Tražilica


Otkrivenje 21. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Otkrivenje 21,1I vidjeh nebo novo i zemlju novu; jer prvo nebo i prva zemlja prođoše, i mora više nema.
Otkrivenje 21,2I vidjeh grad sveti, Jerusalem novi, gdje silazi od Boga s neba, pripravljen kao zaručnica, ukrašena zaručniku svojemu.
Otkrivenje 21,3I začuh glas veliki s prijestolja gdje govori: "Evo šatora Božjega među ljudima, i stanovat će s njima, i oni će biti narod njegov, i sam Bog bit će s njima Bog njihov.
Otkrivenje 21,4I otrt će Bog svaku suzu od očiju njihovih, i smrti neće biti više, ni tuge, ni vike, ni boli neće biti više, jer prvo prođe."
Otkrivenje 21,5I reče onaj, koji je sjedio na prijestolju: "Evo sve novo činim." I reče mi: "Napiši, jer su ove riječi vjerne i istinite."
Otkrivenje 21,6I reče mi: "Svršilo se. Ja sam Alfa i Omega: "Početak i Svršetak. Ja ću žednome dati iz izvora vode života zabadava.
Otkrivenje 21,7Tko pobijedi, ovo će baštiniti, i bit ću mu Bog, i on će biti moj sin.
Otkrivenje 21,8A strašljivima, i nevjernima i nečistima, i ubojicama i bludnicima, i vračarima i idolopoklonicima i svima lašcima, njima je dio u jezeru, što gori ognjem i sumporom. To je smrt druga.
Otkrivenje 21,9I dođe jedan od sedam anđela, koji su imali sedam časa punih sedam posljednjih zala, i reče mi s menom govoreći: "Dođi, pokazat ću ti zaručnicu, ženu Janjetovu."
Otkrivenje 21,10I odvede me u duhu na goru veliku i visoku, i pokaza mi sveti grad Jerusalem, gdje silazi s neba od Boga,
Otkrivenje 21,11U krasoti Božjoj. I svjetlost njegova bijaše kao dragi kamen, kao kamen jaspis, što sja kao kristal.
Otkrivenje 21,12I imao je zid velik i visok, što je imao dvanaestora vrata; i na vratima dvanaest anđela, i imena napisana, i imena dvanaest plemena sinova Izraelovih.
Otkrivenje 21,13Od istoka vrata troja, i od sjevera vrata troja, od juga vrata troja, i od zapada vrata troja.
Otkrivenje 21,14I zid gradski imao je dvanaest temelja, i na njima dvanaest imena dvanaest apostola Janjetovih.
Otkrivenje 21,15I onaj, koji je govorio s menom, imao je kao mjeru zlatnu trsku, da izmjeri grad i vrata njegova i zidove njegove.
Otkrivenje 21,16I grad na četiri ugla stoji, i dužina je njegova, kolika i širina. I izmjeri grad trskom na dvanaest tisuća stadija. Dužina i širina i visina jednaka je.
Otkrivenje 21,17I izmjeri zid njegov na sto i četrdeset i četiri lakta, po mjeri čovječjoj, koja je anđelova.
Otkrivenje 21,18I bila je grada zida njegova jaspis, i grad zlato čisto kao čisto staklo.
Otkrivenje 21,19Temelji zida gradskoga bili su ukrašeni svakim dragim kamenjem: prvi temelj bijaše jaspis, drugi safir, treći kalcedon, četvrti smaragd,
Otkrivenje 21,20Peti sardoniks, šesti sard, sedmi krizolit, osmi beril, deveti topaz, deseti krizopras, jedanaesti hijacint, dvanaesti ametist.
Otkrivenje 21,21I dvanaest vrata dvanaest bisera, svaka vrata bijahu od jednoga bisera; i ulica gradska bijaše zlato čisto, kao staklo prozirno.
Otkrivenje 21,22I hrama ne vidjeh u njemu, jer je njegov hram Gospod Bog Svemoćni, i Janje.
Otkrivenje 21,23I grad ne treba sunca ni mjeseca da svijetle u njemu; jer ga je slava Božja obasjala, i svjetiljka je njegova Janje.
Otkrivenje 21,24I hodit će narodi u svijetlu njegovu, i kraljevi zemlje donijet će slavu i čast svoju u njega.
Otkrivenje 21,25I vrata njegova neće se zatvarati danju, jer ondje noći neće biti.
Otkrivenje 21,26I donijet će slavu i čast naroda u njega.
Otkrivenje 21,27I neće u njega ući ništa nečisto, i koji čini, što je gad i laž, nego samo, koji su zapisani u knjizi života Janjeta.
Otkrivenje 21,1 I vidjeh novo nebo i novu zemlju jer - prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema.
Otkrivenje 21,2I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža.
Otkrivenje 21,3I začujem jak glas s prijestolja: "Evo Šatora Božjeg s ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima.
Otkrivenje 21,4I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer - prijašnje uminu.
Otkrivenje 21,5Tada Onaj što sjedi na prijestolju reče: "Evo, sve činim novo!" I doda: "Napiši: Ove su riječi vjerne i istinite.
Otkrivenje 21,6I još mi reče: "Svršeno je! Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak! Ja ću žednomu dati s izvora vode života zabadava.
Otkrivenje 21,7To će biti baština pobjednikova. I ja ću njemu biti Bog, a on meni sin.
Otkrivenje 21,8Kukavicama pak, nevjernima i okaljanima, ubojicama, bludnicima, vračarima i idolopoklonicima i svim lažljivcima udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom. To je druga smrt.
Otkrivenje 21,9I dođe jedan od sedam anđela što imaju sedam čaša punih zala konačnih te progovori sa mnom: "Dođi, pokazat ću ti Zaručnicu, Ženu Jaganjčevu!
Otkrivenje 21,10I prenese me u duhu na goru veliku, visoku i pokaza mi sveti grad Jeruzalem: silazi s neba od Boga,
Otkrivenje 21,11sav u slavi Božjoj, blistav poput dragoga kamena, kamena slična kristalnom jaspisu;
Otkrivenje 21,12okružen zidinama velikim i visokim, sa dvanaest vrata: na vratima dvanaest anđela i napisana imena dvanaest plemena Izraelovih.
Otkrivenje 21,13Od istoka vrata troja, od sjevera vrata troja, od juga vrata troja, od zapada vrata troja.
Otkrivenje 21,14Gradske su zidine imale dvanaest temelja, a na njima dvanaest imena dvanaestorice apostola Jaganjčevih.
Otkrivenje 21,15Moj subesjednik imaše mjeru, zlatnu trsku, da izmjeri grad, vrata njegova i zidine.
Otkrivenje 21,16Grad se stere u četvorini: dužina mu jednaka širini. On izmjeri trskom grad: dvanaest tisuća stadija - dužina mu i širina i visina jednaka.
Otkrivenje 21,17Izmjeri i njegove zidine: sto četrdeset i četiri lakta po čovjekovoj mjeri kojom je mjerio anđeo.
Otkrivenje 21,18Zidine su gradske sagrađene od jaspisa, a sam grad od čistoga zlata, slična čistu staklu.
Otkrivenje 21,19Temelji su gradskih zidina urešeni svakovrsnim dragim kamenjem: prvi je temelj od jaspisa, drugi od safira, treći od kalcedona, četvrti od smaragda,
Otkrivenje 21,20peti od sardoniksa, šesti od sarda, sedmi od krizolita, osmi od berila, deveti od topaza, deseti od krizopraza, jedanaesti od hijacinta, dvanaesti od ametista.
Otkrivenje 21,21Dvanaest vrata - dvanaest bisera: svaka od svoga bisera. A gradski trg - čisto zlato, kao prozirno staklo.
Otkrivenje 21,22Hrama u gradu ne vidjeh. Ta Gospod, Bog, Svevladar, hram je njegov - i Jaganjac!
Otkrivenje 21,23I gradu ne treba ni sunca ni mjeseca da mu svijetle. Ta Slava ga Božja obasjala i svjetiljka mu Jaganjac!
Otkrivenje 21,24Narodi će hoditi u svjetlosti njegovoj, a kraljevi zemaljski u nj donositi slavu svoju.
Otkrivenje 21,25Vrata mu se ne zatvaraju obdan, a noći ondje i nema.
Otkrivenje 21,26U nj će se donijeti slava i čast naroda.
Otkrivenje 21,27Ali u nj neće unići ništa nečisto i nijedan tko čini gadost i laž, nego samo oni koji su zapisani u Jaganjčevoj knjizi života.
Otkrivenje 21,1Tad ja vidjeh jedno novo nebo i jednu novu zemlju, jer prvo nebo i prva zemlja su nestali i ni mora nema više.
Otkrivenje 21,2A sveti grad, Jeruzalem novi, ja ga vidjeh silaziti s neba, od Boga, spreman kao jedna supruga koja je urešena za svog supruga.
Otkrivenje 21,3I ja začuh, dolaziti iz prijestolja, kedan snažan glas, koji govoraše: Evo boravišta Božjeg s ljudima. On će ostati s njima. Oni će biti puci njegovi i on će biti Bog koji je s njima.
Otkrivenje 21,4Obrisat će on svaku suzu iz njihovih očiju. Smrti vis´še neće biti. Neće biti ni žalosti, ni jauka, ni patnji. jer, stari svijet je nestao.
Otkrivenje 21,5A onaj koji sjedi na prijestolju reče: Evo, načinio sam sve stvari novima. Potom on kaza: Zapiši: ove su riječi sigurne i istinite.
Otkrivenje 21,6I on meni kaza: To je završeno. Ja sam Alfa i Omega, početak i svršetak. Onome tko je žedan, ja ću dati izvor žive vode, besplatno.
Otkrivenje 21,7Pobjednik primit će svoju baštinu, i ja ću biti njegov Bog, a on će biti sinom mojim.
Otkrivenje 21,8Što se tiče kukavica, nevjernika, izopačenih, ubojica, razvratnika, čarobnjaka, idolopoklonika i svih lažljivaca, njihov se dio nalazi u jezeru zapaljene vatre i sumpora: to je druga smrt.
Otkrivenje 21,9Tad jedan od sedmorice *anđela koji držaše sedam kupa sedam posljednjih nevolja dođe mi uputiti riječ i kaza mi: Dođi, pokazat ću ti zaručnicu, suprugu jaganjčevu.
Otkrivenje 21,10On me u duhu prenese na jednu veliku i visoku planinu, i pokaza mi sveti grad, Jeruzalem, koji silaziše s neba, od Boga.
Otkrivenje 21,11On blistaše samom slavom Božjom. Njegov sjaj podsjećaše na dragulj, kao da je jedan kameno kristalnog jaspisa .
Otkrivenje 21,12On imaše debele i visoke bedeme. Imaše dvanaest vrata, i, na vratima, dvanaest anđela i napisana imena: imena dvanaest plemena sinova Izraelovih.
Otkrivenje 21,13Na istoku troja vrata, na sjeveru troja vrata, na jugu troja vrata i na zapadu troja vrata.
Otkrivenje 21,14Bedemi grada imadoše dvanaest nazida, i na njiam dvanaest imena dvanaestorice *apostola jaganjčevih.
Otkrivenje 21,15Onaj koji meni govoraše držaše jednu mjeru, jednu zlatnu trsku, za izmjeriti grad, njegova vrata i njegove bedeme.
Otkrivenje 21,16Grad bijaše četvoran: njegova duljina jednačiše se s njegovom širinom. On ju izmjeri trskom, ona brojiše 12.000 stadija : dulmjina, širina i visina mu bijahu jednake.
Otkrivenje 21,17On izmjeri bedeme, oni brojiše 144 lakata, ljudske mjere koju je anđeo koristio.
Otkrivenje 21,18Građa tih bedema bijaše od jaspisa, a grad bijaše od čistog zlata sličnog čistom kristalu.
Otkrivenje 21,19Nazidi bedema gradskih krasiše se draguljima svih vrsta. Prvi sloj bijaše od jaspisa, drugi od safira, treći od kalcedonita, četvrti od smaragda,
Otkrivenje 21,20peti od sardoniksa, šesti od kornalina, sedmi od krizolita, osmi od berila, deveti od topaza, deseti od krizopraza, jedanaesti od hijacinta, dvanaesti od ametista .
Otkrivenje 21,21Dvanaest vrata bijahu dvanaest bisera. Svaka vrata bijahu od samo jednog bisera. A, trg gradski bijaše od zlata čistog kao prozirni kristal.
Otkrivenje 21,22Ali, *templ, njega ja nikako ne vidjeh u gradu, jer, njegov templ, to je Bog Sve- Mogući kao i janje.
Otkrivenje 21,23Grad ne treba ni sunca ni mjeseca za osvjetljavanje, jer slava Božja njega osvjetljava a, njegov plamen to je janje.
Otkrivenje 21,24Narodi će hoditi u njegovoj svjetlosti, i kraljevi će zemaljski donositi u njega slavu svoju.
Otkrivenje 21,25Njegova vrata neće se zatvarati tijekom danâ, jer, u tom mjestu, neće biti noć.
Otkrivenje 21,26Donosit će se u njega slava i čast narodâ.
Otkrivenje 21,27Nikakva prljavština neće u njega ući, niti netko tko vrši gnusnosti i laži, već samo oni koji su upisani u knjigu *janjetovu.
Otkrivenje 21,1I vidjeh nebo novo i zemlju novu; jer prvo nebo i prva zemlja prođoše, i mora više nema.
Otkrivenje 21,2I ja Jovan vidjeh grad sveti, Jerusalim nov, gdje silazi od Boga s neba, pripravljen kao nevjesta ukrašena mužu svojemu.
Otkrivenje 21,3I čuh glas veliki s neba gdje govori: evo skinije Božije među ljudima, i življeće s njima, i oni će biti narod njegov, i sam Bog biće s njima Bog njihov.
Otkrivenje 21,4I Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovijeh, i smrti neće biti više, ni plača, ni vike, ni bolesti neće biti više; jer prvo prođe.
Otkrivenje 21,5I reče onaj što sjeđaše na prijestolu: evo sve novo tvorim. I reče mi: napiši, jer su ove riječi istinite i vjerne.
Otkrivenje 21,6I reče mi: svrši se. Ja sam alfa i omega, početak i svršetak. Ja ću žednome dati iz izvora vode žive za badava.
Otkrivenje 21,7Koji pobijedi, dobiće sve, i biću mu Bog, i on će biti moj sin.
Otkrivenje 21,8A strašljivima i nevjernima i poganima i krvnicima, i kurvarima, i vračarima, i idolopoklonicima, i svima lažama, njima je dijel u jezeru što gori ognjem i sumporom; koje je smrt druga.
Otkrivenje 21,9I dođe k meni jedan od sedam anđela koji imahu sedam čaša napunjenijeh sedam zala pošljednjijeh, i reče mi govoreći: hodi da ti pokažem nevjestu, jagnjetovu ženu.
Otkrivenje 21,10I odvede me u duhu na goru veliku i visoku, i pokaza mi grad veliki, sveti Jerusalim, gdje silazi s neba od Boga,
Otkrivenje 21,11I imaše slavu Božiju; i svjetlost njegova bijaše kao dragi kamen, kao kamen jaspis svijetli,
Otkrivenje 21,12I imaše zid veliki i visok, i imaše dvanaestora vrata, i na vratima dvanaest anđela, i imena napisana, koja su imena dvanaest koljena Izrailjevijeh.
Otkrivenje 21,13Od istoka vrata troja, i od sjevera vrata troja, od juga vrata troja, i od zapada vrata troja.
Otkrivenje 21,14I zid gradski imaše dvanaest temelja, i na njima imena dvanaest apostola jagnjetovijeh.
Otkrivenje 21,15I onaj što govoraše sa mnom, imaše trsku zlatnu da izmjeri grad i vrata njegova i zidove njegove.
Otkrivenje 21,16I grad na četiri ugla stoji, i dužina je njegova tolika kolika i širina. I izmjeri grad trskom na dvanaest hiljada potrkališta: dužina i širina i visina jednaka je.
Otkrivenje 21,17I razmjeri zid njegov na sto i četrdeset i četiri lakta, po mjeri čovječijoj, koja je anđelova.
Otkrivenje 21,18I bješe građa zidova njegova jaspis, i grad zlato čisto, kao čisto staklo.
Otkrivenje 21,19I temelji zidova gradskijeh bijahu ukrašeni svakijem dragijem kamenjem: prvi temelj bijaše jaspis, drugi sapfir, treći halkidon, četvrti smaragd,
Otkrivenje 21,20Peti sardoniks, šesti sard, sedmi hrisolit, osmi viril, deveti topaz, deseti hrisopras, jedanaesti jakint, dvanaesti ametist.
Otkrivenje 21,21I dvanaest vrata, dvanaest zrna bisera: svaka vrata bijahu od jednoga zrna bisera: i ulice gradske bijahu zlato čisto, kao staklo presvijetlo.
Otkrivenje 21,22I crkve ne vidjeh u njemu: jer je njemu crkva Gospod Bog svedržitelj, i jagnje.
Otkrivenje 21,23I grad ne potrebuje ni sunca ni mjeseca da svijetle u njemu; jer ga slava Božija prosvijetli, i žižak je njegov jagnje.
Otkrivenje 21,24I narodi koji su spaseni hodiće u vidjelu njegovu, i carevi zemaljski donijeće slavu i čast svoju u njega.
Otkrivenje 21,25I vrata njegova neće se zatvorati danju, jer ondje noći neće biti.
Otkrivenje 21,26I donijeće slavu i čast neznabožaca u njega.
Otkrivenje 21,27I neće u njega ući ništa pogano, i što čini mrzost i laž, nego samo koji su napisani u životnoj knjizi jagnjeta.

Prethodno poglavlje | Sadržaj |