Tražilica


Otkrivenje 19. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Otkrivenje 19,1Poslije ovoga začuh kao glas veliki naroda mnogoga u nebu gdje govore: "Aleluja! Spasenje i slava i sila Bogu našemu:
Otkrivenje 19,2Jer su istiniti i pravedni sudovi njegovi, što je osudio bludnicu veliku, koja pokvari zemlja bludom svojim, i osvetio krv sluga svojih od ruke njezine."
Otkrivenje 19,3I opet rekoše: "Aleluja! I dim njezin diže se u vijeke vjekova."
Otkrivenje 19,4I padoše dvadeset i četiri starješine i četiri bića, i pokloniše se Bogu, koji sjeđaše na prijestolju, i rekoše: "Amen! Aleluja!"
Otkrivenje 19,5I glas izađe od prijestolja govoreći: "Hvalite Boga našega, sve sluge njegove, i koji ga se bojite, mali i veliki!"
Otkrivenje 19,6I začuh kao glas naroda mnogoga, i kao glas voda mnogih, i kao glas gromova jakih, koji govore: "Aleluja, jer zakraljeva Gospodin Bog naš Svemoćni!
Otkrivenje 19,7Radujmo se i veselimo, i dajmo slavu njemu, jer dođe svadba Janjeta, i zaručnica se je njegova pripravila.
Otkrivenje 19,8I dade joj se, da se obuče u platno sjajno i bijelo, jer je platno pravednost svetih.
Otkrivenje 19,9I reče mi: "Napiši: Blagoslovljeni su oni, koji su pozvani na svadbenu gozbu Janjetovu!" I reče mi: "Ovo su istinite riječi Božje."
Otkrivenje 19,10I padoh pred noge njegove, da mu se poklonim, i reče mi: "Nemoj! Ja sam sluga kao i ti i braća tvoja, koja imaju svjedočanstvo Isusovo. Bogu se klanjaj!" Jer je svjedočanstvo Isusovo duh proročanstva.
Otkrivenje 19,11I vidjeh nebo otvoreno, i gle, konj bijel, i koji sjeđaše na njemu, zove se Vjerni i Istiniti, i sudi i vojuje po pravdi.
Otkrivenje 19,12A oči su mu kao plamen ognjeni, i na glavi njegovoj krune mnoge, imajući ime napisano, kojega nitko ne zna do on sam.
Otkrivenje 19,13I obučen je u haljinu umočenu u krv, i ime se njegovo zove "Riječ Božja".
Otkrivenje 19,14I vojske nebeske iđahu za njim na konjima bijelim, obučene u platno bijelo i čisto.
Otkrivenje 19,15I iz usta njegovih izlazi mač oštar, da njim pobije narode. I on će njima vladati sa žezlom gvozdenim; i on gazi tijesak žestokoga vina gnjeva Boga Svemoćnoga.
Otkrivenje 19,16I ima na haljini i na bedru svojemu ime napisano: "Kralj nad kraljevima i Gospodar nad gospodarima".
Otkrivenje 19,17I vidjeh, jednoga anđela, gdje stoji na suncu; i povika glasom velikim, govoreći svima pticama, što su letjele posred neba: "Dođite, i skupite se na veliku gozbu Božju,
Otkrivenje 19,18Da jedete mesa od kraljeva, i mesa ori vojskovođa i mesa od mogućnika i mesa od konja i njihovih jahača, i mesa od sviju slobodnjaka i robova, i od malih i velikih!"
Otkrivenje 19,19I vidjeh zvijer i kraljeve zemlje i vojske njihove skupljene, da zametnu rat s onim, koji sjedi na konju, i s vojskom njegovom,
Otkrivenje 19,20I hi uhvaćena zvijer, i s njom lažni prorok, koji učini pred njom znake, kojima zavede one, koji primiše žig zvijerin, i koji se klanjaju slici njezinoj. Živi su bili bačeni oboje u jezero ognjeno, koje gori sumporom;
Otkrivenje 19,21I ostali su pobijeni mačem, koji izađe iz usta onoga, što sjedi na konju; i sve se ptice nasitiše od mesa njihova.
Otkrivenje 19,1 Nakon toga začujem kao jak glas silnoga mnoštva na nebu: "Aleluja! Spasenje i slava i moć Bogu našemu!
Otkrivenje 19,2Doista, istiniti su i pravedni sudovi njegovi jer osudi veliku Bludnicu, što pokvari zemlju bludom svojim, i osveti na njoj krv slugu svojih!
Otkrivenje 19,3I ponove: "Aleluja! Dim njezin suklja u vijeke vjekova!
Otkrivenje 19,4Nato starješine, njih dvadesetčetvorica, i ona četiri bića padoše ničice i p okloniše se Bogu, koji sjedi na prijestolju, govoreći: "Amen! Aleluja!
Otkrivenje 19,5I s prijestolja iziđe glas: "Hvalite Boga našega, sve sluge njegove, svi koji se njega bojite, i mali i veliki!
Otkrivenje 19,6I začuh kao glas silna mnoštva i kao šum voda mnogih i kao prasak gromova silnih: "Aleluja! Zakraljeva Gospod, Bog naš Svevladar!
Otkrivenje 19,7Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo jer dođe svadba Jaganjčeva, opremila se Zaručnica njegova!
Otkrivenje 19,8Dano joj je odjenuti se u lan tanan, blistav i čist!" A lan - pravedna su djela svetih.
Otkrivenje 19,9I reče mi: "Piši! Blago onima koji su pozvani na svadbenu gozbu Jaganjčevu!" I reče mi: "Ove su riječi istinite, Božje.
Otkrivenje 19,10Padoh mu pred noge da mu se poklonim. A on će mi: "Nipošto! Sluga sam kao i ti i braća tvoja koja imaju svjedočanstvo Isusovo. Bogu se pokloni!" Jer svjedočanstvo Isusovo duh je proročki.
Otkrivenje 19,11I vidjeh: nebo otvoreno - i gle, konj bijelac, a na nj sjeo On, zvani Vjerni i Istiniti, a sudi i vojuje po pravdi;
Otkrivenje 19,12oči mu plamen ognjeni, na glavi mu mnoge krune; nosi napisano ime kojeg nitko ne zna doli on sam;
Otkrivenje 19,13ogrnut je ogrtačem krvlju natopljenim; ime mu: Riječ Božja.
Otkrivenje 19,14Prate ga na bijelcima Vojske nebeske, odjevene u lan tanan, bijel i čist.
Otkrivenje 19,15Iz usta mu izlazi oštar mač kojim će posjeći narode. Vladat će njima palicom gvozdenom. On gazi u kaci gnjevne srdžbe Boga Svevladara.
Otkrivenje 19,16Na ogrtač, o boku, napisano mu ime: "Kralj kraljeva i Gospodar gospodara.
Otkrivenje 19,17I vidjeh jednog anđela: stajaše na suncu vičući iza glasa svim pticama što nebom lete: "Ovamo! Skupite se na veliku gozbu Božju
Otkrivenje 19,18da se najedete mesa kraljeva, i mesa vojvoda, i mesa mogućnika, i mesa konja i konjanika njihovih, i mesa svih mogućih ljudi, slobodnjaka i robova, malih i velikih!
Otkrivenje 19,19I vidjeh: Zvijer i kraljevi zemlje i vojske njihove skupiše se u boj da se zarate s Onim što sjedi na konju i s vojskom njegovom.
Otkrivenje 19,20I Zvijer bi uhvaćena, a s njom i Lažni prorok koji je u njenoj nazočnosti činio znamenja i njima zavodio one što su primili žig Zvijeri i klanjali se njezinu kipu. Živi su oboje bačeni u ognjeno jezero što gori sumporom.
Otkrivenje 19,21A drugi su posječeni mačem što iziđe iz usta Onoga koji sjedi na konju i sve se ptice nasitiše mesa njihova.
Otkrivenje 19,1Potom ja začuh nešto kao veliku graju jednog ogromnog mnoštva koje, u nebu, govoraše: Aleluja ! Spasenje, slava i moć u našeg su Boga.
Otkrivenje 19,2Jer, njegovi sudovi su puni istine i pravednosti. On je presudio velikoj bludnici koja je iskvarila zemlju svojim bludom, i osvetio je on na njoj *krv svojih slugu.
Otkrivenje 19,3I iznova oni rekoše: Aleluja! I njen se dim dizaše u vijeke vjekovâ.
Otkrivenje 19,4Dvadeset i četvorica *starješina i četiri životinje pokloniše se, oni se pokloniše Bogu koji sjedi na prijestolju i rekoše: *Amen. Aleluja!
Otkrivenje 19,5Tad iz prijestolja iziđe glas koji govoraše: Hvalite našeg Boga, vi svi, sluge njegove, vi koji ga se bojite, mali i veliki!
Otkrivenje 19,6I ja začuh kao graju jednog ogromnog mnoštva, kao što je huka oceanâ, i kao tutnjava silnih grmljavina. Oni govoraše: Aleluja! Jer Gospodin, naš Bog, Sve- Mogući, očitovao je svoju vladavinu.
Otkrivenje 19,7Radujmo se, budimo u veselju i iskažimo mu slavu, jer evo svadbe jaganjčeve. Njegova je nevjesta pripravljena,
Otkrivenje 19,8on je njoj dao odjenuti se jedim blistavim i čistim lanom, jer, taj lan, to su djela pravednih *svetaca.
Otkrivenje 19,9Jedan mi anđeo reče: Piši! Sretni oni koji su pozvani na gozbu svadbe janjetove! Potom mi on reče: To su riječi samog Boga.
Otkrivenje 19,10Tada se ja pružih pred njegove noge za klanjati mu se, ali, on mi kaza: Pazi se da to ne učiniš! Ja sam jedan sudrug iz službe, za tebe i za tvoju braću koja čuvaju svjedočenje o Isusu. Bog je taj kome se trebaš klanjati, jer svjedočenje o isusu to duh *prorokovanja.
Otkrivenje 19,11Tada ja ugledah nebo otvoreno: Bijaše to jedan bijeli konj, onaj koji ga jahaše zove se Vjerni i Istiniti. On sudi i vojuje s pravednošću.
Otkrivenje 19,12Njegove su oči jedan gorući plamen; na njegovoj glavi, broje krune, i, napisano na njemu, jest jedno ime koje on jedini poznaje.
Otkrivenje 19,13On je ogrnut jednim ogrtačem natopljenim krvlju, i on se zove: Riječ Božja.
Otkrivenje 19,14Nebeske vojske ga slijede na bijelim konjima, odjevene čistim i bijelim lanom.
Otkrivenje 19,15Iz njegovih usta izlazi jedan oštri mač za narode potući njime. On će ih voditi napasati jednom željeznom pritkom, on će gnječiti kacu gdje vrije vino gnjeva Boga Sve-Mogućeg.
Otkrivenje 19,16Na njegovom ogrtaču i na oklopu on nosi napisano jedno ime: Kralj kraljevima i Gospodar gospodarima.
Otkrivenje 19,17Tad ja vidjeh jednog *anđela stojati pod suncem. On vikaše snažnim glasom svim pticama koje letješe k vrhuncu: Dođite, okupite se za vreliku gozbu Božju,
Otkrivenje 19,18za jesti meso kraljeva, meso glavara, meso moćnika, meso konja i onih koji ih jašu, meso svih ljudi, slobodnih i robova, malih i velikih.
Otkrivenje 19,19I ja vidjeh zvijer, kraljeve zemaljske i njihove vojske, okupljene za vojevati s konjanikom i njegovom vojskom.
Otkrivenje 19,20Zvijer bi uhvaćena, i s njom lažni prorok koji, čudima izvedenim pred njom, bijaše zaveo one koji bijahu imali zbak zvijeri i obožavali njenu sliku. Oboje bijahu bačeni živi u jezero užarene sumporne vatre.
Otkrivenje 19,21Drugi propadoše od mača koji izlaziše iz usta konjanikovih, i sve ptice se nasitiše tijelima njihovim.
Otkrivenje 19,1I poslije ovoga čuh glas veliki naroda mnogoga na nebu gdje govori: aliluja! spasenije i slava i čast i sila Gospodu našemu;
Otkrivenje 19,2Jer su istiniti i pravi sudovi njegovi, što je osudio kurvu veliku, koja pokvari zemlju kurvarstvom svojijem, i pokajao krv slugu svojijeh od ruke njezine.
Otkrivenje 19,3I drugom rekoše: aliluja! I dim njezin izlažaše va vijek vijeka.
Otkrivenje 19,4I padoše dvadeset i četiri starješine, i četiri životinje, i pokloniše se Bogu koji sjeđaše na prijestolu, govoreći: amin, aliluja!
Otkrivenje 19,5I glas iziđe od prijestola koji govori: hvalite Boga našega sve sluge njegove, i koji ga se bojite, i mali i veliki.
Otkrivenje 19,6I čuh kao glas naroda mnogoga, i kao glas voda mnogijeh, i kao glas gromova jakijeh, koji govore: aliluja! jer caruje Gospod Bog svedržitelj.
Otkrivenje 19,7Da se radujemo i veselimo, i da damo slavu njemu; jer dođe svadba jagnjetova, i žena njegova pripravila se;
Otkrivenje 19,8I dano joj bi da se obuče u svilu čistu i bijelu: jer je svila pravda svetijeh.
Otkrivenje 19,9I reče mi: napiši: blago onima koji su pozvani na večeru svadbe jagnjetove. I reče mi: ove su riječi istinite Božije.
Otkrivenje 19,10I padnuvši pred nogama njegovima poklonih mu se; i reče mi: gle, nemoj, ja sam sluga kao i ti i braća tvoja koja imaju svjedočanstvo Isusovo. Bogu se pokloni; jer je svjedočanstvo Isusovo Duh Proroštva.
Otkrivenje 19,11I vidjeh nebo otvoreno, i gle, konj bijel, i koji sjeđaše na njemu zove se vjeran i istinit, i sudi po pravdi i vojuje.
Otkrivenje 19,12A oči su mu kao plamen ognjeni, i na glavi njegovoj krune mnoge, i imaše ime napisano, kojega niko ne zna do on sam.
Otkrivenje 19,13I bješe obučen u haljinu crvenu od krvi, i ime se njegovo zove: riječ Božija.
Otkrivenje 19,14I vojske nebeske iđahu za njim na konjima bijelijem, obučene u svilu bijelu i čistu.
Otkrivenje 19,15I iz usta njegovijeh iziđe mač oštar, da njime pobije neznabošce; i on će ih pasti s palicom gvozdenom; i on gazi kacu vina i srdnje i gnjeva Boga svedržitelja.
Otkrivenje 19,16I ima na haljini i na stegnu svome ime napisano: car nad carevima i gospodar nad gospodarima.
Otkrivenje 19,17I vidjeh jednoga anđela gdje stoji na suncu i povika glasom velikijem govoreći svima pticama koje lete ispod neba: dođite i skupite se na veliku večeru Božiju,
Otkrivenje 19,18Da jedete mesa od careva, i mesa od vojvoda, i mesa od junaka, i mesa od konja i od onijeh koji sjede na njima, i mesa od sviju slobodnjaka i robova, i od malijeh i od velikijeh.
Otkrivenje 19,19I vidjeh zvijer i careve zemaljske i vojnike njihove skupljene da se pobiju s onijem što sjedi na konju i s vojskama njegovijem.
Otkrivenje 19,20I bi uhvaćena zvijer, i s njom lažni prorok koji učini pred njom znake kojima prevari one koji primiše žig zvijerin i koji se poklanjaju ikoni njezinoj: živi biše bačeni oboje u jezero ognjeno, koje gori sumporom.
Otkrivenje 19,21A ostali pobijeni biše mačem onoga što sjedi na konju, koji iziđe iz usta njegovijeh: i sve se ptice nasitiše od mesa njihova.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje