Tražilica


Brojevi 29. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Brojevi 29,1Držite i prvi dan sedmoga mjeseca svečani sastanak uz Svetište. Tada ne smijete raditi nikakva posla težačkoga. Na taj dan imate trubiti u trube.
Brojevi 29,2Kao žrtvu paljenicu za miris ugodni Gospodu imate prinijeti: jednoga mladog junca, jednoga ovna, sedam jednogodišnjih, bez pogrješke i janjaca,
Brojevi 29,3Uz to kao prinos njihov bijelo brašno, što je s uljem umiješeno, tri desetine za junca, dvije desetine za ovna,
Brojevi 29,4I po jednu desetinu za svakoga od sedam janjaca,
Brojevi 29,5Onda jednoga jarca kao žrtvu za grijeh, da vam pribavi pomirenje,
Brojevi 29,6Osim žrtve paljenice o mlađu s prinosom njezinim i naljevima njihovim, kako su propisani, kao žrtvu ognjenu za miris ugodni Gospodu.
Brojevi 29,7I deseti dan toga mjeseca sedmoga imate kod Svetišta držati svečani sastanak i postiti. Ne smijete raditi nikakva posla.
Brojevi 29,8Kao žrtvu paljenicu za miris ugodni Gospodu imate prinijeti: "jednoga mladog junca, jednoga ovna i sedam jednogodišnjih janjaca. Smiju to biti samo životinje bez pogrješke;
Brojevi 29,9Uz to kao prinos njihov bijelo brašno, što je s uljem umiješeno, tri desetine za junca, dvije desetine za ovna,
Brojevi 29,10I po jednu desetinu za svakoga od sedam janjaca,
Brojevi 29,11Onda jednoga jarca kao žrtvu za grijeh osim pomirne žrtve za grijeh i redovite žrtve paljenice s prinosom njezinim i naljevima njihovim.
Brojevi 29,12I petnaesti dan mjeseca sedmoga imate kod Svetišta održati svečani sastanak. Ne smijete tada raditi nikakva posla težačkoga, nego imate u čast Gospodu svetkovati blagdan od sedam dana.
Brojevi 29,13Kao žrtvu paljenicu, što se predaje ognju za miris ugodni Gospodu, imate prinijeti: trinaest mladih junaca, dva ovna i četrnaest jednogodišnjih janjaca. Smiju to biti samo životinje bez pogrješke.
Brojevi 29,14Uz to kao prinos njihov bijelo brašno, što je s uljem umiješeno, tri desetine za svakoga od trinaest junaca, dvije desetine za svakoga od ovnova.
Brojevi 29,15I po jednu desetinu za svakoga od četrnaest janjaca,
Brojevi 29,16Onda jednoga jarca kao žrtvu za grijeh uz redovitu žrtva paljenicu s prinosom njezinim i naljevom.
Brojevi 29,17Drugi dan: dvanaest mladih junaca, dva ovna, četrnaest jednogodišnjih, bez pogrješke janjaca,
Brojevi 29,18Uz to prinos njihov i naljeve njihove za junce, ovnove i janjce po broju njihovu, kako je propisano;
Brojevi 29,19Onda jarca jednoga kao žrtvu za grijeh, osim redovite žrtve paljenice s prinosom njezinim i naljevima potrebnim.
Brojevi 29,20Treći dan: jedanaest mladih junaca, dva ovna, četrnaest jednogodišnjih, bez pogrješke janjaca,
Brojevi 29,21Uz to prinos njihov i naljeve njihove za junce, ovnove i janjce po broju njihovu, kako je propisano;
Brojevi 29,22Onda jarca jednoga kao žrtvu za grijeh, osim redovite žrtve paljenice s prinosom i naljevom njezinim.
Brojevi 29,23Četvrti dan: deset mladih junaca, dva ovna, četrnaest jednogodišnjih, bez pogrješke janjaca,
Brojevi 29,24Uz to prinos njihov i naljeve njihove za junce, ovnove i janjce po broju njihovu, kako je propisano;
Brojevi 29,25Onda jarca jednoga kao žrtvu za grijeh, osim redovite žrtve paljenice s prinosom i naljevom njezinim.
Brojevi 29,26Peti dan: devet mladih junaca; dva ovna, četrnaest jednogodišnjih, bez pogrješke janjaca,
Brojevi 29,27Uz to prinos njihov i naljeve njihove za junce, ovnove i janjce po broju njihovu, kako je propisano;
Brojevi 29,28Onda jarca jednoga kao žrtvu za grijeh, osim redovite žrtve paljenice s prinosom i naljevom njezinim.
Brojevi 29,29Šesti dan: osam mladih junaca, dva ovna, četrnaest jednogodišnjih, bez pogrješke janjaca,
Brojevi 29,30U to prinos njihov i naljeve njihove za junce, ovnove i janjce po broju njihovu, kako je propisano;
Brojevi 29,31Onda jarca jednoga kao žrtvu za grijeh, osim redovite žrtve paljenice s prinosom i naljevom njezinim.
Brojevi 29,32Sedmi dan: sedam mladih junaca, dva ovna, četrnaest jednogodišnjih, bez pogrješke janjaca;
Brojevi 29,33Uz to prinos njihov i naljeve njihove za junce, ovnove i janjce po broju njihovu, kako je propisano;
Brojevi 29,34Onda jarca jednoga kao žrtvu za grijeh, osim redovite žrtve paljenice s prinosom i naljevom njezinim.
Brojevi 29,35Osmi dan imate opet držati svečani sastanak. Ne smijete tada raditi nikakva posla težačkoga.
Brojevi 29,36Kao žrtvu paljenicu, što se predaje ognju za miris ugodni Gospodu, imate prinijeti; jednoga mladog junca, jednoga ovna, sedam jednogodišnjih, bez pogrješke janjaca,
Brojevi 29,37Uz to prinos njihov i naljeve njihove za junca, ovna i janjce po broju njihovu, kako je propisano;
Brojevi 29,38Onda jarca jednoga kao žrtvu za grijeh, osim redovite žrtve paljenice s prinosom i naljevom njezinim,
Brojevi 29,39To imate prinijeti Gospodu na blagdane svoje, osim onoga, što ćete prinijeti po zavjetima ili kao dragovoljne darove za žrtve paljenice, prinose, naljeve ili žrtve pomirne."
Brojevi 29,1 "U sedmome mjesecu, na prvi dan mjeseca, imajte sveti saziv. Nikakva težačkog posla nemojte raditi. Neka vam to bude Dan sazivanja.
Brojevi 29,2Za paljenicu na ugodan miris Jahvi prinesite: jednoga junca, jednoga ovna i sedam jednogodišnjih janjaca bez mane.
Brojevi 29,3Njihova prinosnica, od najboljeg brašna zamiješena s uljem, neka bude: tri desetine efe na junca, dvije desetine efe na ovna
Brojevi 29,4i jedna desetina efe na svakoga od onih sedam janjaca.
Brojevi 29,5Neka bude jedan jarac kao okajnica, da se nad vama izvrši obred pomirenja.
Brojevi 29,6Neka to bude povrh paljenice o mlađaku mjesecu i njezine prinosnice, povrh trajne paljenice i njezine prinosnice i povrh njihovih propisanih ljevanica, žrtva spaljena na ugodan miris Jahvi.
Brojevi 29,7"A desetoga dana toga sedmog mjeseca imajte sveti saziv. Postite i nemojte raditi nikakva posla.
Brojevi 29,8Prinesite paljenicu Jahvi na ugodan miris: jednoga junca, jednoga ovna i sedam jednogodišnjih janjaca. Neka su vam bez mane.
Brojevi 29,9Njihova prinosnica, od najboljeg brašna zamiješena s uljem, neka bude: tri desetine efe na junca, dvije desetine na jednoga ovna
Brojevi 29,10i jedna desetina efe na svakoga od onih sedam janjaca.
Brojevi 29,11Jedan jarac neka se prinese kao okajnica. To je povrh okajnice na Dan pomirenja, povrh trajne paljenice i njezine prinosnice i njihovih ljevanica.
Brojevi 29,12"Na petnaesti dan sedmoga mjeseca imajte sveti saziv. Nikakva težačkog posla nemojte raditi. Sedam dana svetkujte svečanost Jahvi.
Brojevi 29,13A za paljenicu, spaljenu na ugodan miris Jahvi, prinesite: trinaest junaca, dva ovna i četrnaest jednogodišnjih janjaca. Neka su bez mane.
Brojevi 29,14Njihova prinosnica, od najboljeg brašna zamiješena s uljem, neka bude: tri desetine efe na svakoga od trinaest junaca, dvije desetine efe na svakoga od dvaju ovnova
Brojevi 29,15i jedna desetina efe na svako pojedino od četrnaestero janjadi. Neka se nadoda jedan jarac kao okajnica.
Brojevi 29,16To neka bude povrh trajne paljenice, njezine prinosnice i njezine ljevanice.
Brojevi 29,17Drugog dana: dvanaest junaca, dva ovna, četrnaest jednogodišnjih janjaca bez mane.
Brojevi 29,18Njihovu prinosnicu i njihove ljevanice prinesite propisno prema broju junaca, ovnova i janjaca.
Brojevi 29,19Prinesite jednoga jarca kao okajnicu povrh trajne paljenice, njezine prinosnice i njezinih ljevanica.
Brojevi 29,20Trećeg dana: jedanaest junaca, dva ovna, četrnaest jednogodišnjih janjaca bez mane.
Brojevi 29,21Njihovu prinosnicu i njihove ljevanice prinesite propisno prema broju junaca, ovnova i janjaca.
Brojevi 29,22Prinesite jednoga jarca kao okajnicu povrh trajne paljenice, njezine prinosnice i njezine ljevanice.
Brojevi 29,23Četvrtog dana: deset junaca, dva ovna, četrnaest jednogodišnjih janjaca bez mane.
Brojevi 29,24Njihovu prinosnicu i njihove ljevanice prinesite propisno prema broju junaca, ovnova i janjaca.
Brojevi 29,25Jednog jarca prinesite kao okajnicu povrh trajne paljenice, njezine prinosnice i njezine ljevanice.
Brojevi 29,26Petog dana: devet junaca, dva ovna, četrnaest jednogodišnjih janjaca bez mane.
Brojevi 29,27Njihovu prinosnicu i njihove ljevanice prinesite propisno prema broju junaca, ovnova i janjaca.
Brojevi 29,28Prinesite jednog jarca kao okajnicu povrh trajne paljenice, njezine prinosnice i njezine ljevanice.
Brojevi 29,29Šestog dana: osam junaca, dva ovna, četrnaest jednogodišnjih janjaca bez mane.
Brojevi 29,30Njihovu prinosnicu i njihove ljevanice prinesite propisno prema broju junaca, ovnova i janjaca.
Brojevi 29,31Jednoga jarca prinesite kao okajnicu povrh trajne paljenice, njezine prinosnice i njezinih ljevanica.
Brojevi 29,32Sedmog dana: sedam junaca, dva ovna, četrnaest jednogodišnjih janjaca bez mane.
Brojevi 29,33Njihovu prinosnicu i njihove ljevanice prinesite propisno prema broju junaca, ovnova i janjaca.
Brojevi 29,34Jednog jarca prinesite kao okajnicu povrh trajne paljenice, njezine prinosnice i njezine ljevanice.
Brojevi 29,35Osmog dana imajte svečani zbor. Nikakva težačkog posla nemojte raditi.
Brojevi 29,36A za paljenicu, spaljenu na ugodan miris Jahvi, prinesite: jednog junca, jednoga ovna i sedam jednogodišnjih janjaca bez mane.
Brojevi 29,37Njihovu prinosnicu i njihove ljevanice prinesite propisno prema broju junaca, ovnova i janjaca.
Brojevi 29,38Jednog jarca prinesite kao okajnicu povrh trajne paljenice, njezine prinosnice i njezine ljevanice.
Brojevi 29,39Na svoje određene blagdane prinesite to Jahvi osim svojih zavjetnica i svojih dragovoljnih žrtava, svojih paljenica, prinosnica, ljevanica i svojih pričesnica.
Brojevi 29,1Sedmog mjeseca, prvog u mjesecu, imat će te vi jedan sveti sastanak. Neće te obavljati nikakav težak rad. Bit će to za vas jedan dan klicanja .
Brojevi 29,2Vi će te ponuditi GOSPODU jedan holokaust utažujućeg mirisa: jednog bika, jednog ovna, sedam janjaca od godinu dana - životinje bez grješke –
Brojevi 29,3uz obveznu ponudu brašna zamiješanog s uljem:
Brojevi 29,4tri desetine za bika, dvije desetine za ovna i jedna desetina po janjetu.
Brojevi 29,5Uz to, jednog jarca za žrtvu za grijeh, za obaviti obred odrješenja u vašu milost.
Brojevi 29,6Ne računajući holokaust *mladog mjeseca s njegovim darom i vječni holokaust s njegovim darom, kao i njihove libacije - prema običajima koji im pripadaju - : to je jedno jelo utažujućeg mirisa za GOSPODA.
Brojevi 29,7Desetog sedmog mjeseca, vi će te imati jedan sveti sastanak. Postit će te, neće te obavljati nikakav težak rad.
Brojevi 29,8Ponudit će te GOSPODU jedan holokaust utažujućeg mirisa: jednog bika, jednog ovna, sedam janjaca od godinu dana u uzet će te vi životinje bez grješke –
Brojevi 29,9s obveznom ponudom brašna zamiješanog uljem: tri desetine za bika, dvije desetine za ovna
Brojevi 29,10i, za svako od sedam janjadi, jedna desetina svakog puta.
Brojevi 29,11Uz sve to, jedan jarac za žrtvu za grijeh, ne računajući žrtvu za grijeh dana Velikog Oprosta i vječni holokaust s njegovim darom, kao i libacije koje ih prate.
Brojevi 29,12Petnaestog dana sedmog mjeseca, vi će te imati jedan sveti sastanak. Nećete vi obavljati nikakav težak rad. Vi će te slaviti GOSPODA hodočasteći sedam dana .
Brojevi 29,13Vi ćete ponuditi u holokaust GOSPODU jedno jelo utažujućeg mirisa: trinaest bikova, dva ovna, četrnaest janjaca od jedne godine - bit će to životinje bez grješke
Brojevi 29,14s obveznim darom od brašna zamiješanog uljem: tri desetine za svakog od trinaest bikova, dvije desetine za svakog od dva ovna
Brojevi 29,15i, za svako od četrnaest janjaca jedna desetina svaki put.
Brojevi 29,16Uz to, jedan jarac kao žrtva za grijeh, ne računajući vječiti holokaust, njegov dar i njegovu libaciju.
Brojevi 29,17Drugog dana: dvanaest volova, dva ovna, četrnaestero janjadi od godinu dana - životinje bez grješke –
Brojevi 29,18s milodarom i s obveznim libacijama za bikove, ovnove i janjad, onoliko koliko ih bude, prema običajima.
Brojevi 29,19Osim toga, jedan jarac kao žrtva za grijeh, ne računajući vječiti holokaust i njegov milodar i libacije koje ih prate.
Brojevi 29,20Trećeg dana, jedanaest bikova, dva ovna, četrnaest janjaca od jedne godine - životinje bez grješke –
Brojevi 29,21s milodarom i obveznim libacijama za volove, ovnove i janjce, onoliko koliko ih bude, prema običajima.
Brojevi 29,22Uz to sve jedan jarac za žrtvu za grijeh, ne računajući vječiti holokaust i njegov milodar i libaciju koja ga prati.
Brojevi 29,23Četvrtog dana, deset bikova, dva ovna, četrnaest janjaca od jedne godine - životinje bez grješke –
Brojevi 29,24s milodarom i obveznim libacijama za volove, ovnove i janjce, onoliko koliko ih bude, prema običajima.
Brojevi 29,25Uz sve to jedan jarac kao žrtva za grijeh, ne računajući vječiti holokaust i njegov milodar i libaciju koja ga prati.
Brojevi 29,26Petog dana, devet bikova, dva ovna, četrnaest janjaca od jedne godine - životinje bez grješke –
Brojevi 29,27s milodarom i obveznim libacijama za volove, ovnove i janjce, onoliko koliko ih bude, prema običajima.
Brojevi 29,28Uz sve to jedan jarac kao žrtva za grijeh, ne računajući vječiti holokaust i njegov milodar i libaciju koja ga prati.
Brojevi 29,29Šestog dana, osam bikova, dva ovna, četrnaest janjaca od jedne godine - životinje bez grješke –
Brojevi 29,30s milodarom i obveznim libacijama za volove, ovnove i janjce, onoliko koliko ih bude, prema običajima.
Brojevi 29,31Uz sve to jedan jarac kao žrtva za grijeh, ne računajući vječiti holokaust i njegov milodar i libaciju koja ga prati.
Brojevi 29,32Sedmog dana, sedam bikova, dva ovna, četrnaest janjaca od jedne godine - životinje bez grješke –
Brojevi 29,33s milodarom i obveznim libacijama za volove, ovnove i janjce, onoliko koliko ih bude, prema običajima.
Brojevi 29,34Uz sve to jedan jarac kao žrtva za grijeh, ne računajući vječiti holokaust i njegov milodar i libaciju koja ga prati.
Brojevi 29,35Osmog dana, bit će zaključivanje vašeg blagdana : vi neće te obavljati nikakav težak rad.
Brojevi 29,36Ponudit će te kao holokaust GOSPODU jedno jelo utažujućeg mirisa: jednog bika, jednog ovna, sedam janjaca od godinu dana - životinje bez grješke –
Brojevi 29,37s milodarom i obveznim libacijama za volove, ovnove i janjce, onoliko koliko ih bude, prema običajima.
Brojevi 29,38Uz sve to jedan jarac kao žrtva za grijeh, ne računajući vječni holokaust i njegov milodar i libaciju koja ga prati.
Brojevi 29,39` Evo što će te ponuditi GOSPODU u dane koji su vam određeni ne govoreći o vašim dragovoljnim žrtvama, holokaustima, milodarima od brašna, libacijama i žrtvama grijeha. `
4. Mojsijeva 29,1A sedmoga mjeseca prvi dan da imate sveti sabor; posla ropskoga nijednoga ne radite; to da vam je trubni dan.
4. Mojsijeva 29,2I prinesite žrtvu paljenicu za miris ugodni Gospodu, jedno tele, jednoga ovna, sedam jaganjaca od godine zdravijeh;
4. Mojsijeva 29,3A dar uz njih bijeloga brašna smiješana s uljem tri desetine uz tele i dvije desetine uz ovna,
4. Mojsijeva 29,4I po jednu desetinu uza svako jagnje od sedam jaganjaca;
4. Mojsijeva 29,5I jednoga jarca za grijeh, radi očišćenja vašega;
4. Mojsijeva 29,6Osim žrtve paljenice u početku mjeseca i dara njezina, i osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njezina i naljeva njihovijeh po uredbi njihovoj, za miris ugodni, za žrtvu ognjenu Gospodu.
4. Mojsijeva 29,7I deseti dan toga mjeseca sedmoga da imate sveti sabor; i mučite duše svoje; ne radite nikakoga posla;
4. Mojsijeva 29,8Nego prinesite Gospodu za miris ugodni žrtvu paljenicu, jedno tele, jednoga ovna, sedam jaganjaca od godine, a neka vam je zdravo;
4. Mojsijeva 29,9I dar uz njih bijeloga brašna pomiješana s uljem tri desetine uz tele, dvije desetine uz ovna,
4. Mojsijeva 29,10Po jednu desetinu uza svako jagnje od onijeh sedam jaganjaca;
4. Mojsijeva 29,11Jarca jednoga za grijeh, osim žrtve za grijeh radi očišćenja, i osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njezina i naljeva njihovijeh.
4. Mojsijeva 29,12I petnaesti dan toga mjeseca sedmoga da imate sveti sabor; nijednoga posla ropskoga ne radite; nego praznujte praznik Gospodu sedam dana.
4. Mojsijeva 29,13I prinesite žrtvu paljenicu, ognjenu žrtvu za ugodni miris Gospodu, trinaest telaca dva ovna, četrnaest jaganjaca od godine, a neka su zdravi;
4. Mojsijeva 29,14I dar uz njih brašna bijeloga smiješana s uljem po tri desetine uza svako tele od trinaest telaca, po dvije desetine uza svakoga ovna od ona dva ovna,
4. Mojsijeva 29,15I po jednu desetinu uza svako jagnje od onijeh četranaest jaganjaca;
4. Mojsijeva 29,16I jednoga jarca za grijeh, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njezina i naljeva njezina.
4. Mojsijeva 29,17A drugi dan dvanaest telaca, dva ovna, četranaest jaganjaca od godine zdravijeh,
4. Mojsijeva 29,18I dar njihov i naljev njihov, uz teoce, uz ovnove i uz jaganjce, po broju njihovu, kako je uređeno;
4. Mojsijeva 29,19I jarca jednoga za grijeh, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njezina i naljeva njezina.
4. Mojsijeva 29,20A treći dan jedanaest telaca, dva ovna i četranaest jaganjaca od godine zdravijeh;
4. Mojsijeva 29,21I darove njihove i naljeve njihove, uz teoce, uz ovnove i uz jaganjce, po broju njihovu, kako je uređeno;
4. Mojsijeva 29,22I jednoga jarca za grijeh, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njezina i naljeva njezina.
4. Mojsijeva 29,23A četvrti dan deset telaca, dva ovna, četrnaest jaganjaca od godine zdravijeh;
4. Mojsijeva 29,24I dar njihov i naljeve njihove, uz teoce, uz ovnove i uz jaganjce, po broju njihovu, kako je uređeno;
4. Mojsijeva 29,25I jednoga jarca za grijeh, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njezina i naljeva njezina.
4. Mojsijeva 29,26A peti dan devet telaca, dva ovna, četrnaest jaganjaca od godine zdravijeh;
4. Mojsijeva 29,27I dar njihov i naljeve njihove, uz teoce, uz ovnove i uz jaganjce, po broju njihovu, kako je uređeno;
4. Mojsijeva 29,28I jednoga jarca za grijeh, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njezina i naljeva njezina.
4. Mojsijeva 29,29A šesti dan osam telaca, dva ovna, četrnaest jaganjaca od godine zdravijeh,
4. Mojsijeva 29,30I dar njihov i naljeve njihove, uz teoce, uz ovnove i uz jaganjce, po broju njihovu, kako je uređeno;
4. Mojsijeva 29,31I jednoga jarca za grijeh, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njezina i naljeva njezina.
4. Mojsijeva 29,32A sedmi dan sedam telaca, dva ovna, četrnaest jaganjaca od godine zdravijeh,
4. Mojsijeva 29,33I dar njihov i naljeve njihove, uz teoce, uz ovnove i uz jaganjce, po broju njihovu, kako je uređeno;
4. Mojsijeva 29,34I jarca za grijeh, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njezina i naljeva njezina.
4. Mojsijeva 29,35A osmi dan da vam je praznik; nijednoga posla ropskoga ne radite.
4. Mojsijeva 29,36Nego prinesite žrtvu paljenicu, žrtvu ognjenu za ugodni miris Gospodu, jedno tele, jednoga ovna, sedam jaganjaca od godine zdravijeh,
4. Mojsijeva 29,37I dar njihov i naljeve njihove, uz tele, uz ovna i uz jaganjce, po broju njihovu, kako je uređeno;
4. Mojsijeva 29,38I jednoga jarca za grijeh, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njezina i naljeva njezina.
4. Mojsijeva 29,39To prinosite Gospodu na praznike svoje, osim onoga što biste po zavjetu ili od svoje volje prinijeli za žrtve paljenice ili darove ili naljeve ili žrtve zahvalne.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje