Tražilica


Postanak 9. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Postanak 9,1I blagoslovi Bog Nou i sinove njegove i reče im: "Rađajte se, množite se i napunite zemlju!
Postanak 9,2Strah i trepet pred vama neka obuzme sve životinje zemaljske i sve ptice nebeske, sve, što se miče na zemlji, i sve ribe morske: sve je predano u vaše ruke.
Postanak 9,3Sve, što se miče, što živi, neka vam bude za hranu: kao nekoć zeleno bilje, tako vam sada sve dajem,
Postanak 9,4Samo mesa, što još ima u sebi svoju snagu životnu, naime krv, ne smijete jesti.
Postanak 9,5I za vašu krv, od koje ovisi život vaš, iskat ću račun; od svake životinje iskat ću za to račun, od čovjeka, od svakoga, pa i od brata njegova iskat ću račun za život čovječji.
Postanak 9,6Tko prolije krv čovječju, njegova se krv ima također proliti od čovjeka, jer je Bog stvorio čovjeka po slici Božjoj.
Postanak 9,7A vi se sad rađajte i množite se; raširite se na zemlji i namnožite se na njoj!"
Postanak 9,8Potom reče Bog Noi i sinovima njegovim, što su bili s njim:
Postanak 9,9"Evo, sklapam sad zavjet s vama i s vašim potomcima, što će biti nakon vas,
Postanak 9,10I sa svima živim bićima, što su s vama, s pticama, sa stokom i sa svima zvijerima, što su s vama, sa svima životinjama zemaljskim, što izađoše iz (plovnog) kovčega.
Postanak 9,11I to sklapam zavjet svoj s vama u tu svrhu, da nijedno stvorenje ne bude više uništeno od vode potopa, i da od sada ne dođe više potop, da zatre zemlju."
Postanak 9,12Nato nastavi Bog: "Ovo neka bude znak zavjeta, što ga sklapam između sebe i vas i svih živih bića, što su s vama, za sve buduće naraštaje.
Postanak 9,13Dugu svoju stavljam u oblake, koja će biti za znak zavjeta između mene i zemlje!
Postanak 9,14Kad eto navučem oblake na zemlju i ukaže se duga u oblacima;
Postanak 9,15Tada ću se spomenuti zavjeta svojega, koji postoji između me ne i vas i svih živih bića svake vrste; i nikada više neće biti vode za potop, da uništi sva stvorenja.
Postanak 9,16Kad se ukaže duga u oblacima, pogledat ću je i spomenut ću se vječnoga zavjeta između Boga i svih živih bića svake vrste, što su na zemlji."
Postanak 9,17I reče Bog dalje Noi: "To je znak zavjeta, što ga sklopih između sebe i svih živih bića na zemlji."
Postanak 9,18A sinovi Noini, koji izađoše iz plovnog kovčega, bili su: Šem, Ham i Jafet; Ham je otac Kanaanu.
Postanak 9,19Ova trojica bila su sinovi Noini i od njih se cijelo čovječanstvo zemlje razgranalo.
Postanak 9,20Noa poče obrađivati zemlju i zasadi vinograd.
Postanak 9,21A kad je pio vino, opio se, i ležao je otkriven u šatoru svojemu.
Postanak 9,22Ham, otac Kanaanu, promatrao je golotinju oca svojega, i rekao to obojici braće svoje vani.
Postanak 9,23A Šem i Jafet uzeše plašt i metnuše ga obojica na ramena svoja, stupiše natraške unutra i pokriše njim golotinju oca svojega. Lice njihovo bilo je pri tom natrag okrenuto, tako da ne vidješe golotinje oca svojega.
Postanak 9,24A kad se Noa rastrijezni od vina i doznade, što mu je bio učinio najmlađi sin njegov,
Postanak 9,25Reče on: "Proklet da je Kanaan; neka je najniži sluga braći svojoj!"
Postanak 9,26Potom nastavi: "Blagoslovljen da je Gospod, Bog Šemov; Kanaan neka je sluga njegov!
Postanak 9,27Neka raširi Bog Jafeta; neka prebiva u šatorima Šemovim; Kanaan neka mu je sluga!"
Postanak 9,28Noa poživje nakon potopa još trista i pedeset godina.
Postanak 9,29A svega poživje Noa devet stotina i pedeset godina; i umrije.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje