Tražilica


Brojevi 25. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Brojevi 25,1Kad su se Izraelci bili nastanili u Luguakacije, stade narod činiti preljubu s kćerima moapskim.
Brojevi 25,2One su pozivale narod na žrtve svojih bogova. Narod bi učestvovao na njihovim žrtvenim gozbama i klanjao se bogovima njihovim.
Brojevi 25,3Izraelci su služili Baal-Peoru. I raspali se gnjev Gospodnji na Izraela,
Brojevi 25,4I Gospod zapovjedi Mojsiju: "Uzmi sve, koji zavedoše narod, i objesi ih Gospodu prema suncu, da prestane Gospod gnjeviti se na Izraela."
Brojevi 25,5Tada zapovjedi Mojsije glavarima Izraelaca: "Svaki neka ubije one od svojih ljudi, koji su služili Baal-Peoru."
Brojevi 25,6A tada upravo dođe jedan Izraelac i dovede k zemljacima svojim jednu Midjanku na oči Mojsiju i cijeloj zajednici Izraelaca, koji su plakali na ulazu u Šator sastanka.
Brojevi 25,7Kad to vidje Finehas, sin Eleazara, sina velikog svećenika Arona, ostavi zajednicu, uze koplje u ruku svoju,
Brojevi 25,8Uđe za Izraelom unutra u Šator i probode oboje, Izraela i ženu, nju kroz trbuh. Tada presta pomor među Izraelcima,
Brojevi 25,9Broj onih, koji izginuše od pomora, iznosio je dvadeset i četiri tisuće.
Brojevi 25,10Nato priopći Gospod Mojsiju ovo:
Brojevi 25,11"Finehas, sin Eleazara, sina velikog svećenika Arona, odvrati gnjev moj od Izraelaca time, što je pun revnosti ustao među njima za čast moju. Zato ja u gnjevu svojem posve ne uništih Izraelaca,
Brojevi 25,12Pa mu kaži: "Sklapam s njim zavjet mira.
Brojevi 25,13Njemu i potomcima njegovim neka bude u vječna vremena svečano obećano svećeništvo za nagradu, što je pun revnosti ustao za Boga svojega i pribavio pomirenje Izraelcima."
Brojevi 25,14Ime tada ubijenome Izraelu, koji bi ubijen s Midjankom, bilo je Zimri, sin Saluov, koji je bio glavar jednoj družini Simeonovaca.
Brojevi 25,15Tada ubijena Midjanka zvala se je Kozbi, kći Sura; ovaj je bio glavar jednoj družini midjanskoj.
Brojevi 25,16Nato zapovjedi Gospod Mojsiju:
Brojevi 25,17"Borite se proti Midjancima i bijte ih.
Brojevi 25,18Jer oni navališe na vas prijevarama, što ih učiniše u slučaju Peora i midjanske kneževske kćeri Kozbi, zemljakinje njihove, koja bi ubijena onda, kad nastade pomor radi Peora."
Brojevi 25,1 Dok je Izrael boravio u Šitimu, narod se upusti u blud s Moapkama.
Brojevi 25,2One pozivahu narod na žrtvovanje svojim bogovima, a narod sudjelovaše u njihovim gozbama i klanjaše se njihovim bogovima.
Brojevi 25,3Tako se Izrael osramoti s Baalom peorskim. I Jahve planu gnjevom na Izraela.
Brojevi 25,4"Pokupi sve narodne glavare", reče Jahve Mojsiju. "Objesi ih Jahvi usred bijela dana da se Jahvin gnjev odvrati od Izraela.
Brojevi 25,5Onda Mojsije rekne izraelskim sucima: "Neka svatko pobije one svoje ljude koji su se osramotili s Baalom peorskim.
Brojevi 25,6Baš tada neki Izraelac dođe i dovede k svojoj braći jednu Midjanku naočigled Mojsija i naočigled sve izraelske zajednice koja zaplaka na ulazu u Šator sastanka.
Brojevi 25,7Kad to opazi Pinhas, sin Eleazara, sina svećenika Arona, ustade ispred zajednice: uze koplje u ruku
Brojevi 25,8i pođe za Izraelcem u odaje i probode ih oboje, Izraelca i ženu; nju kroza slabine. Tako pomor Izraelaca prestade.
Brojevi 25,9A onih koji su od pomora pomrli bilo je dvadeset i četiri tisuće.
Brojevi 25,10Jahve reče Mojsiju:
Brojevi 25,11"Pinhas, sin Eleazara, sina svećenika Arona, odvratio je moj gnjev od Izraelaca, obuzet među njima mojim revnovanjem. Zato u svome revnovanju nisam istrijebio izraelskoga naroda.
Brojevi 25,12Kaži mu dakle: `S njime, evo, sklapam savez mira.
Brojevi 25,13Neka to bude za nj i njegove potomke poslije njega savez vječnoga svećeništva, jer je revnovao za svoga Boga i izvršio pomirenje za izraelski narod.`
Brojevi 25,14Ime Izraelcu koji je bio ubijen - onome što je ubijen s Midjankom - bijaše Zimri. Bio je sin Salua, glavara jedne od Šimunovih porodica.
Brojevi 25,15A ime ubijene žene Midjanke bijaše Kozbi. Bila je kći Surova. Sur je bio glavar jednog plemena, jedne porodice u Midjanu.
Brojevi 25,16Jahve reče Mojsiju:
Brojevi 25,17"Navali na Midjance i potuci ih,
Brojevi 25,18jer su i oni navaljivali na vas svojim lukavštinama kad su lukavo radili protiv vas u slučaju Peora i svoje sestre Kozbi, kćeri glavara midjanskoga, koja je zaglavila u vrijeme pomora nastalog zbog Peora.
Brojevi 25,1Izrael se smjesti u Šitimu, a puk poče odavati se razvratu s kćerima moabskim.
Brojevi 25,2One pozvaše puk *žrtvovanju njihovim bogovima; puk tu jede i pokloni se pred njihovim bogovima.
Brojevi 25,3Izrael se stavi pod *jaram *Baala Peorova i GOSPOD se zapali od gnjeva protiv njega.
Brojevi 25,4GOSPOD reče Mojsiju:` Pohvataj sve poglavare pučke i povješaj ih pred GOSPODOM, nasuprot suncu, da bi se žestoki gnjev GOSPODOV odvratio od Izraela. `
Brojevi 25,5Mojsije reče sudcima Izraelovim: ` Nek svaki od vas ubije one od svojih ljudi koji su se stavili pod jaram Baala Peorova! `
Brojevi 25,6Kad evo kako jedan od sinova Izraelovih, dovodeći jednu Madijanitku, stiže u sredinu svoje braće; i to sve pred očima Mojsijevim i sve zajednice sinova Izraelovih, dok oni plakaše na ulazu u *šator susretanja.
Brojevi 25,7Kad to vidje, svećenik Pinas, sin Eleazara, sina Aaronova, diže se usred zajednice; uzimajući koplje u ruke,
Brojevi 25,8on slijediše Izraelita u ložnicu i probi ih oboje, Izraelita i ženu, u ložnici te žene . Tad se zaustavi nevolja koja ubijaše sinove Izraelove.
Brojevi 25,9Žrtava te nevolje bi 24.000 na broju.
Brojevi 25,10GOSPOD govoraše Mojsiju:
Brojevi 25,11` Svećenik Pinhas, sin Eleazarov, sin Aaronov, odvratio je moju ljutnju od sinova Izraelovih pokazujući se ljubomornim umjesto mene usred njih. To je ono zbog čega nisam, pod navalom ljubomore, istrijebio sinove Izraelove.
Brojevi 25,12Prema tome, reci im: Evo ja mu dajem dar mojeg *saveza imajući u vidu mir.
Brojevi 25,13On će biti za njega i njegove potomke. Taj savez njima će osigurati svećenstvo za uvijek, jer se pokazao ljubomornim za svojeg Boga i jer je obavio obred odrješenja za sinove Izraelove. `
Brojevi 25,14Izraelit koji bi ubijen - onaj koji bi ubijen s Madijanitkom - zvao se Zimri, sin Salua odgovornog jedne obitelji Šimunove.
Brojevi 25,15A žena koja bi ubijena, Madijanitka, zvaše se Kozbi, kćer Surova; ovaj bijaše poglavar jedne zadruge, tj. jedne madijanske obitelji.
Brojevi 25,16Tad GOSPOD govoraše Mojsiju:
Brojevi 25,17` Napadnite Madijanite i potucite ih.
Brojevi 25,18Jer, oni su vas izazvali podmuklošću kojom su se koristili prema vama u stvari Peora i onoj od Kozbi, kćeri jednog odgovornog Madijanita, njihove sestre koja bi ubijena na dan nevolje prouzročene stvari Peorovom. `
4. Mojsijeva 25,1I življaše Izrailj u Sitimu, i narod stade činiti preljubu sa kćerima Moavskim.
4. Mojsijeva 25,2One pozivahu narod na žrtve svojih bogova, i narod jeđaše, i klanjaše se bogovima njihovijem.
4. Mojsijeva 25,3I Izrailj prionu uz Velfegora; i razgnjevi se Gospod na Izrailja.
4. Mojsijeva 25,4I reče Gospod Mojsiju: uzmi sve knezove narodne, i objesi ih Gospodu prema suncu, da se odvrati gnjev Gospodnji od Izrailja.
4. Mojsijeva 25,5I reče Mojsije sudijama Izrailjevijem: pobijte svaki svoje koji su prionuli uz Velfegora.
4. Mojsijeva 25,6I gle, jedan između sinova Izrailjevijeh dođe i dovede k braći svojoj jednu Madijanku na oči Mojsiju i na oči svemu zboru sinova Izrailjevijeh; a oni zaplakaše na vratima šatora od sastanka.
4. Mojsijeva 25,7A kad to vidje Fines sin Eleazara sina Arona sveštenika, usta isred zbora i uze koplje u ruku;
4. Mojsijeva 25,8I uđe za čovjekom Izrailjcem u šator, i probode ih oboje, čovjeka Izrailjca i onu ženu, kroz trbuh, i presta pogibija među sinovima Izrailjevijem.
4. Mojsijeva 25,9I izgibe ih od te pogibije dvadeset i četiri tisuće.
4. Mojsijeva 25,10Tada reče Gospod Mojsiju govoreći:
4. Mojsijeva 25,11Fines sin Eleazara sina Arona sveštenika odvrati gnjev moj od sinova Izrailjevijeh otvorivši revnost za me među njima, da ne bih istrijebio sinove Izrailjeve u revnosti svojoj.
4. Mojsijeva 25,12Zato mu kaži: evo dajem mu svoj zavjet mirni.
4. Mojsijeva 25,13I imaće on i sjeme njegovo nakon njega zavjet sveštenstva vječnoga, jer revnova za Boga svojega i očisti sinove Izrailjeve.
4. Mojsijeva 25,14A čovjeku Izrailjcu ubijenome, koji bi ubijen s Madijankom, bješe ime Zamrije sin Salmonov, knez od doma oca svojega od plemena Simeunova.
4. Mojsijeva 25,15A ubijenoj ženi Madijanci bješe ime Hazvija kći Sura kneza narodnoga u domu oca svojega među Madijancima.
4. Mojsijeva 25,16I reče Gospod Mojsiju govoreći:
4. Mojsijeva 25,17Zavojštite na Madijance, i bijte ih;
4. Mojsijeva 25,18Jer oni zavojštiše na vas prijevarama svojim, i pretvoriše vas Velfegorom i Hazvijom kćerju kneza Madijanskoga, sestrom svojom, koja bi ubijena u dan pogibije koja dođe s Fegora.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje