Tražilica


1. Ljetopisa 24. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
1. Ljetopisa 24,1I potomci Aronovi imali su svoje redove, Sinovi Aronovi bili su Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.
1. Ljetopisa 24,2Nadab i Abihu umriješe prije oca svojega, a ne ostaviše iza sebe sinova. Zato su imali svećeničku službu samo Eleazar i Itamar,
1. Ljetopisa 24,3I David ih razdijeli: Sadoka od potomaka Eleazarovih i Ahimeleka od potomaka Itamarovih po redu njihovu u službi njihovoj.
1. Ljetopisa 24,4A jer se je našlo, da su potomci Eleazarovi brojili više obiteljskih poglavara, negoli potomci Itamarovi, zato ih razdijeliše tako, da je na potomke Eleazarove došlo šesnaest, a na potomke Itamarove osam obiteljskih poglavara.
1. Ljetopisa 24,5A razdijeliše ih ždrijebom, i jedne i druge, jer je bilo knezova svetinje i knezova Božjih i među potomcima Eleazarovim i među potomcima Itamarovim.
1. Ljetopisa 24,6Šemaja, sin Netanelov, pisar među Levitima, popisa ih u nazočnosti kralja i knezova i svećenika Sadoka i Ahimeleka, sina Abiatarova, i obiteljskih poglavara svećenika i Levita. Po jedna obitelj bila je izabrana za Eleazara i po jedna za Itamara.
1. Ljetopisa 24,7Prvi ždrijeb pade na Jehojariba, drugi na Jedaja,
1. Ljetopisa 24,8Treći na Harima, četvrti na Seorima,
1. Ljetopisa 24,9Peti na Malkiju, šesti na Mijamina,
1. Ljetopisa 24,10Sedmi na Hakosa, osmi na Abiju,
1. Ljetopisa 24,11Deveti na Ješuu, deseti na Šekaniju,
1. Ljetopisa 24,12Jedanaesti na Elijašiba, dvanaesti na Jakima.
1. Ljetopisa 24,13Trinaesti na Hupu, četrnaesti na Ješebaba,
1. Ljetopisa 24,14Petnaesti na Bilgu, šesnaesti na Imera,
1. Ljetopisa 24,15Sedamnaesti na Hezira, osamnaesti na Hapisesa,
1. Ljetopisa 24,16Devetnaesti na Petahju, dvadeseti na Ezekiela,
1. Ljetopisa 24,17Dvadeset prvi na Jakina, dvadeset drugi na Gamula,
1. Ljetopisa 24,18Dvadeset treći na Delaju, dvadeset četvrti na Maazju.
1. Ljetopisa 24,19To je red njihov za službu njihovu, kojim bi ulazili u hram Gospodnji po odredbi izdanoj od njihova oca Arona, kako mu je bio zapovjedio Gospod, Bog Izraelov.
1. Ljetopisa 24,20A što se tiče ostalih potomaka Levijevih, to je vukao lozu od potomaka Amramovih Šubael i od potomaka Šubaelovih Jehdeja,
1. Ljetopisa 24,21Od potomaka Rehabjinih poglavar Jišija,
1. Ljetopisa 24,22Od Izharovaca Šelomot, od potomaka Šelomotovih Jahat.
1. Ljetopisa 24,23Potomci Hebronovi bili su Jerija, drugi Amarija, treći Jahaziel, četvrti Jekaman.
1. Ljetopisa 24,24Potomci Uzielovi bili su Mika, od potomaka Mikinih Šamir.
1. Ljetopisa 24,25Brat Mikin bio je Jišija; od potomaka Jišijinih Zaharija.
1. Ljetopisa 24,26Potomci Merarijevi bili su Mahli i Muši, potomci njegova sina Jaazije.
1. Ljetopisa 24,27Merarijevci od njegova sina Jaazije bili su Šoham, Zakur i Ibri.
1. Ljetopisa 24,28Od Mahlija vukao je lozu Eleazar. Ovaj nije imao sinova,
1. Ljetopisa 24,29Od Kiša vukao je lozu potomak Kišov, Jerahmeel.
1. Ljetopisa 24,30Potomci Mušijevi bili su Mahli, Eder i Jerimot. To su bili potomci Levijevi po svojim obiteljima.
1. Ljetopisa 24,31I oni baciše ždrijeb kao njihovi suplemenici, potomci Aronovi, u nazočnosti kralja Davida, Sadoka i Ahimeleka i obiteljskih poglavara svećenika i Levita, i to obiteljski poglavari kao i njihovi mladi suplemenici.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje