Tražilica


Izaija 40. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 40,1"Tješite, tješite narod moj", tako govori Bog vaš,
Izaija 40,2"Govorite Jerusalemu ljubezno, javljajte mu, da je protekla rabota njegova, jer su oproštena zlodjela njegova, jer je primio iz ruke Gospodnje dvojaku kaznu za sve grijehe svoje."
Izaija 40,3Čuj, ori se glas u pustinji: "Pripravite put Gospodu, poravnite u pustoši stazu Bogu našemu!
Izaija 40,4Svaka dolina neka se podigne, svaka gora i brežuljak neka se slegnu i Što je krivo neka bude pravo, bregovito zemljište neka bude dno doline!
Izaija 40,5Jer će se pojaviti sjaj Gospodnji. Svako će ga meso gledati, jer su to usta Gospodnja obećala."
Izaija 40,6Čuj, ori se glas: "Navješćuj!" I on će pitati: "Što da navješćujem?" "Svako je meso trava i sva je milota njegova kao cvijet poljski.
Izaija 40,7Trava se osuši, cvijet uvene, kad dah Gospodnji dune na njih. Jest, trava je narod.
Izaija 40,8Trava se osuši, cvijet uvene, ali riječ Boga našega ostaje dovijeka."
Izaija 40,9Uzađi na visoku goru, Sione, kao glasnik radosti, i podigni moćno glas svoj kao glasnik radosti, Jerusaleme! Podigni ga, ne boj se, objavi gradovima Judinim: "Evo, tu je Bog vaš!"
Izaija 40,10Evo, svemogući Gospod dolazi kao pobjeditelj i mišica njegova dade mu pobjedu. Evo, plaća njegova dokazi s njim! Bojna nagrada njegova ide pred njim.
Izaija 40,11Kao pastir, tako on pase stado svoje. Janjad uzima u naručje svoje. Nosi ih na prsima svojim; polako vodi dojilicu ovcu.
Izaija 40,12Tko je šakom izmjerio mora i mjeru neba odredio pedljem? Tko je u korito nasuo prah zemaljski, gore izmjerio na mjerila, bregove na poteg njihov?
Izaija 40,13Tko je upravljao duh Gospodnji, tko ga je upućivao kao savjetnik?
Izaija 40,14S kim je imao vijeće, da mu je dao razboritost, da ga je naučio putu pravice, doveo ga do spoznaje i pokazao mu put razbora?
Izaija 40,15Eto, narodi su kao kap iz vijedra, kao prah na mjerilima broje se! Eto, otoci su mu kao zrno pijeska, što ga podigne.
Izaija 40,16Libanon nije dosta kao drvo za oganj, zvijeri njegove nijesu dosta kao žrtve za njega.
Izaija 40,17Svi su narodi kao ništa pred njim, On ih drži za ništa i ništave.
Izaija 40,18S kim ćete izjednačiti Boga, što ćete uz njega staviti kao priliku '?
Izaija 40,19Lik idolski, što ga je salio umjetnik, zlatar ga prevukao zlatom i kovač lančićima srebrnim?
Izaija 40,20Tko je odveć siromašan za takav potrošak, bira drvo, što ne trune, traži sebi vješta umjetnika, da načini lik, koji se ne pomiče.
Izaija 40,21Ne znate li Ne čujete li? Nije li vam bilo javljano od početka? Ne vidite li iz temelja zemlje?
Izaija 40,22On je onaj, koji sjedi nad krugom zemaljskim, kojega su stanovnici sićušni kao skakavci. On razastire nebo kao prekrivalo, razapinje ga kao šator za stan.
Izaija 40,23On je onaj, koji obraća knezove u ništa, koji vladaoce zemaljske uništava.
Izaija 40,24Jedva su posađeni, jedva su posijani, jedva im se stablo ukorijenilo u zemlji, tada ih pogodi dah njegov: oni posahnu, i vihor ih raznese kao pljevu.
Izaija 40,25"S kim ćete me dakle izjednačiti, da bih bio kao on?", veli Svetac.
Izaija 40,26Podignite oči svoje prema nebu i gledajte: tko je to stvorio? On je onaj, koji izvodi vojsku svega toga na broj, koji zove sve po imenu, i zbog velike sile njegove i jake moći ne izostaje ni jedan jedini.
Izaija 40,27Što govoriš dakle, Jakove, i kažeš, Izraele: "Skrivena je sudbina moja Gospodu, pravica se moja izmiče Bogu mojemu.
Izaija 40,28Ne znaš li, ne čuješ li? -: vječni Bog jest Gospod, stvoritelj krajeva zemaljskih. On se ne umara, on ne sustaje, nedohitna je razboritost njegova.
Izaija 40,29On daje snagu umornome, daje jakost slabome.
Izaija 40,30I mladići se umaraju i sustaju, ljudi mladi padaju:
Izaija 40,31Ali koji se uzdaju u Gospoda, crpaju novu snagu, krila im rastu kao orlovima, trče i ne umaraju se, hode i ne sustaju.
Izaija 40,1 "Tješite, tješite moj narod, govori Bog vaš.
Izaija 40,2Govorite srcu Jeruzalema, vičite mu da mu se ropstvo okonča, da mu je krivnja okajana, jer iz Jahvine ruke primi dvostruko za sve grijehe svoje.
Izaija 40,3Glas viče: "Pripravite Jahvi put kroz pustinju. Poravnajte u stepi stazu Bogu našemu.
Izaija 40,4Nek` se povisi svaka dolina, nek` se spusti svaka gora i brežuljak. Što je neravno, nek` se poravna, strmine nek` postanu ravni.
Izaija 40,5Otkrit će se tada Slava Jahvina i svako će je tijelo vidjeti, jer Jahvina su usta govorila.
Izaija 40,6Glas nalaže: "Viči!" Odgovorih: "Što da vičem?" - "Svako je tijelo k`o trava, k`o cvijet poljski sva mu dražest.
Izaija 40,7Sahne trava, vene cvijet, kad dah Jahvin preko njih prođe. Doista, narod je trava.
Izaija 40,8Sahne trava, vene cvijet, ali riječ Boga našeg ostaje dovijeka.
Izaija 40,9Na visoku se uspni goru, glasniče radosne vijesti, Sione! Podigni snažno svoj glas, glasniče radosne vijesti, Jeruzaleme! Podigni ga, ne boj se, reci judejskim gradovima: "Evo Boga vašega!
Izaija 40,10Gle, Gospod Jahve dolazi u moći, mišicom svojom vlada! Evo s njim naplata njegova, a ispred njega njegova nagrada.
Izaija 40,11Kao pastir pase stado svoje, u ruke uzima jaganjce, nosi ih u svome naručju i brižljivo njeguje dojilice.
Izaija 40,12Tko je šakom izmjerio more i nebesa premjerio pedljem? Tko je mjericom izmjerio zemlju i planine na mjerila, a tezuljom bregove?
Izaija 40,13Tko je pokrenuo duh Jahvin, koji ga je uputio savjetnik?
Izaija 40,14S kim se on posvjetova, tko je njemu mudrost ulio, naučio ga putovima pravde? Tko li ga je naučio znanju, pokazao mu put k umnosti?
Izaija 40,15Gle, narodi su kao kap iz vjedra, vrijede kao prah na tezulji. Otoci, gle, lebde poput truna!
Izaija 40,16Libanon je malen za lomaču, a zvijeri njegovih nema dosta za paljenicu.
Izaija 40,17Svi narodi k`o ništa su pred njim, ništavilo su njemu i praznina.
Izaija 40,18S kime ćete prispodobit` Boga? I s kakvim ga likom usporedit`?
Izaija 40,19Ljevač lijeva idol, zlatar ga pozlaćuje i lijeva od srebra lančiće.
Izaija 40,20Siromah za prinos bira drvo koje ne trune; i vješta traži umjetnika. da mu načini kip nepomičan.
Izaija 40,21Zar ne znate? Zar niste čuli? Nije li vam odiskona otkriveno? Zar niste shvatili tko zasnova zemlju?
Izaija 40,22On stoluje vrh kruga zemaljskoga kom su stanovnici poput skakavaca. Kao zastor nebesa je razastro, kao šator za stan razapeo.
Izaija 40,23On obraća u ništa knezove, uništava suce zemaljske.
Izaija 40,24Tek što su zasađeni, tek što su posijani, tek što im stabljika u zemlju korijen pruži, on puhne na njih i oni posahnu, vihor ih k`o pljevu raznese.
Izaija 40,25"S kime ćete mene prispodobit`, tko mi je ravan?" - kaže Svetac.
Izaija 40,26Podignite oči i gledajte: tko je to stvorio? Onaj koji na broj izvodi vojsku njihovu i koji ih sve zove po imenu.
Izaija 40,27Zašto kažeš, Jakove, i ti, Izraele, govoriš: "Moj put sakriven je Jahvi, Bogu mom izmiče moja pravica?
Izaija 40,28Zar ne znaš? Zar nisi čuo? Jahve je Bog vječni, krajeva zemaljskih stvoritelj. On se ne umara, ne sustaje, i um je njegov neizmjerljiv.
Izaija 40,29Umornome snagu vraća, jača nemoćnoga.
Izaija 40,30Mladići se more i malakšu, iznemogli, momci posrću.
Izaija 40,31Al` onima što se u Jahvu uzdaju snaga se obnavlja, krila im rastu kao orlovima, trče i ne sustaju, hode i ne more se.
Izaija 40,1Tješite, tješite moj narod, reče vaš Bog,
Izaija 40,2govorite *srcu Jeruzalema i proglasite mu da je njeova tlaka ispunjena, da je njegovo kažnjavnje izvršeno, da je primio iz ruku GOSPODOVIH dva puta cijenu svih svojih grješaka .
Izaija 40,3Jedan glas objavi: ” U pustinji oslobodite jedan put za GOSPODA, poravnajte u pustinji jednu cestu za našeg Boga.
Izaija 40,4Nek sav dolac bude uzdignut, nek sva planina i sav brijeg budu ponovo sniženi, nek brododer postane jedna ravan, a glavice, jedan prijevoj!
Izaija 40,5Tad će slava GOSPODOVA biti otkrivena, a sva tjelesna bića zajedno će vidjeti da su usta GOSPODOVA govorila.“
Izaija 40,6Jedan glas reče: ” Objavite! “ Drugi reče : ” što ću objaviti? “ ” Sva su tjelesna bića trava i sva njihova postojanost je kao cvijeće poljsko:
Izaija 40,7trava se suši, cvijet vene kad dah GOSPODOV dođe na njeg u naletu. Da, mnoštvo ljudsko, to je od trave:
Izaija 40,8trava se suši, cvijet vene, ali riječ našeg Boga istrajava zauvijek! “
Izaija 40,9Glede tebe, uspni se na jednu visoku planinu, Sion, radosna glasnice, odlučno podigni svoj glas, Jeruzaleme, radosni glasniče, podigni ga, ne boj se, reci gradovima Jude: ”Evo vašeg Boga,
Izaija 40,10Evo Gospodina BOGA! U sili on dolazi, a njegova ruka će mu osigurati neograničenu vlast; evo s njim i njegove plaće, i pred njim njegove naknade.
Izaija 40,11Kao jedan *pastir o napasa svoje stado, svojom rukom on okuplja; on nosi na svojim grudima janjad, on pribavlja osvježenje ovčicama koje nadajaju. “
Izaija 40,12Tko je izmjerio vodu morsku svojom pregršti, svojim pedljom nebesa, trpajući u mjericu ilovaču zemljinu, izvagao na vazi planine i brda na kantaru?
Izaija 40,13Tko je odvagnuo duh GOSPODOV i njemu označio čovjeka za njegov naum ?
Izaija 40,14Od koga je on dakle uzeo savjet, tko mu može pojasniti, poučiti ga putovima suđenja, poučiti ga znanosti i označiti mu put razbora?
Izaija 40,15Evo su narodi kao kapljica koja pada iz vjedra! Oni vrijede kao prah na vazi. Evo otoka : kao prah on ih podiže.
Izaija 40,16Liban ne dostaje za oganj, a njegove zvijeri ne bi dostajale za holokaust .
Izaija 40,17Svi narodi su pred njim kao ništa; oni za njeg vrijede kao ništavilo i ništavost.
Izaija 40,18Kome vi primjeravate Boga i koju utvaru stavljate vi pokraj njega ?
Izaija 40,19Idol? To je jedan zanatlija koji ga je izlio; livac, on ga isto zlatom oblaže, otiskujući također pervaze od srebra,
Izaija 40,20Onaj koji je više ograniče za svoju naknadu obožavanju, on ga od trajnog drveta bira. On si traži jednog zanatliju vještog za uspraviti idol koji se ne klima.
Izaija 40,21Ne znate li, niste li čuli, niste li raspoznali utemeljitelja zemlje?
Izaija 40,22On stanuje, on, na svodu koji pokriva zemlju čiji žitelji imaju izgled skakavaca! On je razapeo nebesa kao jednu zavjesu, on ih je rasprostro kao jedan šator za u njem stanovati.
Izaija 40,23On je pretvorio u ništa glavare Države, sudce zemaljske, on je učinio ništavnošću;
Izaija 40,24da, nevažno je što su oni namjestili; da, nevažno što su se raširili; da, nevažno je što je njihova loza ukorijenjena u zemlju! čak i tad, puhne li na njih, evo ih sasušenih, a kovitlac ih odnese kao slamu.
Izaija 40,25” Kome me prispodobljujete? Kome ću ja to biti jednak? “ Reče : *Svetac.
Izaija 40,26Podognite svoje oči i pogledajte: tko je stvorio bića? njihove vojske i tko ih je sve sazvao njihovim imenima. Tako su obilne njegove snage, ako čvrsta njegova sila, da i jedna ne izostaje!
Izaija 40,27Jakove, zašto ti kažeš, Izraele, zašto ti potvrđuješ: ” Moj put je skriven GOSPODU, moje pravo izmiče mom Bogu.“
Izaija 40,28Ne znaš li ti, nisi li ti čuo? GOSPOD je Bog od uvijek, on je stvorio pokrajine zemaljske. On ne slabi, ne zamara se; nema sredstva izmjeriti mu razum,
Izaija 40,29on daje snagu slabom, on povećava izdržljivost tko je bez snaga.
Izaija 40,30Oni oslabljuju, mladi, oni se zamaraju, čak i probrani ljudi očigledno posrću!
Izaija 40,31Ali, oni koji se ufaju u GOSPODA preporađaju svoju krjepost: oni uzimaju zamah kao orlovi, oni se vinu i ne zamaraju se, oni jurišaju i ne popuštaju!
Isaija 40,1Tješite, tješite narod moj, govori Bog vaš.
Isaija 40,2Govorite Jerusalimu ljubazno, i javljajte mu da se navršio rok njegov, da mu se bezakonje oprostilo, jer je primio iz ruke Gospodnje dvojinom za sve grijehe svoje.
Isaija 40,3Glas je nekoga koji viče: pripravite u pustinji put Gospodnji, poravnite u pustoši stazu Bogu našemu.
Isaija 40,4Sve doline neka se povise, i sve gore i bregovi neka se slegnu, i što je krivo neka bude pravo, i neravna mjesta neka budu ravna.
Isaija 40,5I javiće se slava Gospodnja, i svako će tijelo vidjeti; jer usta Gospodnja govoriše.
Isaija 40,6Glas govori: viči. I reče: šta da vičem? Da je svako tijelo trava i sve dobro njegovo kao cvijet poljski.
Isaija 40,7Suši se trava, cvijet opada kad duh Gospodnji dune na nj; doista je narod trava.
Isaija 40,8Suši se trava, cvijet opada; ali riječ Boga našega ostaje dovijeka.
Isaija 40,9Izidi na visoku goru, Sione, koji javljaš dobre glase; podigni silno glas svoj, Jerusalime, koji javljaš dobre glase; podigni, ne boj se. Kaži gradovima Judinijem: evo Boga vašega.
Isaija 40,10Evo, Gospod Bog ide na jakoga, i mišica će njegova obladati njim; evo plata je njegova kod njega i djelo njegovo pred njim.
Isaija 40,11Kao pastir pašće stado svoje; u naručje svoje sabraće jaganjce, i u njedrima će ih nositi, a dojilice će voditi polako.
Isaija 40,12Ko je izmjerio vodu grstima svojim i nebesa premjerio peđu? ko je mjerom izmjerio prah zemaljski, i gore izmjerio na mjerila i bregove na poteg?
Isaija 40,13Ko je upravljao duh Gospodnji? ili mu bio savjetnik i naučio ga?
Isaija 40,14S kim se je dogovarao i ko ga je urazumio i naučio putu suda, i naučio ga znanju i pokazao mu put razuma?
Isaija 40,15Gle, narodi su kao kap iz vijedra, i kao praška na mjerilima broje se; gle, premješta ostrva kao prašak.
Isaija 40,16Ni Livan ne bi bio dosta za oganj, i životinje njegove ne bi bile dosta za žrtvu paljenicu.
Isaija 40,17Svi su narodi kao ništa pred njim, manje negoli ništa i taština vrijede mu.
Isaija 40,18S kim ćete dakle izjednačiti Boga? i kaku ćete mu priliku naći?
Isaija 40,19Umjetnik lije lik, i zlatar ga pozlaćuje, i verižice srebrne lije.
Isaija 40,20A ko je siromah, te nema šta prinijeti, bira drvo koje ne trune, i traži vješta umjetnika da načini rezan lik, koji se ne pomiče.
Isaija 40,21Ne znate li? ne čujete li? ne kazuje li vam se od iskona? ne razumijete li od temelja zemaljskih?
Isaija 40,22On sjedi nad krugom zemaljskim, i njezini su mu stanovnici kao skakavci; on je razastro nebesa kao platno i razapeo ih kao šator za stan.
Isaija 40,23On obraća knezove u ništa, sudije zemaljske čini da su kao taština.
Isaija 40,24Kao da nijesu posađeni ni posijani, i kao da im se stablo nije ukorijenilo u zemlji, čim dune na njih, posahnu, i vihor kao pljevu raznese ih.
Isaija 40,25S kim ćete me dakle izjednačiti da bih bio kao on? veli sveti.
Isaija 40,26Podignite gore oči svoje i vidite; ko je to stvorio? ko izvodi vojsku svega toga na broj i zove svako po imenu, i velike radi sile njegove i jake moći ne izostaje nijedno?
Isaija 40,27Zašto govoriš, Jakove, i kažeš, Izrailju: sakriven je put moj od Gospoda, i stvar moja ne izlazi pred Boga mojega?
Isaija 40,28Ne znaš li? nijesi li čuo da Bog vječni Gospod, koji je stvorio krajeve zemaljske, ne sustaje niti se utruđuje? razumu njegovu nema mjere.
Isaija 40,29On daje snagu umornome, i nejakome umnožava krjepost.
Isaija 40,30Djeca se more i sustaju, i mladići padaju;
Isaija 40,31Ali koji se nadaju Gospodu, dobijaju novu snagu, podižu se na krilima kao orlovi, trče i ne sustaju, hode i ne more se.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje