Tražilica


3. Mojsijeva 23. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
3. Mojsijeva 23,1Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
3. Mojsijeva 23,2Kaži sinovima Izrailjevim, i reci im: praznici Gospodnji, koje ćete zvati sveti sabori, ovo su praznici moji:
3. Mojsijeva 23,3Šest dana radi, a sedmi dan, koji je subota za počivanje, neka bude sveti sabor, ne radite ni jednoga posla; subota je Gospodnja po svijem stanovima vašim.
3. Mojsijeva 23,4Ovo su praznici Gospodnji, sabori sveti, na koje ćete se sabirati u vrijeme njihovo:
3. Mojsijeva 23,5Četrnaestoga dana prvoga mjeseca u veče pasha je Gospodnja.
3. Mojsijeva 23,6A petnaestoga dana istoga mjeseca praznik je prijesnijeh hljebova Gospodu; sedam dana jedite hljebove prijesne.
3. Mojsijeva 23,7Prvi dan neka vam bude sabor sveti, nikakvoga posla ropskoga ne radite.
3. Mojsijeva 23,8Nego za sedam dana prinosite Gospodu žrtve ognjene; a sedmi dan neka je sabor sveti; ne radite nijednoga posla ropskoga.
3. Mojsijeva 23,9Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
3. Mojsijeva 23,10Kaži sinovima Izrailjevim, i reci im: kad dođete u zemlju koju ću vam dati, i stanete žeti u njoj, tada donesite snop prvina od žetve svoje k svešteniku;
3. Mojsijeva 23,11A on neka obrće snop pred Gospodom, da bi vam se primio; sjutradan po suboti neka ga obrće sveštenik.
3. Mojsijeva 23,12A isti dan kad budete obrtali snop, prinesite jagnje od godine dana zdravo na žrtvu paljenicu Gospodu;
3. Mojsijeva 23,13I dar uza nj, dvije desetine efe bijeloga brašna zamiješena s uljem, da bude žrtva ognjena Gospodu na ugodni miris; i naljev uza nj, vina četvrt ina.
3. Mojsijeva 23,14A hljeba, ni zrna pržena ni zrna u klasu nemojte jesti do onoga dana kad prinesete žrtvu Bogu svojemu; to da vam je vječna uredba od koljena do koljena po svijem stanovima vašim.
3. Mojsijeva 23,15Potom od prvoga dana po suboti, od dana kad prinesete snop za žrtvu obrtanu, brojte sedam nedjelja punijeh;
3. Mojsijeva 23,16Do prvoga dana po sedmoj nedjelji nabrojte pedeset dana; onda prinesite nov dar Gospodu.
3. Mojsijeva 23,17Iz stanova svojih donesite dva hljeba za žrtvu obrtanu; od dvije desetine efe bijeloga brašna da budu, s kvascem neka budu pečeni; to su prvine Gospodu.
3. Mojsijeva 23,18A s tijem hljebom prinesite sedam jaganjaca od godine zdravijeh, i jedno tele i dva ovna, da bude žrtva paljenica Gospodu s darovima svojim i naljevima svojim, da bude žrtva ognjena na ugodni miris Gospodu.
3. Mojsijeva 23,19Zakoljite i jarca jednoga za grijeh i dva jagnjeta od godine za žrtvu zahvalnu.
3. Mojsijeva 23,20I sveštenik neka to obrne tamo i amo s hljebom od prvina i sa dva jagnjeta na žrtvu obrtanu pred Gospodom; i biće svete stvari Gospodu za sveštenika.
3. Mojsijeva 23,21I saberite se u onaj dan, sabor sveti da vam je; ni jednoga posla ropskoga ne radite zakonom vječnim po svijem stanovima svojim od koljena do koljena.
3. Mojsijeva 23,22A kad stanete žeti u zemlji svojoj, nemoj sasvijem požeti njive svoje, ni pabirči po žetvi; ostavi siromahu i došljaku; ja sam Gospod Bog vaš.
3. Mojsijeva 23,23Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
3. Mojsijeva 23,24Kaži sinovima Izrailjevim, i reci im: prvi dan sedmoga mjeseca neka vam je odmor, spomen trubni, sabor sveti.
3. Mojsijeva 23,25Ni jednoga posla ropskoga nemojte raditi, nego prinesite žrtvu ognjenu Gospodu.
3. Mojsijeva 23,26Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
3. Mojsijeva 23,27A deseti je dan toga mjeseca sedmoga dan očišćenja; sabor sveti neka vam je, i mučite duše svoje, i prinesite Gospodu žrtvu ognjenu.
3. Mojsijeva 23,28U taj dan nemojte raditi ni jednoga posla, jer je dan očišćenja, da se očistite pred Gospodom Bogom svojim.
3. Mojsijeva 23,29A svaka duša koja se ne bi mučila u taj dan, da se istrijebi iz naroda svojega.
3. Mojsijeva 23,30I svaku dušu koja bi radila kakav posao u taj dan, ja ću zatrti dušu onu u narodu njezinu.
3. Mojsijeva 23,31Nijednoga posla nemojte raditi; to da je vječna uredba od koljena do koljena u svijem stanovima vašim.
3. Mojsijeva 23,32Subota počivanja neka vam bude, i mučite duše svoje; devetoga dana istoga mjeseca kad bude veče, od večera do večera praznujte počinak svoj.
3. Mojsijeva 23,33Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
3. Mojsijeva 23,34Kaži sinovima Izrailjevim, i reci: petnaestoga dana sedmoga mjeseca praznik je sjenica za sedam dana Gospodu.
3. Mojsijeva 23,35Prvi dan neka bude sabor sveti, nijednoga posla ropskoga nemojte raditi.
3. Mojsijeva 23,36Za sedam dana prinosite žrtve ognjene Gospodu; osmi dan neka vam bude sabor sveti, i prinesite žrtve ognjene Gospodu; praznik je, nijednoga posla ropskoga nemojte raditi.
3. Mojsijeva 23,37To su praznici Gospodnji, koje ćete praznovati na saborima svetim da prinesete žrtve ognjene Gospodu: žrtvu paljenicu i dar i žrtvu zahvalnu i naljev, sve kad je čemu dan,
3. Mojsijeva 23,38Osim subota Gospodnjih i osim darova vaših i osim svijeh zavjeta vaših i osim svijeh dobrovoljnijeh prinosa vaših, koje ćete davati Gospodu.
3. Mojsijeva 23,39Ali petnaesti dan toga mjeseca sedmoga, kad saberete rod zemaljski, praznujte praznik Gospodu sedam dana; u prvi je dan odmor i u osmi je dan odmor.
3. Mojsijeva 23,40U prvi dan uzmite voća s lijepih drveta, i grana palmovijeh i grana s gustijeh drveta i vrbe s potoka, i veselite se pred Gospodom Bogom svojim sedam dana.
3. Mojsijeva 23,41I praznujte taj praznik Gospodu sedam dana svake godine zakonom vječnim od koljena do koljena, sedmoga mjeseca praznujte ga.
3. Mojsijeva 23,42I pod sjenicama budite sedam dana, ko je god rođen u Izrailju neka bude pod sjenicama,
3. Mojsijeva 23,43Da bi znalo natražje vaše da sam ja učinio da žive pod sjenicama sinovi Izrailjevi kad sam ih izveo iz zemlje Misirske. Ja sam Gospod Bog vaš.
3. Mojsijeva 23,44I Mojsije kaza praznike Gospodnje sinovima Izrailjevijem.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje