Tražilica


Jakov 2. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Jakov 2,1Braćo moja! u vjeri Gospoda našega slavnoga Isusa Hrista ne gledajte ko je ko;
Jakov 2,2Jer ako dođe u crkvu vašu čovjek sa zlatnijem prstenom i u svijetloj haljini, a dođe i siromah u rđavoj haljini,
Jakov 2,3I pogledate na onoga u svijetloj haljini, i rečete mu: ti sjedi ovdje lijepo, a siromahu rečete: ti stani tamo, ili sjedi ovdje niže podnožja mojega;
Jakov 2,4I ne rasudiste u sebi, nego biste sudije zlijeh pomisli.
Jakov 2,5Čujte, ljubazna braćo moja, ne izabra li Bog siromahe ovoga svijeta da budu bogati vjerom, i našljednici carstva koje obreče onima koji njega ljube?
Jakov 2,6A vi osramotiste siromaha. Nijesu li to bogati koji vas muče i vuku vas na sudove?
Jakov 2,7Ne hule li oni na dobro ime vaše kojijem ste se nazvali?
Jakov 2,8Ako dakle zakon carski izvršujete po pismu: ljubi bližnjega kao samoga sebe, dobro činite;
Jakov 2,9Ako li gledate ko je ko, grijeh činite, i bićete pokarani od zakona kao prestupnici;
Jakov 2,10Jer koji sav zakon održi a sagriješi u jednome, kriv je za sve,
Jakov 2,11Jer onaj koji je rekao: ne čini preljube, rekao je i: ne ubij. Ako dakle ne učiniš preljube a ubiješ, postao si prestupnik zakona.
Jakov 2,12Tako govorite i tako tvorite kao oni koji će zakonom slobode biti suđeni;
Jakov 2,13Jer će onome biti sud bez milosti koji ne čini milosti; i hvali se milost na sudu.
Jakov 2,14Kakva je korist, braćo moja, ako ko reče da ima vjeru a djela nema? Zar ga može vjera spasti?
Jakov 2,15Ako, na priliku, brat ili sestra goli budu, ili nemaju šta da jedu,
Jakov 2,16I reče im koji od vas: idite s mirom, grijte se, i nasitite se, a ne da im potrebe tjelesne, šta pomaže?
Jakov 2,17Tako i vjera ako nema djela, mrtva je po sebi.
Jakov 2,18No može ko reći: ti imaš vjeru, a ja imam djela. Pokaži mi vjeru svoju bez djela svojijeh, a ja ću tebi pokazati vjeru svoju iz djela svojijeh.
Jakov 2,19Ti vjeruješ da je jedan Bog; dobro činiš; i đavoli vjeruju, i drkću.
Jakov 2,20Ali hoćeš li razumjeti, o čovječe sujetni! da je vjera bez djela mrtva?
Jakov 2,21Avraam otac naš ne opravda li se djelima kad prinese Isaka sina svojega na oltar?
Jakov 2,22Vidiš li da vjera pomože djelima njegovijem, i kroz djela svrši se vjera?
Jakov 2,23I izvrši se pismo koje govori: Avraam vjerova Bogu, i primi mu se u pravdu, i prijatelj Božij nazva se.
Jakov 2,24Vidite li dakle da se djelima pravda čovjek, a ne samom vjerom?
Jakov 2,25A tako i Raav kurva ne opravda li se djelima kad primi uhode, i izvede ih drugijem putem?
Jakov 2,26Jer kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez dobrijeh djela mrtva.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje