Tražilica


Jeremija 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jeremija 1,1Ovo su govori Jeremije, sina Hilkijina, iz roda svećeničkoga, što je stajao u Anatotu u zemlji Benjaminovoj.
Jeremija 1,2Njemu dođe riječ Gospodnja u dane kralja Judina Josije, sina Amonova, u trinaestoj godini vladanja njegova.
Jeremija 1,3l dođe mu ona u dane kralja Judina Jojakima, sina Josijina, do svršetka jedanaeste godine kralja Judina Zedekije, sina Josijina do odvođenja stanovnika Jerusalema u petom mjesecu.
Jeremija 1,4Dođe mi riječ Gospodnja:
Jeremija 1,5"Prije nego te stvorih u krilu materinu, izabrao sam te. Prije nego ti izađe iz krila materina, posvetio sam te, postavio sam te za proroka narodima."
Jeremija 1,6A ja rekoh: "Ah, moćni Gospode, evo, ja ne mogu govoriti, ja sam još tako mlad!"
Jeremija 1,7Ali mi reče Gospod: "Ne govori: "'Ja sam još tako mlad!' Idi samo, kamo te šaljem i navješćuj, što ti zapovjedim!
Jeremija 1,8Ne boj se njih, jer sam ja s tobom, da te očuvam!" veli Gospod.
Jeremija 1,9I Gospod pruži ruku svoju i dotače se usta mojih, i reče mi Gospod: "Eto mećem riječi svoje a u tvoja usta.
Jeremija 1,10Vidi, dajem ti danas punomoć nad narodima i kraljevstvima, da trgaš i razdireš, da istrebljuješ i rušiš, da gradiš i sadiš!"
Jeremija 1,11Nato mi dođe riječ Gospodnja: "Što vidiš, Jeremija?" Ja od odgovorih: "Vidim granu bademovu."
Jeremija 1,12Tada mi reče Gospod: "Dobro vidiš: Jer bdijem nad svojom riječima, da je izvršim."
Jeremija 1,13I opet mi dođe riječ Gospodnja: "što vidiš" Ja odgovorih: ."Vidim lonac, što vrije, i njegov otvor naginje se ovamo sa sjevera."
Jeremija 1,14Tada mi reče Gospod: "Sa sjevera uzavire zlo na sve stanovnike ove zemlje.
Jeremija 1,15Jer eto, a sazivljem sva plemena sjevernih kraljevstva", veli Gospod. "Ona dolaze i tabore sva kolika pred vratima Jerusalema, pred svim zidovima njegovim unaokolo, pred svim gradovima Judinim.
Jeremija 1,16Tada ću im izreći sud svoj za svu zloću njihovu, što su ostavili mene, i žrtvovali drugim bogovima, i klanjali se djelima ruku svojih."
Jeremija 1,17"A ti opaši bedra! Ustani, navješćuj im sve, što ti zapovjedim! Ne plaši se njih, inače ću ja uplašiti tebe od njih.
Jeremija 1,18Ali gle, ja te danas činim gradom tvrdim, stupom gvozdenim, zidom mjedenim proti svoj ovoj zemlji, proti kraljevima Judinim, proti velikašima njegovim, proti svećenicima njegovim i proti narodu ove zemlje.
Jeremija 1,19Oni će udariti na te, ali te neće nadvladati, jer ja stojim uza te", veli Gospod, "da te izbavim!"
Jeremija 1,1 Riječi Jeremije, sina Hilkijina, svećenika iz Anatota, u zemlji Benjaminovoj.
Jeremija 1,2Njemu dođe riječ Jahvina, u dane Jošije, sina Amonova, kralja Judina, trinaeste godine vladanja njegova:
Jeremija 1,3zatim u dane Jojakima, sina Jošijina, kralja Judina, do svršetka jedanaeste godine Sidkije, sina Jošijina, kralja Judeje sve do Jeruzalema, u petom mjesecu izgnanstva.
Jeremija 1,4Dođe mi riječ Jahvina:
Jeremija 1,5"Prije nego što te oblikovah u majčinoj utrobi, ja te znadoh; prije nego što iz krila majčina izađe, ja te posvetih, za proroka svim narodima postavih te.
Jeremija 1,6A ja rekoh: "Ah, Gospode Jahve, gle, ja ne umijem govoriti: dijete sam.
Jeremija 1,7A Jahve mi odvrati: "Ne govori: `Dijete sam!` Već idi k onima kojima te šaljem i reci sve ono što ću ti narediti.
Jeremija 1,8Ne boj ih se: jer ja sam s tobom da te izbavim," riječ je Jahvina.
Jeremija 1,9I tada Jahve pruži ruku, dotače se usta mojih i reče: "Evo, u usta tvoja stavljam riječi svoje.
Jeremija 1,10Gle: postavljam te danas nad narode i kraljevstva, da istrebljuješ i rušiš, da zatireš i ništiš, da gradiš i sadiš.
Jeremija 1,11I dođe mi riječ Jahvina: "Što vidiš, Jeremija?" A ja ću: "Vidim granu bademovu.
Jeremija 1,12Tada mi Jahve reče: "Dobro vidiš, jer ja bdim nad riječima svojim da ih ispunim!
Jeremija 1,13I dođe mi riječ Jahvina: "Što vidiš?" A ja ću: "Vidim uzavrio lonac, a otvor mu gleda na sjever.
Jeremija 1,14I Jahve mi reče: "Sa sjevera buknut će zlo protiv svih stanovnika ove zemlje.
Jeremija 1,15Jer evo, ja ću sazvati sva sjeverna kraljevstva" - riječ je Jahvina. "I ona će doći: svako će od njih staviti svoje prijestolje pred ulaz vrata Jeruzalema, protiv svih zidina njegovih, i protiv svih gradova judejskih.
Jeremija 1,16I sudit ću im za sve opačine njihove; zato što me ostaviše, zato što kadiše drugim bogovima i klanjahu se djelima ruku svojih.
Jeremija 1,17Ti bedra svoja sad opaši, ustaj, pa ćeš im govoriti sve što ću tebi zapovjediti. Ne dršći pred njima, da ne bih morao učiniti da uzdršćeš pred njima.
Jeremija 1,18Danas te, evo, postavljam kao grad utvrđeni, kao stup željezni, k`o zidinu brončanu protiv sve zemlje: protiv kraljeva i knezova judejskih, svećenika i naroda ove zemlje.
Jeremija 1,19I borit će se s tobom, al` te neće nadvladati, jer ja sam s tobom da te izbavim," riječ je Jahvina.
Jeremija 1,1Riječi Jeremiji e, sina Hilkijahuvljeva, jednog od svećenika nastanjenih u Anatotu, na području Benjaminovu .
Jeremija 1,2Gdje riječ se GOSPODOVA uputi njemu, u vrijeme Joziasovo, sina Amonova, kralja Jude, trinaeste godine njegove vladavine .
Jeremija 1,3Ona se uputi također njemu u vrijeme Jojakimovo, sina Joziasova, kralja Jude, sve do kraja jedanaeste godine Sedecijasove, sina Joziasova, kralja Jude, sve do izgona iz Jeruzalema, u petom mjesecu .
Jeremija 1,4Riječ se GOSPODOVA uputi meni:
Jeremija 1,5”Prije no što ću te stvoriti u utrobi tvoje majke, ja te poznavah;prije no što ćeš ti izići iz njena trbuha, ja te posvetih; ja načinih od tebe jednog *proroka za narode.“
Jeremija 1,6Ja kažem: ”Ah! Gospodine BOžE, ja neću moći govoriti, ja sam premlad .“
Jeremija 1,7GOSPOD mi reče: ”Ne kaži: Ja sam premlad. Svuda kamo te pošaljem, ti idi; sve što ti ja zapovjedim, ti to reci;
Jeremija 1,8ne boj se nikog: ja sam s tobom da te oslobodim proročanstvo GOSPODOVO.
Jeremija 1,9GOSPOD, primičući ruku, dotaknu mi usta, i reče mi GOSPOD: ”Ovako ja stavljam svoje riječi u tvoja usta.
Jeremija 1,10Znaj da ti danas ja dajem vlast nad poganima i nad kraljevstvima, za iskorijeniti i oboriti, za srušiti i uništiti, za izgraditi i posaditi.“
Jeremija 1,11Riječ se GOSPODOVA uputi meni: ” što vidiš ti, Jeremija? “ Ja rekoh: ” Ono što ja vidim, to je jedna bademova grana .
Jeremija 1,12GOSPOD mi reče: ” To je dobro viđeno! Ja bdijem nad ispu- njenjem svoje riječi! “
Jeremija 1,13Riječ GOS- PODOVA bi upućena meni po drugi put: ” što vidiš ti?“ Ja rekoh:”To što ja vidim, to je jedan kotao na ognjištu podjarenom zahvaljujući jednom otvoru na sjever. “
Jeremija 1,14GOSPOD mi reče: ” To je sa sjevera podjarena nevolja za sve žitelje zemlje..
Jeremija 1,15Ja ću pozvati sve obitelje kraljevstva sjevernog proročanstvo GOSPODOVO. Oni stižu, i svatko stavlja prijestolje svoje na ulazu u Jeruzalem, nasuprot bedemima koji ga okružuju i nasuprot gradovima Judinim.
Jeremija 1,16Ja njima oglašavam svoje odluke o njihovim zlodjelima : oni me napuštaju, oni spaljuju milodare drugim bogovima, oni se klanjaju pred djelom svojih ruku.
Jeremija 1,17Ali ti, ti ćeš si opasati križa, ustati i njima najaviti sve što ti ja naložim; ne dopusti sebi opteretiti se njima, inače ću ja tebe natovariti pred njima.
Jeremija 1,18Ja, danas, od tebe stvaram jedno snažno mjesto, jedan potporanj od željeza, jedan bedem od bronce, nasuprot cijeloj zemlji, nasuprot kraljevima Jude, njihovim slugama, njihovim svećenicima i njegovoj vojsci;
Jeremija 1,19oni će te tući, ali oni neće moći ništa protiv tebe: ja sam s tobom proročanstvo GOSPODOVO za osloboditi te. “
Jeremija 1,1Riječi Jeremije sina Helkijina između sveštenika koji bijahu u Anatotu u zemlji Venijaminovoj,
Jeremija 1,2Kojemu dođe riječ Gospodnja u vrijeme Josije sina Amonova, cara Judina, trinaeste godine carovanja njegova,
Jeremija 1,3I u vrijeme Joakima sina Josijina, cara Judina, do svršetka jedanaeste godine carovanja Sedekije sina Josijina nad Judom, dok ne bi preseljen Jerusalim, petoga mjeseca.
Jeremija 1,4I dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
Jeremija 1,5Prije nego te sazdah u utrobi, znah te; i prije nego izide iz utrobe, posvetih te; za proroka narodima postavih te.
Jeremija 1,6A ja rekoh: oh, Gospode, Gospode! evo, ne znam govoriti, jer sam dijete.
Jeremija 1,7A Gospod mi reče: ne govori: dijete sam; nego idi kuda te god pošljem, i govori što ti god kažem.
Jeremija 1,8Ne boj ih se, jer sam ja s tobom da te izbavljam, govori Gospod.
Jeremija 1,9I pruživši Gospod ruku svoju dotače se usta mojih, i reče mi Gospod: eto, metnuh riječi svoje u tvoja usta.
Jeremija 1,10Vidi, postavljam te danas nad narodima i carstvima da istrebljuješ i obaraš, i da zatireš i raskopavaš, i da gradiš i da sadiš.
Jeremija 1,11Poslije mi dođe riječ Gospodnja govoreći: šta vidiš, Jeremija? I rekoh: vidim prut bademov.
Jeremija 1,12Tada mi reče Gospod: dobro si vidio, jer ću nastati oko riječi svoje da je izvršim.
Jeremija 1,13Opet mi dođe riječ Gospodnja drugom govoreći: šta vidiš? I rekoh: vidim lonac gdje vri, i prednja mu je strana prema sjeveru.
Jeremija 1,14Tada mi reče Gospod: sa sjevera će navaliti zlo na sve stanovnike ove zemlje.
Jeremija 1,15Jer, gle, ja ću sazvati sve porodice iz sjevernijeh carstava, veli Gospod, te će doći, i svaki će metnuti svoj prijesto na vratima Jerusalimskim i oko svijeh zidova njegovijeh i oko svijeh gradova Judinijeh.
Jeremija 1,16I izreći ću im sud svoj za svu zloću njihovu što me ostaviše, i kadiše drugim bogovima, i klanjaše se djelu ruku svojih.
Jeremija 1,17Ti dakle opaši se i ustani i govori im sve što ću ti zapovijediti; ne boj ih se, da te ne bih satro pred njima.
Jeremija 1,18Jer evo ja te postavljam danas kao tvrd grad i kao stup gvozden i kao zidove mjedene svoj ovoj zemlji, carevima Judinijem i knezovima njegovijem i sveštenicima njegovijem i narodu zemaljskom.
Jeremija 1,19Oni će udariti na te, ali te ne će nadvladati, jer sam ja s tobom, veli Gospod, da te izbavljam.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje