Tražilica


Matej 23. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Matej 23,1Tada Isus reče k narodu i učenicima svojim.
Matej 23,2Govoreći: na Mojsijevu stolicu sjedoše književnici i fariseji.
Matej 23,3Sve dakle što vam reku da držite, držite i tvorite; ali što oni čine ne činite; jer govore a ne čine.
Matej 23,4Nego svežu bremena teška i nezgodna za nošenje, i tovare na pleća ljudska; a prstom svojijem neće da ih prihvate.
Matej 23,5A sva djela svoja čine da ih vide ljudi: raširuju svoje amajlije, i grade velike skute na haljinama svojima.
Matej 23,6I traže začelje na gozbama i prva mjesta po zbornicama,
Matej 23,7I da im se klanja po ulicama, i da ih ljudi zovu: ravi! ravi!
Matej 23,8A vi se ne zovite ravi; jer je u vas jedan ravi Hristos, a vi ste svi braća.
Matej 23,9I ocem ne zovite nikoga na zemlji; jer je u vas jedan otac koji je na nebesima.
Matej 23,10Niti se zovite učitelji; jer je u vas jedan učitelj Hristos.
Matej 23,11A najveći između vas da vam bude sluga.
Matej 23,12Jer koji se podiže, poniziće se, a koji se ponižuje, podignuće se.
Matej 23,13Teško vama književnici i fariseji, licemjeri, što zatvarate carstvo nebesko od ljudi; jer vi ne ulazite niti date da ulaze koji bi htjeli.
Matej 23,14Teško vama književnici i fariseji, licemjeri, što jedete kuće udovičke, i lažno se Bogu molite dugo; zato ćete većma biti osuđeni.
Matej 23,15Teško vama književnici i fariseji, licemjeri, što prehodite more i zemlju da bi prisvojili jednoga, i kad ga prisvojite, činite ga sinom paklenijem udvoje većijem od sebe.
Matej 23,16Teško vama vođi slijepi koji govorite: ako se ko kune crkvom ništa je; a ako se ko kune zlatom crkvenijem kriv je.
Matej 23,17Budale slijepe! šta je veće, ili zlato, ili crkva koja zlato osveti.
Matej 23,18I ako se ko kune oltarom ništa je to, a koji se kune darom koji je na njemu kriv je.
Matej 23,19Budale slijepe! šta je veće, ili dar, ili oltar koji dar osveti?
Matej 23,20Koji se dakle kune oltarom, kune se njim i svijem što je na njemu.
Matej 23,21I koji se kune crkvom, kune se njom i onijem što živi u njoj.
Matej 23,22I koji se kune nebom, kune se prijestolom Božjim i onijem koji sjedi na njemu.
Matej 23,23Teško vama književnici i fariseji, licemjeri, što dajete desetak od metvice i od kopra i od kima, a ostaviste što je najpretežnije u zakonu: pravdu i milost i vjeru; a ovo je trebalo činiti i ono ne ostavljati.
Matej 23,24Vođi slijepi koji ocjeđujete komarca a kamilu proždirete.
Matej 23,25Teško vama književnici i fariseji, licemjeri što čistite spolja čašu i zdjelu a iznutra su pune grabeža i nepravde.
Matej 23,26Fariseju slijepi! Očisti najprije iznutra čašu i zdjelu da budu i spolja čiste.
Matej 23,27Teško vama književnici i fariseji, licemjeri, što ste kao okrečeni grobovi, koji se spolja vide lijepi a unutra su puni kostiju mrtvačkijeh i svake nečistote.
Matej 23,28Tako i vi spolja se pokazujete ljudima pravednim, a iznutra ste puni licemjerja i bezakonja.
Matej 23,29Teško vama književnici i fariseji, licemjeri, što zidate grobove prorocima i krasite rake pravednika,
Matej 23,30I govorite: da smo mi bili u vrijeme svojijeh otaca, ne bismo s njima pristali u krv proroka.
Matej 23,31Tijem samo svjedočite za sebe da ste sinovi onijeh koji su pobili proroke.
Matej 23,32I vi dopunite mjeru otaca svojijeh.
Matej 23,33Zmije, porodi aspidini! Kako ćete pobjeći od presude u oganj pakleni?
Matej 23,34Zato evo ja ću k vama poslati proroke i premudre i književnike; i vi ćete jedne pobiti i raspeti, a jedne biti po zbornicama svojima i goniti od grada do grada.
Matej 23,35Da dođe na vas sva krv pravedna što je prolivena na zemlji od krvi Avelja pravednoga do krvi Zarije sina Varahijina, kojega ubiste među crkvom i oltarom.
Matej 23,36Zaista vam kažem da će ovo sve doći na rod ovaj.
Matej 23,37Jerusalime, Jerusalime, koji ubijaš proroke i zasipaš kamenjem poslane k sebi! Koliko puta htjeh da skupim čeda tvoja kao što kokoš skuplja piliće svoje pod krila i ne htjeste!
Matej 23,38Eto će vam se ostaviti vaša kuća pusta.
Matej 23,39Jer vam kažem: nećete mene vidjeti otsele dok ne rečete: Blagoslovljen koji ide u ime Gospodnje.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje