Tražilica


Izaija 28. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Izaija 28,1Teško gizdavome vijencu pijanica Efraimovih i uvelome cvijetu krasnoga nakita na vrhu iznad plodne doline pijanih od vina!
Izaija 28,2Gle, već šalje Svemogući jednoga jakoga i moćnoga! Kao tuča, kao bura što pustoši, kao prolom oblaka sa silnom provalom vode ruši ih on silom na zemlju.
Izaija 28,3Nogama će ih izgaziti, gizdavi vijenac pijanica Efraimovih.
Izaija 28,4I uvelome cvijetu krasnoga nakita na vrhu iznad plodne doline biva kao ranoj smokvi prije žetve: ugleda li je tko, već je pojede, jedva je došla u ruku njegovu.
Izaija 28,5U onaj će dan Gospod nad vojskama ostatku naroda svojega biti kićena kruna i sjajan vijenac na čelu.
Izaija 28,6Duh pravice onome, koji sjedi da sudi, i snaga junačka onima, koji suzbijaju navalu kod vrata.
Izaija 28,7I ovi tu teturaju od vina i posrću od silovita pića. Svećenici i proroci teturaju od silovita pića, osvojilo ih vino i posrću od silovita vina posrću u prorokovanju i spotiču se u suđenju.
Izaija 28,8Jest, svi su stolovi puni bljuvotine, puni gada do posljednjeg mjesta.
Izaija 28,9"Koga će još učiti mudrosti i koga će još uputiti u objave? One, koji su odviknuti od mlijeka, koji su odbijeni od prsiju?
Izaija 28,10Jer zapovijed po zapovijed, zapovijed po zapovijed, pravilo po pravilo, pravilo po pravilo, malo ovdje, malo ondje.
Izaija 28,11Dakako, tepavim usnama i tuđim jezikom govorit će tome narodu,
Izaija 28,12On, koji im je rekao: "Ovo je počivalište - dajte počinak umornima! - i ovo je okrijepilište." Ali ne htjedoše poslušati.
Izaija 28,13I bit će im riječ Gospodnja: zapovijed po zapovijed, zapovijed po zapovijed, pravilo po pravilo, pravilo po pravilo, malo ovdje, malo ondje. Da idu i padaju nauznak, da se razbiju, da se zapletu i uhvate.
Izaija 28,14Zato čujte, vi podsmjevači, riječ Gospodnju, vi kolovođe toga naroda u Jerusalemu!
Izaija 28,15Vi velite: "Mi smo sklopili savez sa smrću, učinili smo ugovor s carstvom mrtvih. Kad se prelije bič, neće nas dohvatiti; jer smo se utekli k lukavosti i skrili smo se u prijevaru."
Izaija 28,16Zato ovako veli svemogući Gospod: "Evo, ja mećem temeljni kamen u Sionu, prokušan kamen, skupocjen ugaoni kamen, što drži najčvršće. Tko vjeruje, neće uzmaknuti.
Izaija 28,17Učinit ću pravicu pravilom, pravednost mjerilom. Tuča potre utočište lukavosti, voda odnese zaklon."
Izaija 28,18Tada će se razvezati savez vaš sa smrću, i ugovor će vaš sa svijetom mrtvih pasti. Kad bukne povodanj, satrt će vas.
Izaija 28,19Kadgod bukne, odnijet će vas, jer će buknuti svako jutro, danju i noću. Kad se čuje glas, bit će sam strah.
Izaija 28,20Jer će postelja biti prekratka, da se pruži čovjek, pokrivač i preuzak, da se umota.
Izaija 28,21Jer kao la gori Perasimu ustat će Gospod, kao u dolini kod Gibeona razgnjevit će se, da izvrši djelo svoje - čudesno djelo - , da učini posao svoj - neobičan posao svoj.
Izaija 28,22Zato se prođite svojega podsmijevanja, da okovi vaši ne postanu još jači, jer sam određeno uništenje čuo od svemogućega Gospoda nad vojskama proti svoj zemlji.
Izaija 28,23Pazite i čujte glas moj! Slušajte i čujte govor moj!
Izaija 28,24Ore svaki dan orač, da posije. Brazdi i povlači jednako njivu svoju.
Izaija 28,25Zar ne? Kad je poravnio ozgo, tada sije grahor i kim; meće pšenicu u redovima i ječam kao osobit dio i krupnik na najbolje mjesto.
Izaija 28,26Tako ga je upućivao i učio Bog njegov kako će raditi.
Izaija 28,27Jer se grahor ne mlati branom, niti se točak kolski obrće po kuminu; nego se štapom mlati grahor, i kumin prutom.
Izaija 28,28Satire li se pšenica? Ne, po njoj se ne mlati; nego se po njoj obrće točak kolski, ili se tjeraju konji, ali se ne satire.
Izaija 28,29I to dolazi od Gospoda nad vojskama; divna je osnova njegova, velika je mudrost njegova.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje