Tražilica


Filibljanima 2. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Filibljanima 2,1Ako ima dakle koje poučenje u Hristu, ili ako ima koja utjeha ljubavi, ako ima koja zajednica duha, ako ima koje srce žalostivo i milost,
Filibljanima 2,2Ispunite moju radost, da jedno mislite, jednu ljubav imate, jednodušni i jednomisleni:
Filibljanima 2,3Ništa ne činite usprkos ili za praznu slavu; nego poniznošću činite jedan drugoga većeg od sebe.
Filibljanima 2,4Ne gledajte svaki za svoje, nego i za drugijeh.
Filibljanima 2,5Jer ovo da se misli među vama što je i u Hristu Isusu,
Filibljanima 2,6Koji, ako je i bio u obličju Božijemu, nije se otimao da se isporedi s Bogom;
Filibljanima 2,7Nego je ponizio sam sebe uzevši obličje sluge, postavši kao i drugi ljudi i na oči nađe se kao čovjek.
Filibljanima 2,8Ponizio sam sebe postavši poslušan do same smrti, a smrti krstove.
Filibljanima 2,9Zato i Bog njega povisi, i darova mu ime koje je veće od svakoga imena.
Filibljanima 2,10Da se u ime Isusovo pokloni svako koljeno onijeh koji su na nebu i na zemlji i pod zemljom;
Filibljanima 2,11I svaki jezik da prizna da je Gospod Isus Hristos na slavu Boga oca.
Filibljanima 2,12Tako, ljubazni moji, kao što me svagda slušaste, ne samo kad sam kod vas, nego i sad mnogo većma kad nijesam kod vas, gradite spasenije svoje sa strahom i drktanjem.
Filibljanima 2,13Jer je Bog što čini u vama da hoćete i učinite kao što mu je ugodno.
Filibljanima 2,14Sve činite bez vike i premišljanja.
Filibljanima 2,15Da budete pravi i cijeli, djeca Božija bez mane usred roda nevaljaloga i pokvarenoga, u kojemu svijetlite kao vidjela na svijetu,
Filibljanima 2,16Pridržavajući riječ života, na moju hvalu za dan Hristov, da mi ne bude uzalud trčanje i trud.
Filibljanima 2,17No ako i žrtvovan budem na žrtvu i službu vjere vaše, radujem se, i radujem se s vama svima.
Filibljanima 2,18Tako i vi radujte se i budite sa mnom radosni.
Filibljanima 2,19A nadam se u Gospoda Isusa da ću skoro poslati k vama Timotija, da se i ja razveselim razabravši kako ste vi.
Filibljanima 2,20Jer nijednoga nemam jednake misli sa sobom koji se upravo brine za vas.
Filibljanima 2,21Jer svi traže što je njihovo, a ne što je Hrista Isusa.
Filibljanima 2,22A njegovo poštenje poznajete, jer kao dijete ocu sa mnom je poslužio u jevanđelju.
Filibljanima 2,23Njega dakle nadam se da ću poslati odmah kako razberem što je za mene.
Filibljanima 2,24A nadam se u Gospoda da ću i sam skoro doći k vama.
Filibljanima 2,25Ali nađoh za potrebno da pošljem k vama brata Epafrodita, svojega pomagača i drugara u vojevanju, a vašega poslanika i slugu moje potrebe;
Filibljanima 2,26Jer željaše od srca vas sve da vidi, i žaljaše što ste čuli da je bolovao.
Filibljanima 2,27Jer bješe bolestan do smrti; no Bog pomilova ga, ne samo njega nego i mene, da mi ne dođe žalost na žalost.
Filibljanima 2,28Zato ga poslah skorije, da se obradujete kad ga opet vidite, i meni da olakša malo.
Filibljanima 2,29Primite ga dakle u Gospodu sa svakom radosti, i takove poštujte;
Filibljanima 2,30Jer za djelo Hristovo dođe do same smrti, ne marivši za svoj život da naknadi u službi mojoj što vas nemam.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje