Tražilica


3. Mojsijeva 19. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
3. Mojsijeva 19,1Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
3. Mojsijeva 19,2Kaži svemu zboru sinova Izrailjevih, i reci im: budite sveti, jer sam ja svet, Gospod Bog vaš.
3. Mojsijeva 19,3Svaki da se boji matere svoje i oca svojega; i držite subote moje; ja sam Gospod Bog vaš.
3. Mojsijeva 19,4Ne obraćajte se k idolima, i bogova livenijeh ne gradite sebi; ja sam Gospod Bog vaš.
3. Mojsijeva 19,5A kad prinosite žrtvu zahvalnu Gospodu, prinosite je drage volje.
3. Mojsijeva 19,6U koji je dan prinesete, neka se jede, i sjutradan; a što ostane do trećega dana, neka se ognjem sažeže.
3. Mojsijeva 19,7A ako bi se što jelo treći dan, gad je, neće biti ugodna.
3. Mojsijeva 19,8Ko bi god jeo, nosiće svoje bezakonje, jer oskvrni svetinju Gospodu; zato će se istrijebiti ona duša iz naroda svojega.
3. Mojsijeva 19,9A kad žanjete rod zemlje svoje, nemoj požeti sasvijem njive svoje, niti pabirči po žetvi.
3. Mojsijeva 19,10Ni vinograda svojega nemoj pabirčiti, i nemoj kupiti zrna koja padnu po vinogradu tvojem; nego ostavi siromahu i došljaku. Ja sam Gospod Bog vaš.
3. Mojsijeva 19,11Ne kradite; ne lažite i ne varajte bližnjega svojega.
3. Mojsijeva 19,12Ne kunite se imenom mojim krivo; jer ćeš oskvrniti ime Boga svojega. Ja sam Gospod.
3. Mojsijeva 19,13Ne zakidaj bližnjega svojega i ne otimaj mu; plaća nadničarova da ne prenoći kod tebe do jutra.
3. Mojsijeva 19,14Nemoj psovati gluha, ni pred slijepca metati što da se spotakne; nego se boj Boga svojega; ja sam Gospod.
3. Mojsijeva 19,15Ne činite nepravde na sudu, ne gledaj što je ko siromah, niti se povodi za bogatijem; pravo sudi bližnjemu svojemu.
3. Mojsijeva 19,16Ne idi kao opadač po narodu svojem, i ne ustaj na krv bližnjega svojega; ja sam Gospod.
3. Mojsijeva 19,17Nemoj mrziti na brata svojega u srcu svojem; slobodno iskaraj bližnjega svojega, i nemoj trpjeti grijeha na njemu.
3. Mojsijeva 19,18Ne budi osvetljiv, i ne nosi srdnje na sinove naroda svojega; nego ljubi bližnjega svojega kao sebe samoga; ja sam Gospod.
3. Mojsijeva 19,19Uredbe moje držite; živinčeta svojega ne puštaj na živinče druge vrste; ne zasijevaj njive svoje dvojakim sjemenom, i ne oblači na se haljine od dvojakih stvari.
3. Mojsijeva 19,20Ako bi ko obležao robinju koja je isprošena ali nije otkupljena ni oslobođena, oboje da se šibaju, ali da se ne pogube; jer nije bila oslobođena.
3. Mojsijeva 19,21I neka on prinese Gospodu žrtvu za prijestup svoj na vrata šatora od sastanka, ovna za prijestup.
3. Mojsijeva 19,22I neka ga očisti pred Gospodom sveštenik ovnom prinesenim za prijestup od grijeha koji je učinio; i oprostiće mu se grijeh njegov.
3. Mojsijeva 19,23A kad dođete u zemlju i nasadite svakojakoga voća, obrežite mu okrajak, rod njegov; tri godine neka vam je neobrezano, i ne jedite ga.
3. Mojsijeva 19,24A četvrte godine neka bude sav rod njegov posvećen u hvalu Gospodu.
3. Mojsijeva 19,25Pa tek pete godine jedite voće s njega, da bi vam se umnožio rod njegov. Ja sam Gospod Bog vaš.
3. Mojsijeva 19,26Ništa ne jedite s krvlju. Nemojte vračati, ni gatati po vremenu.
3. Mojsijeva 19,27Ne strizite kose svoje uokrug, ni grdite brade svoje.
3. Mojsijeva 19,28Za mrtvacem ne režite tijela svojega, ni udarajte na se kakvih biljega. Ja sam Gospod.
3. Mojsijeva 19,29Nemoj skvrniti kćeri svoje puštajući je da se kurva, da se ne bi zemlja prokurvala i napunila se bezakonja.
3. Mojsijeva 19,30Držite subote moje, i svetinju moju poštujte. Ja sam Gospod.
3. Mojsijeva 19,31Ne obraćajte se k vračarima i gatarima, niti ih pitajte, da se ne skvrnite o njih. Ja sam Gospod Bog vaš.
3. Mojsijeva 19,32Pred sijedom glavom ustani, i poštuj lice starčevo, i boj se Boga svojega. Ja sam Gospod.
3. Mojsijeva 19,33Ako je u tebe došljak u zemlji vašoj, ne čini mu krivo.
3. Mojsijeva 19,34Ko je došljak među vama, neka vam bude kao onaj koji se rodio među vama, i ljubi ga kao sebe samoga; jer ste i vi bili došljaci u zemlji Misirskoj. Ja sam Gospod Bog vaš.
3. Mojsijeva 19,35Ne činite nepravde u sudu, ni mjerom za dužinu, ni mjerom za težinu, ni mjerom za stvari koje se sipaju.
3. Mojsijeva 19,36Mjerila neka su vam prava, kamenje pravo, efa prava, in prav. Ja sam Gospod Bog vaš, koji sam vas izveo iz zemlje Misirske.
3. Mojsijeva 19,37Držite dakle sve uredbe moje i sve zakone moje, i vršite ih. Ja sam Gospod.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje