Tražilica


Matej 22. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Matej 22,1I odgovarajući Isus opet reče im u pričama govoreći:
Matej 22,2Carstvo je nebesko kao čovjek car koji načini svadbu sinu svojemu.
Matej 22,3I posla sluge svoje da zovu zvanice na svadbu; i ne htješe doći.
Matej 22,4Opet posla druge sluge govoreći: kažite zvanicama: evo sam objed svoj ugotovio, i junci moji i hranjenici poklani su, i sve je gotovo; dođite na svadbu.
Matej 22,5A oni ne marivši otidoše ovaj u polje svoje, a ovaj k trgovini svojoj.
Matej 22,6A ostali uhvatiše sluge njegove, izružiše ih, i pobiše ih.
Matej 22,7A kad to ču car onaj, razgnjevi se i poslavši vojsku svoju pogubi krvnike one, i grad njihov zapali.
Matej 22,8Tada reče slugama svojima: svadba je dakle gotova, a zvanice ne biše dostojne.
Matej 22,9Idite dakle na raskršća i koga god nađete, dozovite na svadbu.
Matej 22,10I izišavši sluge one na raskršća sabraše sve koje nađoše, zle i dobre; i stolovi napuniše se gostiju.
Matej 22,11Izašavši pak car da vidi goste ugleda ondje čovjeka neobučena u svadbeno ruho.
Matej 22,12I reče mu: prijatelju! kako si došao amo bez svadbenoga ruha? A on oćutje.
Matej 22,13Tada reče car slugama: svežite mu ruke i noge, pa ga uzmite te bacite u tamu najkrajnju; ondje će biti plač i škrgut zuba.
Matej 22,14Jer su mnogi zvani, ali je malo izbranijeh.
Matej 22,15Tada otidoše fariseji i načiniše vijeću kako bi ga uhvatili u riječi.
Matej 22,16I poslaše k njemu učenike svoje s Irodovcima, te rekoše: učitelju! znamo da si istinit, i putu Božijemu zaista učiš, i ne mariš ni za koga, jer ne gledaš ko je ko.
Matej 22,17Kaži nam dakle šta misliš ti? Treba li dati harač ćesaru ili ne?
Matej 22,18Razumjevši Isus lukavstvo njihovo reče: što me kušate, licemjeri?
Matej 22,19Pokažite mi novac harački. A oni donesoše mu novac.
Matej 22,20I reče im: čiji je obraz ovaj i natpis?
Matej 22,21I rekoše Mu: ćesarev. Tada reče im: podajte dakle ćesarovo ćesaru, i Božije Bogu.
Matej 22,22I čuvši diviše se, i ostavivši ga otidoše.
Matej 22,23Taj dan pristupiše k njemu sadukeji koji govore da nema vaskrsenija, i upitaše ga
Matej 22,24Govoreći: Učitelju! Mojsije reče: ako ko umre bez djece, da uzme brat njegov ženu njegovu i da podigne sjeme bratu svojemu.
Matej 22,25U nas bješe sedam braće; i prvi oženivši se umrije, i ne imavši poroda ostavi ženu svoju bratu svojemu.
Matej 22,26A tako i drugi, i treći, tja do sedmoga.
Matej 22,27A poslije sviju umrije i žena.
Matej 22,28O vaskrseniju dakle koga će od sedmorice biti žena? jer je za svima bila.
Matej 22,29A Isus odgovarajući reče im: varate se, ne znajući pisma ni sile Božije.
Matej 22,30Jer o vaskrseniju niti će se ženiti ni udavati; nego su kao anđeli Božiji na nebu.
Matej 22,31A za vaskrsenije mrtvijeh nijeste li čitali što vam je rekao Bog govoreći:
Matej 22,32Ja sam Bog Avramov, i Bog Isakov, i Bog Jakovljev! Nije Bog Bog mrtvijeh, nego živijeh.
Matej 22,33I čuvši narod divljaše se nauci njegovoj.
Matej 22,34A fariseji čuvši da posrami sadukeje sabraše se zajedno.
Matej 22,35I upita jedan od njih zakonik kušajući ga i govoreći:
Matej 22,36Učitelju! koja je zapovijest najveća u zakonu?
Matej 22,37A Isus reče mu: ljubi Gospoda Boga svojega svijem srcem svojijem, i svom dušom svojom, i svom misli svojom.
Matej 22,38Ovo je prva i najveća zapovijest.
Matej 22,39A druga je kao i ova: ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe.
Matej 22,40O ovima dvjema zapovijestima visi sav zakon i proroci.
Matej 22,41A kad se sabraše fariseji, upita ih Isus
Matej 22,42Govoreći: šta mislite za Hrista, čiji je sin? Rekoše mu: Davidov.
Matej 22,43Reče im: kako dakle David njega duhom naziva Gospodom govoreći:
Matej 22,44Reče Gospod Gospodu mojemu: sjedi meni s desne strane, dok položim neprijatelje tvoje podnožje nogama tvojima?
Matej 22,45Kad dakle David naziva njega Gospodom, kako mu je sin?
Matej 22,46I niko mu ne mogaše odgovoriti riječi; niti smijaše ko od toga dana da ga zapita više.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje