Tražilica


Postanak 46. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Postanak 46,1Tako zaputi Izrael sa svim imanjem svojim i dođe u Beer-Šebu, te prinese žrtvu Bogu oca svojega Izaka.
Postanak 46,2Bog progovori Izraelu u jednom noćnom viđenju, On ga pozva: "Jakove, Jakove!" On odgovori: "Evo me!"
Postanak 46,3Tada on reče: "Ja jesam Bog, Bog oca tvojega: ne boj se otići u Egipat; jer ću te tamo učiniti narodom velikim.
Postanak 46,4Ja ću sam ići s tobom u Egipat, i ja ću te opet sam dovesti natrag; a Josip će ti zatisnuti oči."
Postanak 46,5Tada se Jakov diže iz Beer-Šebe. Sinovi Izraelovi posadiše oca svojega Jakova, djecu svoju i žene svoje na kola, što ih bio poslao faraon, da ga dovedu.
Postanak 46,6Uzeše sa sobom i stada svoja i imanje svoje, što su ga bili stekli u zemlji kanaanskoj. Tako dođoše Jakov i sve potomstvo njegovo u Egipat.
Postanak 46,7Sinove svoje i unuke, kćeri svoje i unukinje, sve dakle potomstvo svoje dovede sa sobom u Egipat.
Postanak 46,8A ovo su imena djece Izraelove, što dođoše u Egipat, Jakova i potomaka njegovih: Prvorođenac Jakovljev bio je Ruben.
Postanak 46,9Sinovi Rubenovi bili su Henok, Palu, Hesron i Karmi.
Postanak 46,10Sinovi Simeonovi bili su Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar i Šaul, sin Kanaanke.
Postanak 46,11Sinovi Levijevi bili su Geršon, Kohat i Merari.
Postanak 46,12Sinovi Judini bili su Er, Onan, Šelah, Perez i Zerah; ali Er i Onan umriješe u zemlji kanaanskoj. Sinovi Peresovi bili su Hesron i Hamul.
Postanak 46,13Sinovi Isakarovi bili su Tola, Puah, Jašub i Šimron.
Postanak 46,14Sinovi Zebulunovi bili su Sered, Elon i Jahleel.
Postanak 46,15To su sinovi Leaini, što ih ona bila rodila Jakovu u Mezopotamiji, uz kćer njegovu Dinu, svega trideset i tri sina i kćeri.
Postanak 46,16Sinovi Gadovi bili su Zifion, Hagi, Šuni, Ezbon, Eri, Arodi i Areli.
Postanak 46,17Sinovi Ašerovi bili su Jimna, Išuah, Isui i Beriah i sestra njihova Serah. Sinovi Beriahovi bili su Heber i Malkiel.
Postanak 46,18To su sinovi Zilpini, koju Laban dade kćeri svojoj Leai; ona ih rodi Jakovu, svega šesnaest osoba.
Postanak 46,19Sinovi Rahele, žene Jakovljeve, bili su Josip i Benjamin.
Postanak 46,20Josipu se rodiše u zemlji egipatskoj Manaseh i Efraim, što mu ih rodi Asenata, kći Puti-Fere, svećenika u Onu.
Postanak 46,21Sinovi Benjaminovi bili su Belah, Beker, Ašbel, Gera, Naaman, Ehi, Roš, Mupim, Hupim i Ard.
Postanak 46,22To su sinovi Rahelini, što ih ona rodi Jakovu, svega četrnaest osoba.
Postanak 46,23Sin Danov bio je Hušim.
Postanak 46,24Sinovi Naftalijevi bili su Jahzeel, Guni, Jezer i Šilem.
Postanak 46,25To su sinovi Bilhini, koju Laban dade kćeri svojoj Raheli; ona ih rodi Jakovu, svega sedam osoba.
Postanak 46,26Ukupni broj tjelesnih potomaka Jakovljevih, što s njim preseliše u Egipat, iznosio je, ne uračunavši žene sinova Jakovljevih, šezdeset i šest osoba.
Postanak 46,27Sinovi Josipovi, što mu se rodiše u Egiptu, bili su dvojica. Ukupni broj duša iz kuće Jakovljeve, što dođoše u Egipat, iznosio je sedamdeset.
Postanak 46,28A Judu posla pred sobom k Josipu, da bi dao upute prije dolaska njegova u Gošen. Kad su bili došli u zemlju gošensku,
Postanak 46,29Dade Josip upreći kola svoja i izađe u susret ocu svojemu Izraelu u Gošen. Kad se ovaj pojavi pred njim, pade mu oko vrata i plakao je dugo na prsima njegovim.
Postanak 46,30Tada reče Izrael Josipu: "Sad ću rado umrijeti, kad vidjeh lice tvoje i znam, da si još živ."
Postanak 46,31Nato Josip reče braći svojoj i ukućanima oca svojega: "Idem gore da javim faraonu i da mu reknem: 'Braća moja i ukućani oca mojega, što su živjeli u zemlji kanaanskoj, dođoše k meni.
Postanak 46,32Ti su ljudi pastiri ovaca; oni se naime bave oko stoke, i dovedoše sa sobom ovce svoje i goveda svoja s sve imanje svoje.'
Postanak 46,33Kad vas faraon pozove i upita: 'Što je zanimanje vaše?'
Postanak 46,34A vi odgovorite: 'Stočari su bile sluge tvoje od mladosti sve do sada, mi kao i oci naši', da biste smjeli ostati u zemlji gošenskoj, jer su Egipćanima svi pastiri ovaca nečisti.' "
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje