Tražilica


Luka 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Luka 3,1Bilo je u petnaestoj godini vladanja cara Tiberija. Poncije Pilat bio je upravitelj u Judeji, Herod četverovlasnik u Galileji, njegov brat Filip četverovlasnik u Itureji i u pokrajini Trahonitskoj, Lizanija četverovlasnik u Abileni.
Luka 3,2Veliki svećenici bili su Ana i Kaifa. Tada dođe riječ Božja Ivanu, sinu Zaharijinu u pustinji.
Luka 3,3On prođe svu okolinu na Jordanu, i propovijedao je krštenje pokajanja za oproštenje grijeha.
Luka 3,4Kako stoji napisano u knjizi govora proroka Izaije: "Glas onoga, što viče u pustinji: "Pripravite put Gospodnji, poravnajte staze njegove!
Luka 3,5Svaka dolina neka se ispuni, svaka gora i brežuljak neka se slegne; što je krivo, neka bude pravo, što je neravno, neka bude ravan put!
Luka 3,6I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje."
Luka 3,7A ovako je on govorio narodu, što je izlazio krštenje: "Leglo zmijino, tko vam je rekao, da biste mogli umaći gnjevu, što dolazi?
Luka 3,8Rodite rodove obraćenja! Ne govorite u sebi: "Bog može Abrahamu podići djecu iz ovoga kamenja!
Luka 3,9Već je sjekira položena na korijen drveću. Svako drvo, koje ne rađa dobra roda, siječe se i u oganj se baca."
Luka 3,10Tada ga upitaše ljudi: "Što da činimo?"
Luka 3,11On im odgovori: "Tko ima dvoje haljine, neka da jednu onome, koji nema nijednu; i tko ima hrane, neka čini isto tako!"
Luka 3,12I carinici dođoše, da ih krsti. Upitaše ga: "Učitelju, što da činimo?"
Luka 3,13On im odgovori: "Ne tražite više, nego što vam je određeno!"
Luka 3,14Isto tako upitaše ga vojnici: "Što da činimo?" Odgovori im: "Nikomu ne činite sile i prijevare, i budite zadovoljni svojom plaćom!
Luka 3,15Narod je bio u napetosti. Svi su mislili u sebi, da nije Ivan možda Krist?
Luka 3,16A Ivan izjavi svima: "Ja vas krstim samo vodom. Ali dolazi jedan, koji je moćniji od mene. Ja nijesam dostojan odriješiti remena na obući njegovoj. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.
Luka 3,17Vijačom u ruci očistit će gumno svoje; pšenicu će skupiti u žitnicu svoju, a pljevu će spaliti u ognju neugasivu."
Luka 3,18Još mnoge druge opomene dao je narodu i navješćivao mu radosnu vijest.
Luka 3,19Četverovlasnik Herod, kojega je bio ukorio zbog Herodijade, žene brata njegova, i zbog svih drugih sramota,
Luka 3,20Dade još povrh svega baciti Ivana u tamnicu.
Luka 3,21Kad se je krstio sav narod, primi krštenje također Isus. Dok se je molio, otvori se nebo.
Luka 3,22Duh Sveti siđe na njega u tjelesnom obliku kao golub. I viknu glas s neba: "Ti si moj ljubljeni Sin, koji mi se je dopao."
Luka 3,23Kad je Isus započeo, imao je oko trideset godina. Držali su ga za sina Josipova. Ovaj je bio sin Helijev, sin Matatov.
Luka 3,24Sin Levijev, sin Melkijev, sin Janajev, sin Josipov,
Luka 3,25Sin Matatijin, sin Amosov, sin Nahumov, sin Heslijev, sin Nagajev,
Luka 3,26Sin Mahatov, sin Matatijin, sin Semejev, sin Josipov, sin Judin,
Luka 3,27Sin Joanasov, sin Resin, sin Zerubabelov, sin Šealtielov, sin Nerijev,
Luka 3,28Sin Melkijev, sin Adijev, sin Kosamov, sin Elmadamov, sin Erov,
Luka 3,29Sin Jošuin, sin Eliezerov, sin Jorimov, sin Matatov, sin Levijev,
Luka 3,30Sin Simeonov, sin Judin, sin Josipov, sin Jonin, sin Eliakimov,
Luka 3,31Sin Melejin, sin Menin, sin Matatin, Sin Natanov, sin Davidov,
Luka 3,32Sin Jesejev, sin Obedov, sin Boazov, sin Salmonov, sin Nahšonov,
Luka 3,33Sin Aminadabov, sin Adminov, sin Arnijev, sin Hesronov, sin Peresov, sin Judin,
Luka 3,34Sin Jakovljev, sin Izakov, sin Abrahamov, sin Terahov, sin Nahorov,
Luka 3,35Sin Serugov, sin Reuov, sin Pelegov, sin Eberov, sin Salin,
Luka 3,36Sin Kainanov, sin Arfaksadov, sin Šemov, sin Noin, sin Lamekov,
Luka 3,37Sin Metuselahov, sin Henokov, sin Jaredov, sin Mahalalelov, sin Kainanov,
Luka 3,38Sin Enosov, sin Setov, sin Adamov, sin Božji.
Luka 3,1 Petnaeste godine vladanja cara Tiberija, dok je upravitelj Judeje bio Poncije Pilat, tetrarh Galileje Herod, a njegov brat Filip tetrarh Itureje i zemlje trahonitidske, i Lizanije tetrarh Abilene,
Luka 3,2za velikog svećenika Ane i Kajfe, dođe riječ Božja Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji.
Luka 3,3On obiđe svu okolicu jordansku propovijedajući obraćeničko krštenje na otpuštenje grijeha
Luka 3,4kao što je pisano u Knjizi besjeda Izaije proroka: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!
Luka 3,5Svaka dolina neka se ispuni, svaka gora i brežuljak neka se slegne! Što je krivudavo, neka se izravna, a hrapavi putovi neka se izglade!
Luka 3,6I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.
Luka 3,7Govoraše dakle mnoštvu koje je dolazilo da se krsti: "Leglo gujinje! Tko vas samo upozori da bježite od skore srdžbe?
Luka 3,8Donosite dakle plodove dostojne obraćenja. I nemojte početi u sebi govoriti: `Imamo oca Abrahama!` Jer, kažem vam: Bog iz ovog kamenja može podići djecu Abrahamovu.
Luka 3,9Već je sjekira položena na korijen stablima: svako dakle stablo koje ne donosi dobra roda siječe se i u oganj baca.
Luka 3,10Pitalo ga mnoštvo: "Što nam je dakle činiti?
Luka 3,11On im odgovaraše: "Tko ima dvije haljine, neka podijeli s onim koji nema. U koga ima hrane, neka učini isto tako.
Luka 3,12Dođoše krstiti se i carinici pa ga pitahu: "Učitelju, što nam je činiti?
Luka 3,13Reče im: "Ne utjerujte više nego što vam je određeno.
Luka 3,14Pitahu ga i vojnici: "A nama, što je nama činiti?" I reče im: "Nikome ne činite nasilja, nikoga krivo ne prijavljujte i budite zadovoljni svojom plaćom.
Luka 3,15Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist.
Luka 3,16Zato im Ivan svima reče: "Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.
Luka 3,17U ruci mu vijača da pročisti gumno svoje i sabere žito u žitnicu svoju, a pljevu će spaliti ognjem neugasivim.
Luka 3,18I mnogim je drugim pobudama Ivan narodu navješćivao evanđelje.
Luka 3,19A Heroda je tetrarha Ivan prekorio zbog Herodijade, žene njegova brata i zbog svih njegovih zlodjela.
Luka 3,20Svemu tome nadoda Herod još i ovo: zatvori Ivana u tamnicu.
Luka 3,21Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus. I dok se molio, rastvori se nebo,
Luka 3,22siđe na nj Duh Sveti u tjelesnom obličju, poput goluba, a glas se s neba zaori: "Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!
Luka 3,23Kad je Isus nastupio, bilo mu je oko trideset godina. Bijaše - kako se smatralo - sin Josipov, Elijev,
Luka 3,24Matatov, Levijev, Malkijev, Janajev, Josipov.
Luka 3,25Matatijin, Amosov, Naumov, Heslijev, Nagajev,
Luka 3,26Mahatov, Matatijin, Šimijev, Josehov, Jodin,
Luka 3,27Johananov, Resin, Zerubabelov, Šealtielov, Nerijev,
Luka 3,28Malkijev, Adijev, Kosamov, Elmadamov, Erov,
Luka 3,29Jošuin, Eliezerov, Jorimov, Matatov, Levijev,
Luka 3,30Šimunov, Judin, Josipov, Jonamov, Elijakimov,
Luka 3,31Melejin, Menin, Matatin, Natanov, Davidov,
Luka 3,32Jišajev, Obedov, Boazov, Salin, Nahšonov,
Luka 3,33Aminadabov, Adminov, Arnijev, Hesronov, Peresov, Judin,
Luka 3,34Jakovljev, Izakov, Abrahamov, Terahov, Nahorov,
Luka 3,35Serugov, Reuov, Pelegov, Eberov, Šelahov,
Luka 3,36Kenanov, Arpakšadov, Šemov, Noin, Lamekov,
Luka 3,37Metušalahov, Henokov, Jeredov, Mahalalelov, Kenanov,
Luka 3,38Enošev, Šetov, Adamov, Božji.
Luka 3,1Petnaeste godine vladavine Tiberija Cezara, Poncije Pilat budući upraviteljem Judeje, *Herod tetrarh Galileje, Filip, njegov brat tetrarh Itureje i Trahonitide, i Lizanije, tetrarh Abilene,
Luka 3,2pod svećenstvom Hane i Kajfe, riječ Božja bi upućena Ivanu, sinu Zaharijinom u pustinji .
Luka 3,3On dođe u sve krajeve Jordana proglašavajući jedno krštenje obraćenja glede oprosta grijeha
Luka 3,4kako je pisano u knjizi proročanstava proroka Izaije: Jedan glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodov, izravnajte staze njegove,
Luka 3,5svaki ponor bit će ispunjen, svaka planina i svako brdo bit će sniženi; svi krivudavi prijelazi bit će ispravljeni, strme staze poravnane;
Luka 3,6i svi će vidjeti spasenje Božje. ( Mt 3.710)
Luka 3,7Ivan govoraše tada mnoštvu koje dolažaše krstiti se od njega: ` Leglo gujinje, tko vam je pokazao sredstvo za izbjeći gnjevu koji dolazi?
Luka 3,8Donesite dakle plodove koji svjedoče o vašem obraćenju; i ne recite sami u sebi: mi imamo za oca Abrahama . Jer, ja vam to kažem, iz ovog ovdje kamenja, Bog može podići djecu Abrahamu.
Luka 3,9Već je čak, sjekira spremna za posjeći korijenje stablima; svako će stablo koje ne daje dobrog ploda biti posječeno i u oganj bačeno. `
Luka 3,10Mnoštvo iskaše u Ivana: ` Što nam je, dakle, činiti? `
Luka 3,11On im odgovaraše: ` Ako netko ima dvije tunike, nek podijeli s onim koji nema; ako netko,ima što za jesti, nek učini isto. `
Luka 3,12Utjerivači poreza dođoše također dati se krstiti i rekoše mu: ` Učitelju, što nam je činiti? `
Luka 3,13On im reče: ` Ne zahtijevajte ništa više od onog što vam je bilo utvrđeno. `
Luka 3,14Vojnici ga pitaše: ` A mi, što je nama činiti? ` On im reče: ` Ne činite ni nasilja ni na žao nikome, i zadovoljite se svojom plaćom. ` ( Mt 3.1112; Mk 1.78)
Luka 3,15Narod bijaše u očekivanju i svi sebi u *srcu postavljaše pitanje o Ivanu: Nije li to *Spasitelj?
Luka 3,16Ivan odgovori svima: ` Ja, krstim vas vodom; ali on dolazi, onaj koji je jači od mene, i ja mu nisam dostojan razvezati uzice na sandalama. On, on će vas krstiti u Svetom Duhu i u vatri;
Luka 3,17on ima vijaču u ruci za očistiti svoje gumno i sakupiti žito u svoju žitnicu; ali pljeva, nju će spaliti u vatri koja se ne gasi. `
Luka 3,18Tako s dosta drugih savjetovanja, on narodu najavljivaše dobru vijest. ( Mt 14.34)
Luka 3,19Ali, tetrarh *Herod, kojeg je on sramotio zbog Herodijade, žene brata njegovog i zbog svih nedjela koja je bio počinio,
Luka 3,20dodade još svemu tome i ovo: on zatvori Ivana u zatvor. ( Mt 3.1317; Mk 1.911)
Luka 3,21A kako sav narod bi kršten, Isus, i on kršten također, moliše; tada *nebo se otvori;
Luka 3,22Sveti Duh siđe na Isusa pod tjelesnim prividom, kao jedna golubica, i jedan glas dođe s neba `To je moj sin. Ja, danas, sam te rodio.` ( Mt 1.116)
Luka 3,23Isus, u svojim počecima, imaše otprilike 30 godina. On bijaše sin, vjerovalo se, Josipa, sina Helijeva,
Luka 3,24koji je sin Matata, ovaj sin Levija, koji je sin Melkija, sina Janajeva, koji je sin Josipov,
Luka 3,25sina Amosova, koji je sin Nauma, ovaj je sin Heslija, koji je sin Nagaja,
Luka 3,26kojemu je otac Mat, sin Matatiasov, sin Jozehavljev, koji je sin Joda,
Luka 3,27sina Jonanavljeva, koji je sin Rezov, koji je sin Zorobabelov, od oca Saltiela, koji je sin Nerija,
Luka 3,28sin Melkija, sin Adija, sin Kosama, sin Elmadama, sin Era,
Luka 3,29sin Isusa, sin Eliezera, sin Jorima, sin Matata, sin Levija,
Luka 3,30sin Šimuna, sin Jude, sin Josipa, sin Jonama, sin Eliakima,
Luka 3,31sin Melea, sin Mena, sin Matata, sin Natama, sin Davida,
Luka 3,32sin Jesea, sin Jobeda, sin Bosa, sin Sala, sin Nasona,
Luka 3,33sin Aminadaba, sin Admina, sin Aarnija, sin Esroma, sin Faresa, sin Jude,
Luka 3,34sin Jakova, sin Izaka, sin Abrahama, sin Tara, sin Nahorov,
Luka 3,35sin Seruhov, sin Ragovljev, sin Faleka, sin Ebera, sin Sala,
Luka 3,36sin Kajnama, sin Arfaksada, sin Sema, sin Noin, sin Lameša,
Luka 3,37sin Matuzala, sin Henoka, sin Jareta, sin Malelela, sin Kajnama,
Luka 3,38sin Enoša, sin Seta, sin Adama, sin Boga. ( Mt 4.111; Mk 1.1213)
Luka 3,1U petnaestoj godini vladanja ćesara Tiverija, kad bješe Pontije Pilat sudija u Judeji, i Irod četverovlasnik u Galileji, a Filip brat njegov četverovlasnik u Itureji i u Trahonitskoj, i Lisanija četverovlasnik u Avilini,
Luka 3,2Za poglavara svešteničkijeh Ane i Kajafe, reče Bog Jovanu sinu Zarijnu u pustinji,
Luka 3,3I dođe u svu okolinu Jordansku propovijedajući krštenje pokajanja za oproštenje grijeha;
Luka 3,4Kao što je napisano u knjizi riječi proroka Isaije koji govori: glas onoga što viče u pustinji: pripravite put Gospodnji; poravnite staze njegove;
Luka 3,5Sve doline neka se ispune, i sve gore i bregovi neka se slegnu; i što je krivo neka bude pravo, i hrapavi putovi neka budu glatki;
Luka 3,6I svako će tijelo vidjeti spasenije Božije.
Luka 3,7Jovan pak govoraše ljudima koji izlažahu da ih krsti: porodi aspidini! ko vam kaza da bježite od gnjeva koji ide?
Luka 3,8Rodite dakle rodove dostojne pokajanja, i ne govorite u sebi: oca imamo Avraama; jer vam kažem da Bog može i od ovoga kamenja podignuti djecu Avraamu.
Luka 3,9Jer već i sjekira stoji drvetu kod korijena; i svako drvo koje dobra roda ne rađa siječe se i u oganj se baca.
Luka 3,10I pitahu ga ljudi govoreći: šta ćemo dakle činiti?
Luka 3,11On pak odgovarajući reče im: koji ima dvije haljine neka da jednu onome koji nema; i ko ima hrane neka čini tako.
Luka 3,12Dođoše pak i carinici da ih krsti, i rekoše mu: učitelju! šta ćemo činiti?
Luka 3,13A on im reče: ne ištite više nego što vam je rečeno.
Luka 3,14Pitahu ga pak i vojnici govoreći: a mi šta ćemo činiti? I reče im: nikome da ne činite sile niti koga da opadate, i budite zadovoljni svojom platom.
Luka 3,15A kad narod bješe u sumnji i pomišljahu svi u srcima svojijem za Jovana: da nije on Hristos?
Luka 3,16Odgovaraše Jovan svima govoreći: ja vas krstim vodom; ali ide za mnom jači od mene, kome ja nijesam dostojan odriješiti remena na obući njegovoj; on će vas krstiti Duhom svetijem i ognjem.
Luka 3,17On ima lopatu u ruci svojoj, i očistiće gumno svoje, i skupiće pšenicu svoju, a pljevu će sažeći ognjem vječnijem.
Luka 3,18I drugo mnogo koješta javlja narodu i napominja.
Luka 3,19Iroda pak četverovlasnika koraše Jovan za Irodijadu, ženu brata njegova, i za sva zla što učini Irod;
Luka 3,20I svrh svega učini i to te zatvori Jovana u tamnicu.
Luka 3,21A kad se krsti sav narod, i Isus pošto se krsti i moljaše se Bogu, otvori se nebo,
Luka 3,22I siđe na nj Duh sveti u tjelesnome obliku kao golub, i ču se glas s neba govoreći: ti si sin moj ljubazni, ti si po mojoj volji.
Luka 3,23I taj Isus imaše oko trideset godina kad poče; i bješe, kao što se mišljaše, sin Josifa sina Ilijna,
Luka 3,24Sina Matatova, sina Levijna, sina Melhijna, sina Jenejeva, sina Josifova,
Luka 3,25Sina Matatijna, sina Amosova, sina Naumova, sina Eslijna, sina Nangejeva,
Luka 3,26Sina Maatova, sina Matatijna, sina Semejina, sina Josifova, sina Judina,
Luka 3,27Sina Joanina, sina Risina, sina Zorovaveljeva, sina Salatiilova, sina Nirijna,
Luka 3,28Sina Melhijna, sina Adijna, sina Kosamova, sina Irova,
Luka 3,29Sina Josijna, sina Eliezerova, sina Jorimova, sina Matatova, sina Levijna,
Luka 3,30Sina Simeunova, sina Judina, sina Josifova, sina Jonanova, sina Eliakimova,
Luka 3,31Sina Melejina, sina Mainanova, sina Matatina, sina Natanova, sina Davidova,
Luka 3,32Sina Jesejeva, sina Ovidova, sina Voozova, sina Salmonova, sina Naasonova,
Luka 3,33Sina Aminadavova, sina Aramova, sina Esromova, sina Faresova, sina Judina,
Luka 3,34Sina Jakovljeva, sina Isakova, sina Avraamova, sina Tarina, sina Nahorova,
Luka 3,35Sina Seruhova, sina Ragavova, sina Falekova, sina Everova, sina Salina,
Luka 3,36Sina Kainanova, sina Arfaksadova, sina Simova, sina Nojeva, sina Lamehova,
Luka 3,37Sina Matusalina, sina Enohova, sina Jaredova, sina Maleleilova, sina Kainanova,
Luka 3,38Sina Enosova, sina Sitova, sina Adamova, sina Božijega.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje