Tražilica


Matej 7. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Matej 7,1Ne sudite da vam se ne sudi;
Matej 7,2Jer kakovijem sudom sudite, onakovijem će vam suditi; i kakovom mjerom mjerite, onakom će vam se mjeriti.
Matej 7,3A zašto vidiš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svojemu ne osjećaš?
Matej 7,4Ili, kako možeš reći bratu svojemu: stani da ti izvadim trun iz oka tvojega; a eto brvno u oku tvojemu?
Matej 7,5Licemjere! izvadi najprije brvno iz oka svojega, pa ćeš onda vidjeti izvaditi trun iz oka brata svojega.
Matej 7,6Ne dajte svetinje psima; niti mećite bisera svojega pred svinje, da ga ne pogaze nogama svojima, i vrativši se ne rastrgnu vas.
Matej 7,7Ištite, i daće vam se; tražite, i naći ćete; kucajte, i otvoriće vam se.
Matej 7,8Jer svaki koji ište, prima; i koji traži, nalazi; i koji kuca, otvoriće mu se.
Matej 7,9Ili koji je među vama čovjek u koga ako zaište sin njegov hljeba kamen da mu da?
Matej 7,10Ili ako ribe zaište da mu da zmiju?
Matej 7,11Kad dakle vi, zli budući, umijete dare dobre davati djeci svojoj, koliko će više otac vaš nebeski dati dobra onima koji ga mole?
Matej 7,12Sve dakle što hoćete da čine vama ljudi, činite i vi njima: jer je to zakon i proroci.
Matej 7,13Uđite na uska vrata; jer su široka vrata i širok put što vode u propast, i mnogo ih ima koji njim idu.
Matej 7,14Kao što su uska vrata i tijesan put što vode u život, i malo ih je koji ga nalaze.
Matej 7,15Čuvajte se od lažnijeh proroka, koji dolaze k vama u odijelu ovčijemu, a unutra su vuci grabljivi.
Matej 7,16Po rodovima njihovijem poznaćete ih. Eda li se bere s trnja grožđe, ili s čička smokve?
Matej 7,17Tako svako drvo dobro rodove dobre rađa, a zlo drvo rodove zle rađa.
Matej 7,18Ne može drvo dobro rodova zlijeh rađati, ni drvo zlo rodova dobrijeh rađati.
Matej 7,19Svako dakle drvo koje ne rađa roda dobra, sijeku i u oganj bacaju.
Matej 7,20I tako dakle po rodovima njihovijem poznaćete ih.
Matej 7,21Ne će svaki koji mi govori: Gospode! Gospode! ući u carstvo nebesko; no koji čini po volji oca mojega koji je na nebesima.
Matej 7,22Mnogi će reći meni u onaj dan: Gospode! Gospode! nijesmo li u ime tvoje prorokovali, i tvojijem imenom đavole izgonili, i tvojijem imenom čudesa mnoga tvorili?
Matej 7,23I tada ću im ja kazati: nikad vas nijesam znao; idite od mene koji činite bezakonje.
Matej 7,24Svaki dakle koji sluša ove moje riječi i izvršuje ih, kazaću da je kao mudar čovjek koji sazida kuću svoju na kamenu:
Matej 7,25I udari dažd, i dođoše vode, i dunuše vjetrovi, i napadoše na kuću onu, i ne pade; jer bješe utvrđena na kamenu.
Matej 7,26A svaki koji sluša ove moje riječi a ne izvršuje ih, on će biti kao čovjek lud koji sazida kuću svoju na pijesku:
Matej 7,27I udari dažd, i dođoše vode, i dunuše vjetrovi, i udariše u kuću onu, i pade, i raspade se strašno.
Matej 7,28I kad svrši Isus riječi ove, divljaše se narod nauci njegovoj.
Matej 7,29Jer ih učaše kao onaj koji vlast ima, a ne kao književnici.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje