Tražilica


1. Ljetopisa 3. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
1. Ljetopisa 3,1Ovo su bili sinovi Davidovi, što su mu se bili rodili u Hebronu: prvorođenac Amnon od Ahinoame iz Jezreela, drugi Daniel od Abigaile is Karmela,
1. Ljetopisa 3,2Treći Absalom, sin Maake, kćeri kralja Talmaja od Gešura, četvrti Adonija, sin Hagitin,
1. Ljetopisa 3,3Peti Šefatija od Abitale, šesti Jitream od njegove žene Egle.
1. Ljetopisa 3,4Šest mu se rodi u Hebronu. Ovdje je vladao sedam godina i šest mjeseci. Onda je vladao trideset i tri godine u Jerusalemu.
1. Ljetopisa 3,5U Jerusalemu rodiše mu se ovi: Šimea, Šobab, Natan i Salomon, četiri od Batšebe, kćeri Amielove,
1. Ljetopisa 3,6Nadalje Ibhar, Elišama, Elifelet,
1. Ljetopisa 3,7Nogah, Nefeg i Jafija,
1. Ljetopisa 3,8Elišama, Eliada, Elifelet, devet.
1. Ljetopisa 3,9To su svi sinovi Davidovi, osim sinova od inoča njegovih. Tamara je bila sestra njihova.
1. Ljetopisa 3,10Sin Salomonov bio je Roboam. Njegov je sin bio Abija, a njegov sin Asa, a njegov sin Jošafat,
1. Ljetopisa 3,11A njegov sin Joram, a njegov sin Ahazija, a njegov sin Joaš,
1. Ljetopisa 3,12A njegov sin Amazija, a njegov sin Azarija, a njegov sin Jotam,
1. Ljetopisa 3,13A njegov sin Ahaz, a njegov sin Ezekija, a njegov sin Manaseh,
1. Ljetopisa 3,14A njegov sin Amon, a njegov sin Josija,
1. Ljetopisa 3,15Sinovi Josijini jesu prvorođenac Johanan, drugi Jojakim, treći Zedekija, četvrti Šalum.
1. Ljetopisa 3,16Sinovi Jojakimovi jesu njegov sin Jehonija, i njegov sin Zedekija.
1. Ljetopisa 3,17Sinovi Jekonije, Zasužnjenoga, jesu njegov Asir, njegov sin Šealtiel,
1. Ljetopisa 3,18Malkiram, Pedaja, Šenasar, Jekamja, Hošama i Nedabija.
1. Ljetopisa 3,19Sinovi Pedajini jesu Zerubabel i Šimej. Sinovi Zerubabelovi jesu Mešulam i Hananija; Šelomita bila je sestra njihova;
1. Ljetopisa 3,20Nadalje Hašuba, Ohel, Berekija, Hasadja, Jušab-Hesed, njih pet.
1. Ljetopisa 3,21Sinovi Hananijini jesu Pelatja i Ješaja, sinovi Refajini, sinovi Arnanovi, sinovi Obadijini, sinovi Šekanijini.
1. Ljetopisa 3,22Sin Šekanijin jest Šemaja, sinovi Šemajini jesu Hatuš, Jigal, Barijah, Nearja i Šafat, njih šest.
1. Ljetopisa 3,23Sinovi Nearjini jesu Elioenaj, Ezekija i Azrikam, njih trojica.
1. Ljetopisa 3,24Sinovi Elioenajevi jesu Hodavja, Elijašib, Pelaja, Akub, Johanan, Delaja i Anani, njih sedmorica.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje