Tražilica


2. Mojsijeva 33. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
2. Mojsijeva 33,1I reče Gospod Mojsiju: idi, digni se odatle ti i narod, koji si izveo iz zemlje Misirske, put zemlje za koju se zakleh Avramu, Isaku i Jakovu govoreći: sjemenu tvojemu daću je.
2. Mojsijeva 33,2I poslaću pred tobom anđela, i izagnaću Hananeje, Amoreje i Heteje i Ferezeje i Jeveje i Jevuseje.
2. Mojsijeva 33,3I odvešće vas u zemlju gdje teče mlijeko i med; jer neću sam ići s tobom zato što si narod tvrdovrat, pa bih te mogao satrti putem.
2. Mojsijeva 33,4A narod čuvši ovu zlu riječ ožalosti se, i niko ne metnu na se svojega nakita.
2. Mojsijeva 33,5Jer Gospod reče Mojsiju: kaži sinovima Izrailjevijem: vi ste narod tvrdovrat; doći ću časom usred tebe, i istrijebiću te; a sada skini nakit svoj sa sebe, i znaću šta ću činiti s tobom.
2. Mojsijeva 33,6I poskidaše sa sebe sinovi Izrailjevi nakite svoje kod gore Horiva.
2. Mojsijeva 33,7A Mojsije uze šator i razape ga sebi iza okola daleko, i nazva ga šator od sastanka, i ko god tražaše Gospoda, dolažaše k šatoru od sastanka iza okola.
2. Mojsijeva 33,8I kad Mojsije iđaše u šator, sav narod ustajaše, i svak stajaše na vratima svojega šatora, i gledahu za Mojsijem dok ne uđe u šator.
2. Mojsijeva 33,9A kad Mojsije ulažaše u šator, spuštaše se stup od oblaka i ustavljaše se na vratima od šatora, i Gospod govoraše s Mojsijem.
2. Mojsijeva 33,10I sav narod videći stup od oblaka gdje stoji na vratima od šatora, ustajaše sav narod, i svak se klanjaše na vratima od svojega šatora.
2. Mojsijeva 33,11I Gospod govoraše s Mojsijem licem k licu kao što govori čovjek s prijateljem svojim. Potom se vraćaše Mojsije u oko, a sluga njegov Isus sin Navin, momak, ne izlažaše iz šatora.
2. Mojsijeva 33,12I reče Mojsije Gospodu: gledaj, ti mi kažeš: vodi taj narod. A nijesi mi kazao koga ćeš poslati sa mnom, a rekao si: znam te po imenu i našao si milost preda mnom.
2. Mojsijeva 33,13Ako sam dakle našao milost pred tobom, pokaži mi put svoj, da te poznam i nađem milost pred tobom; i vidi da je ovaj narod tvoj narod.
2. Mojsijeva 33,14I reče Gospod: moje će lice ići naprijed, i daću ti odmor.
2. Mojsijeva 33,15A Mojsije mu reče: ako neće ići naprijed lice tvoje, nemoj nas kretati odavde.
2. Mojsijeva 33,16Jer po čemu će se poznati da smo našli milost pred tobom, ja i narod tvoj? zar ne po tome što ti ideš s nama? tako ćemo se razlikovati ja i narod tvoj od svakoga naroda na zemlji.
2. Mojsijeva 33,17A Gospod reče Mojsiju: učiniću i to što si kazao, jer si našao milost preda mnom i znam te po imenu.
2. Mojsijeva 33,18Opet reče Mojsije: molim te, pokaži mi slavu svoju.
2. Mojsijeva 33,19A Gospod mu reče: učiniću da prođe sve dobro moje ispred tebe, i povikaću po imenu: Gospod pred tobom. Smilovaću se kome se smilujem, i požaliću koga požalim.
2. Mojsijeva 33,20I reče: ali nećeš moći vidjeti lica mojega, jer ne može čovjek mene vidjeti i ostati živ.
2. Mojsijeva 33,21I reče Gospod: evo mjesto kod mene, pa stani na stijenu.
2. Mojsijeva 33,22I kad stane prolaziti slava moja, metnuću te u rasjelinu kamenu, i zakloniću te rukom svojom dok ne prođem.
2. Mojsijeva 33,23Potom ću dignuti ruku svoju, i vidjećeš me s leđa, a lice se moje ne može vidjeti.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje