Tražilica


Marko 11. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Marko 11,1I kad se približi k Jerusalimu, k Vitfazi i Vitaniji, kod gore Maslinske, posla dvojicu od učenika svojijeh
Marko 11,2I reče im: idite u selo što je pred vama, i odmah kako uđete u njega naći ćete magare privezano, na koje niko od ljudi nije usjedao; odriješite ga i dovedite.
Marko 11,3I ako vam ko reče: šta to činite? kažite: treba Gospodu; i odmah će ga poslati amo.
Marko 11,4A oni otidoše, i nađoše magare privezano kod vrata napolju na raskršću, i odriješiše ga.
Marko 11,5I neko od onijeh što stajahu ondje rekoše im: zašto driješite magare?
Marko 11,6A oni rekoše im kao što im zapovjedi Isus; i ostaviše ih.
Marko 11,7I dovedoše magare k Isusu, i metnuše na nj haljine svoje; i usjede na nj.
Marko 11,8A mnogi prostriješe haljine svoje po putu; a jedni rezahu granje od drveta, i prostirahu po putu.
Marko 11,9A koji iđahu pred njim i za njim, vikahu govoreći: Osana! blagosloven koji ide u ime Gospodnje!
Marko 11,10Blagosloveno carstvo oca našega Davida koje ide u ime Gospodnje! Osana na visini!
Marko 11,11I uđe Isus u Jerusalim, i u crkvu; i promotrivši sve, kad bi uveče, iziđe u Vitaniju s dvanaestoricom.
Marko 11,12I sjutradan kad iziđoše iz Vitanije, ogladnje.
Marko 11,13I vidjevši izdaleka smokvu s lišćem dođe ne bi li što našao na njoj; i došavši k njoj ništa ne nađe osim lišća; jer još ne bješe vrijeme smokvama.
Marko 11,14I odgovarajući Isus reče joj: da otsad od tebe niko ne jede roda dovijeka. I slušahu učenici njegovi.
Marko 11,15I dođoše opet u Jerusalim; i ušavši Isus u crkvu stade izgoniti one koji prodavahu i kupovahu po crkvi; i ispremeta trpeze onijeh što mijenjahu novce, i klupe onijeh što prodavahu golubove.
Marko 11,16I ne dadijaše da ko pronese suda kroz crkvu.
Marko 11,17I učaše govoreći im: nije li pisano: dom moj neka se zove dom molitve svima narodima? A vi načiniste od njega hajdučku pećinu.
Marko 11,18I čuše književnici i glavari sveštenički, i tražahu kako bi ga pogubili; jer ga se bojahu; jer se sav narod čuđaše nauci njegovoj.
Marko 11,19I kad bi uveče iziđe na polje iz grada.
Marko 11,20I ujutru prolazeći vidješe smokvu gdje se posušila iz korijena.
Marko 11,21I opomenuvši se Petar reče mu: Ravi! gle, smokva što si je prokleo posušila se.
Marko 11,22I odgovarajući Isus reče im:
Marko 11,23Imajte vjeru Božiju; jer vam zaista kažem: ako ko reče gori ovoj: digni se i baci se u more, i ne posumnja u srcu svojemu, nego uzvjeruje da će biti kao što govori: biće mu što god reče.
Marko 11,24Zato vam kažem: sve što ištete u svojoj molitvi vjerujte da ćete primiti; i biće vam.
Marko 11,25I kad stojite na molitvi, praštajte ako što imate na koga: da i otac vaš koji je na nebesima oprosti vama pogrješke vaše.
Marko 11,26Ako li pak vi ne opraštate, ni otac vaš koji je na nebesima neće oprostiti vama pogrješaka vašijeh.
Marko 11,27I dođoše opet u Jerusalim; i kad hođaše po crkvi dođoše k njemu glavari sveštenički i književnici i starješine,
Marko 11,28I rekoše mu: kakvom vlasti to činiš? i ko ti dade vlast tu, da to činiš?
Marko 11,29A Isus odgovarajući reče im: i ja ću vas da upitam jednu riječ, i odgovorite mi; pa ću vam kazati kakvom vlasti ovo činim.
Marko 11,30Krštenje Jovanovo ili bi s neba ili od ljudi? odgovorite mi.
Marko 11,31I mišljahu u sebi govoreći: ako rečemo: s neba; reći će: zašto mu dakle ne vjerovaste?
Marko 11,32Ako li rečemo: od ljudi; bojimo se naroda; jer svi mišljahu za Jovana da zaista prorok bješe.
Marko 11,33I odgovarajući rekoše Isusu: ne znamo. I Isus odgovarajući reče njima: ni ja vama neću kazati kakvom vlasti ovo činim.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje