opet sam podigao oči svoje i gledao. Gle, pojavila se četvera ratna kola između dvije gore, a gore su bile od mjedi.
Zaharija 6,2U prvim su kolima bili konji riđi, u drugim konji crni,
Zaharija 6,3U trećim u konji bijeli, a u četvrtim kolima konji šareni, jaki.
Zaharija 6,4Upitao sam anđela, koji je govorio s mnom: "Tko su to, gospodaru u moj?"
Zaharija 6,5Anđeo mi odgovori: "Ovi izlaze u četiri smjera neba, izakako su stajali pred Gospodom sve zemlje.
Zaharija 6,6Kola s konjima crnim idu u zemlji sjevernu, i bijeli iza njih dolaze ovamo. Konji šareni idu u zemlju južnu.
Zaharija 6,7Riđi izlaze i hoće da prolaze zemlju." On reče: "Sada idite, i prolazite zemlju!" I oni počeše prolaziti zemlju.
Zaharija 6,8Tada mi on doviknu ovo: "Vidi, koji idu u zemlju sjevernu, naseljavaju duh moj u zemlji sjevernoj.
Zaharija 6,9Tada mi dođe riječ Gospodnja:
Zaharija 6,10"Uzmi darove prognanika, od Heldaja, od Tobije i od Jedaje - idi onaj dan u kuću Josije, sina Sefanijina, kamo oni dođoše iz Babilona!
Zaharija 6,11Uzmi dakle srebro i zlato, načini iz toga krunu i metni je na glavu velikom svećeniku Jošui sinu Josadakovu,
Zaharija 6,12I reci mu: "'Ovako veli Gospod nad vojskama: Gle, čovjek, "mladica" je ime njegovo! Pod njim će proklicati, i on će sagraditi hram Gospodnji.
Zaharija 6,13Jest, on će sagraditi hram Gospodnji. Veličanstvo ga resi. Na svojemu će prijestolju sjediti i vladati bit će svećenik na svojemu prijestolju, i mir će biti među obadvjema.
Zaharija 6,14A kruna neka ostane u hramu Gospodnjem u čast Heldaju, Tobiji i Jedaji i za spomen gostoljubivosti sina Sefanijina!
Zaharija 6,15Koji stanuju u daljini, doći će i gradit će na hramu Gospodnjem, i spoznat ćete, da me je Gospod nad vojskama poslao k vama. To će se dogoditi, ako poslušate glas Gospoda, Boga svojega."
Zaharija 6,1 I podigoh oči i vidjeh: gle, četvera bojna kola izlaze između dviju gora; a gore bijahu od mjedi.
Zaharija 6,2U prvim kolima bijahu riđi konji; u drugim kolima crni konji;
Zaharija 6,3u trećim kolima bijeli konji, a u četvrtim kolima konji šareni.
Zaharija 6,4Obratih se anđelu koji je govorio sa mnom i upitah ga: "Što je to, gospodaru?
Zaharija 6,5Anđeo mi odgovori ovako: "Ti kreću u četiri vjetra nebeska pošto su stajali pred Gospodarem sve zemlje.
Zaharija 6,6Riđani kreću u zemlju istočnu; vranci u zemlju sjevernu; bijelci kreću u zemlju zapadnu, a šarci kreću u zemlju južnu.
Zaharija 6,7Krepko oni stupaju, nestrpljivi da obiđu zemlju. On im reče: "Idite, obiđite zemlju!" I oni krenuše obilaziti zemljom.
Zaharija 6,8On me zovnu i reče mi: "Vidi, oni koji su krenuli u sjevernu zemlju umirit će gnjev moj u zemlji sjevernoj.
Zaharija 6,9I dođe mi riječ Jahvina:
Zaharija 6,10"Uzmi prinose od izgnanika - od Heldaja, Tobije i Jedaje - i pođi danas i uđi u dom Jošije, sina Sefanijina, koji je došao iz Babilona.
Zaharija 6,11Uzmi srebra i zlata, načini krunu i stavi na glavu Jošui, sinu Josadakovu, velikom svećeniku.
Zaharija 6,12I reci mu: `Ovako govori Jahve nad Vojskama: Evo čovjeka komu je ime Izdanak; ispod njega će proklijati i on će sazdati Svetište Jahvino.
Zaharija 6,13On će sazdati Svetište Jahvino i proslaviti se. On će sjediti i vladati na prijestolju. A do njega će na prijestolju biti svećenik. Sklad savršen bit će među njima.
Zaharija 6,14A kruna neka ostane u Jahvinu Svetištu za spomen Heldaju, Tobiji, Jedaji i Jošiji, sinu Sefanijinu.
Zaharija 6,15I oni koji su daleko doći će i sazdat će Svetište Jahvino. Znat ćete tako da me Jahve nad Vojskama k vama poslao.` To će se zbiti ako zaista poslušate glas Jahve, Boga svojega.
Zaharija 6,1Ja nanovo podigoh oči i imah jedno viđenje: bijahu to četvora kola koja se primicahu između dvije planine,a te planine bijahu od bronce.
Zaharija 6,2U prva kola bijahu upregnuti riđi konji; u druga, crni konji;
Zaharija 6,3u treća, bijeli konji i u četvrta, konji s crvenim pjegama.
Zaharija 6,4Ja preuzeh i upitah *anđela koji mi govoraše:” Što oni predstavljaju, moj Gospodine?“
Zaharija 6,5Anđeo mi odgovori:” Ono ondje su četiri vjetra s neba koji se primiču nakon što su bili pred Gospodarom cijele zemlje. “
Zaharija 6,6Zaprega crnih konja s primaknu prema zemlji na sjeveru . Bijelci se primicahu za njima, dok oni s mrljama primicahu se prema zemlji na jugu.
Zaharija 6,7Crveni se primicahu, nestrpljivi otići proći zemljom. Tada GOSPOD njima zapovjedi: ” Idite, prođite zemljom. “ i Kola prođoše zemljom.
Zaharija 6,8On pozva da mi kaže: ” Pogledaj, oni koji se primiču sjeveru čine da se moj duh odmori u zemlji na sjeveru.""
Zaharija 6,9Riječ mi GOSPODOVA bi upućena u ovim izrazima:
Zaharija 6,10” Primi darove izgnanika, od Heldaja, Tobija, i Jedaja. Ti sam uđi danas, uđi u kuću Jošijevu, sina Sefanijeva, gdje oni upravo stigoše iz Babilonije.
Zaharija 6,11Ti ćeš uzeti srebro i zlato za načiniti od tog jednu krunu i ti ćeš ju staviti na glavu Jozuevu, sina Jehosadakova, velikog svećenika.
Zaharija 6,12I govorit ćeš mu ti ovim riječima: Ovako govori GOSPOD, svemogući: Evo čovjeka kojem je ime Zametak, pod njegovim koracima sve će klijati i on će izgraditi Templ GOSPODOV.
Zaharija 6,13On je taj koji će izgraditi Templ GOSPODOV. On je taj koji će biti ogrnut veličanstvom, on će sjedjeti na svom prijestolju za gospodovati. Jedan će svećenik također sjedjeti na jednom prijestolju i obojica će svjedočiti jednom savršenom slogom između sebe®
Zaharija 6,14Glede krune, ona će služiti kao spomen u Templu GOSPODOVOM u čast Heldajevu, Tobijevu i Jedajevu i u sjećanje na dobrotu sina Sefanijeva.“
Zaharija 6,15A oni koji su u daljini doći će raditi u Templu GOSPODOVOM - i vi ćete prepoznati da je GOSPOD, svemogući mene poslao k vama . To će se dogoditi ako vi potpuno se podvrgnete glasu GOSPODOVOM, svoga Boga. :
Zaharija 6,1Potom opet podigoh oči svoje, i vidjeh, a to četvora kola izlažahu između dvije gore, a te gore bijahu od mjedi.
Zaharija 6,2U prvijem kolima bjehu konji riđi, a u drugim kolima konji vrani,
Zaharija 6,3A u trećim kolima konji bijeli, a u četvrtijem kolima konji šareni, jaki.
Zaharija 6,4I progovoriv rekoh anđelu koji govoraše sa mnom: šta je to, gospodaru moj?
Zaharija 6,5A anđeo odgovori i reče mi: to su četiri vjetra nebeska, koji izlaze ispred Gospoda sve zemlje, gdje stajaše.
Zaharija 6,6Konji vrani što su u jednijem, oni idu u sjevernu zemlju; a bijeli idu za njima; a šareni idu u zemlju južnu.
Zaharija 6,7I jaki izašavši šćahu da idu i prolaze zemlju; i reče: idite prolazite zemlju. I stadoše prolaziti zemlju.
Zaharija 6,8Tada me zovnu, i reče mi: vidi, koji otidoše u zemlju sjevernu, umiriše duh moj u zemlji sjevernoj.
Zaharija 6,9Potom mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Zaharija 6,10Uzmi od roblja, od Heldaja i od Tovije i od Jedaje, koji dođoše iz Vavilonske, pa dođi istoga dana i uđi u dom Josije sina Sofonijina.
Zaharija 6,11Uzmi srebra i zlata, i načini vijence, i metni na glavu Isusu sinu Josedekovu, poglavaru svešteničkom,
Zaharija 6,12I reci mu govoreći: ovako veli Gospod nad vojskama: evo čovjeka, kojemu je ime klica, koja će klijati s mjesta svoga i sagradiće crkvu Gospodnju.
Zaharija 6,13Jer će on sagraditi crkvu Gospodnju, i nosiće slavu, i sjedjeće i vladati na svom prijestolu, i biće sveštenik na prijestolu svom, i svjet mirni biće među objema.
Zaharija 6,14I vijenci neka budu Elemu i Toviji i Jedaji i Henu sinu Sofonijinu za spomen u crkvi Gospodnjoj.
Zaharija 6,15I koji su daleko, doći će i gradiće crkvu Gospodnju, i poznaćete da me je Gospod nad vojskama poslao k vama. I to će biti ako uzaslušate glas Gospoda Boga svojega.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje