Tražilica


Levitski zakonik 21. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Levitski zakonik 21,1Još zapovjedi Gospod Mojsiju: "Kaži svećenicima sinovima Aronovim, ovaj naputak: Svećenik se ne smije onečistiti ni na kojem mrtvacu u svojemu narodu.
Levitski zakonik 21,2Samo na svojim bližim rođacima po krvi, na materi, ocu, sinu, kćeri, bratu,
Levitski zakonik 21,3I sestri, ako ona još kao djevojka živi kod njega i nema muža, smije se onečistiti.
Levitski zakonik 21,4Ali se ne smije s rođacima svojim onečistiti i oskvrniti.
Levitski zakonik 21,5Ne smije šišati kose na glavi svojoj i brade svoje ne smiju podstrizati i ne smiju praviti zarezotine na tijelu svojemu.
Levitski zakonik 21,6Neka budu sveti Bogu svojemu i neka ne oskvrnjuju imena Boga svojega, jer prinose žrtve ognjene Gospodnje, hranu Boga svojega. Zato imaju biti sveti.
Levitski zakonik 21,7Ne smiju bludnicu ili oskvrnjenu uzeti za ženu; niti ženom od muža svojega rastavljenom ne smiju se ženiti, jer je svećenik posvećen Bogu svojemu.
Levitski zakonik 21,8Moraš ga štovati, jer on prinosi hranu Boga tvojega. Kao svet neka ti bude, jer sam svet ja, Gospod, koji vas posvećujem.
Levitski zakonik 21,9Ako se kći svećenikova oskvrni nečistoćom, oskvrni tim oca svojega; ona se ima spaliti.
Levitski zakonik 21,10A svećenik, koji je najviši među sudruzima svojim, na čiju se je glavu izlilo ulje pomazanja i koji je bio posvećen i obučen u haljine svete, ne smije nositi raščupanu kosu ni razdirati haljine svoje.
Levitski zakonik 21,11Također se ne smije primaknuti nijednome mrtvacu; pa i na ocu i na materi ne smije se onečistiti.
Levitski zakonik 21,12Ne smije ostaviti Svetišta i Svetište Boga svojega ne smije oskvrniti, jer je na njemu posvećenje ulja pomazanja Boga njegova. Ja sam Gospod!
Levitski zakonik 21,13Za ženu mora sebi uzeti djevojku.
Levitski zakonik 21,14Udovicom ili ženom rastavljenom ili oskvrnjenom ili bludnicom, svima tima ne smije se oženiti. Samo djevojku iz naroda svojega ima uzeti za ženu.
Levitski zakonik 21,15Tako neće oskvrniti potomstva svojega među narodom svojim, jer ja Gospod, jesam, koji ga posvećujem."
Levitski zakonik 21,16Još zapovjedi Gospod Moj
Levitski zakonik 21,17"Kaži Aronu ovaj naputak: Ako tko od budućih potomaka tvojih ima na sebi kakvu manu tjelesnu, taj ne smije pristupiti, da prinosi hranu žrtvenu Boga svojega.
Levitski zakonik 21,18Jer nitko, koji ima na sebi kakvu manu tjelesnu, ne smije pristupiti, ni slijep, ni hrom, ni sakat, nitko, u koga je jedan ud preveć dug.
Levitski zakonik 21,19Nitko, koji ima slomljenu nogu ili slomljenu ruku.
Levitski zakonik 21,20Ni grbav ili sušičav, nitko, koji ima nezdrave oči, ni sugav, ni lišajiv, ni uškopljenik.
Levitski zakonik 21,21U koga bi god od potomaka svećenika Arona bila kakva mana tjelesna, ne smije pristupiti, da prinosi žrtve ognjene Gospodnje. Ako je mana na njemu, ne smije pristupiti, da prinosi hranu Boga svojega.
Levitski zakonik 21,22Ali smije jesti od hrane Boga svojega, naime od presvetih i svetih darova.
Levitski zakonik 21,23Ali ne smije unići kroz zavjesu i stupiti na žrtvenik, jer ima manu na sebi. Inače bi oskvrnio sveta mjesta moja, jer ja, Gospod, jesam, koji ih posvećujem."
Levitski zakonik 21,24Mojsije reče ovo Aronu i sinovima njegovim i svima sinovima Izraelovim.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje