Tražilica


Matej 21. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Matej 21,1I kad se približiše k Jerusalimu i dođoše u Vitfagu k Maslinskoj gori, onda Isus posla dva učenika
Matej 21,2Govoreći im: idite u selo što je prema vama, i odmah ćete naći magaricu privezanu i magare s njom: odriješite je i dovedite mi.
Matej 21,3I ako vam ko reče što, kažite da oni trebaju Gospodu; i odmah će ih poslati.
Matej 21,4A ovo je sve bilo da se zbude što je kazao prorok govoreći:
Matej 21,5Kažite kćeri Sionovoj: evo car tvoj ide tebi krotak, i jaše na magarcu, i magaretu sinu magaričinu.
Matej 21,6I učenici otidoše, i učinivši kako im zapovjedi Isus
Matej 21,7Dovedoše magaricu i magare, i metnuše na njih haljine svoje, i posadiše ga na njih.
Matej 21,8A ljudi mnogi prostriješe haljine svoje po putu; a drugi rezahu granje od drveta i prostirahu po putu.
Matej 21,9A narod koji iđaše pred njim i za njim, vikaše govoreći: Osana Sinu Davidovu! blagosloven koji ide u ime Gospodnje! Osana na visini!
Matej 21,10I kad on uđe u Jerusalim, uzbuni se sav grad govoreći: ko je to?
Matej 21,11A narod govoraše: Ovo je Isus prorok iz Nazareta Galilejskoga.
Matej 21,12I uđe Isus u crkvu Božiju, i izgna sve koji prodavahu i kupovahu po crkvi, i ispremeta trpeze onijeh što mijenjahu novce, i klupe onijeh što prodavahu golubove.
Matej 21,13I reče im: u pismu stoji: dom moj dom molitve neka se zove; a vi načiniste od njega pećinu hajdučku.
Matej 21,14I pristupiše k njemu hromi i slijepi u crkvi, i iscijeli ih.
Matej 21,15A kad vidješe glavari sveštenički i književnici čudesa što učini, i djecu gdje viču u crkvi i govore: Osana sinu Davidovu, rasrdiše se.
Matej 21,16I rekoše mu: čuješ li što ovi govore? A Isus reče im: da! zar nijeste nikad čitali: iz usta male djece i koja sisaju načinio si sebi hvalu?
Matej 21,17I ostavivši ih izađe napolje iz grada u Vitaniju, i zanoći ondje.
Matej 21,18A ujutru vraćajući se u grad ogladnje.
Matej 21,19I ugledavši smokvu jednu kraj puta dođe k njoj, i ne nađe ništa na njoj do lišće samo, i reče joj: da nikad na tebi ne bude roda dovijeka. I odmah usahnu smokva.
Matej 21,20I vidjevši to učenici diviše se govoreći: kako odmah usahnu smokva!
Matej 21,21A Isus odgovarajući reče im: zaista vam kažem: ako imate vjeru i ne posumnjate, ne samo smokveno učinićete, nego i gori ovoj ako rečete: digni se i baci se u more, biće.
Matej 21,22I sve što uzištete u molitvi vjerujući, dobićete.
Matej 21,23I kad dođe u crkvu i stade učiti, pristupiše k njemu glavari sveštenički i starješine narodne govoreći: kakvom vlasti to činiš? i ko ti dade vlast tu?
Matej 21,24A Isus odgovarajući reče im: ja ću vas upitati jednu riječ, koju ako mi kažete, i ja ću vama kazati kakvom vlasti ovo činim.
Matej 21,25Krštenje Jovanovo otkuda bi? ili s neba, ili od ljudi? A oni pomišljavahu u sebi govoreći: a ako rečemo: s neba, reći će nam: zašto mu dakle ne vjerovaste?
Matej 21,26Ako li rečemo: od ljudi, bojimo se naroda! jer svi Jovana držahu za proroka.
Matej 21,27I odgovarajući Isusu rekoše: ne znamo. Reče i on njima: ni ja vama neću kazati kakvom vlasti ovo činim.
Matej 21,28Šta vam se čini? Čovjek neki imaše dva sina; i došavši k prvome reče: sine! idi danas radi u vinogradu mome.
Matej 21,29A on odgovarajući reče: neću; a poslije se raskaja i otide.
Matej 21,30I pristupivši k drugome reče tako. A on odgovarajući reče: hoću, gospodaru; i ne otide.
Matej 21,31Koji je od ove dvojice ispunio volju očinu? Rekoše mu: prvi. Reče im Isus: zaista vam kažem da će carinici i kurve prije vas ući u carstvo Božije.
Matej 21,32Jer dođe k vama Jovan putem pravednijem, i ne vjerovaste mu; a carinici i kurve vjerovaše mu; i vi pošto vidjeste to, ne raskajaste se da mu vjerujete.
Matej 21,33Drugu priču čujte: bijaše čovjek domaćin koji posadi vinograd, i ogradi ga plotom, i iskopa u njemu pivnicu, i načini kulu, i dade ga vinogradarima i otide.
Matej 21,34A kad se približi vrijeme rodovima, posla sluge svoje k vinogradarima da prime rodove njegove.
Matej 21,35I vinogradari pohvatavši sluge njegove jednoga izbiše, a jednoga ubiše, a jednoga zasuše kamenjem.
Matej 21,36Opet posla druge sluge, više nego prije, i učiniše im tako isto.
Matej 21,37A potom posla k njima sina svojega govoreći: postidjeće se sina mojega.
Matej 21,38A vinogradari vidjevši sina rekoše među sobom: ovo je našljednik; hodite da ga ubijemo, i da nama ostane dostojanje njegovo.
Matej 21,39I uhvatiše ga, pa izvedoše ga napolje iz vinograda, i ubiše.
Matej 21,40Kad dođe dakle gospodar od vinograda šta će učiniti vinogradarima onijem?
Matej 21,41Rekoše mu: zločince će zlom smrti pomoriti; a vinograd daće drugijem vinogradarima, koji će mu davati rodove u svoje vrijeme.
Matej 21,42A reče im Isus: zar nijeste nikad čitali u pismu: kamen koji odbaciše zidari, on je postao glava od ugla; to bi od Gospoda i divno je u vašijem očima.
Matej 21,43Zato vam kažem da će se od vas uzeti carstvo Božije, i daće se narodu koji njegove rodove donosi.
Matej 21,44I ko padne na ovaj kamen razbiće se; a na koga on padne satrće ga.
Matej 21,45I čuvši glavari sveštenički i fariseji priče njegove razumješe da za njih govori.
Matej 21,46I gledahu da ga uhvate, ali se pobojaše naroda, jer ga držahu za proroka.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje