Tražilica


Job 31. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Job 31,1Savez sam sklopio s ocima svojim, pa kako bih onda gledao za djevojkom?
Job 31,2Što bi mi bio dijel od Boga gore, kakva baština od Svemoćnoga u nebu?
Job 31,3Ne ide li zlikovca propast i nesreća za one koji čine zlodjela?
Job 31,4Ne pazi li on na putove moje, ne broji li sve korake moje?
Job 31,5Ako sam općio s lašcima, i ako je noga moja hitjela za prijevarom,
Job 31,6Neka me izmjeri na pravoj tezulji: Bog će upoznati nedužnost moju!
Job 31,7Ako je korak moj zašao s puta, ako je srce moje pošlo za očima mojim, ako je za ruke moje prionula kakva ljaga,
Job 31,8Neka, što ja posijem, drugi pojede, neka se iskorijeni, što mi iznikne!
Job 31,9Ako se je srce moje dalo zaludjeti od žene, ako sam vrebao na vratima susjeda svojega,
Job 31,10Neka drugomu melje žena moja, neka se kakav stranac k njoj pridruži!
Job 31,11Jer to bi bio zločin, zlodjela što spada na suca da kazni.
Job 31,12To bi bio požar, što proždire do uništenja i što bi spalio sve manje moje.
Job 31,13Ako sam prezreo pravo sluge svojega, sluškinje svoje, kad su imali raspru s menom,
Job 31,14Što da učinim, kad se diže Bog? Kad on potražuje, što da mu se odvrati?
Job 31,15Nije li u utrobi materinoj Stvoritelj moj stvorio i njega; nas obojicu on isti sazdao u krilu materinu?
Job 31,16Ako sam odbio želju siromasima i dao da venu oči udovici,
Job 31,17I ako sam zalogaj svoj sam jeo, i nije sirota uzela od toga dio svoj?
Job 31,18A ja sam je kao otac odgajao od mladosti, od krila matere svoje vodio sam je!
Job 31,19Ako sam vidio ostavljene bez odjeće i siromaha bez pokrivala,
Job 31,20I nijesu mi zahvaljivala bedra njegova, jer ga je ugrijalo runo ovaca mojih?
Job 31,21Ako sam ikada zamahnuo rukom na sirote, jer na vratima nađoh pomoć svoju,
Job 31,22Onda neka mi ispadne rame iz pleća, i ruka moja neka se otkine iz zglobova!
Job 31,23Jer bi mi strašan bio kazneni sud Božji; kad bi on ustao, ne bih odolio.
Job 31,24Ako sam polagao na zlato nadanje svoje, čistome zlatu govorio: uzdanje moje!
Job 31,25Ako sam se veselio, što mi je posjed velik, i što je već toliko stekla ruka moja,
Job 31,26Ako sam gledao na sunce, kako sja, i na mjesec, kako ponosit hodi,
Job 31,27Ako se je srce moje dalo potajno zaludjeti, i ja mu poslao poljubac.
Job 31,28I to bi bila zlodjela, što spada na suca da kazni, jer sam zanijekao Boga u visini!
Job 31,29Ako sam se radovao padu neprijatelja svojega, i veselio se kad bi ga zadesila nesreća;
Job 31,30Nikada ne dadoh ustima svojim da sagriješe tražeći život njegov s proklinjanjem;
Job 31,31Zaista, moji suvremenici priznadoše: "Tko se ne nasiti od jela njegova?"
Job 31,32Stranac nije trebao noćiti vani; vrata su moja stajala putniku otvorena.
Job 31,33Ako sam, kao što učini Adam, tajio grijehe svoje i krio svoja zlodjela u njedrima svojim,
Job 31,34Jer sam se plašio velikoga mnoštva i bojao se prezira rodbine, onda bih zašutio i ne bih išao pred vrata.
Job 31,35O, da bi me tko slušao! Ovdje moj potpis! Svemoćni neka mi odgovori! Tužba je mojih pravnih protivnika postavljena.
Job 31,36Zaista, ja bih je uzeo na rame svoje i svezao bi je sebi kao časni vijenac.
Job 31,37Broj koraka svojih rekao bih mu, kao knez pristupio bih k njemu.
Job 31,38Ako je njiva moja vikala na me, i ujedno brazde njezine plakale,
Job 31,39Ako sam jeo plod njezin bez plaćanja i ražalostio gospodara njezina:
Job 31,40Mjesto pšenice neka mi rodi trnje, mjesto ječma kukolj! Govori su Jobovi svršeni.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje