Tražilica


Amos 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Amos 1,1Govori Amosa, koji je pripadao stočarima iz Tekoe. On je proricao o Izraelu u dane kralja Uzije Judina i u dane Jeroboama, sina i Joašova, kralja Izraelova, dvije godine prije potresa.
Amos 1,2On reče: Gospod riče sa Siona. Iz Jerusalema grmi glas njegov. Tada tuguju pasišta pastirska. Vrhunac se Karmelu posuši.
Amos 1,3Ovako veli Gospod: "Za tri opačine Damaska, za četiri neću mu oprostiti: Jer su vrhli Gilead gvozdenom branom,
Amos 1,4Bacit ću oganj u kuću Hazaelovu, da proždere tvrđave Ben-Hadadove.
Amos 1,5Polomit ću prijevornicu Damasku. Utamanit ću stanovnike u dolini grijeha zajedno s nosiocima žezla iz kuće raskošne, Bet-Edena. Narod sirijski mora putovati u Kir!" Gospod je to rekao.
Amos 1,6Ovako veli Gospod: "Za tri opačine Gaze, za četiri neću joj oprostiti: Jer su ih do posljednjega čovjeka sve odveli, da ih prodaju Edomu.
Amos 1,7Bacit ću oganj u zidove Gazi, da proždere tvrđave njezine.
Amos 1,8Utamanit ću stanovnike u Ašdod zajedno s nosiocima žezla iz Aškelona, Pružit ću ruku proti Ekronu, Ostatak Filistejaca izginut će." Svemogući Gospod je to rekao.
Amos 1,9Ovako veli Gospod: "Za tri opačine Tira, za četiri neću mu oprostiti: Jer ih je do posljednjega čovjeka sve izručio Edomu, ne misleći na savez bratski.
Amos 1,10Bacit ću oganj u zidove Tiru, da proždere tvrđave njegove."
Amos 1,11Ovako veli Gospod: "Za tri opačine Edoma, za četiri neću mu oprostiti: Jer je progonio brata svojega mačem, ugušio sažaljenje, jarost svoju jednako čvrsto držao, gnjev svoj uvijek čuvao.
Amos 1,12Bacit ću oganj u Teman, da proždere tvrđave u Bosri."
Amos 1,13Ovako veli Gospod: "Za tri opačine Amonaca, za četiri neću im oprostiti: Jer su parali trudne žene u Gileadu, da rašire zemlju svoju.
Amos 1,14Stavit ću oganj na zidove Rabi, da proždere stanovnike njegove s vikom u dan boja, s burom u dan vihora.
Amos 1,15Tada će kralj njihov otići u ropstvo zajedno s knezovima svojim." Gospod je to rekao.
Amos 1,1 Riječi Amosa, pastira iz Tekoe. Njegova viđenja o Izraelu u doba judejskoga kralja Uzije i Jeroboama, sina Joaša, izraelskoga kralja, dvije godine prije potresa.
Amos 1,2Veli on: "Jahve grmi sa Siona, iz Jeruzalema glas mu se ori; stočarski pašnjaci tuže i suši se vrh Karmela.
Amos 1,3Ovako govori Jahve: "Za tri zločina Damaska, za četiri zločina, odluka je neopoziva: jer su vrhli Gilead cijepom željeznim,
Amos 1,4pustit ću oganj na dom Hazaelov da sažeže Ben-Hadadove dvorce;
Amos 1,5polomit ću zasune Damaska, istrijebiti živalj Bikat Avena i žezlonošu iz Bet Edena; narod će aramski u ropstvo u Kir," veli Jahve Gospod.
Amos 1,6Ovako govori Jahve: "Za tri zločina Gaze, za četiri zločina, odluka je neopoziva: jer odvedoše sve u izgnanstvo i Edomu predadoše,
Amos 1,7pustit ću oganj na zidine Gaze da dvorce joj sažeže.
Amos 1,8Istrijebit ću žitelje ašdodske i žezlonošu iz Aškelona. Pružit ću ruku na Ekron da ostatak filistejski pogine," veli Jahve Gospod.
Amos 1,9Ovako govori Jahve: "Za tri zločina Tira, za četiri zločina, odluka je neopoziva: jer predade sve izgnanike Edomu i nisu se sjetili bratskog saveza,
Amos 1,10pustit ću oganj na zidove Tira da sažeže njihove dvorce.
Amos 1,11Ovako govori Jahve: "Za tri zločina Edoma, za četiri zločina, odluka je neopoziva: jer gonjaše brata mačem prigušujuć` samilost svoju, jer gnjev svoj potpirivaše jednako, jer poticaše bijes svoj,
Amos 1,12pustit ću oganj na Teman da sažeže dvorce u Bosri.
Amos 1,13Ovako govori Jahve: "Za tri zločina Amonovih sinova, za četiri zločina, odluka je neopoziva: jer parahu trudnice gileadske da rašire granice svoje,
Amos 1,14potpalit ću oganj na zidinama Rabe da dvorce joj sažeže, s bojnom grajom u dan rata, s burama u dan vihora,
Amos 1,15a kralj će im otić` u izgnanstvo, on i knezovi njegovi s njime," veli Jahve Gospod.
Amos 1,1Riječi Amosove, koji bi jedan od stočara iz Tekoe, riješi o šemu on imade viđenje, protiv Izraela, u dane Oziasa, kralja Jude, sina Joasova, kralja Izraela dvije godine prije potresa zemlje .
Amos 1,2On govoraše: Iz *Siona, GOSPOD grmi i iz Jeruzalema, on se ogla šava pašnjaci *pastirski su opustošeni, a greben Karmelov se sasušuje.
Amos 1,3Ovako govori GOSPOD: Zbog tri i zbog četiri pobune Damaska, ja neću opozvati svoju odluku: jer, oni su sasjekli Galaad pod željeznim drljačama,
Amos 1,4ja ću zapaliti vatru u kući Hazaelovoj i ona će progutati palašu BenHadadovu;
Amos 1,5ja ću razvaliti bravu Damaskovu; iz Bikeat-Avena, ja ću iskorijeniti vladara; iz Bet-Edena, onog koji drži žezlo; i tada će narod *Arama biti izgnan u Kir reče GOSPOD.
Amos 1,6Ovako govori GOSPOD: Zbog tri i zbog četiri pobune Gaze, ja neću opozvati svoju odluku: jer su ono u velikom broju izgnali izgnanike, za izrušiti ih Edomu,
Amos 1,7ja ću zapaliti vatru na zidovima Gaze i ona će progutati njene palače;
Amos 1,8iz Ašdoda, ja ću istrijebiti vladara, i iz Aškelona, onog koji drži žezlo; ja ću okrenuti ruku protiv Ekrona, a ostatak Filistine propast će reče Gospodin BOG.
Amos 1,9Ovako govori GOSPOD: Zbog tri i zbog četiri pobune Tirove, ja neću opozvati odluku svoju: Jer su oni izrušili brojne izgnanine Edomu, ne čuvajući sjećanje na savez među braćom,
Amos 1,10ja ću staviti vatru na zidove Tira, i ona će progutati njegove palače. :
Amos 1,11Ovako govori GOSPOD: Zbog tri i zbog četiri pobune Edomove, ja neću opozvati odluku svoju: jer, oni su mašem proganjali brata svog, što je zatomio milost svoju; jer, njegova jarost nije prestajala razdirati i što svoju pizmu on bijaše tvrdoglavo šuvao,
Amos 1,12ja ću zapaliti vatru u Temanu, i ona će progutati palašu Bosra.
Amos 1,13Ovako govori GOSPOD: Zbog tri i zbog četiri pobune sinova Amonovih, ja neću opozvati svoju odluku: jer su oni trudnim ženama djecu vadili iz trbuha u Galadu, da bi proširili svoju teritoriju,
Amos 1,14ja ću metnuti vatru na zidove Rabe i ona će progutati njene palače, u ratnom kriku jednog dana boja, u oluji dana uragana;
Amos 1,15njih će kralj otići u izgon, on sa svojim šasnicima u isto vrijeme reče GOSPOD.
Amos 1,1Riječi Amosa koji bijaše između pastira iz Tekuje, što vidje za Izrailja za vremena Ozije cara Judina i za vremena Jerovoama sina Joasova cara Izrailjeva, dvije godine prije trusa.
Amos 1,2Reče dakle: Gospod će riknuti sa Siona, i iz Jerusalima će pustiti glas svoj, i tužiće stanovi pastirski i posušiće se vrh Karmilu.
Amos 1,3Ovako veli Gospod: za tri zla i za četiri što učini Damasak, neću mu oprostiti, jer vrhoše Galad gvozdenom branom.
Amos 1,4Nego ću pustiti oganj u dom Azailov, te će proždrijeti dvorove Ven-Adadove.
Amos 1,5I polomiću prijevornice Damasku, i istrijebiću stanovnike iz polja Avena, i onoga koji drži palicu iz doma Edenova, i otići će u ropstvo narod Sirski u Kir, veli Gospod.
Amos 1,6Ovako veli Gospod: za tri zla i za četiri što učini Gaza, neću joj oprostiti, jer ih zarobiše sasvijem i predadoše Edomcima.
Amos 1,7Nego ću pustiti oganj u zidove Gazi, te će joj proždrijeti dvorove.
Amos 1,8I istrijebiću stanovnike iz Azota i onoga koji drži palicu iz Askalona, i okrenuću ruku svoju na Akaron, i izginuće ostatak Filistejski, veli Gospod Gospod.
Amos 1,9Ovako veli Gospod: za tri zla i za četiri što učini Tir, neću mu oprostiti, jer sasvijem dadoše u ropstvo Edomcima i ne sjećaše se bratske vjere.
Amos 1,10Nego ću pustiti oganj u zidove Tiru, te će proždrijeti dvorove njegove.
Amos 1,11Ovako veli Gospod: za tri zla i za četiri što učini Edom, neću mu oprostiti, jer goni brata svojega mačem potrvši u sebi sve žaljenje, i gnjev njegov razdire jednako, i srdnju svoju drži uvijek.
Amos 1,12Nego ću pustiti oganj u Teman, i proždrijeće dvore u Vosori.
Amos 1,13Ovako veli Gospod: za tri zla i za četiri što učiniše sinovi Amonovi, neću im oprostiti, jer paraše trudne žene u Galadu da rašire među svoju.
Amos 1,14Nego ću zapaliti oganj u zidovima Ravi, te će joj proždrijeti dvorove s vikom u dan boja i s burom u dan vihora.
Amos 1,15I car će njihov otići u ropstvo, on i knezovi njegovi s njim, veli Gospod.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje