Tražilica


Postanak 24. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Postanak 24,1A bio je Abraham star i vremešan, i Gospod bijaše Abrahama blagoslovio u svemu.
Postanak 24,2Tada reče Abraham slugi svojemu, najstarijemu u kući svojoj, koji je upravljao cijelim imanjem njegovim: "Metni ruku svoju pod bedro moje!
Postanak 24,3Hoću naime da te zakunem Gospodom, Bogom neba i zemlje, da nećeš uzeti sinu mojemu žene između kćeri Kanaanaca, među kojima prebivam.
Postanak 24,4Ne, već otidi u domovinu moju i u rod moj i tamo uzmi ženu za sina mojega Izaka."
Postanak 24,5A sluga mu odgovori: "A ako žena ne htjedne poći s menom u ovu zemlju? Hoću li tada opet povesti sina tvojega natrag u zemlju, iz koje si izišao?"
Postanak 24,6Abraham mu reče: "Pazi, da tamo natrag ne povedeš sina mojega!
Postanak 24,7Gospod, Bog neba, koji me je odveo iz kuće oca mojega i iz domovine moje, i koji mi je govorio i napokon mi obećao: "Potomstvu tvojemu dat ću zemlju ovu, on će poslati anđela svojega pred tobom, da dovedeš odanle ženu sinu mojemu.
Postanak 24,8Ako li žena ne htjedne poći s tobom, onda tebe ne veže ova zakletva; i nipošto ne smiješ tamo natrag odvesti sina mojega."
Postanak 24,9Tada metnu sluga ruku svoju pod bedro Abrahamu, gospodaru svojemu, i zakle mu se.
Postanak 24,10Potom uze sluga deset deva gospodara svojega i svakovrsne dragocjenosti gospodara svojega sa sobom na put, podiže se i ode u Mezopotamiju, u grad Nahorov.
Postanak 24,11Izvan grada kod jednog studenca pusti deve da poliježu. Bilo je podvečer, u doba, kad izlaze žene da nose vodu.
Postanak 24,12Tada se on pomoli: "Gospode, Bože Abrahama, gospodara mojega, daj mi sreću danas i iskaži milost Abrahamu, gospodaru mojemu!
Postanak 24,13Evo, ja stojim ovdje na izvoru, i kćeri stanovnika ovoga grada izlaze da zahvataju vode.
Postanak 24,14Ako sad djevojka, kojoj reknem: 'Nagni krčag svoj, da se napijem', ona odgovori: 'Napij se! Pa i deve ću ti napojiti', onda je to ona, koju si odredio za Izaka slugu svojega, i potom ću spoznati, da si iskazao milost gospodaru mojemu."
Postanak 24,15Još on nije bio svršio svoje molitve, i gle, Rebeka kći Betuelova, sina Milke, žene Abrahamova brata Nahora, dođe s krčagom svojim na ramenu.
Postanak 24,16Djevojka je bila veoma lijepa, djevica, koju još muž nije bio spoznao. Ona siđe k izvoru, napuni krčag svoj i dođe opet gore.
Postanak 24,17Tada sluga pritrča k njoj i reče: "Daj mi da se napijem malo vode iz krčaga tvojega."
Postanak 24,18Ona odgovori: "Napij se, gospodaru!" I brže spusti krčag svoj na ruku i dade mu da se napije,
Postanak 24,19Kad ga napoji, reče: "I devama ću tvojim naliti neka se napiju."
Postanak 24,20I brže izli krčag svoj u korito, otrča opet na studenac da zahvati vode i nali svima devama njegovim.
Postanak 24,21A čovjek ju šuteći promatrao da vidi je li Gospod dao sreću putu njegovu ili ne.
Postanak 24,22Kad se deve napiše, uze čovjek naušnice, pola šekela teške, i dvije narukvice za ruke njezine, deset šekela zlata teške.
Postanak 24,23I upita: "Kaži mi čija si kći. Ima li u kući oca tvojega mjesta za nas da prenoćimo?"
Postanak 24,24Ona mu odgovori: "Kći sam Betuelova, sina Milke, kojega ona rodi Nahoru."
Postanak 24,25I nastavi dalje: "Slame i piće imamo mnogo, i mjesta da se prenoći."
Postanak 24,26Tada se nakloni čovjek, baci se ničice pred Gospodom,
Postanak 24,27I reče: "Blagoslovljen neka je Gospod, Bog Abrahama, gospodara mojega, koji ne uskrati milosti i vjernosti svoje gospodaru mojemu! A mene Gospod pravim putom dovede u kuću rodbine gospodara mojega."
Postanak 24,28A djevojka otrča i pripovjedi u kući matere svoje, što joj se dogodi.
Postanak 24,29A Rebeka je imala brata po imenu Labana. Laban pohitje van k čovjeku na izvor.
Postanak 24,30Kad je on naime bio vidio naušnice i na rukama sestre svoje narukvice i čuo riječi sestre svoje: "Tako mi reče čovjek," pođe k čovjeku, koji je još jednako stajao kod deva na izvoru.
Postanak 24,31On reče: "Hodi, blagoslovljeni od Gospoda! Što stojiš tu vani, kad sam pospremio već kuću i mjesto načinio za deve."
Postanak 24,32Tada čovjek pođe u kuću, a onaj rastovari deve, donese slame i piće za deve i vode, da operu sebi noge on i ljudi, što su bili s njim.
Postanak 24,33A kad postavi pred njega da jede, reče on: "Ne jedem prije, dok ne kažem stvar svoju." Laban zamoli: "Govori!"
Postanak 24,34Tada on uze govoriti: "Ja sam sluga Abrahamov.
Postanak 24,35Gospod je veoma blagoslovio gospodara mojega, tako da je došao do velikog blagostanja. Dao mu je ovaca i goveda, srebra i zlata, sluga i sluškinja magaraca i deva.
Postanak 24,36Sara, žena gospodara mojega, rodila je u starosti svojoj gospodaru mojemu sina; njemu je predao sve svoje imanje.
Postanak 24,37A mene zakle gospodar moj ovako: "Da nijesi uzeo sinu mojemu žene od kćeri Kanaanaca, među kojima prebivam.
Postanak 24,38Nego otidi u kuću oca mojega i k rodbini mojoj i uzmi tamo ženu za sina mojega!
Postanak 24,39Ja odgovorih gospodaru svojemu: 'A što, ako žena ne htjedne poći sa mnom?'
Postanak 24,40On mi tada reče: 'Gospod, pred čijim sam licem hodio, poslaše anđela svojega s tobom i dat će sreću putu tvojemu, i ti ćeš dovesti ženu sinu mojemu iz rodbine moje i iz kuće oca mojega.
Postanak 24,41A neće te vezati zadana zakletva, ako dođeš k rodbini mojoj, pa ti je ne dadnu, tada te neće vezati zadana zakletva.'
Postanak 24,42Tako dođoh danas k izvoru i pomolih se: 'Gospode, Bože Abrahama, gospodara mojega, ako bi ipak htio dati sreću putu, na kojemu se nalazim!
Postanak 24,43Evo, ja stojim na izvoru, i ako mi djevojka, što izađe da donese vode, a kojoj reknem: Daj mi da se napijem malo vode iz krčaga tvojega,
Postanak 24,44Odgovori tada: Napij se samo, pa i devama ću tvojim naliti vode, onda je to žena, koju je odredio Gospod sinu gospodara mojega.'
Postanak 24,45Još nijesam bio izgovorio, i gle, izađe Rebeka s krčagom na ramenu, i ona siđe k izvoru i zahvati. Ja je zamolih: 'Daj mi da se na pijem!'
Postanak 24,46Ona odmah spusti dolje krčag svoj i reče: 'Napij se, pa i deve ću tvoje napojiti!' I ja se napih, a ona napoji i deve.
Postanak 24,47Onda je upitah: 'Čija si kći?' Ona odgovori: 'Kći sam Betuela, sina Nahora, kojega mu rodi Milka.' Nato joj ja objesih naušnice i metnuh joj narukvice na ruke.
Postanak 24,48Tada se ja naklonih, bacih se ničice pred Gospodom i blagoslivljah Gospoda, Boga Abrahama, gospodara mojega, koji me vodio pravim putom, da dobijem kćer rođaka gospodara svojega za sina njegova.
Postanak 24,49Ako hoćete dakle iskazati milost i vjernost gospodaru mojemu, kažite mi; ako li nećete, kažite mi i to, da se okrenem nadesno ili nalijevo!"
Postanak 24,50Tada odgovoriše Laban i Betuel i rekoše: "Od Gospoda to dolazi; mi ti ne možemo reci ni da ni ne.
Postanak 24,51Eto, Rebeka je pred tobom; uzmi je pa idi, da bude žena sinu gospodara tvojega, kao što je odredio Gospod!"
Postanak 24,52A kad je čuo sluga Abrahamov pristanak njihov, baci se ničice pred Gospodom sve do zemlje.
Postanak 24,53Potom izvadi sluga stvari srebrne i zlatne i haljine, i darova ih Rebeki, i bratu njezinu i materi njezinoj darova dragocjene stvari.
Postanak 24,54Onda su jeli i pili, on i pratioci njegovi, i prenoćiše ondje. Kad ustadoše ujutro, reče on: "Pustite me da idem gospodaru svojemu."
Postanak 24,55Brat njezin i mati njezina odgovoriše: "Neka ostane djevojka kod nas još koje vrijeme, barem deset dana, pa onda može ići!"
Postanak 24,56A on im reče: "Ne zaustavljajte me, jer Gospod je dao sreća putu mojemu. Pustite me da idem i da se vratim gospodaru svojemu!"
Postanak 24,57Oni odgovoriše: "Da pozovemo djevojku i nju da upitamo."
Postanak 24,58I pozvaše Rebeku i upitaše je: "Hoćeš li idi s ovim čovjekom?" Ona odgovori: "Hoću."
Postanak 24,59Tada pustiše sestru svoju Rebeku s dojkinjom njezinom i slugu Abrahamova s ljudima njegovim da idu.
Postanak 24,60Blagosloviše Rebeku i rekoše joj: "Sestro draga, budi mati nebrojenim tisućama, i potomci tvoji neka osvoje vrata neprijatelja svojih!"
Postanak 24,61Nato se diže Rebeka sa sluškinjama svojim, posjedaše na deve i pođoše za čovjekom. Sluga uze Rebeku i otide odanle.
Postanak 24,62Izak se upravo vraćao od studenca Lahaj Roi; prebivao je naime u pokrajini Negebu.
Postanak 24,63Podvečer bio je Izak izašao na polje da razmatra; kad podiže oči i pogleda, a to dolazile deve.
Postanak 24,64I Rebeka podiže oči i ugleda Izaka, spusti se brzo s deve,
Postanak 24,65I upita slugu: "Tko je onaj tamo čovjek, što ide preko polja u susret nama?" Sluga odgovori: "To je gospodar moj." Tada ona uze pokrivalo i pokri se.
Postanak 24,66Nato sluga pripovjedi Izaku sve, što je bio učinio.
Postanak 24,67Izak je povede u šator matere svoje Sare i tada uze Rebeku, ona mu postade žena i on je zamilova. I tako se Izak utješi nad gubitkom matere svoje.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje