Tražilica


Marko 10. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Marko 10,1Odatle se podiže i dođe u područje Judeje, s onu stranu Jordana Opet je mnoštvo naroda hrlilo k njemu, i on ga je učio, kao što je imao običaj.
Marko 10,2Tada pristupiše farizeji k njemu i upitaše ga, dopušteno li je čovjeku otpustiti svoju ženu? Stim ga htjedoše kušati.
Marko 10,3On im reče: "Što vam je zapovjedio Mojsije?"
Marko 10,4Oni odgovoriše: "Mojsije je dopustio, da se napiše raspusna knjiga, i onda da se otpusti žena."
Marko 10,5Isus im reče: "Mojsije vam je dao tu zapovijed zbog tvrdoće vašega srca,
Marko 10,6U početku stvorenja stvorio je Bog čovjeka kao muža i ženu.
Marko 10,7Zato će ostaviti muž oca i majku i prionuti za ženu svoju,
Marko 10,8I bit će oboje jedno tijelo Tako nijesu više dvoje, nego jedno tijelo.
Marko 10,9A što je Bog svezao, ne smije čovjek rastavljati."
Marko 10,10U kući zapitaše ga učenici još jedanput za to.
Marko 10,11On im objasni: "Tko otpusti ženu svoju i uzme drugu, čini preljubu na njoj.
Marko 10,12Ako žena ostavi muža svojega i uzme drugoga, čini preljubu."
Marko 10,13Donosili su njemu djecu, da bi ih se dotaknuo. A učenici su odbijali ljude.
Marko 10,14Kad to vidje Isus, rasrdi se i reče im: "Pustite djecu, neka dolaze k meni, i ne branite im; jer je za takve kraljevstvo Božje.
Marko 10,15Zaista, kažem vam: "Tko ne primi kraljevstva Božjega kao dijete, neće doći u njega."
Marko 10,16Tada ih zagrli, metnu na njih ruke svoje i blagoslovi ih.
Marko 10,17Kad pođe dalje svojim putem, pritrča mu netko, pade pred njega na koljena i upita ga: "Učitelju dobri, što moram činiti, da postignem život vječni?"
Marko 10,18Isus mu reče: "Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar osim jedinoga Boga.
Marko 10,19Znaš zapovijedi: "Ne ubijaj! Ne čini preljube! Ne kradi! Ne svjedoči lažno! Ne varaj! Poštuj oca i majku!"
Marko 10,20On mu reče: "Učitelju, sve sam to obdržavao od mladosti svoje."
Marko 10,21Tada ga pogleda Isus ljubezno i reče mu: "Jedno ti još fali. Idi, prodaj sve, što imaš, i podaj siromasima, i imat ćeš blago na nebu. Onda dođi, uzmi križ svoj i hajde za mnom!"
Marko 10,22Na ovu riječ posta on žalostan i otide tužan odatle; jer je posjedovao mnoga dobra.
Marko 10,23Isus pogleda naokolo i reče učenicima svojim: "Kako je teško bogatima ući u kraljevstvo Božje!"
Marko 10,24Učenici se uplašiše od riječi njegovih. A Isus im opetova: "Djeco, kako je teško onima, koji se uzdaju u imanje i dobro, ući u kraljevstvo Božje!
Marko 10,25Lakše deva ide kroz iglene uši, negoli bogataš u kraljevstvo Božje."
Marko 10,26Sada se oni još više uplašiše i rekoše jedan drugome: "Tlo se onda može spasiti?"
Marko 10,27Isus pogleda na njih i reče: "U ljudi je nemoguće, ali ne u Boga; jer je u Boga sve moguće."
Marko 10,28Tada mu reče Petar: "Eto, mi smo sve ostavili i pošli smo za tobom."
Marko 10,29Isus potvrdi: "Zaista, kažem vam: "Nitko zbog mene i zbog evanđelja ne ostavlja kuće, brata, sestre, majke, oca, djeteta ili polja,
Marko 10,30A da ne primi sve stostruko: "već sada u ovom svijetu - ako i s progonima - kuću, brata, sestru, majku, dijete i polje, a u budućem svijetu život vječni.
Marko 10,31Mnogi, koji su prvi, bit će posljednji, i mnogi, koji su posljednji, bit će prvi.
Marko 10,32Bili su na putu gore u Jerusalem. Isus je išao pred njima. Oni su se čudili tome i za njim su išli sa strahom. Tada on uze opet k sebi dvanaestoricu i reče im, što ga čeka: "
Marko 10,33"Eto, mi idemo gore u Jerusalem. Tu će se Sin čovječji predati glavarima svećeničkim i književnicima. Oni će ga osuditi na smrt i predati neznabošcima.
Marko 10,34Tada će mu se narugati, popljuvati ga, bičevati i ubiti. Ali poslije tri dana on će uskrsnuti."
Marko 10,35Tada pristupiše k njemu Jakov i Ivan, sinovi Zebedejevi, i zamoliše: "Učitelju, htjeli bismo, da nam ispuniš jednu molbu."
Marko 10,36On ih upita: "Što želite od mene?"
Marko 10,37Oni ga zamoliše: "Daj da u slavi tvojoj jedan od nas sjedne s desne tvoje, drugi s lijeve tvoje!"
Marko 10,38Isus im reče: "Ne znate, što molite. Možete li piti čašu koju ja pijem, ili krstiti se krštenjem, koje ja primam?"
Marko 10,39Oni mu odgovoriše: "Možemo". Isus im reče: "Čašu, koju ja pijem, vi ćete piti, i krštenje, koje ja primam, i vi ćete primiti;
Marko 10,40Ali mjesto s desne moje ili s lijeve ne mogu ja dati; ono pripada onima, za koje je pripravljeno."
Marko 10,41Kad doznaše to druga desetorica, rasrdiše se na Jakova i Ivana.
Marko 10,42Isus ih zato dozva k sebi i reče im: "Znate, neznabožački vladaoci izvršuju vlast nad narodima svojim, i velikaši čine, da oni osjete moć njihovu.
Marko 10,43Među vama neka ne bude tako! Tko hoće da bude velik među vama, taj neka bude sluga vaš;
Marko 10,44I tko hoće da bude prvi među vama, taj neka bude svima sluga!
Marko 10,45I Sin čovječji nije došao, da mu služe, nego da služi i da dadne život svoj u otkup za mnoge."
Marko 10,46Oni dođoše u Jeriho. Kada je izlazio iz Jeriha s učenicima svojim i s velikim mnoštvom naroda, sjedio je na putu prosjak slijepac, Bartimej, sin Timejev.
Marko 10,47Čim je on čuo, da je tu Isus Nazarećanin, povika iza glasa: "Isuse, sine Davidov, smiluj mi se!"
Marko 10,48Mnogi su ga korili, neka šuti. Ali on je vikao još jače: "Sine Davidov, smiluj mi se"
Marko 10,49Tada stade Isus i reče: "Zovnite ga ovamo!" Zovnuše slijepca i rekoše mu: "Imaj pouzdanje! Ustani, zove te."
Marko 10,50Tada on zbaci sa sebe haljinu svoju, skoči i pohrli k Isusu.
Marko 10,51Isus ga upita: "Što hoćeš od mene?" "Učitelju", zamoli slijepac, "učini, da mogu vidjeti!"
Marko 10,52Isus mu reče: "Idi, vjera te je tvoja ozdravila." Odmah je mogao vidjeti i pošao je putem za njim.
Marko 10,1 Krenuvši odande, dođe u judejski kraj i na onu stranu Jordana. I opet mnoštvo nagrnu k njemu, a on ih po svojem običaju ponovno poučavaše.
Marko 10,2A pristupe farizeji pa, da ga iskušaju, upitaše: "Je li mužu dopušteno otpustiti ženu?
Marko 10,3On im odgovori: "Što vam zapovjedi Mojsije?
Marko 10,4Oni rekoše: "Mojsije je dopustio napisati otpusno pismo i - otpustiti.
Marko 10,5A Isus će im: "Zbog okorjelosti srca vašega napisa vam on tu zapovijed.
Marko 10,6Od početka stvorenja muško i žensko stvori ih.
Marko 10,7Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu;
Marko 10,8i dvoje njih bit će jedno tijelo. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo.
Marko 10,9Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!
Marko 10,10U kući su ga učenici ponovno o tome ispitivali.
Marko 10,11I reče im: "Tko otpusti svoju ženu pa se oženi drugom, čini prema prvoj preljub.
Marko 10,12I ako žena napusti svoga muža pa se uda za drugoga, čini preljub.
Marko 10,13Donosili mu dječicu da ih se dotakne, a učenici im branili.
Marko 10,14Opazivši to, Isus se ozlovolji i reče im: "Pustite dječicu neka dolaze k meni; ne priječite im jer takvih je kraljevstvo Božje!
Marko 10,15Zaista, kažem vam, tko ne primi kraljevstva Božjega kao dijete, ne, u nj neće ući.
Marko 10,16Nato ih zagrli pa ih blagoslivljaše polažući na njih ruke.
Marko 10,17I dok je izlazio na put, dotrči netko, klekne preda nj pa ga upita: "Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni?
Marko 10,18Isus mu reče: "Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar doli Bog jedini!
Marko 10,19Zapovijedi znadeš: Ne ubij! Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno! Ne otmi! Poštuj oca svoga i majku!
Marko 10,20On mu odgovori: "Učitelju, sve sam to čuvao od svoje mladosti.
Marko 10,21Isus ga nato pogleda, zavoli ga i rekne mu: "Jedno ti nedostaje! Idi i što imaš, prodaj i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom.
Marko 10,22On se na tu riječ smrkne i ode žalostan jer imaše velik imetak.
Marko 10,23Isus zaokruži pogledom pa će svojim učenicima: "Kako li će teško imućnici u kraljevstvo Božje!
Marko 10,24Učenici ostadoše zapanjeni tim njegovim riječima. Zato im Isus ponovi: "Djeco, kako je teško u kraljevstvo Božje!
Marko 10,25Lakše je devi kroz ušice iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.
Marko 10,26Oni se još većma snebivahu te će jedan drugome: "Pa tko se onda može spasiti?
Marko 10,27Isus upre u njih pogled i reče: "Ljudima je nemoguće, ali ne Bogu! Ta Bogu je sve moguće!
Marko 10,28Petar mu poče govoriti: "Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom.
Marko 10,29Reče Isus: "Zaista, kažem vam, nema ga tko ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca, ili djecu, ili polja poradi mene i poradi evanđelja,
Marko 10,30a da ne bi sada, u ovom vremenu, s progonstvima primio stostruko kuća, i braće, i sestara, i majki, i djece, i polja - i u budućem vijeku život vječni.
Marko 10,31A mnogi prvi bit će posljednji i posljednji prvi.
Marko 10,32Putovali su tako uzlazeći u Jeruzalem. Isus je išao pred njima te bijahu zaprepašteni, a oni koji su išli za njima, prestrašeni. Tada Isus opet uze dvanaestoricu i poče im kazivati što će ga zadesiti:
Marko 10,33"Evo, uzlazimo u Jeruzalem i Sin Čovječji bit će predan glavarima svećeničkim i pismoznancima. Osudit će ga na smrt, predati poganima,
Marko 10,34izrugati i popljuvati. Izbičevat će ga, ubit će ga, ali on će nakon tri dana ustati.
Marko 10,35I pristupe mu Jakov i Ivan, sinovi Zebedejevi, govoreći mu: "Učitelju, htjeli bismo da nam učiniš što te zaištemo.
Marko 10,36A on će im: "Što hoćete da vam učinim?
Marko 10,37Oni mu rekoše: "Daj nam da ti u slavi tvojoj sjednemo jedan zdesna, a drugi slijeva.
Marko 10,38A Isus im reče: "Ne znate što ištete. Možete li piti čašu koju ja pijem, ili krstiti se krstom kojim se ja krstim?
Marko 10,39Oni mu rekoše: "Možemo." A Isus će im: "Čašu koju ja pijem pit ćete i krstom kojim se ja krstim bit ćete kršteni,
Marko 10,40ali sjesti meni zdesna ili slijeva nisam ja vlastan dati - to je onih kojima je pripravljeno.
Marko 10,41Kad su to čula ostala desetorica, počeše se gnjeviti na Jakova i Ivana.
Marko 10,42Zato ih Isus dozva i reče im: "Znate da oni koji se smatraju vladarima gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću.
Marko 10,43Nije tako među vama! Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj!
Marko 10,44I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga.
Marko 10,45Jer ni Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge.
Marko 10,46Dođu tako u Jerihon. Kad je Isus s učenicima i sa silnim mnoštvom izlazio iz Jerihona, kraj puta je sjedio slijepi prosjak Bartimej, sin Timejev.
Marko 10,47Kad je čuo da je to Isus Nazarećanin, stane vikati: "Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se!
Marko 10,48Mnogi ga ušutkivahu, ali on još jače vikaše: "Sine Davidov, smiluj mi se!
Marko 10,49Isus se zaustavi i reče: "Pozovite ga!" I pozovu slijepca sokoleći ga: "Ustani! Zove te!
Marko 10,50On baci sa sebe ogrtač, skoči i dođe Isusu.
Marko 10,51Isus ga upita: "Što hoćeš da ti učinim?" Slijepac mu reče: "Učitelju moj, da progledam.
Marko 10,52Isus će mu: "Idi, vjera te tvoja spasila!" I on odmah progleda i uputi se za njim.
Marko 10,1Polazeći odatle, Isus ide u područje Judeje, preko Jordana. Ponovo, mnoštvo se sakupi oko njega i on ih opet poučavaše, prema svom običaju.
Marko 10,2*Farizeji pristupaše, za podapeti mu zamku, oni ga ispitivaše da li je dopušteno jednom čovjeku otpustiti ženu svoju.
Marko 10,3On im odgovori: ` Što vam je ono Mojsije propisao? `
Marko 10,4Oni rekoše: ` Mojsije je dopustio napisati potvrdu o razvodu i otpustiti svoju ženu. `
Marko 10,5Isus im reče:` To je zbog tvrdoći e vašeg *srca on napisao za vas tu zapovijed. `
Marko 10,6Ali, u početku svijeta Bog njih stvori mužjaka i ženku;
Marko 10,7zato će čovjek ostaviti svog oca i majku svoju i privrgnuti se ženi svojoj,
Marko 10,8i dvoje bit će samo jedno tijelo . Tako, oni nisu više dva, već samo jedno tijelo. `
Marko 10,9Nek čovjek dakle, ne razdvoji ono što je bog sjedinio.`
Marko 10,10U kući, učenici ispitivaše ponovo o tom predmetu.
Marko 10,11On im reče: ` Ako netko otpusti svoju ženu i oženi neku drugu, on je preljubnik glede prve;
Marko 10,12a ako žena ostavi muža i uda se za nekog drugog, ona je preljubnica. ` ( Mt 19.13 15; Lk 18.1517)
Marko 10,13Ljudi mu dovođaše djecu da ih dodirne, ali učenici ih izgrdiše.
Marko 10,14Videći to, Isus se rasrdi i reče im: ` Pustite djecu doći k meni, ne sprečavajte ih, jer *kraljevstvo Božje onih je koji su kao oni.
Marko 10,15Uistinu ja vam to kažem, tko ne primi kraljevstvo Božje kao jedno dijete neće ući u njega. `
Marko 10,16I on ih grljaše polažući im ruke. ( Mt 19.1630; Lk 18.1830)
Marko 10,17Kad su krenuli na put, netko dođe trčeći i baci se na koljena pred njim; on ga moliše: ` Dobri Učitelju, što ja trebam učiniti za primiti vječni *život u diobu? `
Marko 10,18Isus mu reče: ` Zašto me ti zoveš dobri? Nitko nije dobar no Bog sam.
Marko 10,19Ti poznaješ zapovijedi: ` Ne počini ubojstva, ne počini preljube, ne ukradi, ne posvjedoči lažno, ne učini nažao nikome, poštuj svog oca i majku svoju. `
Marko 10,20Čovjek mu reče: ` Učitelju, sve to, ja sam pazio od mladosti svoje. `
Marko 10,21Isus ga pogleda i zavolje ga; on mu reče: ` Samo ti jedna stvar manjka; idi, ono što imaš, prodaj to, podaj siromasima i imat ćeš riznicu u *nebu; potom dođi, slijedi mene. `
Marko 10,22Ali, na tu riječ, on se snuždi i ode sav rastužen, jer imaše on ogromna dobra.
Marko 10,23Gledaj ući okolo sebe, Isus reče svojim učenicima: ` Kako će biti teško onima koji imaju bogatstva ući u *kraljevstvo Božje! `
Marko 10,24Učenici bijahu zbunjeni tim riječima. Ali, Isus im ponovi: `Djeco moja, kako je teško ući u *kraljevstvo Božje!
Marko 10,25Jednostavnije je jednoj devi proći kroz iglenu ušicu nego jednom bogatunu ući u kraljevstvo Božje. `
Marko 10,26Oni bijahu sve više i više dojmljeni; govoraše oni između sebe: ` Tada, tko može biti spašen? `
Marko 10,27Upirući u njih svoj pogled, Isus reče: ` Ljudima je nemoguće, ali ne i Bogu, jer, sve je moguće u Boga. `
Marko 10,28Petar mu stade govoriti: ` Eh dobro! mi, mi smo sve ostavili za slijediti tebe. `
Marko 10,29Isus im reče: ` Uistinu, ja vam to kažem, nitko neće ostaviti kuću, braću, sestre, majku, oca, djecu ili polja zbog mene i zbog * Evanđelja,
Marko 10,30a da, sada, u ovo vrijeme, s progonstvima, ne primi stostruko kuća, braće, sestara, majki, djece, i polja, i u budućem svijetu život vječni.
Marko 10,31Mnogi od prvih bit će posljednji, a posljednji bit će prvi. ` ( Mt 20.1719; Lk 18.31834)
Marko 10,32Oni bijahu na putu i uspinjahu se u Jeruzalem. Isus hodaše ispred njih. Oni bijahu zaprepašteni, a oni koji slijeđaše njih bijahu prestrašeni. Uzimajući ponovo Dvanaestoricu sa sobom, on ima stade govoriti što će mu se dogoditi:
Marko 10,33` Evo kako se mi uspinjemo u Jeruzalem, a *Sin čovjekov bit će izručen *velikim svećenicima i pismoznancima; Oni će njega osuditi na smrt i izručiti ga *poganima,
Marko 10,34ovi će se sprdati s njim, pljuvat će oni na njega, bičevati ga ubit će ga i, tri dana poslije, on će uskrsnuti. ` ( Mt 20.2028; Lk 22.2526)
Marko 10,35Jakov i Ivan, sinovi Zebedejevljevi, priđoše k Isusu i rekoše mu: ` Učitelju, mi bismo željeli da ti učiniš za nas ono što ćemo te moliti. `
Marko 10,36On im reče: ` Što vi to hoćete da ja učinim za vas? `
Marko 10,37Oni mu rekoše: ` Odobri nam da sjedimo u tvojoj slavi jedan tebi s desna drugi s lijeva. `
Marko 10,38Isus im reče: ` Vi ne znate što išćete. Možete li vi piti kupu koju ću ja popiti, ili biti kršteni krštenjem kojim ću ja biti kršten? `
Marko 10,39Oni mu rekoše: ` Mi to možemo. ` Isus im reče: ` Kupa koju ću ja ispiti, vi ćete ju popiti, i krštenjem kojim ću ja biti kršten i vi ćete biti kršteni.
Marko 10,40Što se tiče sjedenja meni s desna ili s lijeva, ne pripada meni to odobriti: to će biti dano onima za koje je to pripravljeno. `
Marko 10,41Desetorica ostalih, koji bijahu to slušali, stadoše negodovati protiv Jakova i Ivana.
Marko 10,42Isus ih pozva i reče im: ` Vi to znate, oni koje se pazi kao poglavare naroda njih drže pod svojom vlašću i velikaši pod svojim gospodstvom.
Marko 10,43Nije tako među vama. Naprotiv, ako netko među vama hoće biti velik, nek bude sluga vaš.
Marko 10,44I ako netko hoće biti prvi između vas, da bude rob sviju.
Marko 10,45Jer *Sin čovjekov je došao ne za biti služen, već za služiti i dati svoj život u otkupninu za množinu. ` ( Mt 20.2934; Lk 18.3543)
Marko 10,46Oni stigoše u Jerihon. Kad Isus izlažaše iz Jerihona sa svojim učenicima i jednom prilično velikim mnoštvom, slijepi Barimej, sin Timotejev, bijaše sjedio na rubu puta i prosio.
Marko 10,47Doznavši da to bijaše Isus iz Nazareta, on stade vikati: ` *Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se! `
Marko 10,48Mnogi ga grđaše da bi ušutio, ali on vikaše sve jače: ` Sine Davidov, smiluj mi se! `
Marko 10,49Isus se zaustavi i reče: ` Pozovite ga. ` Pozvaše slijepca i rekoše mu: ` Pouzdanja, ustani, on te zove. `
Marko 10,50Odbacivši svoj ogrtač, on se dignu jednim skokom i dođe k Isusu.
Marko 10,51Obraćaj ući mu se, Isus reče: ` Što hoćeš ti da ja učinim za tebe? ` Slijepac mu odgovori: ` Rabbuni, da ponovo nađem vid! `
Marko 10,52Isus mu reče: ` Idi, tvoja te vjera spasila. ` On smjesta povrati vidi slijeđaše Isusa putem. ( Mt 21.111; Lk 19.2840; Iv 12.1216)
Marko 10,1I ustavši odande dođe u okoline Judejske preko Jordana, i steče se opet narod k njemu; i kao što običaj imaše, opet ih učaše.
Marko 10,2I pristupivši fariseji upitaše ga kušajući: može li čovjek pustiti ženu?
Marko 10,3A on odgovarajući reče im: šta vam zapovijeda Mojsije?
Marko 10,4A oni rekoše: Mojsije dopusti da joj se da raspusna knjiga i da se pusti.
Marko 10,5I odgovarajući Isus reče im: po tvrđi vašega srca napisa vam on zapovijest ovu.
Marko 10,6A u početku stvorenja muža i ženu stvorio ih je Bog.
Marko 10,7Zato ostavi čovjek oca svojega i mater i prilijepi se k ženi svojoj,
Marko 10,8I budu dvoje jedno tijelo. Tako nijesu više dvoje nego jedno tijelo.
Marko 10,9A što je Bog sastavio čovjek da ne rastavlja.
Marko 10,10I u kući opet zapitaše ga za to učenici njegovi.
Marko 10,11I reče im: koji pusti ženu i oženi se drugom, čini preljubu na njoj.
Marko 10,12I ako žena ostavi muža svojega i pođe za drugoga, čini preljubu.
Marko 10,13I donošahu k njemu djecu da ih se dotakne; a učenici branjahu onima što ih donošahu.
Marko 10,14A Isus vidjevši rasrdi se i reče im: pustite djecu neka dolaze k meni, i ne branite im; jer je takovijeh carstvo Božije.
Marko 10,15Zaista vam kažem: koji ne primi carstva Božijega kao dijete, neće ući u njega.
Marko 10,16I zagrlivši ih metnu na njih ruke te ih blagoslovi.
Marko 10,17I kad iziđe na put, pritrča neko, i kleknuvši na koljena pred njim pitaše ga: učitelju blagi! šta mi treba činiti da dobijem život vječni?
Marko 10,18A Isus reče mu: što me zoveš blagijem? niko nije blag osim jednoga Boga.
Marko 10,19Zapovijesti znaš: ne čini preljube; ne ubij; ne ukradi; ne svjedoči lažno; ne čini nepravde nikome; poštuj oca svojega i mater.
Marko 10,20A on odgovarajući reče mu: učitelju! sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje.
Marko 10,21A Isus pogledavši na nj, omilje mu, i reče mu: još ti jedno nedostaje: idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima; i imaćeš blago na nebu; i dođi te hajde za mnom uzevši krst.
Marko 10,22A on posta zlovoljan od ove riječi, i otide žalostan; jer bijaše vrlo bogat.
Marko 10,23I pogledavši Isus reče učenicima svojima: kako je teško bogatima ući u carstvo nebesko!
Marko 10,24A učenici se uplašiše od riječi njegovijeh. A Isus opet odgovarajući reče im: djeco! kako je teško onima koji se uzdaju u svoje bogatstvo ući u carstvo Božije!
Marko 10,25Lakše je kamili proći kroz iglene uši nego li bogatome ući u carstvo Božije.
Marko 10,26A oni se vrlo divljahu govoreći u sebi: ko se dakle može spasti?
Marko 10,27A Isus pogledavši na njih reče: ljudima je nemoguće, ali nije Bogu: jer je sve moguće Bogu.
Marko 10,28A Petar mu poče govoriti: eto mi smo ostavili sve, i za tobom idemo.
Marko 10,29A Isus odgovarajući reče: zaista vam kažem: nema nikoga koji je ostavio kuću, ili braću, ili sestre, ili oca, ili mater, ili ženu, li djecu, ili zemlju, mene radi i jevanđelja radi,
Marko 10,30A da neće primiti sad u ovo vrijeme sto puta onoliko kuća, i braće, i sestara, i otaca, i matera, i djece, i zemlje, u progonjenju, a na onome svijetu život vječni.
Marko 10,31Ali će mnogi prvi biti pošljednji, i pošljednji prvi.
Marko 10,32A kad iđahu putem u Jerusalim, Isus iđaše pred njima, a oni se čuđahu, i za njim iđahu sa strahom. I uzevši opet dvanaestoricu poče im kazivati šta će biti od njega:
Marko 10,33Evo idemo u Jerusalim, i sin čovječij predaće se glavarima svešteničkijem i književnicima i osudiće ga na smrt, i predaće ga neznabošcima;
Marko 10,34I narugaće mu se, i biće ga, i popljuvaće ga, i ubiće ga, i treći dan ustaće.
Marko 10,35I pred njega dođoše Jakov i Jovan, sinovi Zevedejevi, govoreći: učitelju! hoćemo da nam učiniš za što ćemo te moliti.
Marko 10,36A on reče: što hoćete da vam učinim?
Marko 10,37A oni mu rekoše: daj nam da sjedemo jedan s desne strane tebi a drugi s lijeve, u slavi tvojoj.
Marko 10,38A Isus im reče: ne znate šta ištete: možete li piti čašu koju ja pijem, i krstiti se krštenjem kojijem se ja krstim?
Marko 10,39A oni mu rekoše: možemo. A Isus reče im: čašu dakle koju ja pijem ispićete; i krštenjem kojijem se ja krstim krstićete se;
Marko 10,40Ali da sjedete s desne strane meni i s lijeve, ne mogu ja dati nego kojima je ugotovljeno.
Marko 10,41I čuvši to desetorica počeše se srditi na Jakova i na Jovana.
Marko 10,42A Isus dozvavši ih reče im: znate da knezovi narodni vladaju narodom i poglavari njegovi upravljaju njim.
Marko 10,43Ali među vama da ne bude tako; nego koji hoće da bude veći među vama, da vam služi.
Marko 10,44I koji hoće prvi među vama da bude, da bude svima sluga.
Marko 10,45Jer sin čovječij nije došao da mu služe nego da služi, i da da dušu svoju u otkup za mnoge.
Marko 10,46I dođoše u Jerihon. I kad izlažaše iz Jerihona, on i učenici njegovi i narod mnogi, sin Timejev Vartimej slijepi sjeđaše kraj puta i prošaše.
Marko 10,47I čuvši da je to Isus Nazarećanin stade vikati i govoriti: sine Davidov Isuse! pomiluj me!
Marko 10,48I prijećahu mu mnogi da ućuti, a on još većma vikaše: sine Davidov! pomiluj me!
Marko 10,49I stavši Isus reče da ga zovnu. I zovnuše slijepca govoreći mu: ne boj se; ustani, zove te.
Marko 10,50A on zbacivši sa sebe haljine svoje ustade, i dođe k Isusu.
Marko 10,51I odgovarajući reče mu Isus: šta hoćeš da ti učinim? A slijepi reče mu: Ravuni! da progledam.
Marko 10,52A Isus reče mu: idi, vjera tvoja pomože ti. I odmah progleda, i otide putem za Isusom.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje