Tražilica


1. Ljetopisa 7. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
1. Ljetopisa 7,1Sinovi Isakarovi jesu Tola, Puah, Jašub i Šimron: četvorica
1. Ljetopisa 7,2Sinovi Tolini jesu Uzi, Refaja, Jeriel, Jahmaj, Jibsam i Samuel, poglavari svojih obitelji od Tole, hrabri ljudi po porodicama svojim. U vrijeme Davidovo bilo ih je na broj dvadeset i dvije tisuće i šest stotina.
1. Ljetopisa 7,3Potomci Uzijevi jesu Izrahija, od Izrahije vuku lozu Mihael, Obadija, Joel i Jišija, svega ih pet poglavara.
1. Ljetopisa 7,4Njima su pripadali po porodicama njihovim, po obiteljima njihovim za boj spremne ratničke čete: trideset i šest tisuća ljudi. Oni su naime imali mnogo žena i djece.
1. Ljetopisa 7,5Njihove braće u svim porodicama Isakarovim bili su hrabri ratnici. Bilo ih svega na broj osamdeset i sedam tisuća.
1. Ljetopisa 7,6Sinovi Benjaminovi jesu Bela, Beker i Jediael: njih trojica.
1. Ljetopisa 7,7Sinovi Belini jesu Esbon, Uzi, Uziel, Jerimot i Iri, pet obiteljskih poglavara, hrabri ratnici. Bilo ih je na broj dvadeset i dvije tisuće i trideset i četiri.
1. Ljetopisa 7,8Sinovi Bekerovi jesu Zemira, Joaš, Eliezer, Elioenaj, Omri, Jerimot, Abija, Anatot i Alemet: svi su to sinovi Bekerovi.
1. Ljetopisa 7,9Izbrojenih po porodicama svojim, po obiteljskim poglavarima, po hrabrim ratnicima bilo ih je dvadeset tisuća i dvjesta.
1. Ljetopisa 7,10Sin Jediaelovi jest Bilhan. Sinovi Bilhanovi jesu Jeuš, Benjamin, Ehud, Kenaanah, Zetan, Taršiš i Ahišahar.
1. Ljetopisa 7,11Sve su to sinovi Jediaelovi po obiteljskim poglavarima, valjani ratnici: sedamdeset tisuća i dvjesta sposobnih za ratnu službu.
1. Ljetopisa 7,12Šupim i Hupim jesu sinovi Irovi, Hušim sinovi Aherovi.
1. Ljetopisa 7,13Sinovi Naftalijevi jesu Jahaziel, Guni, Jezer i Šalum, potomci Belini,
1. Ljetopisa 7,14Sinovi Manasehovi jesu Asriel, kojega mu žena rodi; inoča njegova Sirijka rodi Makira, oca Gileadova.
1. Ljetopisa 7,15Makir oženi sinove svoje Hupima i Šupima. Sestra njegova zvala se je Maaka. Drugi se je zvao Selofhad. Selofhad je imao kćeri.
1. Ljetopisa 7,16Maaka, žena Makirova, rodi sina. Ona ga prozva Pereš, Brat njegov zvao se Šareš. Njegovi sinovi Ulam i Rakem.
1. Ljetopisa 7,17Sin Ulamov jest Bedan. To su sinovi Gileada, sina Makira, sina Manasehova.
1. Ljetopisa 7,18Sestra njegova Hamoleketa rodi Išhoda, Abiezera i Mahlahu.
1. Ljetopisa 7,19A sinovi Šemidini bili su Ahian, Šekem, Likhi i Aniam.
1. Ljetopisa 7,20Potomci Efraimovi jesu Šutelah, a njegov sin Bared, a njegov sin Tahat, a njegov sin Elada, a njegov sin Tahat,
1. Ljetopisa 7,21A njegov sin Zabad, a njegov sin Šutelah, Ezer i Elad. Ljudi is Gata, domoroci zemlje, ubiše ih, jer su bili izašli, da im ugrabe stoku.
1. Ljetopisa 7,22Njihov otac Efraim tugovao je dugo za njima, i dođoše braća njegova da ga tješe.
1. Ljetopisa 7,23Tada uđe k ženi svojoj, i ona zatrudnje i rodi sina. On ga nazva Berija, jer se to dogodi u nesreći kuće njegove.
1. Ljetopisa 7,24Kći njegova bila je Šeera. Ona sagradi Donji i Gornji Bet-Horon i Uze-Šeeru.
1. Ljetopisa 7,25Sin njegov bio je Refah, i Rešef, a njegov sin Telah, a njegov sin Tahan,
1. Ljetopisa 7,26A njegov sin Laadan, a njegov sin Amihud, a njegov sin Elišama,
1. Ljetopisa 7,27A njegov sin Nun, a njegov sin Jošua.
1. Ljetopisa 7,28Njihov nasljedni posjed i njihovi stanovi jesu: Betel i sela njegova, na istok Naaran, na zapad Gezer i sela njegova, Šekem i sela njegova do Gaze i sela njezinih.
1. Ljetopisa 7,29U rukama Manasehovaca bili su Bet-Šean i sela njegova, Taanak i sela njegova, Megido i sela njegova, Dor i sela njegova. Ovdje su stanovali sinovi Josipa, sina Izraelova.
1. Ljetopisa 7,30Sinovi Ašerovi jesu Jimna, Jišva, Jišvi, Berija i Serah, sestra njihova.
1. Ljetopisa 7,31Sinovi Berijini jesu Heber i Malkiel. Ovaj je otac Birzajitov.
1. Ljetopisa 7,32Heberu se rodi Jaflet, Šomer, Hotam i sestra njihova Šua.
1. Ljetopisa 7,33Sinovi Jafletovi jesu Pasak, Bimhal i Ašvat; to su sinovi Jafletovi.
1. Ljetopisa 7,34Sinovi Šomerovi jesu Ahi, Rohga, Huba i Aram,
1. Ljetopisa 7,35Sinovi njegova brata Helema jesu Zofah, Jimna, Šeleš i Amal.
1. Ljetopisa 7,36Sinovi Zofahovi jesu Suah, Harnefer, Šual, Beri i Jimra,
1. Ljetopisa 7,37Bezer, Hod, Šama, Šilša, Jitran i Bera.
1. Ljetopisa 7,38Sinovi Jeterovi jesu Jefune, Pispa i Ara.
1. Ljetopisa 7,39Sinovi Ulini jesu Arah, Haniel i Risja,
1. Ljetopisa 7,40Svi su ovi sinovi Ašerovi, poglavari svojih obitelji, izabrani hrabri ratnici, glavari među knezovima. Bilo ih je za vojsku na broj dvadeset i šest tisuća ljudi,
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje