Tražilica


2. Mojsijeva 23. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
2. Mojsijeva 23,1Ne iznosi lažnijeh glasova; ne pristaj s bezbožnikom da svjedočiš krivo.
2. Mojsijeva 23,2Ne idi za množinom na zlo, i ne govori na sudu povodeći se za većim brojem da se izvrne pravda.
2. Mojsijeva 23,3Siromahu u parnici njegovoj ne gledaj što je siromah.
2. Mojsijeva 23,4Ako naiđeš na vola neprijatelja svojega ili na magarca njegova, gdje je zalutao, odvedi ga k njemu.
2. Mojsijeva 23,5Ako vidiš gdje je nenavidniku tvojemu pao magarac pod teretom svojim, nemoj da ga ostaviš, nego mu pomozi.
2. Mojsijeva 23,6Nemoj izvrnuti pravde siromahu svojemu u parnici njegovoj.
2. Mojsijeva 23,7Riječi lažne kloni se, i bezazlenoga i pravoga nemoj ubiti, jer neću opravdati bezbožnika.
2. Mojsijeva 23,8Ne uzimaj poklona, jer poklon zašljepljuje okate i izvrće riječi pravima.
2. Mojsijeva 23,9Došljake ne cvijeli, jer vi znate kaka je duša došljaku, jer ste bili došljaci u zemlji Misirskoj.
2. Mojsijeva 23,10Šest godina zasijevaj zemlju svoju i sabiraj rod njezin;
2. Mojsijeva 23,11A sedme godine ostavi je neka počine, da jedu siromasi naroda tvojega, a što iza njih ostane neka jedu zvijeri poljske; tako radi i s vinogradom svojim i s maslinikom svojim.
2. Mojsijeva 23,12Šest dana radi poslove svoje, a u sedmi dan počini, da se odmori vo tvoj i magarac tvoj, i da odahne sin robinje tvoje i došljak.
2. Mojsijeva 23,13Držite se svega što sam vam kazao. Ne pominjite imena bogova tuđih, i da se ne čuje iz usta vaših.
2. Mojsijeva 23,14Tri puta preko godine svetkuj mi:
2. Mojsijeva 23,15Praznik prijesnijeh hljebova drži; sedam dana jedi hljebove prijesne, kao što sam ti zapovjedio, na vrijeme, mjeseca Aviva, jer si tada izašao iz Misira; i niko da ne izađe preda me prazan;
2. Mojsijeva 23,16I praznik žetve prvina od truda tvojega što posiješ u polju svojem; i praznik berbe na svršetku svake godine, kad sabereš trud svoj s njive.
2. Mojsijeva 23,17Tri puta preko godine sve muškinje tvoje da izlazi pred Gospoda Boga.
2. Mojsijeva 23,18Krvi od žrtve moje ne prinosi uz hljebove kisele, i pretilina praznika mojega da ne prenoći do jutra.
2. Mojsijeva 23,19Prvine od prvoga roda zemlje svoje donesi u kuću Gospoda Boga svojega; nemoj kuhati jagnjeta u mlijeku majke njegove.
2. Mojsijeva 23,20Evo, ja šaljem anđela svojega pred tobom da te čuva na putu, i da te odvede na mjesto koje sam ti pripravio.
2. Mojsijeva 23,21Čuvaj ga se, i slušaj ga, nemoj da ga rasrdiš, jer vam neće oprostiti grijeha, jer je moje ime u njemu.
2. Mojsijeva 23,22Nego ako ga dobro uzaslušaš i ustvoriš sve što kažem, ja ću biti neprijatelj tvojim neprijateljima i protivnik tvojim protivnicima.
2. Mojsijeva 23,23Jer će anđeo moj ići pred tobom i odvešće te u zemlju Amorejsku i Hetejsku i Ferezejsku i Hananejsku i Jevejsku i Jevusejsku, i ja ću ih istrijebiti.
2. Mojsijeva 23,24Nemoj se klanjati bogovima njihovijem niti im služiti, ni činiti što oni čine, nego ih sasvijem obori i likove njihove sasvijem izlomi.
2. Mojsijeva 23,25I služite Gospodu Bogu svojemu, i on će blagosloviti hljeb tvoj i vodu tvoju; i ukloniću bolest između vas.
2. Mojsijeva 23,26Neće biti pometkinje ni nerotkinje u zemlji tvojoj; i broj dana tvojih napuniću.
2. Mojsijeva 23,27Pustiću strah svoj pred tobom, i uplašiću svaki narod na koji dođeš, i obratiću k tebi pleći svijeh neprijatelja tvojih.
2. Mojsijeva 23,28Poslaću i stršljene pred tobom, da tjeraju Jeveje, Hananeje i Heteje ispred tebe.
2. Mojsijeva 23,29Neću ih otjerati ispred tebe za jednu godinu, da ne opusti zemlja i da se zvjerje poljsko ne namnoži na tebe.
2. Mojsijeva 23,30Pomalo ću ih odgoniti ispred tebe dokle se ne namnožiš i zauzmeš zemlju.
2. Mojsijeva 23,31I postaviću međe tvoje od mora crvenoga do mora Filistejskoga i od pustinje do rijeke; jer ću vama u ruke dati one koji žive u onoj zemlji da ih otjeraš ispred sebe.
2. Mojsijeva 23,32Nemoj hvatati vjere s njima ni s bogovima njihovijem.
2. Mojsijeva 23,33Neka ne sjede u zemlji tvojoj, da te ne navrate da se ogriješiš o mene, jer bi služio bogovima njihovijem, i to bi ti bila zamka.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje