Tražilica


2. Mojsijeva 22. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
2. Mojsijeva 22,1Ko ukrade vola ili ovcu ili kozu, i zakolje ili proda, da vrati pet volova za jednoga vola, a četiri ovce ili koze za jednu ovcu ili kozu.
2. Mojsijeva 22,2Ako se lupež uhvati gdje potkopava, te bude ranjen tako da umre, da ne bude kriv za krv onaj koji ga bude ubio;
2. Mojsijeva 22,3Ali ako se bude sunce rodilo, da je kriv za krv. A lupež sve da naknadi; ako li ne bi imao, onda da se on proda za svoju krađu.
2. Mojsijeva 22,4Ako se nađe što je pokrao u njegovoj ruci živo, bio vo ili magarac ili ovca ili koza, da vrati dvostruko.
2. Mojsijeva 22,5Ko potre njivu ili vinograd pustivši stoku svoju da pase po tuđoj njivi, da naknadi najboljim sa svoje njive i najboljim iz svoga vinograda.
2. Mojsijeva 22,6Ako izađe vatra i naiđe na trnje, pa izgori stog ili žito koje još stoji ili njiva, da naknadi onaj koji je zapalio.
2. Mojsijeva 22,7Ako ko da bližnjemu svojemu novce ili posuđe na ostavu, pa se ukrade iz kuće njegove, ako se nađe lupež, da plati dvojinom;
2. Mojsijeva 22,8Ako li se ne nađe lupež, onda gospodar od one kuće da stane pred sudije da se zakune da nije posegao rukom svojom na stvar bližnjega svojega.
2. Mojsijeva 22,9Za svaku stvar za koju bi bila raspra, ili za vola ili za magarca ili za ovcu ili za kozu, ili za haljinu, za svaku stvar izgubljenu, kad ko kaže da je njegova, pred sudije da dođe raspra obojice, pa koga osude sudije, onaj da vrati bližnjemu svojemu dvojinom.
2. Mojsijeva 22,10Ako ko da bližnjemu svojemu da čuva magarca ili vola ili ovcu ili kozu ili kako god živinče, pa ugine ili ohrone, ili ga ko otjera a da niko ne vidi,
2. Mojsijeva 22,11Zakletva Gospodnja neka bude između njih, da nije posegao rukom svojom na stvar bližnjega svojega, i gospodar od stvari neka pristane, a onaj da ne plati.
2. Mojsijeva 22,12Ako li mu bude ukradeno, neka plati gospodaru njegovu.
2. Mojsijeva 22,13Ako li ga bude rastrgla zvjerka da donese od njega svjedodžbu, i da ne plati što je rastrgnuto.
2. Mojsijeva 22,14Ako ko uzme u bližnjega svojega živinče na poslugu, pa ohrone ili ugine, a gospodar mu ne bude kod njega, da plati.
2. Mojsijeva 22,15Ako li gospodar bude kod njega, da ne plati. Ako li bude najmljeno, da plati samo najam.
2. Mojsijeva 22,16Ko bi prevario djevojku, koja nije zaručena, te bi spavao s njom, da joj da prćiju i uzme je za ženu.
2. Mojsijeva 22,17A ako mu je otac njezin ne bi htio dati, da da novaca koliko ide u prćiju djevojci.
2. Mojsijeva 22,18Vještici ne daj da živi.
2. Mojsijeva 22,19Ko bi obležao živinče, da se pogubi.
2. Mojsijeva 22,20Ko žrtvu prinosi bogovima drugim osim jedinoga Gospoda, da se istrijebi kao prokletnik.
2. Mojsijeva 22,21Došljaku nemoj činiti krivo niti ga cvijeliti, jer ste bili došljaci u zemlji Misirskoj.
2. Mojsijeva 22,22Nemojte cvijeliti udovice i sirote.
2. Mojsijeva 22,23Ako li koju cvijeliš u čem god, i poviče k meni, čuću viku njezinu,
2. Mojsijeva 22,24I zapaliće se gnjev moj, i pobiću vas mačem, pa će vaše žene biti udovice i vaša djeca sirote.
2. Mojsijeva 22,25Kad daš u zajam novaca narodu mojemu, siromahu koji je kod tebe, nemoj mu biti kao kamatnik, ne udarajte na nj kamate.
2. Mojsijeva 22,26Ako uzmeš u zalogu haljinu bližnjemu svojemu, vrati mu je prije nego sunce zađe;
2. Mojsijeva 22,27Jer mu je to sve odijelo čim zaklanja tijelo svoje; u čem će spavati? pa kad poviče k meni, ja ću ga čuti, jer sam milostiv.
2. Mojsijeva 22,28Nemoj psovati sudija, i starješini naroda svojega ne govori ružno.
2. Mojsijeva 22,29Od ljetine svoje i od žitkih stvari svojih nemoj se zatezati da prineseš prvine; prvenca između sinova svojih meni da daš.
2. Mojsijeva 22,30Tako čini s volom svojim i s ovcom i s kozom; sedam dana neka bude s majkom svojom, a osmoga dana da ga daš meni.
2. Mojsijeva 22,31Bićete mi sveti ljudi; mesa u polju rastrgnuta ne jedite, bacite ga psima.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje