Tražilica


Brojevi 3. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Brojevi 3,1U vrijeme, kad je Gospod govorio s Mojsijem na gori Sinajskoj, imao je Aron i Mojsije ove potomke.
Brojevi 3,2Ovo su imena sinova Aronovih: Nadab, prvorođenac, Abihu, Eleazar i Itamar.
Brojevi 3,3Tako su se zvali sinovi Aronovi, koji su bili pomazani i posvećeni za svećenike, da obavljaju službu svećeničku.
Brojevi 3,4Dade Gospod, te Nadab i Abihu pogiboše, kad u pustinji Sinajskoj pred Gospodom prinesoše oganj nezakonit. Oni nijesu imali djece. Tako su Eleazar i Itamar obavljali službu svećeničku pod nadzorom svojega oca Arona.
Brojevi 3,5Gospod zapovjedi Mesiju:
Brojevi 3,6"Privedi pleme Levijevo i postavi ga pred svećenika Arona, da mu služe,
Brojevi 3,7I da rade za njega i za svu zajednicu pred Šatorom sastanka služeći Šatoru,
Brojevi 3,8I da čuvaju sve posuđe u Šatoru sastanka, i da straže za sinove Izraelove služeći Šatoru.
Brojevi 3,9Pa ćeš predati Levite Aronu; sinovima njegovim; oni su darovani njemu između sinova Izraelovih.
Brojevi 3,10A Arona i sinove njegove postavi, da vrše službu svećeničku. Ako li bi tko drugi prestupio da služi, neka se pogubi."
Brojevi 3,11Još reče Gospod Mojsiju:
Brojevi 3,12"Evo uzeh Levite između sinova Izraelovih na mjesto svih prvorođenih sinova Izraelovih, što prvi dođoše na svijet. Meni pripadaju Leviti.
Brojevi 3,13Jer moje je sve prvorođeno. U dan, kad pobih sve prvorođeno u zemlji egipatskoj, posvetih sebi sve prvorođeno u Izraelu, od čovjeka do živinčeta. Meni pripadaju oni. Ja sam Gospod."
Brojevi 3,14Tada zapovjedi Gospod Mojsiju u pustinji Sinajskoj:
Brojevi 3,15"Izbroj sinove Levijeve po domovima i porodicama njihovim. Sve muške osobe od jednog mjeseca i više izbroj."
Brojevi 3,16Po zapovijedi Gospodnjoj Mojsije ih izbroji, kao što mu je bilo zapovjeđeno.
Brojevi 3,17Sinovi Levijevi po imenima svojim jesu: Geršon, Kohat i Merari.
Brojevi 3,18Sinovi Geršonovi po porodicama svojim zvali su se: Libni i Šimi.
Brojevi 3,19Sinovi Kohatovi po porodicama svojim: Amram, Izhar, Hebron i Uziel.
Brojevi 3,20Sinovi Merarijevi po porodicama svojim: Mahli i Muši. To su porodice Levita po domovima svojim.
Brojevi 3,21Od Geršona vuče lozu porodica Libnijevaca i porodica Šimijevaca, To su porodice Geršonovaca.
Brojevi 3,22Broj svih izbrojenih muških osoba njihovih od jednog mjeseca i više bio je sedam tisuća i pet stotina.
Brojevi 3,23Porodice Geršonovaca taborovale su za Šatorom prema zapadu.
Brojevi 3,24Starješina doma Geršonovaca bio je Eliasaf, sin Laelov.
Brojevi 3,25Sinovi Geršonovi imali su da kod Šatora sastanka čuvaju Šator, krov Šatora, gornji pokrivač njegov, zavjesa na ulazu u Šator sastanka,
Brojevi 3,26Zavjese od dvorišta i zavjesa na ulazu u dvorište, što je oko Šatora i oko žrtvenika, i uža njegova za svaku potrebu njegovu.
Brojevi 3,27Od Kohata vuče lozu porodica Amramovaca, porodica Izharovaca, porodica Hebronovaca i porodica Uzielovaca. To su porodice Kohatove.
Brojevi 3,28Broj svih muških od jednog mjeseca i više bio je osam tisuća i šest stotina, koji su služili oko Svetišta.
Brojevi 3,29Porodice Kohatovaca taborovale su sa strane svetoga Šatora prema Jugu.
Brojevi 3,30Starješina doma Kohatova bio je Elisafan, sin Uzielov.
Brojevi 3,31Oni su imali da čuvaju kovčeg, to, svijećnjak, žrtvenik, sveto posuđe, što se rabilo kod službe, i zavjese.
Brojevi 3,32Vođa svih starješina levitskih bio je Eleazar, sin svećenika Arona, On je imao vrhovni nadzor nad onima, koji su imali čuvati Svetište.
Brojevi 3,33Od Merarija vuče lozu porodica Mahlijevaca i porodica Mušijevaca, To su porodice Merarijevaca.
Brojevi 3,34Broj svih izbrojenih muških osoba njihovih od jednog mjeseca i više bio je šest tisuća i dvije stotine.
Brojevi 3,35Starješina doma merarijevskih porodica bio je Suriel, sin Abihajilov. Oni su taborovali na strani svetoga Šatora prema sjeveru.
Brojevi 3,36Sinovi Merarijevi imali su da čuvaju daske Šatora, prijevornice njegove, stupove i stopice njegove, sve posude i sve, što pripada njemu,
Brojevi 3,37I stupove od dvorišta unaokolo i stopice njihove i kolje i uža njihova.
Brojevi 3,38Sprijeda na istočnoj strani svetoga prebivališta, pred Šatorom sastanka prema sunčanom istoku taborovali su Mojsije i Aron i sinovi njegovi. Ori su imali službu oko Svetišta, službu za sinove Izraelove. A da se je tko drugi približio, morao se je kazniti smrću.
Brojevi 3,39Svih izbrojenih Levita, što ih izbrojiše po zapovijedi Gospodnjoj Mojsije i Aron po porodicama njihovim, svih muških od jednog mjeseca i više bilo je dvadeset i dvije tisuće.
Brojevi 3,40Gospod zapovjedi Mojsiju: "Izbroj sve prvorođence muške među sinovima Izraelovim od jednog mjeseca i više, i ustanovi broj imena njihovih.
Brojevi 3,41Uzmi Levite za mene, Gospoda, na mjesto svih prvorođenaca među sinovima Izraelovim, i stoku levitsku na mjesto svih prvenaca od stoke sinova Izraelovih."
Brojevi 3,42I izbroji Mojsije sve prvorođence među sinovima Izraelovim, kao što mu je bio Gospod zapovjedio.
Brojevi 3,43I svega prvorođenaca muških, izbrojenih po broju imena njihovih od jednog mjeseca i više bilo je dvadeset i dvije tisuće, dvjesta i sedamdeset i tri.
Brojevi 3,44Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Brojevi 3,45"Uzmi Levite na mjesto svih prvorođenaca među sinovima Izraelovim i stoku levitsku na mjesto stoke njihove. Leviti pripadaju meni, Gospodu.
Brojevi 3,46Za otkup dvjesta i sedamdeset i tri prvorođenca među sinovima Izraelovim, kojih je više nego Levita,
Brojevi 3,47Uzmi pet šekela od glave. Uzmi ih po težini u Svetištu; šekel ima dvadeset gera.
Brojevi 3,48I podaj novce Aronu i sinovima njegovim kao otkup za one, kojih je bilo više nego otkupljenih od Levita.
Brojevi 3,49I uze Mojsije otkup od onih, koji je bilo više nego otkupljenih od Levita.
Brojevi 3,50Od prvorođenaca sinova Izraelovih uze novaca tisuću i trista i šezdeset i pet šekela po težini u Svetištu.
Brojevi 3,51Po zapovijedi Gospodnjoj dade onda Mojsije Aronu i sinovima njegovim otkup, kao što je bio Gospod zapovjedio Mojsiju.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje