Tražilica


1. Samuelova 11. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Samuelova 11,1Amonac Nahaš izađe i opkoli Jabeš u Gileadu. I ljudi iz Jabeša poručiše Nahašu: "Sklopi ugovor a nama, pa ćemo se podvrći tebi!"
1. Samuelova 11,2A Amonac Nahaš odgovori im: "Sklopit ću s vama ugovor pod uvjetom, da vam svakome iskopam desno oko i stim učinim sramotu Izraelu."
1. Samuelova 11,3Starješine iz Jabeša odgovoriše mu: "Dopusti nam rok od sedam dana, da pošljemo poslanike u sve krajeve Izraelove! Ako nam nitko ne dođe u pomoć, predat ćemo se tebi."
1. Samuelova 11,4Kad poslanici dođoše u Gibeu, gdje je stanovao Saul, i reče narodu kako stoje stvari, udari sav narod u glasno plakanje.
1. Samuelova 11,5Saul je upravo dolazio za govedima iz polja pa upita. "Što je ljudima te plaču?" Rekoše mu stanje stanovnika u Jabešu.
1. Samuelova 11,6Tada dođe Duh Božji na Saula, kada ću tu vijest, i on se razgnjevi vrlo.
1. Samuelova 11,7On uze dva vola, raskomada ih, razasla komade po poslanicima u sve krajeve Izraelove i poruči: "Tko ne pođe za Saulom i Samuelom, ovako će upravo biti s govedima njegovim!" Silan strah spopade narod, tako da izađe kao jedan čovjek.
1. Samuelova 11,8Kad ih on izbroji kod Bezeka, bilo je trista tisuća sinova Izraelovih i trideset tisuća ljudi Judinih.
1. Samuelova 11,9Poslanicima, koji su bili došli, reklo se: "Javite stanovnicima Jabeša u Gileadu: "Sutra, kad bude sunce najviše stajalo, doći će vam pomoć!" Kad se vratiše poslanici i stanovnicima u Jabešu to dojaviše, oni se obradovaše.
1. Samuelova 11,10I stanovnici u Jabešu poručiše: "Sutra ćemo vam se predati. Onda možete od nas činiti što vam je drago."
1. Samuelova 11,11Sutradan razdijeli Saul četu u tri bojne skupine. One prodriješe u tabor o jutarnjoj straži, i tukli su Amonce, dok je dan postao vruć. Što preosta, rasprši se, tako da ne ostaše ni dvojica od njih zajedno.
1. Samuelova 11,12Tada reče narod Samuelu: "Tko je rekao: Saul neće biti kralj nad nama? Daj nam te ljude, da ih pogubimo!"
1. Samuelova 11,13Ali Saul reče: "Danas se neće pogubiti nitko, jer danas Gospod dade pobjedu Izraelu."
1. Samuelova 11,14Samuel reče narodu: "Dođite, pođimo u Gilgalu i tamo potvrdimo kraljevstvo!"
1. Samuelova 11,15I sav narod otide u Gilgalu. Ondje pred Gospodom u Gilgali postaviše Saula za kralja. Zaklaše tamo mirotvorne žrtve pred Gospodom, i Saul proslavi ondje sa svim sinovima Izraelovim veliku radosnu, slava.
1. Samuelova 11,1 Otprilike poslije mjesec dana dođe Amonac Nahaš i utabori se kod Jabeša Gileadskog. Svi Jabešani poručiše Nahašu: "Sklopi savez s nama pa ćemo ti se pokoriti.
1. Samuelova 11,2Ali im Amonac Nahaš odgovori: "Ovako ću sklopiti savez s vama: svakome ću od vas iskopati desno oko, i tako ću učiniti sramotu svemu Izraelu.
1. Samuelova 11,3A jabeške mu starješine rekoše: "Ostavi nam sedam dana da pošaljemo glasnike u sve krajeve Izraelove, pa ako se ne nađe nitko da nas izbavi, predat ćemo se tebi.
1. Samuelova 11,4I dođoše poslanici u Šaulovu Gibeu te izložiše sve narodu da čuje. Tada sav narod zaplaka iza glasa.
1. Samuelova 11,5A gle, Šaul je upravo išao za govedima iz polja pa upita: "Što je ljudima te plaču?" I pripovjediše mu što su rekli Jabešani.
1. Samuelova 11,6Kad je Šaul čuo te riječi, duh Jahvin siđe na njega i silan gnjev uskipje u njemu.
1. Samuelova 11,7I uze on dva vola, isiječe ih i komade razasla po poslanicima u sve krajeve Izraelove i poruči: "Tko ne pođe za Šaulom, ovako će biti s njegovim govedima." I strah Božji obuze ljude te pođoše kao jedan čovjek.
1. Samuelova 11,8Šaul ih izbroji u Bezeku: i bijaše sinova Izraelovih tri stotine tisuća, a Judinih ljudi trideset tisuća.
1. Samuelova 11,9Zatim reče poslanicima koji bijahu došli: "Ovako recite Jabešanima u Gileadu: sutra, kad sunce pripeče, stići će vam pomoć." Kad su se poslanici vratili, javiše sve to Jabešanima i oni se obradovaše.
1. Samuelova 11,10I poručiše Nahašu: "Sutra ćemo izaći k vama, pa učinite s nama što vam bude drago.
1. Samuelova 11,11Sutradan Šaul razdijeli narod u tri čete, koje provališe u tabor o jutarnjoj straži i tukoše Amonce do najveće dnevne žege; a što preživje, rasprša se da ni dvojica ne ostaše zajedno.
1. Samuelova 11,12Tada narod reče Samuelu: "Tko je onaj što je govorio: `Zar će Šaul kraljevati nad nama?` Dajte te ljude da ih pogubimo!
1. Samuelova 11,13Ali Šaul odgovori: "Neka se ne pogubi u ovaj dan nitko, jer je danas Jahve izvojevao pobjedu u Izraelu.
1. Samuelova 11,14Tada Samuel reče narodu: "Hajdemo u Gilgal da ondje potvrdimo kraljevstvo.
1. Samuelova 11,15I sav narod krenu u Gilgal i ondje postaviše Šaula za kralja pred Jahvom, u Gilgalu. Ondje žrtvovaše pred Jahvom žrtve pričesnice i ondje je Šaul sa svim Izraelcima slavio slavlje.
1. Samuelova 11,1Nahaš, Amonit uspe se protiv Jabeša Galadskog i opsjede ga. Svi ljudi Jabeša rekoše Nahašu: ” Udesi nam jedan savez i mi ćemo ti služiti. “
1. Samuelova 11,2Nahaš Amonit im reče: ” Evo kako ću vam ga ja dodijeliti: kopajući vam svakom desno oko. Ja ću dosuditi tu sramotu svem Izraelu. “
1. Samuelova 11,3Starješine Jabeša mu rekoše: ” Pusti nas sedam dana. Mi ćemo poslati glasonoše po svem području Izraelovom i, ako nitko ne dođe nas spasiti, mi ćemo izići pred tebe predati se. “
1. Samuelova 11,4Glasnici stigoše u Giveu Saulovu i donesoše ovo priopćenje u uho narodu. Narod stade jecati.
1. Samuelova 11,5Točno u tom času Saul se vraćaše iz polja, iza svojih goveda. Saul reče: ” Zašto dakle narod plače? “ Ispričaše mu što su rekli ljudi iz Jabeša.
1. Samuelova 11,6Duh Božji spusti se na Saula kad on sasluša te riječi, i on pade u strašnu srdžbu.
1. Samuelova 11,7On uze par goveda, raskomada ih i, posredstvom glasonoša, on razasla komade po svem području Izraelovom, dajući reći: ” Onaj koji ne pođe u boj iza Saula i Samuela, evo što će se učiniti govedima njegovim! “ GOSPOD učini da padne užas po narodu i oni pođoše kao jedan čovjek.
1. Samuelova 11,8Saul izvrši smotru naroda u Bezeku : bijaše 300 tisuća sinova Izraelovih, ljudi Judinih 30 tisuća.
1. Samuelova 11,9Rekoše glasnicima: ” Vi će te ovako reći ljudima Jabeša Galadskog: Sutra u najvreliji čas, vi će te imati pomoće. “ Glasonoše dođoše obvijestiti ljude Jabeša Galadskog. Oni biše radosni.
1. Samuelova 11,10 Ljudi Jabešovi rekoše: ” Sutra, mi ćemo izići pred vas, i vi će te postupiti s nama prema svojoj volji “
1. Samuelova 11,11Dakle, sutradan, Saul podijeli puk u tri dijela. Oni prodriješe u tabor u jutarnje bdijenje i udaraše Amonite sve do najvrelijeg časa dana. Preživjeli se raspršiše, i ne ostadoše ni dvojica zajedno.
1. Samuelova 11,12Puk reče Saulu: ” Tko su oni koji govoriše: Saul zar će vladati nad nama? Izručite nam te ljude da ih pogubimo! “
1. Samuelova 11,13Saul reče: ” Nitko neće biti pogubljen u jedan ovakav dan, danas, GOSPOD je je odnio pobjedu u Izraelu“
1. Samuelova 11,14 Samuel reče puku: ” Dođite, hajdemo u Gilgal : mi ćemo obnoviti kraljevstvo. “
1. Samuelova 11,15 Sav puk dakle ode u Gilgal. Ondje, učiniše Saula kraljem, u nazočnosti GOSPODOVOJ, u Gilgalu, ondje ponudiše *žrtve mira u nazočnosti GOSPODOVOJ, a Saul i svi ljudi Izraelovi se prepustiše velikom radovanju.
1. Samuilova 11,1Tada dođe Nas Amonac, i stade u oko prema Javisu Galadovu. I svi ljudi iz Javisa rekoše Nasu: učini vjeru s nama, pa ćemo ti služiti.
1. Samuilova 11,2A Nas Amonac odgovori im: ovako ću učiniti vjeru s vama: da vam svakome iskopam desno oko i tu sramotu učinim svemu Izrailju.
1. Samuilova 11,3A starješine Javiske rekoše mu: ostavi nam sedam dana, da pošljemo poslanike u sve krajeve Izrailjeve; pa ako ne bude nikoga da nas izbavi tada ćemo izaći k tebi.
1. Samuilova 11,4I dođoše poslanici u Gavaju Saulovu, i kazaše ove riječi narodu; tada sav narod podiže glas svoj, i plakahu.
1. Samuilova 11,5A gle, Saul iđaše za govedima svojim iz polja, i reče: šta je narodu te plače? I kazaše mu šta su poručili Javišani.
1. Samuilova 11,6Tada siđe duh Božji na Saula kad ču te riječi, i on se razgnjevi vrlo.
1. Samuilova 11,7Pa uze dva vola, i isiječe ih na komade, i razasla ih u sve krajeve Izrailjeve po istijem poslanicima poručivši: ko ne pođe za Saulom i za Samuilom, ovako će biti sa govedima njegovijem. I strah Gospodnji popade narod, te izidoše jednodušno.
1. Samuilova 11,8I izbroji ih u Vezeku, i bješe sinova Izrailjevih trista tisuća, a sinova Judinijeh trideset tisuća.
1. Samuilova 11,9Potom rekoše poslanicima koji bijahu došli: ovako recite ljudima u Javisu Galadovu: sjutra ćete se izbaviti, kad ogrije sunce. I poslanici se vratiše, i javiše ovo Javišanima, i oni se obradovaše.
1. Samuilova 11,10I rekoše Javišani Amoncima: sjutra ćemo izaći k vama, da učinite od nas što vam bude drago.
1. Samuilova 11,11I sjutradan razdijeli Saul narod u tri čete, i uđoše usred okola o jutrenjoj straži, i biše Amonce dokle sunce ne ogrija, i koji ostaše, raspršaše se da ne ostaše ni dvojica zajedno.
1. Samuilova 11,12Tada reče narod Samuilu: koji je ono što reče: eda li će Saul carovati nad nama? dajte ih da ih pogubimo.
1. Samuilova 11,13Ali Saul reče: da se ne pogubi danas niko, jer je danas Gospod učinio spasenje u Izrailju.
1. Samuilova 11,14Tad Samuilo reče narodu: hajdete da idemo u Galgal, da ondje ponovimo carstvo.
1. Samuilova 11,15I sav narod otide u Galgal, i postaviše ondje Saula carem pred Gospodom u Galgalu, i ondje prinesoše žrtve zahvalne pred Gospodom. I proveseli se ondje Saul i sav Izrailj veoma.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje