Tražilica


Jošua 8. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jošua 8,1I Gospod reče Jošui: "Ne boj se i ne plaši se! Uzmi sa sobom sav narod što je za boj, pa ustani i idi na Aj! Evo, predajem ti u ruke kralja ajskoga s narodom njegovim, gradom njegovim i zemljom njegovom.
Jošua 8,2Učini s Ajem i kraljem njegovim, kako učinio s Jerihom i njegovim kraljem! Ipak plijen i stoku smijete uzeti za sebe. Namjesti zasjedu gradu na zapadnoj strani njegovoj!"
Jošua 8,3Tada usta Jošua sa svim narodom što je za boj, da idu na Aj, i izabra Jošua trideset tisuća ljudi, hrabrih momaka, i posla ih noću.
Jošua 8,4Dade im zapovijed: "Pazite, vi se imate namjestiti u zasjedu proti gradu na zapadnoj strani grada! Ne udaljujte se odveć daleko od grada i budite svi spremni!
Jošua 8,5A ja sa svim narodom, što je kod mene, primaknut ću se gradu, i ako oni tada kao prvi put izađu proti nas, mi ćemo bježati pred njima.
Jošua 8,6Ako oni iza nas izađu tako daleko, da smo ih odvojili od grada - jer će misliti: Bježe pred nama kao prvi put - i mi ćemo jednako još dalje bježati pred njima,
Jošua 8,7Tada vi provalite iz zasjede i zauzmite grad; jer će vam ga Gospod, Bog vaš, dati u ruke.
Jošua 8,8Kad uzmete grad, zapalite grad! Učinite po zapovijedi Gospodnjoj! Pazite, to vam je zapovijed moja!"
Jošua 8,9Nato ih otpusti Jošua, i oni otidoše u zasjedu i utaboriše se između Betela i Aja, zapadno od Aja. A Jošua prenoći onu noć među narodom,
Jošua 8,10Sutradan rano prebroji Jošua narod i pođe sa starješinama Izraelovim na čelu vojske proti Aja.
Jošua 8,11Sva vojska, što je bila kod njega, pođe, uze se primicati i dođe do pred grad. Utaboriše se sjeverno od Aja, tako da je bila dolina između njih i Aja.
Jošua 8,12Tada uze oko pet tisuća ljudi i namjesti ih u zasjedu između Betela i Aja, zapadno od grada.
Jošua 8,13Nato se namjesti narod, sva vojska, što je bila sa sjevera gradu, i zapleće, što je bilo sa zapada gradu. A Jošua onu noć pođe usred doline.
Jošua 8,14Kralj ajski to vidje, i tako ljudi u gradu uraniše i pohitješe proti Izraelu u boj, i on i sav narod njegov, na mjesto kod pustinje. On naime nije znao, da mu je bila namještena zasjeda zapadno od grada.
Jošua 8,15A Jošua i svi Izraelci učiniše tako, kao da bi bili od njih potučeni, i nagnuše bježati prema pustinji.
Jošua 8,16Tada je bio sazvan sav narod, što je bio u gradu, da ih tjera. I dok su tako tjerali Jošuu, sve su se više odvajali od grada.
Jošua 8,17Ne osta nitko u Aju i Betelu, da ne pođe u potjeru za Izraelcima. A grad ostaviše otvoren i tjerali su Izraelce.
Jošua 8,18Tada reče Gospod Jošui: "Digni koplje, što ti je u ruci, proti Aja; jer ti ga dajem u ruke." Jošua podiže koplje, što mu je bila u ruci, proti Aja.
Jošua 8,19Tada se zasjeda bržebolje podiže sa svojega mjesta, potrča, čim je Jošua bio podigao ruku, i dođe u grad, zauze ga i zapali grad odmah.
Jošua 8,20I kad se Ajani obrazreše i vidješe, kako se dim od grada diže prema nebu, nijesu imali kamo bježati ni ovamo ni tamo; jer se okrenula proti progoniteljima vojska, koja je bježala prema pustinji.
Jošua 8,21Kad naime vidješe Jošua i svi Izraelci, da je zasjeda zauzela grad i da se diže dim od grada, okrenuše se i udariše na Ajane.
Jošua 8,22A drugi iz grada izađoše pred njih, tako da su pali među Izraele, jer jedni dođoše s ove, drugi s one strane, i potukoše ih tako, da ni jedan ne osta živ niti uteče.
Jošua 8,23A kralja ajskoga uhvatiše živa i dovedoše ga k Jošui.
Jošua 8,24I kad Izraelci pobiše sve Ajane na slobodnom polju u pustinji, kamo su ih bili progonili, i padoše od mača svi do posljednjeg čovjeka, okrenuše se svi Izraelci proti Aja i pobiše ga oštricom mača.
Jošua 8,25Broj svih, koji padoše onaj dan, ljudi i žena, iznosio je do dvanaest tisuća, sve samih Ajana.
Jošua 8,26Jošua ne spusti ruke svoje, koju je bio podigao s kopljem, dokle ne pobi sve stanovnike ajske.
Jošua 8,27Samo stoku i plijen toga grada uzeše Izraelci sebi, po uputi Gospodnjoj, koju je on bio dao Jošui.
Jošua 8,28Jošua dade spaliti Aj i učini ga za vazda jednom podrtinom, jednom pustoši, do današnjega dana.
Jošua 8,29A kralja ajskoga dade objesiti na drvo do večera. O zahodu sunčanom zapovjedi Jošua, da skinu truplo njegovo. Baciše ga tada pred vrata gradska i podigoše nad njim veliku gomilu kamenja, koja je još tamo do današnjega dana.
Jošua 8,30Tada Jošua napravi žrtvenik Gospodu, Bogu Izraelovu, na gori Ebalu,
Jošua 8,31Kao što je bio zapovjedio Mojsije, sluga Gospodnji, sinovima Izraelovim, kako je propisano u knjizi zakona Mojsijeva: žrtvenik od neklesana kamenja, na koje nije bilo došlo željezno oruđe. I prinesoše na njemu žrtve paljenice Gospodu i zaklaše žrtve mirotvorne.
Jošua 8,32Tada napisa ondje na kamenju prijepis zakona Mojsijeva, što ga je ovaj bio dao sinovima Izraelovim.
Jošua 8,33I sav Izrael sa svojim starješinama, glavarima i sucima stade s obje strane kovčega prema levitskim svećenicima, koji su nosili kovčeg zavjeta Gospodnjega, stranci i domaći, jedna polovina na gori Gerizimu, druga polovina na gori Ebalu, kao što je nekoć naredio Mojsije, sluga Gospodnji, da blagoslovi narod Izraelov.
Jošua 8,34Potom pročita sve riječi zakona, blagoslov i prokletstvo, sve kako je zapisano u knjizi zakona.
Jošua 8,35Nije bilo nijedne riječi od svega, što je bio naredio Mojsije, koje ne pročita Jošua pred svom zajednicom Izraelovom, i pred ženama, djecom i strancima, koji su išli među njima.
Jošua 8,1 Tada reče Jahve Jošui: "Ne boj se i ne strahuj! Uzmi sa sobom sve ratnike, ustani i navali na Aj. Gle, predajem ti u ruke ajskoga kralja, njegov narod, grad i zemlju njegovu.
Jošua 8,2Učini s Ajem i s njegovim kraljem kao što si učinio s Jerihonom i njegovim kraljem; ali vam je slobodno da prigrabite plijen iz njega i njegovu stoku. Postavi gradu zasjedu s leđa.
Jošua 8,3Spremi se Jošua da navali na Aj i svi ratnici s njime. Izabrao je trideset tisuća junaka i poslao ih noću;
Jošua 8,4dade im zapovijed: "Pazite! Poći ćete u zasjedu gradu s leđa, ali da ne budete predaleko od grada i budite svi spremni.
Jošua 8,5A ja i sav narod koji me prati primaknut ćemo se gradu; i kada ljudi iz Aja izađu pred nas, mi ćemo kao i prije pobjeći ispred njih.
Jošua 8,6Oni će onda navaliti za nama dok ih ne odvedemo od grada jer će misliti: `Bježe ispred nas kao i prije.`
Jošua 8,7Tada provalite iz zasjede i zauzmite grad: Jahve, Bog vaš, predat će vam ga u ruke.
Jošua 8,8Kad jednom osvojite grad, spalite ga ognjem. Učinite to po Jahvinoj zapovijedi. Pazite, to vam zapovjedih.
Jošua 8,9Jošua ih posla i oni odoše u zasjedu te se smjestiše između Betela i Aja, gradu sa zapada. A Jošua provede noć među narodom.
Jošua 8,10Uranivši, Jošua ujutro prebroja narod i pođe sa starješinama Izraelovim pred narodom na Aj.
Jošua 8,11Svi ratnici krenu s njim i kad se primaknu gradu, utabore se Aju sa sjevera, tako da je između njih i mjesta bila ravnica.
Jošua 8,12Jošua uze oko pet tisuća ljudi i namjesti zasjedu između Betela i Aja, gradu sa zapadne strane.
Jošua 8,13A narod se smjesti u tabor, koji je bio na sjeveru grada, dok je njegova zalaznica bila na zapadu grada. Jošua opet provede noć usred naroda.
Jošua 8,14Kad je sve to vidio ajski kralj, požuri se te izađe on i sav njegov narod niz obronak prema Arabi u boj protiv Izraela. A nisu ni slutili da je iza grada namještena zasjeda.
Jošua 8,15Tada Jošua i sav Izrael nagnu bježati kao da su ih pobijedili. I bježali su putem prema pustinji.
Jošua 8,16Ajani nato pozvaše sve iz grada i dadoše se za njima u potjeru te, goneći Jošuu, odvoje se od grada.
Jošua 8,17I ne ostade nitko u Aju i Betelu da nije pošao za Izraelcima. Ostavili su grad otvoren i gonili Izraelce.
Jošua 8,18Tada reče Jahve Jošui: "Zamahni kopljem što ti je u ruci prema Aju: predajem ti ga u ruke." I podiže Jošua koplje što mu bješe u ruci i zamahnu prema gradu.
Jošua 8,19I tek što je podigao ruku, dignu se ljudi iz zasjede i potrče prema gradu, osvoje ga i umah ga ognjem zapale.
Jošua 8,20Kada se oni iz Aja obazreše, imadoše što vidjeti: dim se dizao iz grada prema nebu. I nitko od njih nije imao kuda uteći ni tamo ni amo. Tada se narod koji je bježao prema pustinji okrenuo prema progoniteljima.
Jošua 8,21Vidjevši Jošua i sav Izrael da je zasjeda zauzela grad i da se diže dim iz grada, vrate se i udare na ljude iz Aja.
Jošua 8,22Njihovi su im izašli u susret iz grada, i tako se oni iz Aja nađoše posred Izraelaca, opkoljeni i s jedne i s druge strane: biše pobijeni tako te ni jedan ne ostade živ niti uteče.
Jošua 8,23A kralja Aja uhvatiše živa i dovedoše ga Jošui.
Jošua 8,24Kad su Izraelci pobili sve stanovnike Aja na otvorenu polju i u pustinji, kuda su ih gonili, i kada svi padoše od mača, vratiše se Izraelci u Aj i sasjekoše mačem sve što bješe u njemu.
Jošua 8,25Bilo je dvanaest tisuća onih koji su izginuli toga dana, ljudi i žena - sav Aj.
Jošua 8,26Jošua nije spuštao ruke kojom bijaše zamahnuo kopljem sve dok nisu poubijani svi stanovnici Aja.
Jošua 8,27Samo stoku i plijen iz onoga grada razdijele među sobom Izraelci, kao što je Jahve zapovjedio Jošui.
Jošua 8,28Jošua spali Aj i učini ga za sve vijeke ruševinom, pustim mjestom do danas.
Jošua 8,29Kralja ajskoga objesi o drvo do večeri. O zapadu sunčanom zapovjedi Jošua te skinuše truplo s drveta, baciše ga pred gradska vrata i nabacaše na nj veliku gomilu kamenja, koja stoji i danas.
Jošua 8,30Tada podiže Jošua žrtvenik Jahvi, Bogu Izraelovu, na gori Ebalu,
Jošua 8,31kao što je zapovjedio Mojsije, sluga Jahvin, svim sinovima Izraelovim i kako je napisano u Mojsijevoj knjizi Zakona: žrtvenik od grubog kamena, neklesanog željezom. Na njemu bi prinesena Jahvi žrtva paljenica i pričesnica.
Jošua 8,32Tu na kamenju Jošua prepiše Zakon Mojsijev koji bješe napisan za sinove Izraelove.
Jošua 8,33I sav Izrael i njegove starješine, glavari narodni i suci, došljaci i domaći, stanu s obje strane Kovčega prema svećenicima i levitima koji su nosili Kovčeg saveza Jahvina - polovina prema gori Gerizimu, a polovina prema gori Ebalu - da bi se blagoslovio puk Izraelov prema obredu koji zapovjedi Mojsije.
Jošua 8,34Tada pročita Jošua svaku riječ Zakona, blagoslov i prokletstvo, sve kako je napisano u knjizi Zakona.
Jošua 8,35Nije Jošua propustio nijedne Mojsijeve naredbe, nego ih je sve pročitao pred saborom svih Izraelaca, pred ženama, djecom i došljacima koji su išli s njima.
Jošua 8,1GOSPOD reče Jošui: ” Ne boj se i ne užasavaj se. Uzmi sa sobom sav narod na ratnu nogu; digni se, pođi protiv Aja. Gledaj, ja sam ti izručio kralja Aja, njegov puk, njegov grad i njegovu zemlju.
Jošua 8,2Ti ćeš postupiti šAjom kao što si postupio šJerihonom i njegovim kraljem; međutim vi će te moći uzeti za sebe njegov plijen i njegovu stoku. Postavi jednu Zasjedu protiv grada, u njegovoj pozadini. “
Jošua 8,3Jošua se diže sa svim pukom na ratnu nogu da bi pošao protiv Aja. Jošua izabra trideset tisuća ljudi, valjanih bojovnika i posla ih noću.
Jošua 8,4On njima bijaše izdao ovu zapovijed: ”Gledajte! Vi će te biti u Zasjedi protiv ovog grada, u njegovoj pozadini; ne udaljujte se suviše od grada i svi budite pripravni.
Jošua 8,5Ja i sav puk koji je sa mnom, mi ćemo se primaknuti gradu. Kad oni iziđu nama u susret kao i prvi put, mi ćemo pobjeći pred njima,
Jošua 8,6a oni će ići za nama sve dok ih ne odvučemo daleko od grada, jer oni će reći: Ovi bježe pred nama kao i prvi put i mi ćemo bježati pred njima.
Jošua 8,7Tada vi, iskrsnut će te iz Zasjede i zaposjest će te grad; GOSPOD, Bog vaš izručit će ga u vaše ruke.
Jošua 8,8Kad budete zauzeli grad, zapalit će te vatru u njemu; postupit će te prema riječi GOSPODOVOJ. Evo, zapovijedi koju vam dajem. “
Jošua 8,9Jošua ih otpusti i oni odoše na mjesto Zasjede; i postaviše se oni između Betela i Aja, zapadno od Aja. Jošua provede tu usred naroda.
Jošua 8,10Jošua se Dize u rano jutro, pregleda narod, potom se Dize protiv Aja š*poglavarima Izraelovim na čelu puka.
Jošua 8,11Sav puk na ratnoj nozi koji bijaše uzišao s njim, primače se, stiže nasuprot gradu i utabori se na sjeveru Aja, usjeklina bijaše između njih i Aja.
Jošua 8,12Jošua uze otprilike 5.000 ljudi i postavi ih u Zasjedu između Betela i Aja, zapadno od grada.
Jošua 8,13Ljudi postaviše svoj tabor sjeverno od grada i njegove pozadine na zapadu od grada; te noći Jošua se nađe usred ravnice.
Jošua 8,14No, kad kralj Aja vidje to, on i sav puk njegov, ljudi izgrada digoše se u žurbi i iziđoše za tući se s Izraelom na jednom mjestu nasuprot Arabai, ali ne znadoše da ima jedna Zasjeda protiv njega u pozadini grada.
Jošua 8,15Jošua i sav Izrael dadoše se u bijeg pred njima i pobjegoše u smjeru pustinje .
Jošua 8,16Pokupi se sav puk gradski da bi ih progonio. Oni potjeraše dakle Jošuu i biše odvučeni daleko od grada.
Jošua 8,17U Aju i Betelu, ne ostade niti jedan čovjek koji ne bi izišao za Izraelom; oni su ostavili grad otvoren dok proganjahu Izrael.
Jošua 8,18GOSPOD reče Jošui: ” Pruži sulicu koju imaš u ruci prema Aju, jer ja ću ti ga izručiti. “ Jošua pruži prema gradu sulicu koju držaše u ruci.
Jošua 8,19Čim ispruži ruku, oni iz Zasjede iskrsnuše naglo sa svojih mjesta, potrčaše, uđoše u grad i domogoše ga se; potom pohitaše spaliti ga vatrom.
Jošua 8,20Ljudi iz Aja se okrenuše i pogledaše: kad ono dim se izgrada dizaše prema nebu; nitko ne nađe snage pojuriti na jednu ili na drugu stranu; puk koji bijaše bježao prema pustinji okrenu se prema onima koji ga progoniše.
Jošua 8,21Jošua i sav Izrael vidješe da oni iz zasjede bijahu se dočepali grada i da se dim uspinjaše izgrada; oni se vratiše i pobiše ljude iz Aja.
Jošua 8,22Drugi iziđoše izgrada njima u susret; ljudi iz Aja, imajući ove s jedne strane i one s druge strane, nađoše se u sredini u odnosu na Izrael koji ih pobi sve dok ne ostade ni preživjelog, ni spašenog.
Jošua 8,23Glede kralja Aja, oni ga uhvatiše živog i dovedoše Jošui.
Jošua 8,24No, kad Izrael bi završio ubijati stanovnike Aja u polju, u pustinji gdje ih bijahu proganjali, i kad svi bijahu pali pod oštricom mača sve do njihovog istrebljenja, sav Izrael dođe prema Aju i sasječe ga oštricom mača.
Jošua 8,25Ukupan zbroj onih koji padoše tog dana, ljudi i žena, bi 12.000, sve ljudi izAja.
Jošua 8,26Jošua ne povuče ruke kojom je ispružio sulicu sve dok ne bi posvetio zabrani sve žitelje Aja.
Jošua 8,27Međutim Izrael uze kao plijen za sebe stoku i plijen tog grada prema riječi koju GOSPOD bijaše propisao Jošui.
Jošua 8,28Jošua spali Aj i promijeni ga zauvijek u jednu ruševinu, u jedno pusto mjesto koje postoji još i danas.
Jošua 8,29Glede kralja Aja, njega on objesi na jedno drvo sve do večeri i, kad sunce zađe, Jošua zapovjedi da skinu lješ s drveta: baciše ga na ulazna vrata grada i podiže se iznad njega jedna velika gomila kamenja koja postoji još i danas.
Jošua 8,30Jošua sagradi jedan *oltar za GOSPODA, Boga Izraelovog, na brdu Ebal,
Jošua 8,31prema onom što Mojsije, sluga GOSPODOV bijaše zapovjedio sinovima Izraelovim kao što je to zapisano u Mojsijevoj knjizi Zakona: oltar od netesanog kamenja koje nikakva alatka nije okrznula. Dade se metnuti holokauste za GOSPODA i ponudiše žrtve mira.
Jošua 8,32A ondje, Jošua upisa na kamenju jednu kopiju Zakona kojeg Mojsije bijaše napisao pred sinovima Izraelovim.
Jošua 8,33Sav Izrael, sa svojim *poglavarima, svojim službenicima i svojim sucima, bijaše stao sa svake strane *kovčega pred svećenicima *levitima koji nose kovčeg saveza GOSPODOVOG, izbjeglice također kao i domaći: polovica pred brdom Garizim, polovica pred brdom Ebal prema zapovijedi koju bijaše izdao Mojsije, sluga GOSPODOV, da blagoslovi najprije puk Izraelov.
Jošua 8,34Nakon toga, Jošua pročita sve riječi Zakona - blagoslov i prokletstvo - prema svemu što je zapisano u knjizi Zakon.
Jošua 8,35Ne bi niti jedne riječi od onih što ih je Mojsije propisao da Jošua nije pročitao svem saboru Izraelovom, uračunavši i žene, djecu kao i izbjeglice koji živješe u sred njih.
Isus Navin 8,1Iza toga reče Gospod Isusu: ne boj se i ne plaši se; uzmi sa sobom sav narod što je za boj, pa ustani i idi na Gaj; evo predadoh ti u ruke cara Gajskoga i narod njegov i grad njegov i zemlju njegovu.
Isus Navin 8,2I učini s Gajem i carem njegovijem kako si učinio s Jerihonom i njegovijem carem; ali plijen iz njega i stoku njegovu razgrabite za se. Namjesti zasjedu iza grada.
Isus Navin 8,3I usta Isus i sav narod što bješe za boj, da idu na Gaj; i izabra Isus trideset tisuća junaka, i posla ih noću;
Isus Navin 8,4I zapovjedi im govoreći: gledajte vi koji ćete biti u zasjedi iza grada, da ne budete vrlo daleko od grada, nego budite svi gotovi.
Isus Navin 8,5A ja i sav narod što je sa mnom primaknućemo se ka gradu; pa kad oni izidu pred nas, mi ćemo kao i prije pobjeći ispred njih.
Isus Navin 8,6Te će oni poći za nama dokle ih ne odvojimo od grada, jer će reći: bježe ispred nas kao i prije. I mi ćemo bježati ispred njih.
Isus Navin 8,7Tada vi izidite iz zasjede i istjerajte iz grada što bude ostalo. Jer će vam ga dati Gospod Bog vaš u ruke.
Isus Navin 8,8A kad uzmete grad, zapalite ga ognjem; po riječi Gospodnjoj učinite. Eto, zapovjedio sam vam.
Isus Navin 8,9Tako ih posla Isus, i oni otidoše u zasjedu, i stadoše između Vetilja i Gaja, sa zapada Gaju; a Isus prenoći onu noć među narodom.
Isus Navin 8,10A ujutru usta Isus rano i prebroji narod, pa pođe sa starješinama Izrailjevijem pred narodom na Gaj.
Isus Navin 8,11I sva vojska što bješe s njim pođe i primakavši se dođoše prema gradu i stadoše u oko sa sjevera Gaju; a bijaše dolina između njih i Gaja.
Isus Navin 8,12I uze oko pet tisuća ljudi, i namjesti ih u zasjedu između Vetilja i Gaja, sa zapada gradu Gaju..
Isus Navin 8,13I kad se namjesti sav narod, sva vojska, što bijaše sa sjevera gradu i što bijaše u zasjedi sa zapada gradu, izide Isus onu noć usred doline.
Isus Navin 8,14I kad to vidje car Gajski, ljudi u gradu pohitješe i uraniše; i izidoše onaj čas u polje pred Izrailja u boj, car i sav narod njegov. A ne znađaše da ima zasjeda za njim iza grada.
Isus Navin 8,15Tada Isus i sav Izrailj, kao da ih pobiše, nagoše bježati k pustinji.
Isus Navin 8,16A oni sazvaše sav narod što bješe u gradu da ih tjeraju. I tjeraše Isusa, i odvojiše se od svoga grada.
Isus Navin 8,17I ne osta niko u Gaju ni u Vetilju da ne pođe za Izrailjem; i ostaviše grad otvoren, i tjerahu Izrailja.
Isus Navin 8,18Tada reče Gospod Isusu: digni zastavu što ti je u ruci prema Gaju, jer ću ti ga dati u ruke. I podiže Isus zastavu što mu bješe u ruci prema gradu.
Isus Navin 8,19A oni što bijahu u zasjedi odmah ustaše sa svojega mjesta, i potrčaše čim on podiže ruku svoju, i uđoše u grad i uzeše ga, i brzo zapališe grad ognjem.
Isus Navin 8,20A kad se Gajani obazreše, a to dim od grada dizaše se do neba, i ne imahu kuda bježati ni tamo ni amo; a narod koji bježaše u pustinju povrati se na one koji ga tjerahu.
Isus Navin 8,21I Isus i sav Izrailj vidjevši da je zasjeda njihova uzela grad i gdje se diže dim od grada, vratiše se i udariše na Gajane.
Isus Navin 8,22A oni iz grada izidoše pred njih, te bijahu među Izrailjcima odovud i odonud, i pobiše ih tako da nijedan ne osta živ niti uteče.
Isus Navin 8,23A cara Gajskoga uhvatiše živa i dovedoše k Isusu.
Isus Navin 8,24A kad pobiše Izrailjci sve Gajane u polju, u pustinji, kuda ih goniše, i padoše svi od oštroga mača, te se istrijebiše, onda se vratiše svi Izrailjci u Gaj, i isjekoše što još bješe u njemu oštrijem mačem.
Isus Navin 8,25A svijeh što izgiboše onaj dan, i ljudi i žena, bješe dvanaest tisuća, samijeh Gajana.
Isus Navin 8,26I Isus ne spusti ruke svoje, koju bješe podigao sa zastavom, dok ne pobiše sve stanovnike Gajske.
Isus Navin 8,27Samo stoku i plijen iz grada onoga razgrabiše Izrailjci za se, kao što bješe Gospod zapovjedio Isusu.
Isus Navin 8,28I Isus spali Gaj, i obrati ga u gomilu vječnu, i u pustoš do današnjega dana.
Isus Navin 8,29A cara Gajskoga objesi na drvo i ostavi do večera; a o zahodu sunčanom zapovijedi Isus te skidoše tijelo njegovo s drveta i baciše pred vrata gradska, i nabaciše na nj veliku gomilu kamenja, koja stoji i danas.
Isus Navin 8,30Tada Isus načini oltar Gospodu Bogu Izrailjevu na gori Evalu,
Isus Navin 8,31Kao što bješe zapovjedio Mojsije sluga Gospodnji sinovima Izrailjevim, kao što piše u knjizi zakona Mojsijeva, oltar od cijeloga kamenja, preko kojega nije prevučeno gvožđe; i prinesoše na njemu žrtve paljenice Gospodu, i prinesoše žrtve zahvalne.
Isus Navin 8,32I prepisa ondje na kamenju zakon Mojsijev, koji je napisao sinovima Izrailjevijem.
Isus Navin 8,33I sav Izrailj i starješine njegove i upravitelji i sudije njegove stadoše s obje strane kovčega, prema sveštenicima Levitima, koji nošahu kovčeg zavjeta Gospodnjega, i stranac i domorodac; polovina prema gori Garizinu a polovina prema gori Evalu, kao što bješe zapovjedio Mojsije sluga Gospodnji da blagoslovi narod Izrailjev najprije.
Isus Navin 8,34I potom pročita sve riječi zakona, blagoslov i prokletstvo, sve kako je napisano u knjizi zakona.
Isus Navin 8,35Ne bi ni jedne riječi od svega što je Mojsije napisao, koje ne pročita Isus pred svijem zborom Izrailjevim, i ženama i djecom i strancima koji iđahu među njima.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje