Tražilica


Ezekiel 10. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 10,1Vidjeh dalje na svodu nebeskom, što je bio nad glavom kerubina, nešto kao safir lanen; nešto, što je bilo po izgledu kao prijestolje, a pokazalo se nad njima.
Ezekiel 10,2On reče čovjeku, koji je bio obučen u laneno platno: "Uđi u prostor među točkovima pod kerubinima i napuni ruke svoje živim ugljevljem iz prostora među kerubinima i razaspi ga na grad! On uđe pred mojim očima.
Ezekiel 10,3A kerubini su stajali na južnoj strani hrama, kad uđe čovjek. Oblak napuni nutarnje predvorje.
Ezekiel 10,4Slava Gospodnja podiže se od kerubina prema pragu hrama. Hram se napuni oblaka, a predvorje bih je puno svjetlosti slave Gospodnje.
Ezekiel 10,5Lupa krila u kerubini čula se je do u nutarnje predvorje, kao glas Boga Svemoćnoga, kad govori.
Ezekiel 10,6Kad je on čovjeku, koji je bio obučen u laneno platno, bio zapovjedio: "Uzmi ognja iz prostora među točkovima, iz prostora među kerubinima!" Tada on uđe i stade uz jedan točak.
Ezekiel 10,7I jedan kerubin, iz prostora među kerubinima pruži ruku svoju k ognju, što je bio među kerubinima, uze i dade de ga u ruke onomu, koji je bio obučen u laneno platno. Ovaj primi to i iziđe.
Ezekiel 10,8Tada se pokaza na kerubinima nešto kao ruka čovječja pod krilima njihovim
Ezekiel 10,9Vidio sam četiri točka pokraj kerubina, po jedan točak pokraj svakoga kerubina. Točkovi su izgledali kao krizolit.
Ezekiel 10,10Na oči bila su sva četiri točka jednaka, kao da bi bio točak u točku.
Ezekiel 10,11Kad bi išli, kretali su se na četiri strane. Nijesu se okretali kad bi išli; išli su uvijek u pravcu što ga je uzimao prednji točak, za njim, a da se ne okreću, kad bi išli.
Ezekiel 10,12Cijelo tijelo njihovo, leđa njihova, ruke njihove i krila njihova kao i točkovi, sva četiri, bili su puni očiju svuda unaokolo.
Ezekiel 10,13Točkovi su se zvali, kako sam čuo na svoje uši, vihor.
Ezekiel 10,14Svako je biće imalo četiri lica: "prvo lice volujsko, drugo lice čovječje, treće lice lavovo, četvrto lice orlovo.
Ezekiel 10,15Kerubini se podigoše. To je bilo isto biće, koje sam bio gledao na riječi Kebaru.
Ezekiel 10,16Kad bi išli kerubini, trčali su i točkovi uz njih, i kad bi kerubini zamahnuli krilima svojim, da se podignu od zemlje, točkovi se nijesu odmicali od njihove strane.
Ezekiel 10,17Kad bi oni stali, zastali su i točkovi. Kad bi se oni podizali, podigli su se i točkovi s njima; jer je duh bića bio u njima.
Ezekiel 10,18Slava Gospodnja ostavi prag hrama i zauze svoje sjedište na kerubinima.
Ezekiel 10,19Tada zamahnuše kerubini krilima svojim i podigoše se od zemlje pred očima mojim; kad su polazili, i točkovi su pošli zajedno s njima. Stadoše na istočnim vratima hrama Gospodnjega. Ozgo nad njima stolovala je slava Boga Izraelova.
Ezekiel 10,20To su bila ista bića, loja sam pod Bogom Izraelovim već bio vidio na riječi Kebaru; sada sam znao, da su to bili kerubini.
Ezekiel 10,21Svako je imalo četiri lica i četiri krila; nešto kao ruka čovječja pokazalo se pod krilima njihovim.
Ezekiel 10,22A što se tiče prilike lica njihovih, bila su ista lica, koja sam bio vidio na riječi Kebaru. Išli su svaki pravo naprema se.
Ezekiel 10,1 Pogledah, i gle: na svodu nad glavama kreubinÄa pojavi se nešto kao kamen safir, kao nekakvo prijestolje.
Ezekiel 10,2I prozbori čovjeku odjevenom u lan: "Uđi među točkove pod kerubinima, uzmi pune pregršti žeravice između kerubina i prospi je nad gradom!" - I on na moje oči uđe među kerubine.
Ezekiel 10,3A kerubini stajahu s desne strane Doma kad čovjek uđe među njih. I oblak ispuni sve unutrašnje predvorje,
Ezekiel 10,4a Slava Jahvina vinu se s kerubinÄa prema pragu Doma. Dom se ispuni oblakom, a predvorje napuni svjetlost Slave Jahvine.
Ezekiel 10,5Huka kerubinskih krila razliježe se do vanjskoga predvorja, kao kad zagrmi glas Svevišnjega.
Ezekiel 10,6A kad on zapovjedi čovjeku odjevenom u lan: "Uzmi ognja između točkova što su pod kerubinima", čovjek uđe i stade kraj točkova.
Ezekiel 10,7Jedan kerubin pruži ruku prema ognju što bijaše među kerubinima, uze ga i stavi u ruke čovjeku odjevenom u lan. On ga primi i iziđe.
Ezekiel 10,8A ispod kerubinskih krila ukaza se nešto kao ruka čovječja.
Ezekiel 10,9Pogledah, i gle: uz kerubine četiri točka, po jedan uza svakoga. A točkovi bijahu nalik na kamen krizolit;
Ezekiel 10,10sva četiri istog oblika i kao da je jedan točak u drugome.
Ezekiel 10,11U kretanju mogahu ići u sva četiri smjera, sve bez zakretanja. Kamo bi se glava usmjerila, onamo bi krenuli, a da se, krećući se, nisu morali okretati.
Ezekiel 10,12Cijelo tijelo u kerubinÄa - leđa, ruke, krila i sva četiri točka njihova - sve im bijaše posvud naokolo puno očiju.
Ezekiel 10,13A točkovi, koliko sam čuo, zvahu se "Kovitlac".
Ezekiel 10,14Svaki imaše po četiri lica: lice prvoga kerubinsko, lice drugoga čovječje, a u trećega lice lavlje, u četvrtoga orlovsko.
Ezekiel 10,15Tada se kerubini podigoše u visine. Bijahu to ista bića što ih vidjeh na rijeci Kebaru.
Ezekiel 10,16Kad bi kerubini krenuli, krenuli bi i točkovi uz njih, kad bi kerubini krilima mahnuli da se od zemlje podignu, točkovi se ne bi od njih odmicali.
Ezekiel 10,17Kad bi se zaustavili, i točkovi bi stali; a kad bi se sa zemlje podigli, i točkovi se podizahu, jer duh bića bijaše u njima.
Ezekiel 10,18Uto se Slava Jahvina vinu s praga Doma i stade nad kerubinima.
Ezekiel 10,19Tada kerubini raširiše krila i podigoše se sa zemlje pred mojim očima. A kad oni krenuše, i točkovi za njima krenuše. I zaustaviše se nad istočnim vratima Doma Jahvina, a Slava Boga Izraelova bijaše nad njima.
Ezekiel 10,20Bijahu to ista bića što ih vidjeh pred Bogom Izraelovim na rijeci Kebaru. I tako spoznah da ono bijahu kerubini.
Ezekiel 10,21U svakoga po četiri lica i po četiri krila, a pod krilima nešto kao ruka čovječja.
Ezekiel 10,22Lica im ista kao ona što ih vidjeh na rijeci Kebaru. I svako se naprijed kretaše.
Ezekiel 10,1Ja opazih: na svodu koji bijaše iznad glave kerubinima, vidješe se kao jedan kamen od lazulita, kao izgled, kao na ličnost jednog prijestolja .
Ezekiel 10,2On reče čovjeku odjevenom u lan: ” Kroz razmake, uđi u krug, pod kerubinima; uzmi pune ruke gorućih žeravica, kroz razmake koji su među *kerubinima, i saspi ih na grad.“ čovjek onamo uđe pred mojim očima.
Ezekiel 10,3U času kad čovjek uđe, kerubini stajaše desno u Kući, a oblak ispuni unutarnji trijem.
Ezekiel 10,4Slava GOSPODOVA se podiže iznad kerubina prema pragu Kuće; Kuća bi ispunjena oblakom dok trijem bijaše ispunjen sjajem slave GOSPODOVE,
Ezekiel 10,5a šum krila kerubinskih se čuo sve do vanjskog trijema, kao glas Moćnoga kad on govori.
Ezekiel 10,6Kad on zapovjedi čovjeku u lan odjevenom: ”Uzmi vatru kroz razmake u krugu, kroz razmake koji su između kerubina“, čovjek dođe i stade pokraj točka.
Ezekiel 10,7Kerubin pruži ruku kroz razmak koji je između kerubina, prema vatri koja je u razmaku između kerubina; on ju uze i napuni ruke čovjeku odjevenom u lan. Ovaj posljednji ju uze i iziđe.
Ezekiel 10,8Tad se pojavi pod krilima kerubina jedan oblik ruke ljudske.
Ezekiel 10,9Ja opazih: bijahu četiri točka pokraj kerubina; jedan točak sa strane svakom kerubinu; izgled točkova bijaše kao svjetlucanje krizolita .
Ezekiel 10,10Njihov izgled: sve četiri bijahu slični; oni bijahu kao uzglobljeni jedan u drugi.
Ezekiel 10,11Kad napredovahu, oni su mogli ići u 4 pravca; ali oni se kretahu u smjeru mjesta prema kojem je njihova glava bila usmjerena; oni ne napredovaše poprijeko.
Ezekiel 10,12Na svakom tijelu kerubina, njihovim leđima, njihovim rukama i njihovim krilima, kao i uokolo točkova u sve četvorice bijaše jedno bujanje svjetlucanja.
Ezekiel 10,13Ja čuh dati tim točkovima ime "kruga" .
Ezekiel 10,14oni imahu svaki 4 lica; lice prvoga bijaše lice kerubina; lice drugoga, lice čovjekovo, trećeg lice lava i četvrtog lice orla.
Ezekiel 10,15Kerubini se podigoše bijaše to živući kojeg ja vidjeh blizu rijeke Kebar .
Ezekiel 10,16Kad kerubini napredovahu, točkovi napredovahu pokraj njih; kad kerubini širiše svoja krila za podići se iznad zemlje, točkovi ne ostajaše po strani već se držaše uz njih.
Ezekiel 10,17Kad se oni zaustavljaše i kad se dizahu oni se dizahu s njima; to je zato što duh živućih bijaše u njima.
Ezekiel 10,18Slava GOSPODOVA se diže s praga Kuće i stade iznad kerubina.
Ezekiel 10,19tada kerubini raširiše svoja krila i digoše se sa zemlje; pred mojim očima oni iziđoše u isto vrijeme kad i točkovi. Slava se zaustavi na ulazu istočnih vrata Kuće GOSPODOVE; slava Boga Izraelova bijaše na kerubinima, sasvim isnad.
Ezekiel 10,20Bijaše to živući što ja bijah vidio, pod Bogom Izraelovim, blizu rijeke Kebar; i ja znadoh da to bijahu *kerubini .
Ezekiel 10,21četiri kerubina imahu svaki četiri lica i četiri krila; pod njihovim krilima bijaše naličnost jedne ruke ljudske.
Ezekiel 10,22Njihova lica sličiše onim istim licima koje ja bijah vidio blizu rijeke Kebar bijaše to njihov izgled. Svako se kretaše ravno pred sebe.
Jezekilj 10,1Potom vidjeh, i gle, na nebu koje bijaše nad glavama heruvimima pokaza se nad njima kao kamen safir na oči kao prijesto.
Jezekilj 10,2I progovori čovjeku obučenom u platno, i reče: uđi među točkove pod heruvimima, i uzmi pune pregršti žeravice između heruvima i razaspi na grad. I uđe na moje oči.
Jezekilj 10,3A heruvimi stajahu s desne strane doma kad uđe čovjek, i oblak napuni unutrašnji trijem.
Jezekilj 10,4I slava Gospodnja podiže se s heruvima na prag od doma, i napuni se dom oblaka, a trijem se napuni svjetlosti slave Gospodnje.
Jezekilj 10,5I lupa krila u heruvima čujaše se do spoljašnjega trijema kao glas Boga svemogućega kad govori.
Jezekilj 10,6I kad zapovjedi čovjeku obučenome u platno govoreći: uzmi ognja između točkova između heruvima; on uđe i stade kod točkova.
Jezekilj 10,7I jedan heruvim pruži ruku svoju između heruvima k ognju koji bijaše među heruvimima, i uze i metnu u pregršti obučenome u platno, i on primi i izide.
Jezekilj 10,8A viđaše se u heruvima kao ruka čovječija pod krilima.
Jezekilj 10,9I vidjeh, i gle, četiri točka kod heruvima, po jedan točak kod jednoga heruvima, i točkovi bijahu na oči kao kamen hrisolit.
Jezekilj 10,10I na oči bijahu sva četiri točka jednaka, i kao da je točak u točku.
Jezekilj 10,11Kad iđahu, iđahu sva četiri, svaki na svoju stranu, i idući ne skretahu, nego kuda gledaše glava onamo iđahu i idući ne skretahu.
Jezekilj 10,12A sve im tijelo i leđa i ruke i krila i točkovi, sva četiri točka njihova, bijahu puna očiju svuda unaokolo.
Jezekilj 10,13A točkovi se zvahu kako čuh: kola.
Jezekilj 10,14A četiri lica imaše svaka životinja: jedno lice heruvimsko, drugo lice čovječije i treće lice lavovo i četvrto lice orlovo.
Jezekilj 10,15I podigoše se heruvimi u vis; to bijahu iste životinje koje vidjeh na rijeci Hevaru.
Jezekilj 10,16A kad iđahu heruvimi, iđahu i točkovi uz njih, i kad heruvimi mahahu krilima svojim da se podignu od zemlje, točkovi se ne odmicahu od njih.
Jezekilj 10,17Kad se oni ustavljahu, ustavljahu se i točkovi; a kad se oni podizahu, podizahu se i točkovi; jer bijaše duh životinjski u njima.
Jezekilj 10,18I slava Gospodnja otide iznad praga od doma, i stade nad heruvime.
Jezekilj 10,19I heruvimi mahnuvši krilima podigoše se od zemlje preda mnom polazeći, i točkovi prema njima; i stadoše na istočnijem vratima doma Gospodnjega, i slava Boga Izrailjeva bijaše ozgo nad njima.
Jezekilj 10,20To bijahu iste životinje koje vidjeh pod Bogom Izrailjevijem na rijeci Hevaru, i poznah da su heruvimi.
Jezekilj 10,21Svaka imaše četiri lica i četiri krila, i kao ruka čovječija bješe im pod krilima.
Jezekilj 10,22I lica im bijahu ista koja vidjeh na rijeci Hevaru; obličja bijahu ista, isti bijahu; svaki iđaše pravo naprema se.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje