Tražilica


Rimljanima 11. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Rimljanima 11,1Govorim dakle: eda li Bog odbaci narod svoj? Bože sačuvaj! Jer sam i ja Izrailjac od sjemena Avraamova od koljena Venijaminova.
Rimljanima 11,2Ne odbaci Bog naroda svojega, koji naprijed pozna. Ili ne znate šta govori pismo za Iliju kako se tuži Bogu na Izrailja govoreći:
Rimljanima 11,3Gospode! proroke tvoje pobiše i oltare tvoje raskopaše, a ja ostah jedan i traže dušu moju da je izvade.
Rimljanima 11,4A šta mu govori Božij odgovor? Ostavih sebi sedam hiljada ljudi koji ne prekloniše koljena pred Vaalom.
Rimljanima 11,5Tako dakle i u sadašnje vrijeme ostatak bi po izboru blagodati.
Rimljanima 11,6Ako li je po blagodati, onda nije od djela, jer blagodat već ne bi bila blagodat; ako li je od dijela nije više blagodat, jer djelo već ne bi bilo djelo.
Rimljanima 11,7Šta dakle? Šta iskaše Izrailj ono ne dobi; a izbor dobi; ostali pak zaslijepiše.
Rimljanima 11,8Kao što je napisano: dade im Bog duha neosjetljivoga, oči da ne vide, i uši da ne čuju do samoga današnjega dana.
Rimljanima 11,9I David govori: da bude trpeza njihova zamka i gvožđa, i sablazan i plata njima;
Rimljanima 11,10Da se njihove oči zaslijepe da ne vide, i leđa njihova jednako da su pognuta.
Rimljanima 11,11Govorim dakle: eda li se spotakoše da padnu? Bože sačuvaj! Nego je njihova pogrješka spasenje neznabošcima, da bi se i oni razdražili.
Rimljanima 11,12A kad je pogrješka njihova bogatstvo svijetu i šteta njihova bogatstvo neznabošcima, a kamo li da se ispune?
Rimljanima 11,13Jer vama govorim neznabošcima; jer, budući da sam ja apostol neznabožaca, hoću da hvalim svoju službu;
Rimljanima 11,14Ne bih li kako razdražio svoj rod, i spasao koga od njih.
Rimljanima 11,15Jer kad je odmet njihov primirenje svijetu, šta šta bi bilo primljenje, osim život iz mrtvijeh?
Rimljanima 11,16Ako je kvasac svet, to je i tijesto; i ako je korijen svet, to su i grane.
Rimljanima 11,17Ako li se neke od grana odlomiše, i ti, koji si divlja maslina, pricijepio si se na njih, i postao si zajedničar u korijenu i u masti od masline;
Rimljanima 11,18Ne hvali se granama; ako li se pak hvališ, ne nosiš ti korijena nego korijen tebe.
Rimljanima 11,19A reći ćeš: odlomiše se grane da se ja pricijepim.
Rimljanima 11,20Dobro! nevjerstvom odlomiše se, a ti vjerom stojiš; ne ponosi se, nego se boj.
Rimljanima 11,21Jer kad Bog rođenijeh grana ne poštedje, da i tebe kako ne nepoštedi.
Rimljanima 11,22Gledaj dakle dobrotu i nepošteđenje Božije: nepošteđenje na onima što otpadoše, a na sebi dobrotu Božiju, ako ostaneš u dobroti; ako li pak ne, i ti ćeš biti otsječen.
Rimljanima 11,23A i oni, ako ne ostanu u nevjerstvu, pricijepiće se; jer ih je Bog kadar opet pricijepiti.
Rimljanima 11,24Jer kad si ti otsječen od rođene masline, i pricijepio se na nerođenu pitomu maslinu; a kamo li ovi koji će se pricijepiti na rođenu svoju maslinu!
Rimljanima 11,25Jer vam, braćo, neću zatajiti tajne ove (da ne budete ponositi), šljepota Izrailju pade u dijel dokle ne uđe neznabožaca koliko treba.
Rimljanima 11,26I tako će se spasti sav Izrailj, kao što je napisano: doći će od Siona izbavitelj i odvratiće bezbožnost od Jakova.
Rimljanima 11,27I ovo im je moj zavjet kad otmem njihove grijehe.
Rimljanima 11,28Po jevanđelju dakle neprijatelji su vas radi; a po izboru ljubazni su otaca radi.
Rimljanima 11,29Jer se Bog neće raskajati za svoje darove i zvanje.
Rimljanima 11,30Jer kao i vi što se nekad suproćaste Bogu a sad biste pomilovani njihovoga radi suproćenja,
Rimljanima 11,31Tako i oni sad ne htješe da vjeruju vašega radi pomilovanja da bi i oni bili pomilovani.
Rimljanima 11,32Jer Bog zatvori sve u nevjerstvo, da sve pomiluje.
Rimljanima 11,33O dubino bogatstva i premudrosti i razuma Božijega! kako su neispitljivi njegovi sudovi i neistražljivi njegovi putovi!
Rimljanima 11,34Jer ko pozna misao Gospodnju?
Rimljanima 11,35Ili ko mu bi savjetnik? Ili ko mu naprijed dade što, da mu se vrati?
Rimljanima 11,36Jer je od njega i kroz njega i u njemu sve. Njemu slava vavijek. Amin.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje