Tražilica


Nehemija 7. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Nehemija 7,1Kad je bio zid sazidan, i kad sam bio namjestio vrsta, postavljeni biše vratari, pjevači i Leviti.
Nehemija 7,2Svojemu bratu Hananiju i gradskom stotniku Hananiji povjerih vrhovno zapovjedništvo nad Jerusalemom; jer je bio pouzdan, koji se je Boga bojao, više nego mnogi drugi.
Nehemija 7,3Zapovjedih im: "Vrata jerusalemska ne smiju se otvarati, dok sunce ne ogrije. U njihovoj nazočnosti imaju se vrata zatvoriti i staviti prijevornice. Neka se postave stražari i od stanovnika jerusalemskih, po jedan kao straža pred svojom kućom"
Nehemija 7,4Doduše bio je grad prostran i velik, ali je u njemu stanovalo samo malo ljudi. Mnoge kuće nijesu bile još sagrađene.
Nehemija 7,5Tada mi dade Bog u srce, te skupih starješine i predstojnike i narod, da se izbroje po plemenima. Pritom nađoh plemenski popis onih, koji su se bili najprije vratili iz ropstva, i u njemu zapisano:
Nehemija 7,6Ovo su ljudi iz ove pokrajine, što se vratiše iz ropstva i progonstva, koje je nekoć bio odveo Nebukadnezar, kralj babilonski, u progonstvo u Babilon, i sada se vratiše u Jerusalem i Judeju, svaki u svoj grad.
Nehemija 7,7Oni dođoše pod vodstvom Zerubabela, Ješue, Nehemije, Azarije, Raamije, Nahamanijem, Mordekaja, Bilšana, Mispereta, Bigvaja, Nahuma i Baana. Ovo je broj ljudi iz naroda Izraelova:
Nehemija 7,8Dvije tisuće što sedamdeset i dva potomka Paroševa;
Nehemija 7,9Trista sedamdeset i dva potomka Šefatijina;
Nehemija 7,10Šest stotina pedeset i dva potomka Arahovih;
Nehemija 7,11Dvije tisuće osam stotina i osamnaest potomaka Pahat-Moabovih iz linije Ješuine i Joabove;
Nehemija 7,12Tisuća dvjesta pedeset i četiri potomka Elamova;
Nehemija 7,13Osam stotina četrdeset i pet potomaka Zatuovih;
Nehemija 7,14Sedam stotina i šezdeset potomaka Zakajevih;
Nehemija 7,15Šest stotina četrdeset i osam potomaka Binujevih;
Nehemija 7,16Šest stotina dvadeset i osam potomaka Bebajevih;
Nehemija 7,17Dvije tisuće tri stotine dvadeset i dva potomka Azgadova;
Nehemija 7,18Šest stotina šezdeset i sedam potomaka Adonikamovih;
Nehemija 7,19Dvije tisuće šezdeset i sedam potomaka Bigvajevih;
Nehemija 7,20Šest stotina pedeset i pet potomaka Adinovih;
Nehemija 7,21Devedeset i osam potomaka Aterovih iz linije Hezekijine;
Nehemija 7,22Trista dvadeset i osam potomaka Hašumovih;
Nehemija 7,23Trista dvadeset i četiri potomka Bezajeva;
Nehemija 7,24Sto i dvanaest potomaka Harifovih;
Nehemija 7,25Devedeset i pet ljudi iz Gibeona;
Nehemija 7,26što osamdeset i osam iz Betlehema i Netofe;
Nehemija 7,27što dvadeset i osam iz Anatota;
Nehemija 7,28Četrdeset i dva iz Bet-Azmaveta;
Nehemija 7,29Sedam stotina četrdeset i tri iz Kirjat-Jearima, Kefire i Beerota;
Nehemija 7,30šest stotina dvadeset i jedan iz Rame i Gebe;
Nehemija 7,31što dvadeset i dva iz Mikmaša;
Nehemija 7,32što dvadeset i tri iz Betela i Aja;
Nehemija 7,33Pedeset i dva iz Novoga Neba;
Nehemija 7,34Tisuća dvjesta pedeset i četiri iz Novoga Elama;
Nehemija 7,35Trista i dvadeset iz Harima;
Nehemija 7,36Trista četrdeset i pet iz Jeriha;
Nehemija 7,37Sedam stotina dvadeset i jedan iz Loda, Hadida i Ona;
Nehemija 7,38Tri tisuće devet stotina i trideset iz Senae,
Nehemija 7,39Svećenici: devet stotina sedamdeset i tri potomka Jedajina od kuće Ješuine;
Nehemija 7,40Tisuća pedeset i dva potomka Imerova;
Nehemija 7,41Tisuća dvjesta četrdeset i l sedam potomaka Pašhurovih
Nehemija 7,42I tisuća i sedamnaest potomaka Harimovih.
Nehemija 7,43Leviti: sedamdeset i četiri potomka Ješuina i Kadmielova iz kuće Hodvine.
Nehemija 7,44Pjevači: što četrdeset i osam potomaka Asafovih,
Nehemija 7,45Vratari: što trideset i osam potomaka Šalumovih, Aterovih, Talmonovih, Akubovih, Hatitinih i Šobajevih,
Nehemija 7,46Netineji: potomci Sihini, Hasufini, Tabaotovi,
Nehemija 7,47Kerosovi Sijajevi, Padonovi,
Nehemija 7,48Lebanini, Hagabini, Salmajevi,
Nehemija 7,49Hananovi, Gidelovi, Gaharovi,
Nehemija 7,50Reajini, Resinovi, Nekodini,
Nehemija 7,51Gazamovi, Uzini, Paseahovi,
Nehemija 7,52Bezajevi, Meunimovi, Nefusimovi,
Nehemija 7,53Bakbukovi, Hakufini, Harhurovi,
Nehemija 7,54Bazlitovi, Mehidini, Haršini,
Nehemija 7,55Barkosovi, Siserini, Tamahovi,
Nehemija 7,56Nesiahovi i Hatifini.
Nehemija 7,57Potomci sluga Salomonovih: Potomci Sotajevi, Soferetovi, Peridini,
Nehemija 7,58Jaalini, Darkonovi, Gidelovi,
Nehemija 7,59Šefatijini, Hatilovi, Pokeret-Sebajini od Sabajina i Amona.
Nehemija 7,60Svega bila su trista devedeset i dva Netanija i potomka sluga Salomonovih,
Nehemija 7,61Ovi, što se vratiše iz Tel-Melaha, Tel-Harše, Keruba, Adona i Imera, ne mogoše dokazati, da je njihova obitelj i njihov rod izraelski:
Nehemija 7,62Šest stotina četrdeset i dva potomka Dalajina, Tobijina i Nekodina;
Nehemija 7,63Od svećenika: potomci Hobajini, Hakosovi i Barzilaja, koji se bio oženio jednom od kćeri Gileađanina Barzilaja i bio prozvan njihovim imenom.
Nehemija 7,64Ovi su bili tražili svoju rodovnicu, jer se nije mogla naći, bili su privremeno isključeni iz svećenstva.
Nehemija 7,65Namjesnik im zabrani jesti od Presvetoga, dok se opet ne posluži svećenik Urimom i Tumimom.
Nehemija 7,66Sva je zajednica svega brojila četrdeset dvije tisuće tri stotine i šezdeset osoba,
Nehemija 7,67Osim sluga i sluškinja, kojih je bilo sedam tisuća tri stotine trideset i sedam. K tomu dolazi još dvjesta četrdeset i pet pjevača i pjevačica.
Nehemija 7,68Oni su imali sedam stotina trideset i šest konja, dvije stotine četrdeset i pet mazgi,
Nehemija 7,69Četiri stotine trideset i pet deva, šest tisuća sedam stotina i dvadeset magaraca.
Nehemija 7,70Gdjekoji od obiteljskih glavara dadoše priloge za gradnju, Namjesnik darova u riznicu tisuću drahmi zlata, pedeset zdjelica, pet stotina i trideset haljina svećeničkih.
Nehemija 7,71Od obiteljskih glavara dadoše neki u riznicu za gradnju dvadeset tisuća drahmi zlata i dvije tisuće i dvjesta mina srebra.
Nehemija 7,72Što dade ostali narod, iznosilo je dvadeset tisuća drahmi zlata i dvije tisuće mina srebra i šezdeset i sedam haljina svećeničkih.
Nehemija 7,73I tako se naseliše svećenici i Leviti, vratari, pjevači, ljudi iz naroda, Netineji i sav Izrael u svojim gradovima. Kad dođe sedmi mjesec, i kad su sinovi Izraelovi boravili u svojim gradovima.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje