Tražilica


Izaija 29. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 29,1Teško tebi, ognjište Božje, ognjište Božje, grade, gdje je stajao David! Dajte godinu na godinu, neka se obredaju blagdani!
Izaija 29,2Jest, pritisnut ću ognjište Božje, i bit će lelek i jauk. On će mi postati ognjištem Božjim.
Izaija 29,3Jest, podignut ću tabor oko tebe, stegnut ću te kao tvrđavu i proti tebi nabacati nasip.
Izaija 29,4Tada ćeš duboko dolje sa zemlje ovamo govoriti, muklo ćeš iz praha ovamo govoriti, glas će tvoj sa zemlje zvučiti kao glas duha mrtvih, iz praha ćeš samo šaputati.
Izaija 29,5A rulja neprijatelja tvojih bit će kao sitan prah, i mnoštvo nasilnika kao pljeva, što se rasprši, i najedanput, iznenada dogodi se:
Izaija 29,6Od Gospoda nad vojskama doći će pohod na te gromom i trešnjom i bukom velikom, burom i vihorom i plamenom, što proždire.
Izaija 29,7Kao san, kao noćno viđenje bit će rulja svih naroda, koji vojuju proti ognjištu Božjemu, i svi, koji udaraju na njega i na gorske utvrde njegove, i koji ga pritiskuju.
Izaija 29,8Bit će, kao kad gladan sanja, da jede, a tada se probudi, i glad se njegov nije ipak utišao; kao kad žedan sanja, da pije, a tada se probudi: "i još je ipak iznemogao i žedan: tako će biti rulji svih naroda, što vojuju proti gori Sionu.
Izaija 29,9Pokažite se samo zapanjeni, i zapanjeni imate postati! Pokažite se samo slijepi, i slijepi imate postati! Pijani su oni, ali ne od vina i posrću, ali ne od silovita pića.
Izaija 29,10Jer je izlio Gospod na vas duh najdubljega sna. Oči vaše, proroke, zatvorio je i glave vaše vidioce, zastro je.
Izaija 29,11Tako vam je postala objava svih ovih stvari kao sadržaj knjige zapečaćene. Dadne li se jednomu, koji može čitati i kaže li se: "Čitaj to je!", on odgovori: "Ne mogu, jer je zapečaćena."
Izaija 29,12A pruži li se knjiga jednomu, koji ne zna čitati, i kaže li se: "Čitaj to!", on odgovori: "Ne mogu čitati."
Izaija 29,13Ovako govori Svemogući: "Jer mi se ovaj narod približuje samo ustima svojim i poštuje me samo usnama svojim, a srce im daleko stoji od mene, i strah njegov od mene samo je naučena ljudska zapovijed:
Izaija 29,14Zato ću i nadalje čudesno postupati s ovim narodom, čudesno i divno. Mudrost mudrih njegovih osramotit će se, i razumnost razumnih njegovih morat će se skriti."
Izaija 29,15Teško onima, koji hoće osnovu svoju duboko sakriti od Gospoda, koji čine djelo svoje u mraku i govore: "Tko nas može vidjeti i tko nas poznati?"
Izaija 29,16Oh, naopakosti vaša! Zar da bi glina proti lončaru mogla reći, i djelo tvorcu svojemu moglo reći: "Nije me on načinio", i zar da lonac govori lončaru: "On me ne pozna?"
Izaija 29,17Neće li se još doskora Libanon pretvoriti u vrt, i vrt će vrijediti kao šuma?
Izaija 29,18U onaj će dan gluhi čuti riječi pismene, oči slijepih vidjet će iz tame i mraka.
Izaija 29,19T siromasi će se beskrajno radovati u Gospodu i najmanji između ljudi veselit će se sa Sveca Izraelova.
Izaija 29,20Jer nema nasilnika, nestalo je podsmjevača. Istrijebljeni su svi, koji misle na zloću,
Izaija 29,21Svi, koji riječima svojim okrivljuju druge ljude i onome, koji pravdu govori na vratima, meću zamke, i onoga, koji je u pravu, rušiju lažju.
Izaija 29,22Zato govori Gospod, koji je otkupio Abrahama, ovako o kući Jakovljevoj: "Neće se više sada Jakov posramiti, i neće mu više sada lice poblijedjeti.
Izaija 29,23Jer kad djeca njegova vide u sredini njegovoj djelo ruku mojih, držat će svetim ime moje, za sveto ga će priznati Sveca Jakovljeva i bojat će se Boga Izraelova.
Izaija 29,24Koji su srca opakoga, doći će k razboritosti, i upornici će primiti nauku."
Izaija 29,1 Teško Arielu! Arielu, gradu što ga opkoli David! Nek` se niže godina na godinu, nek` se izredaju blagdani,
Izaija 29,2pa ću pritisnuti Ariel i nastat će jauk i lelek. Za mene ćeš biti Ariel,
Izaija 29,3opkolit ću te kao David, rovovima okružiti, suprot tebi nasipe ću dići.
Izaija 29,4Oboren govorit ćeš sa zemlje, iz praha mucat` riječju prigušenom, glas će ti se iz zemlje dizat` kao pokojnikov, iz praha ćeš šaptati besjedu.
Izaija 29,5Kao sitna prašina bit će mnoštvo tvojih dušmana, kao pljeva razvijana - rulja silnika: i odjednom, u tren oka:
Izaija 29,6pohodit će te Jahve nad Vojskama grmljavinom, tutnjem, bukom velikom, vihorom, olujom i plamenim ognjem što proždire.
Izaija 29,7Bit će k`o san, utvara noćna: mnoštvo svih naroda što vojuje s Arielom i svih onih koji zavojštiše na nj i na utvrde njegove i koji ga odasvud pritijesniše.
Izaija 29,8Bit će kao kad gladan sanja da jede, a probudi se prazna želuca; i kao kad žedan sanja da pije, pa se, iznemogao, suha grla probudi. Tako će se dogoditi mnoštvu naroda koji vojuju protiv Gore sionske.
Izaija 29,9Stanite, skamenite se od čuda, oslijepite i obnevidite! Pijani su, ali ne od vina, posrću, ali ne od silna pića.
Izaija 29,10Jahve je izlio na vas duh obamrlosti, zatvorio je oči vaše - proroke, zastro glave vaše - vidioce.
Izaija 29,11Zato će vam svako viđenje biti kao riječi u zapečaćenoj knjizi: dade li se kome tko zna čitati govoreći: "De, čitaj to!" - on će odgovoriti: "Ne mogu jer je zapečaćena.
Izaija 29,12A dade li se kome tko ne zna čitati govoreći: "Čitaj to!" - on će odvratiti: "Ne znam čitati.
Izaija 29,13Jahve reče: "Jer mi narod ovaj samo ustima pristupa i samo me usnama časti, a srce mu je daleko od mene i njegovo štovanje naučena ljudska uredba,
Izaija 29,14zato ću, evo, i dalje čudno postupati s ovim narodom - čudno i prečudno: i propast će mudrost njegovih mudraca, pomračit se umnost njegovih umnika.
Izaija 29,15Teško onima koji se od Jahve kriju da bi svoje sakrili namjere i koji u mraku djeluju i zbore: "Tko nas vidi i tko nas pozna?
Izaija 29,16Kolike li naopakosti vaše! Cijeni li se glina kao lončar, pa da djelo rekne svome tvorcu: "NIje me on načinio"? Ili lonac da rekne lončaru: "On ne razumije ništa"?
Izaija 29,17Neće li se naskoro Libanon u voćnjak pretvoriti, a voćnjak izroditi u šumu?
Izaija 29,18I čut će u onaj dan gluhi riječi knjige; oslobođene mraka i tmine, oči će slijepih vidjeti.
Izaija 29,19A siromasi će se opet radovati u Jahvi, najbjedniji će klicat` Svecu Izraelovu,
Izaija 29,20jer neće više biti silnika, nestat će podsmjevača, istrijebit će se svi koji zlo snuju:
Izaija 29,21oni koji riječju druge okrivljuju, oni koji na vratima sucu postavljaju zamku i nizašto obaraju pravednika.
Izaija 29,22Zato ovako govori Jahve, Bog kuće Jakovljeve, koji otkupi Abrahama: "Neće se odsad više stidjeti Jakov i više mu neće lice blijedjeti,
Izaija 29,23jer kad vidi usred sebe djelo mojih ruku, svetit će ime moje." Svetit će Sveca Jakovljeva, bojat će se Boga Izraelova.
Izaija 29,24Zabludjeli duhom urazumit će se, a oni što mrmljaju primit će pouku.
Izaija 29,1Nesreća! Ariel, Ariel! Grad protiv kojeg se postavi David. Da se jedna godina doda ovoj sa svim kolom blagdana,
Izaija 29,2a ja ću požuriti Ariela: on će biti još samo žalba i uzdisanje, on će biti za mene kao jedan Ariel .
Izaija 29,3Kao David, ja ću postaviti protiv tebe, ja ću te opkoliti šančevima, ja ću podići protiv tebe opsadne sprave.
Izaija 29,4Oboren, ti ćeš govoriti sa zemlje, tvoja oslabljena riječ doći će iz prašine, tvoj glas, kao onaj od sablasti, uspet će se sa zemlje i iz prašine, tvoja riječ kao jedno šištanje.
Izaija 29,5Mnoštvo tvojih neprijatelja bit će kao prašak, mnoštvo tirana kao pljeva koja se razlijeće, i odjednom,
Izaija 29,6GOSPOD svemogući priteći će u gramljavini, potresanju, jednom velikom tresku, vrtlog, grmljavina i plamen jedne proždiruće vatre.
Izaija 29,7To će biti tada kao jedan san, jedno noćno priviđenje, za mnoštvo ljudi koji napadaše Ariela, za sve one koji vojevaše protiv njega, opkoljavajući ga i stežući ga.
Izaija 29,8To će biti kao jedan izgladnjeli sanjajući da jede, potom se budeći šupljeg stomaka, ili kao jedan ožednjeli sanjajući` da pije, potom se budeći iscrpljen i suhog grla. Tako će biti mnoštvu ljudskom koje ratovaše protiv planine *Sion.
Izaija 29,9Budite iznenađeni i ostanite zaprepašteni, postanite slijepi i ostanite to, budite pijani, ali ne od vina, posrćite, ali ne pod utjecajem pića,
Izaija 29,10jer GOSPOD je izlio na vas jedan duh obamrlosti, on vam je zatvorio oči *proroci, on je zastro vaše glave vidovnjaci.
Izaija 29,11Otkrovenje svega ovog je za vas kao riječ jednog zapečačenog dokumenta koji se daje onom koji zna čitati govoreći: ” čitaj dakle ovo“, on odgovara: ” Ne mogu, jer je dokument zapečaćen. “
Izaija 29,12Tada se daje onom koji ne zna čitati govoreći: ” Pročitaj dakle ovo“, on odgovara: ”Ja ne znam čitati.“
Izaija 29,13Gospodin reče: Ovaj puk se meni približava samo u riječima, samo me njegove usne slave, ali *srce njegovo je daleko od mene. Strah koji mi kaže da ima samo je izgovor ljudski, pouka naučena.
Izaija 29,14To je zašto ću ja nastaviti njemu darivati čuda, isto kao što će se mudrost mudraca izgubiti, a razbor umnih izmaknuti se.
Izaija 29,15Nesreća! Oni djeluju ispod za sakriti GOSPODU svoje naume. Oni snuju u sjeni i govore: ” Tko nas vidi? tko nas opaža?“
Izaija 29,16Koja zamjena uloga! Hoće li se lončar uzeti za ilovaču? Djelo hoće li reći o tvorcu: ” On me nije načinio. “? Vaza hoće li reći o lončaru: ” On tu ne razumije ništa.“?
Izaija 29,17Za veoma malo vremena, Liban neće li biti promijenjen u povrtnjak, dok povrtnjak će imati vrijednost jedne šume?
Izaija 29,18U onaj dan, gluhi ćut će čitanje knjige a, izlazeći iz tame i mraka, oči slijepih vidjet će.
Izaija 29,19Sve više i više, ponizni radovat će se u GOSPODU, a siroti ljudi klicat će zbog sveca Izraelovog,
Izaija 29,20to će biti kraj tirana, podrugljivci bit će uništeni, a svi oni koji vrebaju zlu zgodu bit će istrijebljeni:
Izaija 29,21isto tako, oni koji daju osuditi nekog svojim riječima, oni koji zatežu zamke u tijeku sudskog procesa i odvlače nedužne u ponor.
Izaija 29,22To je zašto, tako govori GOSPOD, Bog kuće Jakovljeve, on koji je otkupio Abrahama: od sada, Jakov neće više biti razočaran, njegovo lice neće više blijedjeti,
Izaija 29,23jer videći ono što sam ja učinio u sred njih njegove djece -, oni će *posvetiti moje ime, oni će posvetiti Sveca Jakovljeva, oni će drhtati pred Bogom Izraelovim.
Izaija 29,24Zabludjeli duhovi otkrit će razum, a neposlušnici prihvaztit će da ih oni pouče.
Isaija 29,1Teško Arilu, Arilu, gradu gdje je stajao David. Dodajte godinu na godinu, neka kolju žrtve praznične.
Isaija 29,2Ali ću pritijesniti Arila, i biće žalost i tuga, jer će mi biti kao Aril.
Isaija 29,3Jer ću te opkoliti vojskom, i stegnuću te opkopima i podignuću suprot tebi kule.
Isaija 29,4Te ćeš oboren govoriti sa zemlje i iz praha ćeš mucati, i glas će ti biti sa zemlje kao u bajača i iz praha ćeš šapćući govoriti.
Isaija 29,5A mnoštvo neprijatelja tvojih biće kao sitan prah i mnoštvo nasilnika kao pljeva kad se razmeće; i to će biti začas, iznenada.
Isaija 29,6Gospod nad vojskama pohodiće ga gromom i trusom i hukom velikom, vihorom i burom i plamenom ognjenijem koji proždire.
Isaija 29,7I mnoštvo svijeh naroda koji vojuju na Aril i svi koji udaraju na nj i na zidove njegove i koji ga pritješnjuju, biće kao utvara noćna u snu.
Isaija 29,8Biće kao kad gladan sni da jede, pa kad se probudi a duša mu prazna; ili kad sni žedan da pije, pa kad se probudi, a on iznemogao i duša mu žedna; tako će biti mnoštvo svijeh naroda što vojuju na goru Sionsku.
Isaija 29,9Stanite i čudite se; vapijte i vičite: pijani su, ali ne od vina; posrću, ali ne od silovita pića.
Isaija 29,10Jer je Gospod izlio na vas duh tvrdoga sna i zatvorio vam oči, oslijepio proroke i vidioce, glavare vaše.
Isaija 29,11I svaka utvara biće vam kao riječi u zapečaćenoj knjizi, koju dadu čovjeku koji zna čitati govoreći: čitaj to; a on reče: ne mogu, jer je zapečaćeno.
Isaija 29,12Ili da dadu knjigu onom koji ne zna čitati govoreći: čitaj to; a on reče: ne znam čitati.
Isaija 29,13Zato reče Gospod: što se ovaj narod približuje ustima svojima i usnama svojim poštuje me, a srce im daleko stoji od mene, i strah kojim me se boje zapovijest je ljudska kojoj su naučeni,
Isaija 29,14Zato ću evo još raditi čudesno s tijem narodom, čudesno i divno, i mudrost mudrijeh njegovijeh poginuće i razuma razumnijeh nestaće.
Isaija 29,15Teško onima koji duboko sakrivaju od Gospoda namjeru, koji rade u mraku i govore: ko nas vidi? i ko nas zna?
Isaija 29,16Naopake misli vaše nijesu li kao kao lončarski? Govori li djelo za onoga koji ga je načinio: nije me načinio? i lonac govori li za onoga koji ga je načinio: ne razumije?
Isaija 29,17Neće li se doskora i Livan pretvoriti u polje, i polje se uzimati za šumu?
Isaija 29,18I u taj će dan gluhi čuti riječi u knjizi, i iz tame i mraka vidjeće oči slijepijeh.
Isaija 29,19I krotki će se veoma radovati u Gospodu, i ništi između ljudi veseliće se sa sveca Izrailjeva.
Isaija 29,20Jer nasilnika neće biti, i nestaće potsmjevača, i istrijebiće se svi koji gledaju da čine bezakonje,
Isaija 29,21Koji okrivljuju čovjeka za riječ, i meću zamku onome koji kara na vratima, i obaraju pravednoga lažju.
Isaija 29,22Zato Gospod, koji je otkupio Avrama, ovako govori za dom Jakovljev: neće se više Jakov postidjeti, niti će mu lice poblijedjeti.
Isaija 29,23Jer kad vidi usred sebe djecu svoju, djelo ruku mojih, tada će oni svetiti ime moje, svetiće sveca Jakovljeva i bojaće se Boga Izrailjeva.
Isaija 29,24I koji lutaju duhom orazumiće se, i vikači će primiti nauku.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje